Avaldatud: 2015-02-27 09:31:03 CET
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp: 2014. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

Tallinn, Eesti, 2015-02-27 09:31 CET --  

2014. aasta osutus kontsernile väga edukaks. Aastataguse ajaga võrreldes kasvatasime kontserni konsolideeritud EBITDA-d 22% võrra ehk pea 9 miljoni euroni. Konsolideeritud puhaskasum kasvas 30% ja ulatus 4,6 miljoni euroni. EBITDA marginaal küündis 14,5%-ni. Tegelik tulemus ületas ka eelarvestatud  EBITDA-d ja puhaskasumit, mis olid prognoositud üsna ettevaatlikult vastavalt 8 miljonit eurot ja 3,8 miljonit eurot. 

IV kvartalis kasvas ettevõtte EBITDA 37% ehk 2,8 miljoni euroni, puhaskasum kasvas 53% ulatudes 1,6 miljoni euroni. Viimase kvartali EBITDA marginaal ulatus 16,4%-ni.

Nimetatud numbrid kajastavad kõiki meie ühisettevõtteid (AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus ja AS Express Post) rida-realt 50% konsolideerituna. Uute rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtteid alates 2014. aastast kajastada konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Nimetatud arvestuspõhimõtte muudatus ei muuda puhaskasumit, kuid selle tulemusena on kontserni raamatupidamise aruandes IV kvartali müügitulud ligi 2,3 miljoni euro võrra väiksemad ja EBITDA ligi 0,35 miljoni euro võrra väiksem (12 kuu müügitulud ligi 8,6 miljonit eurot ja EBITDA ligi 1,0 miljonit eurot väiksem). Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust jätkates ühisettevõtete proportsionaalset konsolideerimist ning samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes. Raamatupidamise aruande lisas 3 on välja toodud detailsemalt iga ühisettevõtte mõju vastavatele kasumiaruande- ja bilansiridadele.

Raamatupidamise kasumiaruandes kajastub finantstuluna AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht aktsiate omandamisest AS-lt Eesti Meedia, nende müümisel OÜ-le Suits Meedia ja hilisemast reorganiseerimisest tekkinud kasum summas 1,9 miljonit eurot. Sisuliselt realiseeriti ühisettevõtted AS-ga Eesti Meedia ning omandati uued ühisettevõtted OÜ-ga Suits Meedia. Lisaks kajastuvad tehingute tulemusena nii ühisettevõtete enda kui ka kontserni bilansis (kus ühisettevõtted 50% konsolideeritud) ühisettevõtetes olevad kaubamärgid ning firmaväärtused nende õiglases väärtuses, mis varasemalt bilansis ei kajastunud. Kasumiaruandes täiendavalt siis ka nende kaubamärkide ja muude varade amortisatsioonikulu.

Lisaks eelpool toodule mõjutas viimase kvartali puhaskasumit Delfi Lätiga seotud firmaväärtuse allahindlus summas 1,4 miljonit eurot, mida põhjustas ühelt poolt 2014. aasta esimeses pooles vastu võetud otsus investeerida Delfi Läti toimetuse tugevdamisse ning sellest tulenev mõju ettevõtte majandustulemustele ning teiselt poolt jahenev majanduskeskkond, mida põhjustasid eelkõige sündmused Ukrainas.

Kontserni finantsvõimekus paranes aastaga märgatavalt. Kontserni koguvõla suhe EBITDA-sse (total debt/EBITDA suhtarv) langes aasta lõpuks 2,61-ni ning võlateeninduse kordaja tõusis 1,90-ni. Meie bilanss annab meile täna võimaluse vaadata väga agressiivselt ringi uute investeerimisvõimaluste poole. 

Meedia segmendi tulemus (EBITDA) koos 50% ühisettevõtetega kasvas eelmise aastaga võrreldes 42%, moodustades 4,0 miljonit eurot. IV kvartalis oli kasvuks 19% ning kogutulemuseks EBITDA summas 1,4 miljonit eurot. Alates III kvartalist, mil Leedu ajakirjade kirjastaja UAB Ekspress Leidyba ühendati Delfi Leeduga, ei ole meil enam eraldi võimalik rääkida online ja perioodiliste väljaannete segmendist, vaid ühest meediasegmendist, kus on esindatud nii online kui ka trükimeedia. Endiselt näitame eraldi Delfi Leedu online käivet. 

Meedia segmendis näitas kõige suuremat kasvu Delfi Eesti, kasvatades oma EBITDA tulemust võrreldes eelmise aastaga 98% ehk 0,6 miljoni euroni. IV kvartali osa sellest oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 36% parem kui aasta varem. Delfi Eesti heade majandustulemuste taga on toimetuse suurepärane töö portaali kasutajaskonna kasvatamise osas, mis on andnud reklaamimüügi meeskonnale võimaluse kasvatada käivet turu keskmisest kasvust kiiremini. Oluline osa käibe kasvatamisel on olnud ka uute toodete, eeskätt teemaportaalide ning videolahenduste kiirel arengul.

Delfi Läti kaotas küll aasta kokkuvõttes EBITDA-s  32%, kuid teenis sellegipoolest 0,1 miljonit eurot kasumit. IV kvartali tulemus jäi samale tasemele võrreldes eelmise aastaga. Läti turu konkurentsiolukord on kõigist kolmest Balti riigist kõige pingelisem. Konkurentide poolt turuosa kasvatamise nimel tehtud ostud on sisuliselt võrdsustanud kolme suurema portaali kasutajaskonna Lätis, kuigi Delfi on endiselt riigi suurim uudisportaal ning sügisel paari kuu jooksul kandis ka riigi suurima internetikeskkonna tiitlit. Tihedas konkurentsisituatsioonis otsustasime turuosa ostu asemel investeerida meie enda toote arengusse, suurendades toimetuse kulusid ning avades uusi teemaportaale, mistõttu olid Delfi Läti organisatsiooni kulud möödunud aastal suuremad, kui olime aasta algul plaaninud.

Delfi Leedu kasum kasvas aastaga 23% jõudes 1,3 miljoni euroni. IV kvartali EBITDA jäi eelmise aastaga samasse suurusjärku. Delfi Leedu majandustulemust mõjutas kõige enam liitumine kontserni senise kohaliku ajakirjade kirjastuse Ekspress Leidyba’ga, mille tulemusena õnnestus meil optimeerida organisatsiooni struktuuri ja samas luua võimalused online ja trükireklaami paremaks koosmüümiseks. 

