Publicerad: 2014-11-17 17:59:56 CET
TrustBuddy AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

TrustBuddy: Extra bolagsstämma i TrustBuddy International AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Extra bolagsstämma i TrustBuddy International AB (publ) den 17 november 2014 behandlades bl.a. följande ärenden:

A. Godkännande av fusionsplan avseende fusion med TrustBuddy AB

Bolagsstämman beslöt godkänna fusionsplan avseende fusion mellan TrustBuddy International och TrustBuddy AB, daterad den 13 oktober 2014, vilken registrerats hos Bolagsverket den 15 oktober 2015.

Enligt fusionsplanen ska fusionen genomföras genom att TrustBuddy AB som övertagande bolag absorberar TrustBuddy International. Utbytesrelationen för fusionsvederlaget har enligt fusionsplanen bestämts på så vis att varje aktie i TrustBuddy International berättigar till en aktie i TrustBuddy AB.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske i början av januari 2015, kommer TrustBuddy International att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till TrustBuddy AB.

Fusionsvederlaget beräknas erläggas efter Bolagsverkets registrering av fusionen, vilket kommer att ske genom att Euroclear Sweden AB på varje vederlagsberättigads VP-konto registrerar det antal Trustbuddy AB-aktier som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i Trustbuddy International AB avregistreras från samma konto.

Enligt den preliminära tidplanen beräknas sista dagen för handel med Trustbuddy International AB:s aktier bli den måndagen den 5 januari 2015, fusionen beräknas att bli registrerad av Bolagsverket onsdagen den 7 januari 2015 och första dagen för handel med Trustbuddy AB:s aktier måndagen den 12 januari 2015.

B. Val av styrelse m.m. 

Till styrelseledamöter valdes Simon Nathanson, Tove Mette Dramstad, Torsten Örtengren och Søren Brinkman (samtliga nyval). Simon Nathanson valdes som styrelseordförande. Styrelsearvodet fastställdes på årsbasis ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

C. Beslut om införande av incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslöt om emission av högst 12 880 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie. För optionerna uppgår teckningskursen till 123 procent av genomsnittlig noteringskurs på NASDAQ OMX First North under tiden från och med den 20 november 2014 till och med den 26 november 2014. Samtliga optioner löper på cirka två år från tidpunkten för teckningskursens fastställande.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget TrustBuddy AB, som ska överlåta optionerna till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i koncernen. Överlåtelse av optioner ska ske till marknadspris (optionspremien) till medlemmar av företagsledningen och andra nyckelmedarbetare. 

Om samtliga 12 880 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli ca 505 537,6410 kronor, motsvarande cirka 3,75 procent av aktiekapital och röster efter utspädning. 

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av programmet är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. Bolagets kostnad för programmet förväntas uppgå till cirka 150 000 kronor totalt under programmets löptid.

D. Beslut om införande av incitamentsprogram för styrelseledamöter

Bolagsstämman beslöt om emission av högst 4 184 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie. För optionerna uppgår teckningskursen till 123 procent av genomsnittlig noteringskurs på NASDAQ OMX First North under tiden från och med den 20 november 2014 till och med den 26 november 2014. Samtliga optioner löper på cirka två år från tidpunkten för teckningskursens fastställande.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget TrustBuddy AB, som ska överlåta optionerna till bolagets styrelseledamöter. Överlåtelse av optioner ska ske till marknadspris. Om samtliga 4 184 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli ca 162 886,7399 kronor, motsvarande cirka 1,25 procent av aktiekapital och röster efter utspädning.

Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare optionsprogram och optionsprogrammet enligt beslutet i punkt C ovan uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 15,1 procent efter utspädning.

Förslagsställaren (JAC Invest AS, representerande 7,15 procent av antalet aktier i bolaget) anser att införande av ett program enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. Bolagets kostnad för ovanstående program förväntas uppgå till cirka 150 000 kronor totalt under programmets löptid.

E. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Bolagsstämman beslöt att, med upphävande av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman 2014, bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras, antal aktier som ska kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner respektive antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 79 681 386 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 24,1 procent före utspädning. Skälet till den justering nedåt i förhållande till styrelsens ursprungliga förslag är den nyemission som beslutades den 14 november, vilken innebar en nyemission av 52 546 040 aktier. Vid medräkning av denna nyemission uppgår utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet till 20,8 procent före utspädning.

Syftet med bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt kunna genomföra strukturella förändringar i form av företagsförvärv samt öka bolagets flexibilitet i samband med kapitalanskaffningar. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas med beaktande av gällande marknadspris för bolagets aktier.

 

Stockholm den 17 november 2014

TrustBuddy International AB (publ)

Styrelsen                                                                    

 

För ytterligare information kontakta:

Jens Glasø, VD i TrustBuddy International AB (publ)                                      

tel +47 40 40 47 50

 

 

TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583

Biblioteksgatan 9

111 46 Stockholm


investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)
TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2014-11-17_swe.pdf