Avaldatud: 2015-02-26 08:50:00 CET
Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

2014 majandusaasta 12-kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tallinn, 2015-02-26 08:50 CET -- 2014 majandusaasta 12-kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) vedasid 2014. majandusaastal kokku 8,9 miljonit reisijat, mida on 2,6% vähem kui eelneval aastal. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu kahanes 2,2% võrra kokku 921,5 miljoni euroni. 2014. majandusaasta auditeerimata brutokasum kokku oli 181,8 miljonit eurot, EBITDA 150,6 miljonit eurot. Auditeerimata puhaskasum oli 27,3 miljonit eurot (0,04 senti aktsia kohta), mis on 37,1% vähem kui eelmisel aastal. 

2014. majandusaasta müügitulemusi mõjutasid mitmed tegevused ja muudatused opereerimises ning turu arengud. Võrreldes eelmise aastaga on välja prahitud suurem arv laevu ning sellest tingitult kasvasid laevade prahtimise tulud 2014 majandusaastal 53,1% ehk 16,3 miljoni euro võrra. Laevade prahtimisest on oodata kasumlikkusele positiivset mõju ka järgnevates kvartalites. 2014 majandusaastal kahanes piletite ning kaubaveo müügitulu vastavalt 7,5% ja 2,4%. Eesti-Soome vahelisel laevaliinil avaldus reisijate veo langus 1,3%, samas veetud kaubaveoühikute arv kasvas 13,8% ning müügitulu tõusis 1,4% võrra võrreldes eelmise aastaga. Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel vähenes reisijate veo maht 3,4%, veetud kaubaveoühikute arv langes 8,8% ning müügitulu langes 5,6% võrra. Reisijate arvu langus Soome ja Rootsi vahelistel liinidel tulenes suurelt osalt Silja Symphony ja Silja Serenade kokku 80 päevasest äraolekust laevade põhjalike uuendustööde tõttu. Läti-Rootsi vahelistel laevaliinidel oli näha reisijate veo langust 12,5%, veetud kaubaveoühikute arv kahanes 26,5% võrra, veetud sõiduautode arv kahanes 15,0% ning müügitulu kahanes 16,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Reisijate ja kaubaveo langus Läti-Rootsi liinilt on tingitud asjaolust, et alates augusti kuu algusest opereerib liinil ainult üks laev, Isabelle. Aasta jooksul avaldus varasemast tugevam surve piletihindadele, mis tulenes konkurentide agressiivsest hinnastamistest ning veomahtude suurendamisest. 

Kontsern vedas 2014. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) kokku ligi 2,1 miljonit reisijat, mida on 4,5% vähem kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Veetud kaubaühikute arv kahanes 1,2% võrra ning veetud sõiduautode arv kahanes 1,7% võrra. Kontserni konsolideeritud müügitulu neljandas kvartalis oli 224,1 miljonit eurot, mis jäi samale tasemele võrreldes eelmise majandusaasta neljanda kvartaliga. 2014. majandusaasta neljanda kvartali brutokasum oli 49,5 miljonit eurot ning EBITDA 41,1 miljonit eurot vastavalt 33,4% või 12,4 miljonit eurot ja 37,7% või 11,2 miljonit eurot rohkem kui eelmise majandusaasta samal perioodil. Kontserni auditeerimata puhaskasum 2014. majandusaasta neljandas kvartalis oli 8,4 miljonit eurot, ehk 0,01 eurot aktsia kohta. Eelmise majandusaasta samal perioodil oli kasum 7,5 miljonit eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta. 

Neljandas kvartalis avaldus Eesti-Soome vahelisel laevaliinil reisijate veo langus 1,8%, samas veetud kaubaveoühikute arv kasvas 8,2% ning müügitulu tõusis 0,8% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel vähenes reisijate veo maht 3,1%, veetud kaubaveoühikute arv langes 8,9% ning müügitulu langes 3,8% võrra. Tulemust mõjutasid Silja Symphony ümberehitustööd, mille tõttu laev oli liinilt ära kaks nädalat. Hoolimata reisijateveo kergest langusest suutsime Soome-Rootsi liinil säilitada turuosa. Läti-Rootsi vahelistel laevaliinidel oli näha reisijate veo langust 32,2%, veetud kaubaveoühikute arv kahanes 58,8% võrra, veetud sõiduautode arv kahanes 36,9% ning müügitulu kahanes 35,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tulemust mõjutas Romantika liikumine Tallinn-Stockholmi liinile, jättes M/L Isabelle liinile ainsa laevana. Neljandas kvartalis avaldas tulemustele positiivset mõju laevade prahtimisest saadav tulu kokku 16,2 miljonit eurot, mis oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 119.5% kõrgem, ning väiksem kütusekulu. 

