Publicerad: 2014-11-14 21:15:13 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Resultat från emissionsteckningen

TrustBuddy har nöjet att tillkännage slutförandet av teckningen av den emission som meddelades tidigare i dag.

Totalt kommer 52 546 040 nya stamaktier att placeras till internationella investerare och kvalificerade investerare i Sverige till ett pris per aktie om SEK 1,20, motsvarande en bruttolikvid om cirka MSEK 63. De nyemitterade aktierna representerar cirka 15,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget före emissionen.

Teckningsbrev kommer idag att sändas till de som tilldelats möjlighet att teckna aktier i emissionen. Liberum Capital Limited ("Liberum") har agerat ansvarig för teckningsprocessen avseende emissionen. Erik Penser Bankaktiebolag agerar emissionsinstitut.

De nyemitterade aktierna skall, efter de har registrerats, anses som fullt betalda och likställas övriga ordinarie aktier i bolaget (”pari passu”).

Styrelsen i TrustBuddy International, har genomfört emissionen med stöd av aktieägarnas bemyndigande från den extra bolagsstämman som hölls den 10 april 2014. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och genomförandet av en riktad nyemission är att bredda TrustBuddy Internationals ägarbas och säkerställa att kapitalet tillgängliggörs utan dröjsmål.

Bolaget kommer att ansöka om att de nyemitterade aktierna upptas till handel på NASDAQ OMX First North. Det förväntas att ansökan godkänns och att handel i de nyemitterade aktierna kan inledas den 27 november 2014. Emissionen är bland annat villkorad av att ansökan om notering handel på NASDAQ OMX First North godkänns. Emissionen är också villkorad av att emissionsavtalet mellan Bolaget och Liberum hedras av bägge parter och inte termineras.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

TrustBuddy
Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)
Tel: +47 40 40 47 50

Liberum Capital Limited 
Simon Atkinson and Joshua Hughes
Tel: +44 (0) 20 3100 2000

 

Internet:
investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)
TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2014-11-14_swe_4.pdf