Publicēts: 2015-02-25 16:07:14 CET
Latvijas Gāze
Finanšu informācija

CORRECTION: AS "Latvijas Gāze" nerevidēts 2014. gada 12 mēnešu finanšu pārskats

LABOJUMS: Paziņojumā un valdes ziņojumā precizēta peļņa un tās izmaiņas pret iepriekšējo periodu.

AS "Latvijas Gāze" 2014. gada 12 mēnešos patērētājiem pārdeva 1 293,9 milj.m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2013. gada periodu dabasgāzes realizācija ir samazinājusies par 10,9 %. Dabasgāzes tirdzniecības apjomu samazinājums saistīts ar āra gaisa temperatūras atšķirībām, kā arī ar siltumapgādes uzņēmumu investīcijām atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēju fosilā kurināmā aizstāšanu ar šķeldu.

Dabasgāzes izsūknēšanas sezona 2014.gadā bija garāka nekā tika plānots, jo neatliekamu pārvades gāzesvada Toržoka − Valdaja remontdarbu dēļ, dabasgāze lietotājiem tika padota no Inčukalna PGK līdz 23.maijam. Iesūknēšanas sezonas aizkavēšanās neietekmēja Inčukalna PGK piesūknēšanu, jo šogad siltās ziemas dēļ, iesūknējamās gāzes apjoms bija mazāks.

Iesūknēšanas sezona Inčukalna PGK tika pabeigta 2014.gada 23. oktobrī un sezonā tika iesūknēti 1 907,1 milj.m3 dabasgāzes, iesūknēšanas sezonas beigās sasniedzot aktīvās gāzes apjomu 2 300 milj.m3.

2014. gada 12 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par EUR 503,1 milj., kas ir par 12,4 % mazāk nekā attiecīgajā 2013. gada periodā.

Ieņēmumu samazinājums pret 2013. gada attiecīgo periodu saistīts ar dabasgāzes tirdzniecības apjoma izmaiņām un to, ka 2014. gada 12 mēnešos naftas produktu kotāciju un valūtas kursu izmaiņu rezultātā rūpnieciskajiem lietotājiem un iedzīvotājiem tika piemēroti dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi, kas atbilda dabasgāzes tirdzniecības cenai, kas bija par 4,9 % zemāka nekā 2013. gada 12 mēnešos. Ieņēmumi, salīdzinot ar 2013. gadu, samazinājās gan rūpnieciskajā, gan mājsaimniecību klientu sektorā.

2014. gada 12 mēnešus AS "Latvijas Gāze" pabeidza ar EUR 30,07 milj. lielu peļņu, kas ir par 1,9 % lielāka nekā attiecīgajā 2013. gada periodā, kad peļņa bija EUR 29,5 milj. Peļņas pieaugums saistīts ar iepriekšējos periodos personāla izmaksām izveidoto uzkrājumu korekciju koplīgumā pielīgto saistību nodrošināšanai (EUR 1,2 milj.).

Kapitālieguldījumu programmas ietvaros 2014. gada 12 mēnešos apgūti EUR 30,0 milj. investīciju līdzekļi, kas, galvenokārt, izmantoti pārvades un sadales gāzesvadu renovācijai, urbumu rekonstrukcijai, kā arī tehnoloģisko iekārtu modernizācijai.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv