Avaldatud: 2014-10-31 15:15:14 CET
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp: 2014. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

Tallinn, Eesti, 2014-10-31 15:15 CET --  

2014. aasta III kvartalis teenis kontsern 13,8 miljoni eurose käibe juures tavapärasest äritegevusest 1,7 miljoni euro suuruses summas EBITDA-d ning 0,6 miljonit eurot puhaskasumit. Käive ületas eelmise aasta taset 7%, EBITDA 27% ning puhaskasum 42%. Ootasime ise III kvartalis oluliselt tagasihoidlikumat tulemust. 9 kuu kokkuvõttes oleme teeninud 44,6 miljoni eurose käibe juures 6,1 miljoni euro suuruses summas EBITDA-d ning 3,0 miljonit eurot puhaskasumit. EBITDA on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 17% ning puhaskasum 21%. III kvartali EBITDA rentaablus oli 12,5% võrreldes aasta varasema 10,5%-ga ning 9 kuu kokkuvõttes 13,7% võrreldes aasta taguse 12,5%-ga. 

Nimetatud numbrid kajastavad kõiki meie ühisettevõtteid (AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus ja AS Express Post) rida-realt 50% konsolideerituna. Uute rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtteid alates 2014. aastast kajastada konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Nimetatud arvestuspõhimõtte muudatus ei muuda puhaskasumit, kuid selle tulemusena on kontserni raamatupidamise aruandes III kvartali müügitulud ligi 2 miljoni euro võrra väiksemad ja EBITDA ligi 0,25 miljoni euro võrra väiksem (9 kuu müügitulud ligi 6,3 miljonit eurot ja EBITDA ligi 0,64 miljonit eurot väiksem). Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust jätkates ühisettevõtete proportsionaalset konsolideerimist ning samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes. Raamatupidamise vahearuande lisas 3 on välja toodud detailsemalt iga ühisettevõtte mõju vastavatele kasumiaruande- ja bilansiridadele.

Raamatupidamise kasumiaruandes kajastub III kvartalis finantstuluna AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht aktsiate omandamisest AS-lt Eesti Meedia, nende müümisel OÜ-le Suits Meedia ja hilisemast reorganiseerimisest tekkinud kasum summas 1,0 miljonit eurot. Sisuliselt realiseeriti ühisettevõtted AS-ga Eesti Meedia ning omandati uued ühisettevõtted OÜ-ga Suits Meedia. Lisaks kajastuvad tehingute tulemusena kontserni bilansis soetatud ühisettevõtetes olevad kaubamärgid ning firmaväärtused nende õiglases väärtuses, mis varasemalt bilansis ei kajastunud.

Kontserni koguvõla ja EBITDA suhtarv langes esimest korda alla väärtuse kolm ehk oli perioodi lõpu seisuga 2,69. Viimase viie aasta jooksul oleme suutnud laenukoormust oluliselt vähendada ning EBITDA-d kasvatada, mille tulemusena oleme jõudnud ettevõtte siseseks eesmärgiks püstitatud tasemeni. See avab meile uued võimalused ettevõtte edasise arengu rahastamiseks ning lubab meil senisest agressiivsemalt vaadata potentsiaalsete äri kasvatavate investeeringute poole. 

Kõik kontserni tegevusvaldkonnad näitasid III kvartalis head kasvu nii käibe kui kasumi osas. Meedia segment kasvatas EBITDA’d aastaga üle 200%, saavutades tulemuseks 323 tuhat eurot. Trükiteenused kasvatasid käivet 6% teenides 1 326 tuhat eurot kasumit. Alates III kvartalist, mil Leedu ajakirjade kirjastaja UAB Ekspress Leidyba ühendati Delfi Leeduga, ei ole meil enam eraldi võimalik rääkida on-line ja perioodiliste väljaannete segemendist, vaid ühest meediasegmendist, kus on esindatud nii on-line kui ka trükimeedia. Endiselt näitame eraldi Delfi Leedu on-line käivet.   

III kvartalis üllatas meid meediasegmendi, eeskätt online äride tulemus. Aasta kolmas kvartal on sarnaselt esimese kvartaliga madalama käibega periood, tulenevalt kvartalisse sattuvale kahele suvekuule. Erinevalt eelmistest aastatest oli sel aastal reklaamiturg suvel aktiivne ja Delfide müügiorganisatsioonid suutsid sellest aktiivusest igas riigis kasu lõigata. Käibe kasvu taga on endiselt eelkõige edukalt käivitunud uued teemaportaalid, uued reklaamilahendused, Delfi TV, kasvav mobiilirakenduse kasutamine ja eriprojektid. Käivet on aidanud kasvatada ka üha suurenev fookus otseklientidele ning suurem müügimeeskond. Eriti hea meel on tõdeda, et aasta alguse kehvad kuud Delfi Lätis jäid seljataha kohe kvartali esimesest kuust alates. Delfi Läti kasvatas kolmandas kvartalis käivet 28% võrreldes eelmise aasta sama ajaga olles suurima kasvuga online äri kontsernis. Delfi Läti käibekasvule aitas eelpool toodule lisaks kaasa ka euro kasutuselevõtmise mõjude hajumisene riigis ning see, et III kvartalis sai Delfist Läti suurim online keskkond, mis kasvas mööda kohalikust emaili teenuse pakkujast Inbox ning säilitas kaks kuud esikoha olenemata meiega konkureerivate uudisportaalide Apollo ja Tvnet ühendamisest.

Kui varasematel aastatel on online meedia tulemus kolmandas kvartalis olnud vaevu positiivne, siis sel aastal teenisid kõigi kolme Balti riigi Delfid kokku 174 tuhat eurot EBITDA-d. Kasumi kasv tuleneb nii suuremast käibest, kulude paremast kontrolli all hoidmisest kui ka Leedus ettevõtete ühendamisest tekkinud sünergiast.

Trükimeedia ettevõtetest tegi parima tulemuse AS SL Õhtuleht ületades eelmise aasta EBITDA-d 79% peaasjalikult tänu oluliselt soodsamale trükilepingule. Samuti tegi eelmisest aastast parema tulemuse AS Eesti Ajalehed, kuid ettevõtte tooteportfellis olevate päeva- ja nädalalehtede ärikeskkond on endiselt väljakutsuv ning eelmise aasta käibe saavutamine nii müügis kui reklaamimüügis on raske. Samas digitoodete arengus on aasta taguse perioodiga võrreldes liigutud varasemaga sama agressiivses tempos, kasvatades digitellijate arvu ligi 80% saavutades maksvate tellijate arvuks väljaande kohta peaaegu 9 tuhat tellijat. Aasta neljandas kvartalis toob Eesti Päevaleht turule uue digiväljaande, mis avardab oluliselt potentsiaalsete kasutajate arvu kasvatamise võimalusi kuna teeb seni ainult tahvelarvutis levinud lehe kättesaadavaks ka mobiiltelefonides.

Eesti Ekspressi 25. sünnipäeva raames toodeti kõigi aegade suurima tiraažiga lehe sünnipäevanumber ning jagati 200 tuhat lehte tasuta laiali üle Eesti. III kvartalis testiti ajalehetellijatele digiraamatute müüki, mis on läinud käima oodatust paremini. Samuti on fookuses tootmise efektiivsuse tõstmine. Oktoobrist kasutatakse Eesti Ekspressi valmimiseks uut sisuhaldussüsteemi ning plaanis on see juurutada ka Maalehe tootmises.

AS Ajakirjade Kirjastus jäi III kvartalis eelmise aasta tulemusele alla peamiselt ootamatult nõrga septembri tulemuse tõttu reklaamimüügis. Ajakirjade reklaamimüük on otseses sõltuvuses rahvusvaheliste reklaamiklientide tellimustest ning kasvav ebakindlus Euroopa majanduses aga ka Ukraina – Venemaa konflikt ja selle võimalikud mõjud Eestile on rahvusvahelisi reklaamibrände ettevaatlikumaks teinud. 

Meediasegmenti kuuluv AS Express Post on kasvatanud oma tulemust eelmise aastaga võrreldes 27% eeskätt tänu otseposti kasvule.  

Oleme rahul ka trükiteenuste ettevõttega Printall, kelle käive ja EBITDA III kvartalis ületas eelmise aasta sama perioodi 7% võrra, vaatamata Ukraina ja Venemaa konflikti mõjuga Venemaa ekspordile. Suurimateks eksportturgudeks on Printalli jaoks hetkel Rootsi, Soome ja Norra. Üksikuid töid tehakse ka Prantsusmaale ning Hollandisse. 

Olulisemateks sündmusteks III kvartalis oli veel Adnet Media omandamise lõplik heakskiit Leedu konkurentsiameti poolt ning tehingu juriidiline lõpuleviimine 30. septembril 2014. Samuti Delfi Leedu juhi vahetus. Uueks juhiks sai ettevõtte senine müügijuht Vytautas Benokraitis.

Aasta IV kvartali osas oleme ettevaatlikud, kuigi aasta 9 kuud on näidanud head tulemust. IV kvartalis ootame käibe kasvu 2-3% ning EBITDA kasvu ca 20%. Aasta kokkuvõttes võiks käibe kasv jääda vahemikku 4-5% ning EBITDA kasvu ootame vähemalt 15%. Oluline roll majandustulemuse paranemisel on AS SL Õhtuleht ja AS Ajakirjade Kirjastus uutel trükilepingutel, mis suve jooksul kehtima hakkasid ning mis annavad mõlemale ettevõttele arvestatava säästu trükikuludes. Uued trükilepingud said võimalikuks seoses omaniku vahetusega mõlemas ettevõttes, mis andis ettevõtete juhtkondadele võimaluse vabalt turul konkureerides saavutada ettevõtetele varasemast oluliselt paremad trükihinnad ning annavad summaarselt kahe ettevõtte peale kulusäästu aasta baasil ligikaudu 700 tuhat eurot. Kuna kontserni raamatupidamise aastaaruandes kajastub uute IFRS-de järgi ainult meie ühisettevõtete puhaskasum, siis tänu ühisettevõtete bilanssi lisandunud kaubamärkide ja kliendisuhete amortisatsioonile ei kajastu trükilepingute positiivne mõju nii selgelt uute IFRS-de järgi koostatud kontserni kasumiaruandes, küll aga ettevõtete enda EBITDA-s.

Jätkame uute kasvuallikate otsimist, mis aitaksid kasvatada kontserni haardeulatust nii toodete kui ka teenuste näol. Järgmisse aastasse on plaanitud mitmed uued projektid, mille ettevalmistustega oleme juba alustanud. Meie missiooniks on jätkuvalt pakkuda uusi ja huvitavaid elamusi nii paberil kui digitaalses meedias, sealjuures järele andmata uudiste kvaliteedis, teemade valikus ning ajakirjanduslikus objektiivsuses.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD - Ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR) III kv 2014 III kv 2013 Muutus% III kv 2012 III kv 2011
Perioodi kohta          
Müügitulu 13 833 12 977 7% 13 278 12 969
EBITDA 1 732 1 359 27% 1 495 1 568
EBITDA marginaal (%) 12,5% 10,5%   11,3% 12,1%
Ärikasum* 872 718 21% 676 715
Ärirentaablus* (%) 6,3% 5,5%   5,1% 5,5%
Intressikulud (189) (204) 7% (301) (554)
Perioodi puhaskasum/(-kahjum)* 644 455 42% 263 119
Puhasrentaablus* (%) 4,7% 3,5%   2,0% 0,9%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes (sh.allahindlused ja kasum osaluste muutusest) 1 599 455 251% 263 119
Puhasrentaablus (%) 11,6% 3,5%   2,0% 0,9%
Varade tootlus (%) 2,0% 0,6%   0,3% 0,1%
Omakapitali tootlus (%) 3,5% 1,1%   0,7% 0,3%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,05 0,02   0,01 0,00

 

 

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR) 9 kuud 2014 9 kuud 2013 Muutus% 9 kuud 2012 9 kuud 2011
Perioodi kohta          
Müügitulu 44 606 41 901 6% 43 260 41 078
EBITDA 6 124 5 246 17% 5 634 4 988
EBITDA marginaal (%) 13,7% 12,5%   13,0% 12,1%
Ärikasum* 3 743 3 299 13% 3 102 2 407
Ärirentaablus* (%) 8,4% 7,9%   7,2% 5,9%
Intressikulud (546) (578) 6% (1 343) (1 689)
Perioodi puhaskasum/(-kahjum)* 3 005 2 490 21% 1 414 360
Puhasrentaablus* (%) 6,7% 5,9%   3,3% 0,9%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes (sh.allahindlused ja kasum osaluste muutusest) 3 960 2 490 59% 1 414 1 900
Puhasrentaablus (%) 8,9% 5,9%   3,3% 4,6%
Varade tootlus (%) 5,1% 3,2%   1,8% 2,2%
Omakapitali tootlus (%) 9,0% 5,9%   3,6% 5,0%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,13 0,08   0,05 0,06