Ka kirjastusettevõtetele oli hea aasta. Kuigi reklaamitulud olid valdavalt langustrendis, suudeti tellijatulusid kasvatada. Eesti Ekspressi, Eesti Päevalehe ning Maalehe kirjastaja AS Eesti Ajalehed kasvatas oma tulemust 46%, teenides 0,5 miljonit eurot EBITDA-d olenemata sellest, et IV kvartalis jäi ettevõte eelmisele aastale 19% alla ja teenides vaid 0,15 miljonit eurot kasumit. Tulemusele aitasid aasta jooksul kaasa nii lastefilmide sari, mida tehti koostöös grupi raamatukirjastusettevõttega Hea Lugu kui ka kriminaalromaanide sari, mida tehti koostöös kirjastusega Varrak. Positiivselt üllatas meie raamatukirjastusettevõte Hea Lugu, kes teenis aasta kokkuvõttes 0,1 miljonit eurot kasumit, mis on võrreldes eelmise aastaga 71% parem tulemus. Aasta heale tulemusele aitasid kaasa nii lastefilmide sari I poolaastal kui ka mitu väga menukat raamatut.

AS SL Õhtuleht kasvatas oma EBITDA-d aastaga võrreldes 61% ehk 0,7 miljoni euroni. IV kvartali kasumi kasv seevastu oli 142%. Samuti paranes AS Ajakirjade Kirjastus majandustulemus sel aastal 49% ja ulatus aasta lõpuks 0,5 miljoni euroni.  IV kvartalis paranes majandustulemus 39%. Nii AS SL Õhtulehe kui AS Ajakirjade Kirjastuse tulemust mõjutasid positiivselt vähenenud trükikulud seoses uute trükilepingute sõlmimisega AS-ga Kroonpress ja AS-ga Printall. Ajakirjanduse ja reklaami kojukande ettevõte Express Post kasvatas aastaga EBITDA tulemust 33%, teenides 0,7 miljonit eurot EBITDA-d. IV kvartalis paranes tulemus 57% võrreldes eelmise aastaga. 

Kuna kontserni raamatupidamise aastaaruandes kajastub uute IFRS-de järgi ainult meie ühisettevõtete puhaskasum, siis omanikestruktuuri muutuste tõttu ühisettevõtete AS SL Õhtuleht ja AS Ajakirjade Kirjastus bilanssi nende õiglases väärtuses lisandunud kaubamärkide ja kliendisuhete amortisatsioonikuludest tingituna, ei kajastu trükilepingute positiivne mõju nii selgelt uute IFRS-de järgi koostatud kontserni kasumiaruandes, küll aga ettevõtete enda EBITDA-s.

Aasta tähtsaimate sündmustena tuleb ära märkida kohtuvaidlust AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omandi üle. Kohtulahendi tulemusena on nimetatud ettevõtted saanud senise aktsionäri AS Eesti Meedia asemel uue aktsionäri OÜ Suits Meedia näol. Omanikevahetuse koheseks positiivseks mõjuks oli trükilepingute oluline odavnemine. Lisaks otsesele majanduslikule efektile on otsusel ka pikemaajalisem positiivne mõju ettevõtete käekäigule uute võimaluste näol turul vabamalt konkureerida. 

Kirjastusettevõtete olulisematest sündmustest tasub ära märkida maksvate digitellimuste arvu kasv, mis aasta lõpuks ületas 10 tuhande tellija piiri nii Eesti Ekspressi kui Eesti Päevalehe osas. Väärib samuti märkimist, et nädalaleht Eesti Ekspress tähistas sügisel juba oma 25.sünnipäeva ning Delfi suhteliselt samal ajal oma 15.sünnipäeva.

Online meedia ettevõtete möödunud aasta üheks uueks projektiks oli kaubandusettevõtete sooduspakkumiste portaali Zave areng. Aasta lõpuks osales selles projektis üle Baltikumi kolmes riigis kokku ligi 150 erinevat kaupmeest. 

Trükiteenuste segment kasvatas eelmisel aastal käivet 5% ja EBITDA-d 1%, teenides kokku ca 6 miljonit eurot EBITDA-d. Trükiteenuse vallas oli aasta suurimaks sündmuseks uue trükimasina ostu otsus ja masina saabumine aasta viimasel kuul. Uus poognatrükimasin alustab tootmist 2015. aasta alguses.  

Aasta lõpus tegime otsuse alustada uue ärisuunana meelelahutusürituste korraldamist, mille esimeseks sammuks on oma esimesel merereisil uppunud mootorlaev Titanicust rääkiva näituse korraldamine Riias. Näitus avatakse 2015.a. esimesel poolel. Pärast Titanicu näituste läbiviimist otsustame oma edasised sammud meelelahutusürituste ärisuuna arendamise osas.

Alanud aastalt ootame ettevõtte äritegevuse hoogustumist ning finantsvõimekuse tõusu.  2015. aastal loodame kasvatada käivet vähemalt 5% ning EBITDA-d vähemalt 7%. Nimetatud kasvunumbritesse on arvatud ka meie ühisettevõtete tulemused 50% ulatuses.

Jaanuari algul teatasime AS Eesti Ajalehed ja AS Delfi ühendamisest üheks ettevõtteks. Astutud sammu eesmärk on vähendada kahe teineteisega tihedalt seotud ettevõtte omavaheliste tehingute bürokraatiat, kasvatada erinevate meediaväljaannete toimetuste koostööst sündivat ajakirjanduslikku kvaliteeti, anda paber- ja digiajalehtedele otsene ligipääs Eesti suurima portaali turundusvõimekuse juurde. Reklaami-kliendile soovime pakkuda juurdepääsu meie kõikidele platvormidele ühest müügiorganisatsioonist.

Jätkame tööd sooduspakkumiste portaali Zave kasvatamise nimel, eesmärgiga pakkuda jaekaupmeestele uut innovaatilist tööriista oma klientidega suhtlemiseks. Samuti oleme seadnud eesmärgiks Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe mõlema lehe maksvate digitellimuste arvu kasvatamise aasta lõpuks 20 tuhandeni.

Samuti oleme alustanud Baltikumi startup ettevõtetesse investeerimise projektiga, eesmärgiga investeerida alustavas järgus olevatesse ettevõtmistesse, kes kontserni üle Baltikumi turundusvõimekuse toel saaksid oma äri edasi arendada ning suurematele rahvusvahelistele turgudele laienemist ette valmistada.

