Avaldatud: 2015-03-02 15:31:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Korralise üldkoosoleku kutse

Tallinna Kaubamaja AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja AS (registrikood 10223439, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 26. märtsil 2015. aastal algusega kell 16.00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 26. märtsil 2015 kell 15.30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 19. märts 2015 kell 23.59.

Tallinna Kaubamaja AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Tallinna Kaubamaja AS 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2014. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2014 on 342 907 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 535 045 tuhat eurot ning puhaskasum 20 295 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 2014. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum 67 736 tuhat eurot
2014. aasta puhaskasum 20 295 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2014 88 031 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,40 eurot aktsia kohta 16 292 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 71 739 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 13. aprill 2015 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 14. aprillil 2015 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu teeb ettepaneku nimetada Tallinna Kaubamaja AS-i 2015. – 2017. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus. 

4. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine

Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 19.05.2015 teeb nõukogu ettepaneku valida Tallinna Kaubamaja AS-i nõukogu liikmeteks alates 20.05.2015 järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Andres Järving, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milder ja Gunnar Kraft.

Jätkata nõukogu liikmete tasustamist senises määras: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 1 200 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 1 000 eurot kuus.

5. Ärinime ja põhikirja muutmine

Nõukogu teeb ettepaneku muuta Tallinna Kaubamaja AS ärinime ja kinnitada uueks ärinimeks Tallinna Kaubamaja Grupp AS. Seoses ärinime muutmisega muuta põhikirja § 1 punkti 1 ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon, milles § 1 punkt 1 sätestada järgnevalt: „Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) ärinimi on Tallinna Kaubamaja Grupp AS.“

_____________________________________________________________________________________________

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 11.03.2015. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 23.03.2015. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293' lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.tkmgroup.ee. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

Tallinna Kaubamaja AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, otsuste eelnõudega ja põhikirja projektiga on võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.tkmgroup.ee ja alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kella 10.00 kuni 16.00 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 24. märtsil 2015 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas, kasutades selleks Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.tkmgroup.ee avaldatud blankette. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta.

 

Lugupidamisega

Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi juhatus

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000