 

* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is täiendava 50% osaluse soetamisega 2011 I kvartalis. Tehingut kajastati raamatupidamislikult kahes osas: esiteks kui olemasoleva 50% osaluse müüki, millest teeniti erakorralist kasumit summas 1 540 tuhat eurot ja teiseks kui 100% tütarettevõtte omandamist. Samuti ei kajastu seal 2014 AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht aktsiate omandamisest AS-lt Eesti Meedia, nende müümisel OÜ-le Suits Meedia ja hilisemast reorganiseerimisest tekkinud tulu summas 1,0 miljonit eurot, kus sisuliselt lõpetati ühisettevõted AS-ga Eesti Meedia ning loodi uued ühisettevõtted OÜ-iga Suits Meedia.

 

Bilanss – ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR) 30.09.2014 31.12.2013 Muutus%
Perioodi lõpu seisuga      
Käibevara 13 466 14 447 -7%
Põhivara 64 979 63 019 3%
Varad kokku 78 445 77 466 1%
       sh. raha ja pangakontod 4 383 4 501 -3%
       sh. firmaväärtus 40 339 40 052 1%
Lühiajalised kohustused 13 324 14 468 -8%
Pikaajalised kohustused 19 110 20 673 -8%
Kohustused kokku 32 434 35 141 -8%
       sh. võlakohustused 23 457 24 432 -4%
Omakapital 46 011 42 325 9%

 

 

 

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted 50% konsolideeritud 30.09.2014 31.12.2013
Omakapitali osakaal (%) 59% 55%
Võla ja omakapitali suhe (%) 51% 58%
Võla ja kapitali suhe (%) 31% 32%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)
(korrigeeritud vastavalt sündikaatlepingule)
2,69 3,36
Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio) 1,82 1,66
Likviidsuskordaja 1,01 1,00

 

 

 

   Esitatud finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid
EBITDA marginaal (%)  EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus* (%)  Ärikasum*/müügitulu x100
Puhasrentaablus* (%)  Puhaskasum*/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%)  Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100
Puhaskasum aktsia kohta  Puhaskasum/keskmine aktsiate arv
Omakapitali osakaal (%) Omakapital / (kohustused+omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%) Intressi kandvad võlakohustused/omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%) Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg)/(netovõlg+omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) (korrigeeritud) Intressikandvad võlakohustused – tagatisdeposiit/EBITDA
Intresside ja laenumaksete kattekordaja (DSCR) EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed
Likviidsuskordaja Käibevara/lühiajalised kohustused
Varade tootlus (%) Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus (%) Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD - Ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) III kv 2014 III kv 2013 Muutus% III kv 2012 III kv 2011
Perioodi kohta          
Müügitulu (ainult tütarettevõtted) 11 841 10 985 8% 11 377 11 046
EBITDA (ainult tütarettevõtted) 1 487 1 164 28% 1 435 1 476
EBITDA marginaal (%) 12,6% 10,6%   12,6% 13,4%
Ärikasum* (ainult tütarettevõtted) 783 544 44% 643 661
Ärirentaablus* (%) 6,6% 5,0%   5,7% 6,0%
Intressikulud (ainult tütarettevõtted) (175) (204) 14% (301) (555)
Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil 87 174 -50% 33 53
Perioodi puhaskasum/(-kahjum)* 658 455 45% 263 119
Puhasrentaablus* (%) 5,6% 4,1%   2,3% 1,1%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes (sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest) 1 613 455 254% 263 119
Puhasrentaablus (%) 13,6% 4,1%   2,3% 1,1%
Varade tootlus (%) 2,2% 0,6%   0,3% 0,1%
Omakapitali tootlus (%) 3,5% 1,1%   0,7% 0,3%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,05 0,02   0,01 0,00

 

 

 