Meie missiooniks on jätkuvalt pakkuda uusi ja huvitavaid elamusi nii paberil kui digitaalses meedias, sealjuures järele andmata uudiste kvaliteedis, teemade valikus ning ajakirjanduslikus objektiivsuses.

 

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD - Ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

Uute rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtteid alates 2014. aastast kajastada konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust jätkates ühisettevõtete proportsionaalset konsolideerimist ning samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR) IV kv 2014 IV kv 2013 Muutus % IV kv 2012 IV kv 2011
Perioodi kohta          
Müügitulu 16 778 16 526 2% 16 447 16 313
EBITDA 2 757 2 015 37% 2 246 1 986
EBITDA marginaal (%) 16,4% 12,2%   13,7% 12,2%
Ärikasum* 1 894 1 348 41% 1 496 1 037
Ärirentaablus* (%) 11,3% 8,2%   9,1% 6,4%
Intressikulud (186) (185) -1% (206) (523)
Perioodi puhaskasum/(-kahjum)* 1 614 1 057 53% 1 269 535
Puhasrentaablus* (%) 9,6% 6,4%   7,7% 3,3%
Perioodi puhaskasum / (-kahjum) raamatupidamise aruandes (sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest) 1 149 (1 410) 181% 1 112 (215)
Puhasrentaablus (%) 6,8% -8,5%   6,8% -1,3%
Varade tootlus (%) 1,4% -1,8%   1,4% -0,3%
Omakapitali tootlus (%) 2,4% -3,2%   2,7% -0,6%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,04 (0,05)   (0,04) (0,01)

* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is osaluse soetamisega 2011.a ning ühisettevõtete AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omanikestruktuuri muutusega 2014.a. Lisainformatsioon on esitatud raamatupidamise aruande lisas 5.

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR) 12 kuud 2014 12 kuud 2013 Muutus % 12 kuud 2012 12 kuud 2011
Perioodi kohta          
Müügitulu 61 384 58 427 5% 59 706 57 391
EBITDA 8 878 7 264 22% 7 882 6 968
EBITDA marginaal (%) 14,5% 12,4%   13,2% 12,1%
Ärikasum* 5 638 4 647 21% 4 596 3 443
Ärirentaablus* (%) 9,2% 8,0%   7,7% 6,0%
Intressikulud (732) (763) 4% (1 549) (2 212)
Perioodi puhaskasum/(-kahjum)* 4 620 3 548 30% 2 682 893
Puhasrentaablus* (%) 7,5% 6,1%   4,5% 1,6%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes      
(sh. allahindlused ja kasum osaluste muutusest)
5 110 1 081 373% 2 525 1 683
Puhasrentaablus (%) 8,3% 1,9%   4,2% 2,9%
Varade tootlus (%) 6,6% 1,4%   3,2% 2,0%
Omakapitali tootlus (%) 11,4% 2,5%   6,4% 4,4%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,17 0,04   0,08 0,06

* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is osaluse soetamisega 2011.a ning ühisettevõtete AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omanikestruktuuri muutusega 2014.a. Lisainformatsioon on esitatud raamatupidamise aruande lisas 5.

 

Bilanss – ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013 Muutus %
Perioodi lõpu seisuga      
Käibevara 15 189 14 447 6%
Põhivara 65 665 63 019 4%
Varad kokku 80 854 77 466 5%
       sh. raha ja pangakontod 6 788 4 501 51%
       sh. firmaväärtus 39 432 40 052 -2%
Lühiajalised kohustused 14 110 14 468 -2%
Pikaajalised kohustused 19 569 20 673 -5%
Kohustused kokku 33 679 35 141 -4%
       sh. võlakohustused 24 592 24 432 1%
Omakapital 47 175 42 325 12%

 

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted 50% konsolideeritud 31.12.2014 31.12.2013
Omakapitali osakaal (%) 58% 55%
Võla ja omakapitali suhe (%) 52% 58%
Võla ja kapitali suhe (%) 27% 32%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) (korrigeeritud vastavalt sündikaatlepingule) 2,61 3,36
Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio) 1,90 1,66
Likviidsuskordaja 1,08 1,00

 

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD - Ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) IV kv 2014 IV kv 2013 Muutus % IV kv 2012 IV kv 2011
Perioodi kohta          
Müügitulu (ainult tütarettevõtted) 14 454 14 291 1% 14 165 13 995
EBITDA (ainult tütarettevõtted) 2 413 1 815 33% 2 017 1 740
EBITDA marginaal (%) 16,7% 12,7%   14,2% 12,4%
Ärikasum* (ainult tütarettevõtted) 1 661 1 175 41% 1 293 822
Ärirentaablus* (%) 11,5% 8,2%   9,1% 5,9%
Intressikulud (ainult tütarettevõtted) (158) (185) 14% (206) (524)
Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil 182 174 4% 202 208
Perioodi puhaskasum* 1 601 1 057 52% 1 269 535
Puhasrentaablus* (%) 11,1% 7,4%   9,0% 3,8%
Perioodi puhaskasum/(-kahjum) raamatupidamise aruandes (sh. allahindlused ja kasum osaluste muutusest) 1 136 (1 410) 181% 1 112 (215)
Puhasrentaablus (%) 7,9% -9,9%   7,8% -1,5%
Varade tootlus (%) 1,5% -1,8%   1,4% -0,3%
Omakapitali tootlus (%) 2,4% -3,2%   2,7% -0,6%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,04 (0,05)   (0,04) (0,01)

* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is osaluse soetamisega 2011.a ning ühisettevõtete AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omanikestruktuuri muutusega 2014.a. Lisainformatsioon on esitatud raamatupidamise aruande lisas 5.

 

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) 12 kuud 2014 12 kuud 2013 Muutus % 12 kuud 2012 12 kuud 2011
Perioodi kohta          
Müügitulu (ainult tütarettevõtted) 52 793 50 086 5% 51 290 49 027
EBITDA (ainult tütarettevõtted) 7 894 6 591 20% 7 345 6 311
EBITDA marginaal (%) 15,0% 13,2%   14,3% 12,9%
Ärikasum* (ainult tütarettevõtted) 4 973 4 071 22% 4 173 2 930
Ärirentaablus* (%) 9,4% 8,1%   8,1% 6,0%
Intressikulud (ainult tütarettevõtted) (689) (763) 10% (1 550) (2 219)
Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil 557 494 13% 339 421
Perioodi puhaskasum* 4 621 3 548 30% 2 682 893
Puhasrentaablus* (%) 8,8% 7,1%   5,2% 1,8%
Perioodi puhaskasum / (-kahjum) raamatupidamise aruandes
(sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest)
5 110 1 081 373% 2 525 1 683
Puhasrentaablus (%) 9,7% 2,2%   4,9% 3,4%
Varade tootlus (%) 6,8% 1,4%   3,2% 2,0%
Omakapitali tootlus (%) 11,4% 2,5%   6,4% 4,4%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,17 0,04   0,08 0,06

* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is osaluse soetamisega 2011.a ning ühisettevõtete AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omanikestruktuuri muutusega 2014.a. Lisainformatsioon on esitatud raamatupidamise aruande lisas 5.

