Publicerad: 2015-02-19 08:30:00 CET
TrustBuddy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

TrustBuddy: Bokslutskommuniké 2014

Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden oktober-december 2014

Fjärde kvartalet i sammandrag, oktober-december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,8 (14,3) MSEK ökning med 52 %
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -22,8 (-2,3) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -24,6 (-3,0) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -25,4 (-3,2) MSEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av
  rörelsekapital uppgick till -22,9 (145,8) MSEK

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Hela perioden i sammandrag, januari-december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 85,1 (57,8) MSEK ökning med 47 %
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -30,8 (-2,5) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -35,8 (-5,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -36,5 (-5,5) MSEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter  förändring av
  rörelsekapital uppgick till -94,4 (145,0) MSEK

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

TrustBuddy AB - Sammanfattning av operativ verksamhet

Den operativa verksamheten i TrustBuddy bedrivs genom TrustBuddy AB org. nr 556794-5083 från kontor i Stockholm samt med supportfunktioner för respektive marknad och land. Nedan redovisade siffror avser TrustBuddy AB inklusive filialer och därmed inte koncernens konsoliderade räkenskaper. 

Omsättning och resultat

Fjärde kvartalet, oktober-december 2014

 • Nettoomsättningen: 21,8 (14,3) Mkr (ökning med 52 %)
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA: -13,3 (-5,7) Mkr 

Hela perioden, januari – december 2014

 • Nettoomsättningen: 85,1 (57,8) Mkr (ökning med 47 %)
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA: -21,3 (2,7) MSEK

Volym och antal

Fjärde kvartalet, oktober-december 2014

 • Totalt antal lån 64.102 st (+38,25% jämfört mots. period fg. år)
 • Totalt utlånat 233,7 Mkr (+76,49% jämfört mots. period fg. år)

Hela perioden, januari – december 2014

 • Totalt antal lån 251.307 st (+53,79% jämfört period fg. år)
 • Totalt utlånat 827,7 Mkr (+57,01% jämfört med period fg. år)

 

Fusionen av TrustBuddy International AB och TrustBuddy AB

Den 13:e februari 2015, slutfördes fusionen av TrustBuddy AB och TrustBuddy International AB. Detta innebär att TrustBuddy International AB har upplösts och att samtliga dess tillgångar och skulder har övergått till TrustBuddy AB.

Nya redovisningsprinciper för ökad transparens

TrustBuddy har övergått till att redovisa enligt det nya regelverket K3. K3 är obligatoriskt för företag som klassificeras som större enligt årsredovisningslagen. Bolaget gör också övergången för att på sikt ge en så rättvisande bild som möjligt av bolagets verksamhet.

I samband med övergången till K3 väljer bolaget samtidigt att implementera en del andra förändringar av redovisningsprinciperna för att ytterligare öka transparensen. En av de viktigaste förändringarna berör ränteintäkter som slussas direkt vidare till TrustBuddys medlemmar.

Till och med tredje kvartalet 2013 har dessa intäkter redovisats som en intäkt och en lika stor kostnad. I praktiken blir dessa ränteposter ett nollsummespel, varför de från och med kvartal fyra 2014 inte finns med i resultaträkningen.

Effekten av denna förändring blir att bolagets omsättning ser ut att krympa, men den har ingen som helst effekt på lönsamheten.

För att det ska bli enklare att bedöma TrustBuddys faktiska tillväxt redovisar bolaget i denna rapport siffror både med de nya och gamla redovisningsprinciperna även bakåt i tiden.

 

Komplett Bokslutskommuniké 2014 bifogas som PDF.

For more information please contact:

Linus Lönnroth, CEO, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.

 


Bokslutskommunike_2014_swe.pdf