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) 9 kuud 2014 9 kuud 2013 Muutus% 9 kuud 2012 9 kuud 2011
Perioodi kohta          
Müügitulu (ainult tütarettevõtted) 38 338 35 796 7% 37 125 35 032
EBITDA (ainult tütarettevõtted) 5 481 4 777 15% 5 328 4 577
EBITDA marginaal (%) 14,3% 13,3%   14,4% 13,1%
Ärikasum* (ainult tütarettevõtted) 3 313 2 897 14% 2 879 2 108
Ärirentaablus* (%) 8,6% 8,1%   7,8% 6,0%
Intressikulud (ainult tütarettevõtted) (531) (578) 8% (1 344) (1 695)
Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil 375 320 17% 137 212
Perioodi puhaskasum/(-kahjum)* 3 019 2 490 21% 1 414 360
Puhasrentaablus* (%) 7,9% 7,0%   3,8% 1,0%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes (sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest) 3 974 2 490 60% 1 414 1 900
Puhasrentaablus (%) 10,4% 7,0%   3,8% 5,4%
Varade tootlus (%) 5,3% 3,3%   1,8% 2,3%
Omakapitali tootlus (%) 9,0% 5,9%   3,6% 5,0%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,13 0,08   0,05 0,06

 

* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is täiendava 50% osaluse soetamisega 2011 I kvartalis. Tehingut kajastati raamatupidamislikult kahes osas: esiteks kui olemasoleva 50% osaluse müüki, millest teeniti erakorralist kasumit summas 1 540 tuhat eurot ja teiseks kui 100% tütarettevõtte omandamist. Samuti ei kajastu seal 2014 AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht aktsiate omandamisest AS-lt Eesti Meedia, nende müümisel OÜ-le Suits Meedia ja hilisemast reorganiseerimisest tekkinud tulu summas 1,0 miljonit eurot, kus sisuliselt lõpetati ühisettevõted AS-ga Eesti Meedia ning loodi uued ühisettevõtted OÜ-iga Suits Meedia.

 

 

Bilanss – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) 30.09.2014 31.12.2013 Muutus%
Perioodi lõpu seisuga      
Käibevara 10 797 11 357 -5%
Põhivara 63 343 63 898 -1%
Varad kokku 74 140 75 255 -1%
       sh. raha ja pangakontod 2 415 2 209 9%
       sh. firmaväärtus 39 596 39 596 0%
Lühiajalised kohustused 10 220 12 258 -17%
Pikaajalised kohustused 17 895 20 672 -13%
Kohustused kokku 28 115 32 930 -15%
       sh. võlakohustused 21 857 24 432 -11%
Omakapital 46 025 42 325 9%

 

 

 

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil 30.09.2014 31.12.2013
Omakapitali osakaal (%) 62% 56%
Võla ja omakapitali suhe (%) 47% 58%
Võla ja kapitali suhe (%) 31% 34%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) 3,00 3,71
Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio) 1,63 1,50
Likviidsuskordaja 1,06 0,93

 

 

 

   Esitatud finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid
EBITDA marginaal (%)  EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus* (%)  Ärikasum*/müügitulu x100
Puhasrentaablus* (%)  Puhaskasum*/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%)  Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100
Puhaskasum aktsia kohta  Puhaskasum/keskmine aktsiate arv
Omakapitali osakaal (%) Omakapital / (kohustused+omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%) Intressi kandvad võlakohustused/omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%) Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg)/(netovõlg+omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) Intressikandvad võlakohustused/EBITDA
Intresside ja laenumaksete kattekordaja (DSCR) EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed
Likviidsuskordaja Käibevara/lühiajalised kohustused
Varade tootlus (%) Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus (%) Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Alates käesoleva aasta kolmandast kvartalist, kui ühendati kontserni Leedu tütarettevõtted, jaguneb kontserni tegevus meedia segmendi ja trükiteenuste segmendi vahel. Varasemalt eristasime meediasegmendi ettevõtted kaheks– online meedia ja perioodiliste väljaannete kirjastamine.

Tsüklilisus

Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mis on põhjustatud üldiste majandustingimuste ja tarbijate usalduse muutumisest. Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt majandusarengu aeglustumine või majanduse surutisse langemine. Seda nii jaesektorile suunatud reklaamikulude üldine vähendamine, teiste reklaamikanalite eelistamine (näiteks interneti eelistamine pabermeediale) kui ka jaetarbijate endi tarbimisharjumiste muutumine (jooksvate uudiste jälgimine uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid ning muid suhtluskanaleid jne).   

Hooajalisus

Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad olulistest hooajalistest kõikumistest. Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal tasemel kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, kuna tarbijad kulutavad jõulueelsel perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide kulutused reklaamile tavaliselt kõige madalamad. Samuti nagu jõulu- ja uusaastapidustuste järgselt aasta esimestel kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis.  