 

Bilanss – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013 Muutus %
Perioodi lõpu seisuga      
Käibevara 12 303 11 357 8%
Põhivara 64 292 63 899 1%
Varad kokku 76 595 75 256 2%
       sh. raha ja pangakontod 5 275 2 209 139%
       sh. firmaväärtus 38 153 39 596 -4%
Lühiajalised kohustused 11 481 12 259 -6%
Pikaajalised kohustused 17 939 20 672 -13%
Kohustused kokku 29 420 32 931 -11%
       sh. võlakohustused 23 152 24 432 -5%
Omakapital 47 175 42 325 11%

 

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil 31.12.2014 31.12.2013
Omakapitali osakaal (%) 62% 56%
Võla ja omakapitali suhe (%) 49% 58%
Võla ja kapitali suhe (%) 27% 34%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) 2,93 3,71
Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio) 1,77 1,50
Likviidsuskordaja 1,07 0,93

Tsüklilisus

Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mis on põhjustatud üldiste majandustingimuste ja tarbijate usalduse muutumisest. Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt majandusarengu aeglustumine või majanduse surutisse langemine. Seda nii jaesektorile suunatud reklaamikulude üldine vähendamine, teiste reklaamikanalite eelistamine (näiteks interneti eelistamine pabermeediale) kui ka jaetarbijate endi tarbimisharjumiste muutumine (jooksvate uudiste jälgimine uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid ning muid suhtluskanaleid jne).   

Hooajalisus

Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad olulistest hooajalistest kõikumistest. Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal tasemel kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, kuna tarbijad kulutavad jõulueelsel perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide kulutused reklaamile tavaliselt kõige madalamad. Samuti nagu jõulu- ja uusaastapidustuste järgselt aasta esimestel kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis. Ajalehtede ja ajakirjade tellimine ja jaemüügitulu ei kõigu nii palju kui reklaamitulu. Suveperiood on tavaliselt siiski vaiksem ja kooli algusega septembris suurenevad ka tellimused ja jaemüük, mis tavaliselt kestab kuni järgmise suvepuhkuste perioodini.   

 

  Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid
EBITDA marginaal (%)  EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus* (%)  Ärikasum*/müügitulu x100
Puhasrentaablus* (%)  Puhaskasum*/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%)  Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100
Puhaskasum aktsia kohta  Puhaskasum/keskmine aktsiate arv
Omakapitali osakaal (%) Omakapital / (kohustused+omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%) Intressi kandvad võlakohustused/omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%) Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg)/(netovõlg+omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) Intressikandvad võlakohustused/EBITDA
Laenumaksete ja intresside kattekordaja EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed
Likviidsuskordaja Käibevara/lühiajalised kohustused
Varade tootlus (%) Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus (%) Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is osaluse soetamisega 2011.a ning ühisettevõtete AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omanikestruktuuri muutusega 2014.a. Lisainformatsioon on esitatud raamatupidamise aruande lisas 5.

 

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Alates käesoleva aasta kolmandast kvartalist, kui ühendati kontserni Leedu tütarettevõtted, jaguneb kontserni tegevus meedia segmendi ja trükiteenuste segmendi vahel. Varasemalt eristasime meediasegmendis kahte põhilist tegevust – online meedia ja perioodiliste väljaannete kirjastamine.

Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega firmaväärtuste ning kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid kuna juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal.

Segmentide peamised finantsnäitajad IV kv 2011-2014

(tuhandetes EUR) Müügitulu Müügitulu
  IV kv 2014 IV kv 2013 Muutus % IV kv 2012 IV kv 2011
meedia segment  (kapitaliosaluse meetodil) 7 535 7 617 -1% 7 049 6 550
       sh tulu kõikidest digitaalsetest ja internetikanalitest 4 015 3 389 18% 3 029 2 618
trükiteenuste segment 8 083 7 566 7% 8 046 8 143
kesksed tegevused 459 393 17% 308 71
segmentidevahelised elimineerimised (1 624) (1 286) -26% (1 238) (769)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 14 454 14 291 1% 14 165 13 995
meedia segment  proportsionaalselt konsolideerituna 10 141 10 043 1% 9 532 9 030
       sh tulu kõikidest digitaalsetest ja internetikanalitest 4 257 3 584 19% 3 184 2 773
trükiteenuste segment 8 083 7 566 7% 8 046 8 143
kesksed tegevused 459 393 17% 308 71
segmentidevahelised elimineerimised (1 905) (1 476) 29% (1 439) (931)
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 16 778 16 526 2% 16 447 16 313

 

(tuhandetes EUR) EBITDA EBITDA
  IV kv 2014 IV kv 2013 Muutus % IV kv 2012 IV kv 2011
meedia segment kapitaliosaluse meetodil 1 103 1 014 9% 611 511
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 1 448 1 214 19% 839 758
trükiteenuste segment 1 623 1 604 1% 1 650 1 495
kesksed tegevused (313) (763) 59% (242) (267)
segmentidevahelised elimineerimised 0 (40) 100% (1) 1
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 2 413 1 815 33% 2 017 1 740
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 2 757 2 015 37% 2 246 1 986

 

EBITDA marginaal IV kv 2014 IV kv 2013 IV kv 2012 IV kv 2011
meedia segment  kapitaliosaluse meetodil 15% 13% 9% 8%
meedia segment  proportsionaalselt konsolideerituna 14% 12% 9% 8%
trükiteenuste segment 20% 21% 21% 18%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 17% 13% 14% 12%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 16% 12% 14% 12%

 