Kontsern suutis edukalt parandada opereerimise efektiivsust läbi kütusekulude vähendamise tänu lavade prahtimisete ning ümberpaigutamiste liinidel. Samal ajal aitas kaasa globaalne kütusehindade langemine. Mõlemad asjaolud kokku vähendasid kütuse kulu neljandas kvartalis umbes 9 miljoni euro võrra. Kontserni üleminek madala väävlisisaldusega kütusele neljanda kvartali lõpus möödus plaanipäraselt. 

Jätkuvalt avaldavad Kontserni tegevusele mõju geopoliitilised sündmused Euroopas. Reisijate arv Vene turult on läbi aasta olnud nähtavalt madalam. 

Kontsern jätkas edukalt laenukoormuse vähendamise strateegiat, 2014. majandusaasta jooksul kahanes netovõlg 44 miljoni euro võrra, 678 miljoni euroni. 

Kontserni kogu likviidsus ulatus neljanda kvartali lõpus 67,9 miljoni euroni, mis hõlmab 65,3 miljonit eurot raha ja 2,6 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks. 

Kuigi 2014. majandusaasta tulemused kokku ei vastanud Kontserni juhatuse ootustele, siis neljanda kvartali tulemus oli tugev ning seab positiivse väljavaate tulevasele aastale. Tulenevalt kasvanud konkurentsist, jätkuvalt nõrgast põhjamaade majanduskeskkonnast ning ühekordsetest mõjudest jäi majandustulemus oodatust nõrgemaks. Majandusaasta jooksul on tehtud erinevaid samme, sealhulgas laevade prahtimine, ümberehitused ning laevade ümberpaigutamine liinidel, et suurendada opereerimise efektiivust. Nimetatud tegevused avaldasid majandusaasta neljandas kvartalis kasumlikkusele positiivset mõju. Seoses sellega ootab juhatus 2015 aasta tulemuste paranemist.

Juhtkond leiab, et kontserni finantspositsioon võimaldab maksta dividende. Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta dividende 0,02 eurot aktsia kohta, kokku summas 13 397 641 eurot.

 

PÕHINÄITAJAD   2014
oktoober-detsember
2013
oktoober-detsember
muutus
    EUR EUR  
Müügitulu  (miljonites)   224,1 224,0 0,1%
Brutokasum  (miljonites)   49,5 37,1 33,4%
Brutokasumi marginaal   22,1% 16,6%  
EBITDA  (miljonites)   41,1 29,8 37,7%
EBITDA marginaal   18,3% 13,3%  
Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum  (miljonites)   8,4 7,5 11,5%
Puhaskasumi marginaal   3,7% 3,4%  
         
Amortisatsioon  (miljonites)   20,9 18,6 12,0%
Investeeringud  (miljonites)   18,1 5,0 265,6%
         
Aktsiate kaalutud keskmine arv** 669 882 040 669 882 040  
Aktsiakasum   0,01 0,01 11,5%
         
Reisijate arv   2 051 410 2 148 204 -4,5%
Kaubaveo ühikute arv   77 816 78 771 -1,2%
Töötajate keskmine arv   6 715 6 898 -2,7%
         
    31.12.2014 30.09.2014  
Varad   1 685,6 1 688,4 -0,2%
Intressi kandvad kohustused  (miljonites)   743,4 770,9 -3,6%
Netovõlg  (miljonites)   678,1 704,8 -3,8%
Omakapital kokku  (miljonites)   778,3 770,1 1,1%
         
Omakapitali määr   46,2% 45,6%  
Netovõla  EBITDA suhe   4,5 5,1  
         
Aktsiate arv**   669 882 040 669 882 040 0%
Omakapital aktsia kohta   1,16 1,15 0,7%

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
** Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.

 

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.10.2014- 01.10.2013- 01.01.2014- 01.01.2013-
  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013


 
       
Müügitulu 224,141 223,982 921,466 941,983
Müüdud kaupade ja teenuste kulud -174,619 -186,859 -739,626 -751,827
Brutokasum 49,522 37,123 181,840 190,156
           
Turustuskulud -15,702 -13,650 -62,585 -63,292
Halduskulud -13,870 -12,679 -49,443 -45,148
Muud äritulud 709 1,035 1,696 2,120
Muud ärikulud -496 -664 -854 -805
Kasum/-kahjum äritegevusest 20,163 11,165 70,654 83,031
         
Finantstulud 4,623 5,757 11,760 21,547
Finantskulud -19,059 -14,538 -52,443 -57,503
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa 24 17 24 17
           
Kasum/-kahjum enne tulumaksu 5,751 2,401 29,995 47,092
           
Tulumaks 2,633 5,117 -2,734 -3,786
           
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 8,384 7,518 27,261 43,306
         
Muu koondkasum/-kahjum        
Summad, mida saab edaspidi ümber liigitada kasumisse või kahjumisse        
Valuutakursi vahed välisettevõtetest 242 34 286 114
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku 242 34 286 114
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 8,626 7,552 27,547 43,420
         
Kasum aktsia kohta (eurodes ühe aktsia kohta)        
  - tava 0.01 0.01 0.04 0.06
  - lahustatud 0.01 0.01 0.04 0.06

           
 

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

VARAD 31.12.2014 31.12.2013
       
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 65,311 72,012
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 38,210 40,544
Ettemaksed 5,448 3,185
Tuletisinstrumendid 0 679
Varud 31,315 33,457
Käibevara kokku 140,284 149,877
       
Põhivara    
Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidesse 286 262
Muud finantsvarad 252 385
Edasilükkunud tulumaksuvara 21,338 17,413
Kinnisvarainvesteering 300 300
Materiaalne põhivara 1,467,964 1,495,895
Immateriaalne põhivara 55,174 57,925
Põhivara kokku 1,545,314 1,572,180
       
VARAD KOKKU 1,685,598 1,722,057
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused 149,850 106,014
Võlad tarnijatele ja muud võlad 92,536 97,387
Ettemakstud tulud 29,408 28,315
Tuletisinstrumendid 41,982 30,888
Lühiajalised kohustused kokku 313,776 262,604
       
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused 593,532 688,327
Muud kohustused 0 63
Pikaajalised kohustused kokku 593,532 688,390
Kohustused kokku 907,308 950,994
       
OMAKAPITAL    
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses 404,290 404,290
Ülekurss 639 639
Reservid 70,129 70,111
Jaotamata kasum 303,232 296,023
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 778,290 771,063
OMAKAPITAL KOKKU 778,290 771,063
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,685,598 1,722,057

 

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 

(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.01.2014 - 01.01.2013-
    31.12.2014 31.12.2013
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 27,261 43,306
Korrigeerimised 124,329 118,619
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutused -2,291 4,229
Varude muutused 2,142 -4,031
Äritegevusega seotud kohustuste muutused -803 6,649
Makstud tulumaks 71 -378
  150,709 168,394
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine -49,148 -43,291
Laekumised materiaalse põhivara müügist 215 1,318
Saadud intressid 140 114
  -48,793 -41,859
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 0 24,000
Laenude tagasimaksed -89,842 -198,126
Kasutatud arvelduskrediidi muutus 43,993 18,456
Laekumised võlakirjadest 0 115,487
Kapitalirendimaksete tasumine -75 -96
Makstud intressid -33,270 -32,439
Tuletisinstrumentidega seotud maksed -3,985 -4,451
Laenudega seotud tehingukulude tasumine 0 -557
Makstud dividendid -20,096 -33,494
Tulumaks makstud dividendidelt -5,342 -8,903
  -108,617 -120,123
       
RAHAVOOD KOKKU -6,701 6,412
       
Raha ja raha ekvivalendid    
- perioodi alguses 72,012 65,600
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -6,701 6,412
- perioodi lõpus 65,311 72,012

 

         Harri Hanschmidt
         Finantsosakonna juhataja
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee


Interim 2014 Q4est.pdf