Offentliggjort: 2015-02-26 08:35:03 CET
Vestjysk Bank A/S
Årsrapport

vestjyskBANKs Årsrapport 2014

Finanstilsynet
NASDAQ OMX Copenhagen A/S


26. februar 2015vestjyskBANKs Årsrapport 2014

vestjyskBANK realiserer i 2014 et resultat før skat på -191 mio. kr., hvilket anses for utilfredsstillende, set i lyset af det fortsat høje om end faldende nedskrivningsbehov. Imidlertid opnår banken et tilfredsstillende basisresultat før nedskrivninger på 493 mio. kr., hvilket er inden for ledelsens forventninger ved årets indgang. Bankens basale drift fungerer godt.

Banken arbejder fortsat på at forbedre de kapitalmæssige forhold, herunder at styrke bankens solvensmæssige overdækning og bankens overdækning i forhold til kravet til egentlig kernekapital.


Sammendrag af vestjyskBANKs resultater i 2014:

 • Resultat før skat på -191 mio. kr. (-442 mio. kr. i 2013)
 • Basisindtægter på 1.053 mio. kr. (1.234 mio. kr. i 2013)
 • Omkostningsprocent på 53 (49 pct. i 2013)
 • Udgifter til personale og administration på 509 mio. kr. (539 mio. kr. i 2013)
 • Basisresultat før nedskrivninger på 493 mio. kr. (631 mio. kr. i 2013)
 • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 684 mio. kr. (1.073 mio. kr. i 2013). Nedskrivninger på landbrug udgør den største andel af årets nedskrivninger.
 • Indlånsoverskud på 4,0 mia. kr. ultimo 2014 (0,5 mia. kr. ultimo 2013)
 • Slankning af bankens balance forløber fortsat tilfredsstillende. Balancen er i løbet af 2014 reduceret med 4,3 mia. kr., svarende til et fald på 16,5 pct.
 • Solvensprocent på 12,1, solvensbehov på 10,4 pct. og solvensoverdækning på 1,7 procentpoint, svarende til ca. 300 mio. kr., ultimo 2014
 • Konvertering af statslig hybrid kernekapital på ca. 588 mio. kr. gennemført i januar 2014 til styrkelse af bankens solvens. Som følge af konverteringen udgør Den Danske Stats ejerandel 80,62 pct. og det statslige selskab Finansiel Stabilitet A/S 0,86 pct. af den samlede aktiekapital og stemmer.
 • Som følge af nye solvensregler med virkning fra 31. marts 2014 måtte banken 1. april 2014 udsende en selskabsmeddelelse angående manglende opfyldelse af det individuelle solvensbehov. Som konsekvens blev banken påbudt af Finanstilsynet at udarbejde en genopretningsplan med tiltag til styrkelse af bankens solvens. Den 21. august 2014 udsendte banken en selskabsmeddelelse om indgåede aftaler om optagelse af nye lån som ansvarlig kapital samt omlægning af hybrid kernekapital. Herefter opfyldte banken igen sit individuelle solvensbehov.
 • Pr. 23. oktober 2014 solgte banken aktier i sektorselskabet DLR Kredit A/S for 250 mio. kr. til yderligere styrkelse af bankens solvens.
 • Egentlig kernekapitalprocent på 7,1 pct. ultimo 2014 mod et opgjort krav på 6,4 pct. Overdækning på 0,7 procentpoint, svarende til 125 mio. kr. Rent teknisk øges kravet til den egentlige kernekapitalprocent med 0,5 procentpoint pr. 1. januar 2015, hvilket alt andet lige vil medføre et tilsvarende fald i bankens overdækning.
 • Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet på 136,2 pct. ultimo 2014
 • Statslig garantiramme på oprindeligt 8,6 mia. kr. ved fusionen i 2012 med Aarhus Lokalbank A/S er nedbragt til 0,4 mia. kr. pr. ultimo 2014. Garantirammen blev fuldt ud afviklet 10. februar 2015, ca. 1½ år før det aftalte indfrielsestidspunkt.
 • Forhandlinger med EU Kommissionen om bankens omstruktureringsplan er endnu ikke afsluttede, men banken er via Erhvervs- og Vækstministeriet i løbende dialog med EU Kommissionen. Tidshorisonten for godkendelsesprocessen kendes ikke.
 • I 2015 forventes et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 350-400 mio. kr. ved uændrede konjunkturforhold.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S

Vagn Thorsager                               Jan Ulsø Madsen
bestyrelsesformand                          adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


vestjyskBANKs Årsrapport 2014.pdf
Selskabsmeddelelse - Vestjysk Banks Årsrapport 2014.pdf