Segmentide peamised finantsnäitajad 12 kuud 2011-2014

(tuhandetes EUR) Müügitulu Müügitulu
  12 kuud 2014 12 kuud 2013 Muutus % 12 kuud 2012 12 kuud
2011
meedia segment  (kapitaliosaluse meetodil) 27 459 25 842 6% 25 562 23 789
       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja internetikanalitest 13 449 11 595 16% 10 561 9 111
trükiteenuste segment 28 951 27 462 5% 29 167 27 736
kesksed tegevused 1 731 1 530 13% 996 209
segmentidevahelised elimineerimised (5 347) (4 748) 13% (4 435) (2 707)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 52 793 50 086 5% 51 290 49 027
meedia segment  proportsionaalselt konsolideerituna 36 930 34 955 6% 34 773 32 771
       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja internetikanalitest 14 306 12 226 17% 11 147 9 673
trükiteenuste segment 28 951 27 462 5% 29 167 27 736
kesksed tegevused 1 731 1 530 13% 996 209
segmentidevahelised elimineerimised (6 228) (5 520) 13% (5 230) (3 325)
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 61 384 58 427 5% 59 706 57 391

 

(tuhandetes EUR) EBITDA EBITDA
  12 kuud
2014
12 kuud 2013 Muutus % 12 kuud 2012 12 kuud
2011
meedia segment  kapitaliosaluse meetodil 3 025 2 123 42% 2 089 1 325
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 4 013 2 792 44% 2 624 1 977
trükiteenuste segment 5 944 5 862 1% 6 052 5 959
kesksed tegevused (1 076) (1 356) 21% (797) (980)
segmentidevahelised elimineerimised 0 (38) 101% 1 7
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 7 894 6 591 20% 7 345 6 311
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 8 878 7 264 22% 7 882 6 968

 

EBITDA marginaal 2014 2013 2012 2011
meedia segment  kapitaliosaluse meetodil 11% 8% 8% 6%
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 11% 8% 8% 6%
trükiteenuste segment 21% 21% 21% 21%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 15% 13% 14% 13%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 15% 12% 13% 12%

 

MEEDIA SEGMENT

Meedia segment hõlmab Delfi tegevust Eestis, Lätis ja Leedus ning emaettevõtet Delfi Holding. Alates 1.märtsist 2014 lõpetati tegevus Delfi Ukrainas. Delfi Ukraina 9 kuud EBITDA sisaldab ka tegevuse lõpetamisega seotud kulutusi. Meedia segmenti kuuluvad ka ajalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja Eesti Päevalehe kirjastaja AS Eesti Ajalehed, raamatukirjastus OÜ Hea Lugu ning ajakirjade kirjastaja UAB Ekspress Leidyba Leedus, mis ühendati Delfi Leeduga 1. juulil 2014.

 

Siia segmenti kuuluvad ka ühisettevõtted AS SL Õhtuleht (Õhtulehe ja Linnalehe kirjastaja), ajakirjade kirjastaja AS Ajakirjade Kirjastus ja perioodika kojukandega tegelev AS Express Post.

Kontsernile kuuluvad uudisteportaalid

Omanik Portaal Omanik Portaal
Delfi Eesti www.delfi.ee AS Eesti Ajalehed www.ekspress.ee
  rus.delfi.ee   www.maaleht.ee
Delfi Läti www.delfi.lv   www.epl.ee
  rus.delfi.lv    
Delfi Leedu www.delfi.lt AS SL Õhtuleht www.ohtuleht.ee
  ru.delfi.lt    

 

Kontsernile kuuluvad kuulutusteportaalid

Omanik Portaal Omanik Portaal
Delfi Leedu www.alio.lt AS Eesti Ajalehed www.ej.ee
      www.ekspressauto.ee

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  IV kv 2014 IV kv 2013 Muutus %
Delfi Eesti 1 460 1 217 20%
Delfi Läti 786 683 15%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) 2 250 2 085 8%
        Sh Delfi Leedu on-line käive 1 679 1 416 19%
Delfi Ukraina 0 17 -100%
AS Eesti Ajalehed 2 905 3 288 -12%
OÜ Hea Lugu 202 431 -53%
muud ettevõtted (Delfi Holding) 0 -
segmendisisesed elimineerimised (68) (104) 34%
KOKKU (tütarettevõtted) 7 535 7 617 -1%
AS SL Õhtuleht* 1 022 964 6%
AS Ajakirjade Kirjastus* 1 205 1 136 6%
AS Express Post* 654 605 8%
segmendisisesed elimineerimised (275) (279) 1%
KOKKU (ühisettevõtted) 2 606 2 426 7%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna 10 141 10 043 1%

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  IV kv 2014 IV kv 2013 Muutus %
Delfi Eesti 230 169 36%
Delfi Läti 95 96 -1%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) 461 464 -1%
        Sh Delfi Leedu on-line käive      
Delfi Ukraina 0 (40) 100%
AS Eesti Ajalehed 149 184 -19%
OÜ Hea Lugu 23 20 15%
muud ettevõtted (Delfi Holding) 145 122 19%
segmendisisesed elimineerimised (0) (0) -
KOKKU (tütarettevõtted) 1 103 1 014 9%
AS SL Õhtuleht* 127 53 142%
AS Ajakirjade Kirjastus* 104 75 39%
AS Express Post* 114 73 57%
segmendisisesed elimineerimised (0) (0) -38%
KOKKU (ühisettevõtted) 344 200 72%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna 1 448 1 214 19%

*Ühisettevõtetest proportsionaalne osa

 

 (tuhandetes EUR) Müügitulu
  12 kuud 2014 12 kuud 2013 Muutus %
Delfi Eesti 5 020 4 101 22%
Delfi Läti 2 562 2 378 8%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) 8 047 7 439 8%
        sh Delfi Leedu online-line käive 5 557 4 806 16%
Delfi Ukraina 2 53 -96%
AS Eesti Ajalehed 11 330 11 235 1%
OÜ Hea Lugu 792 987 -20%
muud ettevõtted 0 -
segmendisisesed elimineerimised (294) (351) 16%
KOKKU (tütarettevõtted) 27 459 25 842 6%
AS SL Õhtuleht* 3 909 3 734 5%
AS Ajakirjade Kirjastus* 4 224 4 036 5%
AS Express Post* 2 415 2 351 3%
lisaelimineerimised (1 077) (1 008) -7%
KOKKU (ühisettevõtted) 9 471 9 112 4%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna 36 930 34 955 6%

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  12 kuud 2014 12 kuud 2013 Muutus %
Delfi Eesti 575 291 98%
Delfi Läti 90 133 -32%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) 1 295 1 056 23%
        sh Delfi Leedu online-line käive      
Delfi Ukraina (51) (195) 74%
AS Eesti Ajalehed 539 369 46%
OÜ Hea Lugu 94 55 71%
muud ettevõtted 479 421 14%
segmendisisesed elimineerimised 3 (7) -
KOKKU (tütarettevõtted) 3 025 2 123 42%
AS SL Õhtuleht* 356 221 61%
AS Ajakirjade Kirjastus* 257 172 49%
AS Express Post* 372 279 33%
lisaelimineerimised 2 (3) 168%
KOKKU (ühisettevõtted) 987 670 47%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna 4 013 2 792 44%

*Ühisettevõtetest proportsionaalne osa

 

Delfi Eesti 

 • Eraldiseisva ja uuel platvormil Delfi TV edasiarendamine ning üha suurenev live ülekannete edastamine Delfi TV kaubamärgi all. Suurimateks projektideks olid Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine (teistkordne), ülekanded olümpiamängudelt, FIBA korvpalli MM-ilt, tantsu-ja laulupeolt, president Obama Eesti külastuselt, striimid Eesti korvpalliklubide mängudest välismaal ja veebiülekanded viie erineva Eesti liiga mängudelt, jne.
 • Uuendati ilma- ja huumoriportaale (viimane sai nimeks www.igav.ee)
 • Käivitati uued teemavertikaalid: tarbijatele suunatud portaal www.kasulik.ee, eakatele suunatud portaal www.elutark.ee, moeteadlikele lugejatele suunatud portaal www.catwalk.ee.
 • Alustati koostööd esoteerikaportaaliga www.alkeemia.ee.
 • Arendati kõigis kolmes Balti riigis tegutsevat sooduspakkumiste portaali www.zave.ee , mille eesmärgiks on pakkuda ülevaadet kohalike jaekaupmeeste poolt pakutavate hinnasoodustuste kohta.
 • Käivitati uus kommentaarium, mis on suurendanud registreeritud kasutajate poolt postitatud kommentaaride arvu.
 • Uuendati Delfi mobiilirakendusi.
 • Novembris tähistas Delfi oma 15. sünnipäeva. Sellega seoses toimus üritus “Päev Delfiga”, mille eesmärgiks oli näidata kasutajatele, kuidas toimub igapäevatöö Delfis ja kuidas valmivad uudised.

 

Eesti internetiväljaannete lugejate arv 2013-2014

2014. aasta III kvartalis muutis TNS Emor oma TNS Metric uuringu metodoloogiat, millega kaasnes kasutajate arvu hüppeline kasv. Muudatuse põhiline sisu on mobiilsete kasutajate täpsem mõõtmine ja eraldi raporteerimine. Selle muutuse tulemusena on Delfi endiselt suurim internetiportaal Eestis. See hõlmab kasutajaid, kes külastavad uudisteportaale nii arvutites kui mobiiltelefonides. Eesti internetituru kasutajate arvu kasvu saab samuti selgitada nutitelefonide mobiilsete kasutajate arvu kasvuga. Teenuste pakkumine mobiiltelefonide kasutajatele on jätkuvalt uudiseid tootvate ettevõtete peamine prioriteet.

 

Delfi Läti

 • Delfi oli juulis ja augustis suurim internetiportaal Lätis, möödudes kasutajate arvult ka kohalikust meilboksi teenuseid pakkuvast portaalist inbox.lv.
 • Uuel platvormil Delfi TV striimid Läti korvpalliliiga ja Läti jäähokiliiga mängudelt, eksklusiivne kabareeshow Palladiumi kontserdimajast, Rahvusraamatukogu avamine, jne.
 • Käivitati mitmed uued teemavertikaalid: reisiportaal www.turismagids.lv (nii läti kui ka vene keeles), huumoriportaal www.loli.lv, uus ilmaportaal www.laika-zinas.lv, kodu- ja aiaportaal www.majadarzs.lv, uus naistele suunatud portaal www.vina.lv, venekeelne poliitikaportaal www.spektr.lv, nooremale põlvkonnale mõeldud portaalid www.skats.lv (läti keeles) ja www.tchk.lv (vene keeles), terviseportaal www.rutks.lv,
 • Arendati kõigis kolmes Balti riigis tegutsevat hsooduspakkumiste portaali www.zave.lv, mille eesmärgiks on pakkuda ülevaadet kohalike jaekaupmeeste poolt pakutavate hinnasoodustuste kohta.
 • Koostööprojektid: 

-        Läti muusikaauhindade meediapartner

-        Festivali Positivus ja erinevate Läti ansamblite meediapartner

-        Filmifestivali Balti Pärl meediapartner

-        Turunduskonverentsi „Password“ ja rahvusvahelise reklaamifestivali “Golden Hammer 2014” meediapartner

-        Riia moenädala Riga Fashion Week meediapartner

-        Riia maratoni meediapartner

-        Läti jäähoki rahvuskoondise meediapartner

-        Spordiaasta auhinnagala meediapartner jne.

 

Läti internetiväljaannete lugejate arv 2013-2014

2014. aasta juulis ja augustis tõusis Delfi.lv esimest korda oma tegutsemisaja jooksul Läti suurimaks portaaliks, möödudes kasutajate arvult inbox.lv-st. Septembrist alates oli Inbox.lv siiski suurema kasutajate arvuga kui Delfi.lv. Vaatamata tvnet.lv ja apollo.lv ühinemisele II kvartalis, ei ole nende kasutajate arv kasvanud Delfist suuremaks. Lisaks sellele on esimesed saadaolevad andmed mobiilsete kasutajate arvu kohta ka Delfi.lv-le väga soodsad. Delfi edestab Lätis konkurente mobiilsete kasutajate osas enam kui 20% võrra.

IV kvartalis oli konkurentsiolukord jätkuvalt stabiilne, kus esikohal oli kasutajate arvu poolest inbox.lv. Delfi hoidis teist kohta, olles kõige loetavam uudisteportaal Lätis.

Alates 2014. aasta jaanuarist on muutunud ka Gemiuse internetiuuringu metoodika. 2014. aasta kasutajate numbrid sisaldavad ainult arvutite (PC) kasutust ja välja on jäetud kõik mobiilsed seadmed. Mobiilsete seadmete eraldiseisev statistika tekib 2015. aasta alguses.

Delfi Leedu

 • Delfi uudisteportaalil oli novembris ja detsembris ajaloo suurim loetavus.
 • Delfi TV käivitati uuel platvormil ja on tootnud otseülekandeid ning striime sellistelt sündmustelt nagu Balti suurim tehnoloogiakonverents Login, ideekonverents Tedx Vilnius, Davis Cupi tennisematš Leedu ja Norra vahel, erinevad moe- ja teatrisündmused, Genfi autonäitus, jne. Delfi sõlmis pikaajalised lepingud Leedu korvpalli kõrgliigaga ja Leedu korvpalliliiduga ning tal on eksklusiivne õigus enam kui 700 spordiülekande tegemiseks veebis 2015. aastal.
 •  Delfi TV käivitas igapäevase lühiuudiste teleprogrammi, milles võetakse 2 minuti jooksul kokku päeva kõige olulisemad ja huvitavamad uudised ning tootis mitu dokumentaalsarja.
 • Käivitati uued internetitelekanalid „Moteris TV“ (“Leedu naine”)  ja „Mano namai TV“ (“Minu kodu”).
 • Käivitati mitmed uued teemavertikaalid ja uuendati olemasolevaid alamlehti, sh. uus huumoriportaal www.galjuokauji.lt, kalameestele suunatud ühisportaal kablys.delfi.lt ja uus ingliskeelne kanal Delfi English Channel.
 • Koostööprojektid, nt. spetsiaalne autofännidele suunatud ühissait koostöös ajakirjaga Top Gear, meestele suunatud kaks suurt autoveebiprojekti "Top Gear Awards" ja "Aasta auto", koostöös Leedu meelelahutusteatmikuga www.Kur.lt linnanoortele suunatud eriprojekt, toidu tellimise platvorm lekste.lt  integreeriti Delfi toiduretseptide vertikaaliga www.1000receptu.lt.
 • Uuendati mobiilirakenduse kujundust ning lisati uut infot, mis on teinud Delfist mobiiltelefonides ja tahvelarvutites kõige populaarsema uudisteportaali.
 • Delfi muutis oma sotsiaalmeediastrateegiat ning eraldas selleks organisatsiooni sees täiendavaid ressursse. Nende tegevuste tulemusena kasvas sotsiaalmeedia kasutuse efektiivsus oluliselt.
 • Ühendati Delfi ja Leedu ajakirjade kirjastuse Ekspress Leidyba organisatsioonid üheks meediaettevõtteks, et paremini ära kasutada mõlema ettevõtte sünergiat.

 

Leedu internetiväljaannete lugejate arv 2013-2014

Delfi on Leedus jätkuvalt suurim internetiportaal. IV kvartalis ei ole toimunud Leedus märkimist väärivaid muutusi interneti kasutajate eelistuste osas. Mobiilsete seadmete kasutajate osas näitavad esimesed andmed, et konkurents selles segmendis on Leedus väga tugev ja teised portaalid on kasutajate arvult Delfi kasutajate arvule lähemal kui arvutikasutajate osas. Delfi lõpetas aasta uue igakuise külastajate rekordiga  – 1 198 737 ning vahe Delfi ja lähima konkurendi 15min.lt vahel oli ajaloo suurim – 19.45%. Alates 2014. aasta jaanuarist on muutunud ka Gemiuse internetiuuringu metoodika. 2014. aasta kasutajate numbrid sisaldavad ainult arvutite (PC) kasutust ja välja on jäetud kõik mobiilsed seadmed. Mobiilsete seadmete eraldiseisev statistika tekib 2015. aasta alguses.

 

Trükimeedia Eestis

Eesti ajalehtede tiraaž 2013-2014 

Eesti ajalehtede tiraažid on jätkuvalt stabiilsed või mõõdukalt langevad. Rohkem langeb päevalehtede tiraaž, vähem nädalalehtede oma. 2014. aasta IV kvartali seisuga on toimunud ka oluline muutus turul – Õhtuleht on kolm kuud järjest olnud suurima tiraažiga ajaleht Eestis. Ka teised kontserni väljaanded on tegutsenud aasta teises pooles hästi, nii Eesti Päevaleht, Maaleht kui ka Eesti Ekspress on tiraaži kasvatanud. Nendele numbritele lisanduvad kontserni väljaannete puhul veel digitaalsete väljaannete tellijad, keda 2014.a. lõpu seisuga on nii Eesti Ekspressil kui ka Eesti Päevalehel rohkem kui 10 tuhat tellijat.  

Eesti ajalehtede lugejaskond  2013-2014

Viimase kahe aasta perspektiivis võib öelda, et ajalehtede lugemine on püsinud suhteliselt stabiilsel tasemel. Õhtuleht on olnud kõige edukam ajaleht, mille lugejate arv on kasvanud. Teised kaks igapäevast ajalehte,  Postimees ja Eesti Päevaleht, on lugejaid kaotanud. Nädalalehed näitavad samuti stabiilset lugejate trendi. Kontserni digilehtede lugejate arv ei sisaldu üleval toodud numbrites ja kogu kontserni väljaannete lugejate arv on suurem, kui antud graafikult nähtub.

TRÜKITEENUSTE SEGMENT

Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on üks suurim trükkimisega tegelev ettevõte Eestis. Printall on võimeline trükkima nii ajalehti (coldset) kui ka ajakirju (heatset)).

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  IV kv 2014 IV kv 2013 Muutus %
AS Printall 8 083 7 566 7%

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  IV kv 2014 IV kv 2013 Muutus %
AS Printall 1 623 1 604 1%

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  12 kuud 2014 12 kuud 2013 Muutus %
AS Printall 28 951 27 462 5%

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  12 kuud 2014 12 kuud 2013 Muutus %
AS Printall 5 944 5 862 1%

 

2014. aastal kasvas AS-i Printall käive 5%, sealhulgas osutatud teenused 5,7% ja paberimüük 5,2%.  Seoses muutustega poliitilisel maastikul on ekspordiriikide osakaaludes toimunud muutused ning jätkuvalt väheneb Venemaa osakaal.

Juunikuus sõlmis AS Printall lepingu uue poognatrükimasina ostuks. Soetatav masin on plaanis kasutusele võtta ajakirjade kaante, väikesetiraažiliste ajakirjade ning reklaamtoodete trükkimiseks. Uus trükimasin võetakse kasutusele 2015. aasta alguses. Ostu finantseeritakse ligikaudu 2/3 summa ulatuses pikaajalise laenuga.

Trükiteenused ja keskkond

Lisaks majanduslikult väga efektiivsele ettevõttele keskendutakse Printallis ka keskkonnateadlikule tootmisele. Printallile on omistatud ISO 9001 juhtimissertifikaat ja ISO 14001 keskkonnasertifikaat.

Eesti Vabariigi keskkonnaminister ja jäätmekäitleja AS Ragn-Sells on omistanud Printallile Suure Aasta Taaskasutaja auhinna, kuna ettevõte suunab taaskasutusse 95% tekkivatest jäätmetest.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu on omistanud Printallile keskkonnamärgistuse “The Nordic Ecolabel”, millega pärjatakse Põhjamaade säästlikult tootvaid ettevõtteid. Samuti on Printallil FSC ja PEFC Chain of Custody (COC) sertifikaadid, millega anname omapoolse panuse rohelise mõtteviisi elavdamisele trükitööstuses. Nimetatud sertifikaadid on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaadid, mis väljastatakse ettevõtetele, kes täidavad FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) kehtestatud nõudeid. Ettevõte, kellele omistatakse sellised sertifikaadid, toetab oma tegevusega keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult elujõulist maailma metsade majandamist.

Printall hoolib keskkonnast ja kasutab rohelist energiat. POWERED BY GREEN sertifikaat kinnitab, et ettevõte ostab elektrienergiat, mille tootmisel on kasutatud vähemalt 70% taastuvaid energiaallikaid.

 

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 3 656 2 111
Tähtajaline hoius 19 98
Nõuded ja ettemaksed 6 519 6 774
Tulumaksu ettemaks 37 45
Varud 2 072 2 329
Käibevara kokku 12 303 11 357
Põhivara    
Tähtajaline hoius 1 600 0
Nõuded ja ettemaksed 1 170 269
Edasilükkunud tulumaksuvara 65 130
Investeeringud ühisettevõtetesse 500 1 543
Investeeringud sidusettevõtetesse 164 0
Materiaalne põhivara 14 506 13 595
Immateriaalne põhivara 46 287 48 362
Põhivara kokku 64 292 63 899
VARAD KOKKU 76 595 75 256
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 5 213 3 760
Võlad ja ettemaksed 6 249 8 436
Tulumaksukohustus 19 63
Lühiajalised kohustused kokku 11 481 12 259
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 17 939 20 672
Pikaajalised kohustused kokku 17 939 20 672
KOHUSTUSED KOKKU 29 420 32 931
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 17 878 17 878
Ülekurss 14 277 14 277
Omaaktsiad (64) 0
Reservid 1 440 1 250
Jaotamata kasum 13 644 8 848
Valuutakursi muutuste reserv 0 72
OMAKAPITAL KOKKU 47 175 42 325
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 76 595 75 256

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) IV kv 2014 IV kv 2013 12 kuud 2014 12 kuud 2013
Müügitulu 14 454 14 291 52 793 50 086
Müüdud toodangu kulu (10 781) (10 852) (40 688) (39 195)
Brutokasum 3 673 3 439 12 105 10 891
Muud äritulud 132 201 470 542
Turunduskulud (600) (622) (2 011) (1 864)
Üldhalduskulud (1 495) (1 813) (5 438) (5 396)
Muud ärikulud (49) (30) (153) (102)
Kasum osaluse muutusest ühisettevõtetes 978 0 1 933 0
Firmaväärtuse ja kaubamärkide väärtuse langus (1 443) (2 467) (1 443) (2 467)
Ärikasum 1 196  (1 292) 5 463 1 604
Intressitulud 22 1 27 5
Intressikulud (158) (185) (689) (763)
Kasum/(-kahjum) valuutakursi muutusest  (3)  (46) 33  (71)
Muud finantskulud 42 16 (90) (58)
Kokku finantstulud/kulud  (181)  (246)  (719)  (887)
Kasum ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt 182 174 557 494
Kasum/(-kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt  39 20  23 20
Kasum enne tulumaksustamist 1 236  (1 344) 5 324 1 231
Tulumaksukulu (100) (66) (214) (150)
Aruandeperioodi  kasum/(kahjum) 1 136  (1 410) 5 110 1 081
Aruandeperioodi  puhaskasumi/(kahjumi) jaotus:        
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist /(kahjumist) 1 136  (1 410) 5 110 1 081
Muu koondkasum/(kahjum), mis võib hiljem reklassifitseeruda kasumiaruandesse        
Realiseerimata kursivahed 0 45 (34) 58
Muu koondkasum/ (kahjum) kokku 1 136  (1 365) 5 076 1 139
Aruandeperioodi koondkasum/(kahjum)        
Emaettevõtte aktsionäride osa koondkasumist /(kahjumist) 1 136  (1 365) 5 076 1 139
Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta 0,04 (0,05) 0,17 0,04

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 12 kuud 2014 12 kuud 2013
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi ärikasum 5 463 1 604
Korrigeerimised:    
Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 921 2 521
Kahjum kaubamärgi ja firmaväärtuse väärtuse langusest 1 443 2 467
Kasum osaluse muutusest ühisettevõtetes (1 933) 0
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest 6 (30)
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 136 384
Äritegevuse rahavood:    
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 334 72
Varude muutus 251 242
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (2 250) 16
Rahavoog põhitegevusest 6 371  
Makstud ettevõtte tulumaks (185) (240)
Makstud intressid (692) (794)
Rahavood investeerimistegevusest kokku 5 494  
Rahavood investeerimistegevusest    
Tagatishoiuse seadmine/vabastamine (1 600) 0
Ühisettevõtete osaluste restruktureerimisel laekunud 2 354 0
Investeeringud ühisettevõtetesse (3) 0
Sidusettevõtte ost (135) 0
Tütarettevõtte ost 0 (327)
Muude investeeringute ost 0 (15)
Saadud intressid 6 34
Põhivara soetamine (3 101) (769)
Põhivara müük 13 107
Antud laenud (24) (3)
Antud laenude tagasimaksed 7 6
Rahavood investeerimistegevusest kokku (2 483) (967)
Rahavood finantseerimistegevusest    
Makstud dividendid (298) (298)
Ühisettevõtetelt saadud dividendid 203 312
Tasutud kapitalirendi maksed (75) (25)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus 1 117 (745)
Saadud laen 1 346 0
Saadud laenude tagasimaksed (3 695) (3 600)
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel (64) 0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku (1 466) (4 357)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 1 545 918
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 111 1 193
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 656 2 111

 

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee


EG_IV_kvartal_2014_EST.pdf