Segmentide peamised finantsnäitajad III kvartal 2011-2014

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu Müügitulu
  III kv 2014 III kv 2013 Muutus% III kv 2012 III kv 2011
meedia segment (sh online müük) 6 017 5 551 8% 5 841 5 501
     sh tulu digitaalsetest kanalitest 2 918 2 479 18% 2 315 2 045
trükiteenused 6 596 6 147 7% 6 263 6 126
kesksed tegevused 427 396 8% 268 64
segmentidevahelised elimineerimised (1 200) (1 109) -8% (995) (643)
KONTSERN KOKKU
raamatupidamisaruande uute reeglite kohaselt
11 841 10 985 8% 11 377 11 046

 

 

 

(tuhandetes EUR) EBITDA EBITDA
  III kv 2014 III kv 2013 Muutus% III kv 2012 III kv 2011
meedia segment 323 102 218% 330 334
trükiteenused 1 326 1 245 6% 1 310 1 417
kesksed tegevused (162) (183) 12% (206) (278)
segmentidevahelised elimineerimised (0) 0 -100% 1 3
KONTSERN KOKKU
raamatupidamisaruande uute reeglite kohaselt
1 487 1 164 28% 1 435 1 476

 

 

 

EBITDA marginaal III kv 2014 III kv 2013 III kv 2012 III kv 2011
meedia segment 5% 2% 6% 6%
trükiteenused 20% 20% 21% 23%
KONTSERN KOKKU
raamatupidamisaruande uute reeglite kohaselt
13% 11% 13% 13%

 

Segmentide peamised finantsnäitajad 9 kuud 2011-2014

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu Müügitulu
  9 kuud 2014 9 kuud 2013 Muutus% 9 kuud 2012 9 kuud 2011
meedia segment (sh online müük) 19 923 18 225 9% 18 513 17 240
       sh tulu digitaalsetest kanalitest 9 434 8 206 15% 7 532 6 495
trükiteenused 20 868 19 896 5% 21 121 19 593
kesksed tegevused 1 271 1 137 12% 688 138
segmentidevahelised elimineerimised (3 725) (3 462) -8% (3 197) (1 939)
KONTSERN KOKKU
raamatupidamisaruande uute reeglite kohaselt
38 338 35 796 7% 37 125 35 032

 

 

 

(tuhandetes EUR) EBITDA EBITDA
  9 kuud 2014 9 kuud 2013 Muutus% 9 kuud 2012 9 kuud 2011
meedia segment 1 922 1 109 73% 1 478 814
trükiteenused 4 321 4 258 1% 4 402 4 464
kesksed tegevused (763) (593) -29% (555) (712)
segmentidevahelised elimineerimised 0 2 -89% 2 11
KONTSERN KOKKU
raamatupidamisaruande uute reeglite kohaselt
5 481 4 777 15% 5 328 4 577

 

 

 

EBITDA marginaal 9 kuud 2014 9 kuud 2013 9 kuud 2012 9 kuud 2011
meedia segment 10% 6% 8% 5%
trükiteenused 21% 21% 21% 23%
KONTSERN KOKKU
raamatupidamisaruande uute reeglite kohaselt
14% 13% 14% 13%

 

Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega firmaväärtuste ning kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid kuna juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal.

Kontsernile kuuluvad uudisteportaalid

 

Omanik Portaal Omanik Portaal
Delfi Eesti www.delfi.ee AS Eesti Ajalehed www.ekspress.ee
  rus.delfi.ee   www.maaleht.ee
Delfi Läti www.delfi.lv   www.epl.ee
  rus.delfi.lv    
Delfi Leedu www.delfi.lt AS SL Õhtuleht www.ohtuleht.ee
  ru.delfi.lt    

 

 

Kontsernile kuuluvad kuulutusteportaalid

 

Omanik Portaal Omanik Portaal
Delfi Leedu www.alio.lt AS Eesti Ajalehed www.ej.ee
      www.ekspressauto.ee

 

 

Meedia segment

Meedia segment hõlmab Delfi tegevust Eestis, Lätis ja Leedus ning emaettevõtet Delfi Holding. Alates       1. märtsist 2014 lõpetati tegevus Delfi Ukrainas. Delfi Ukraina 9 kuud EBITDA sisaldab ka tegevuse lõpetamisega seotud kulutusi. Meedia segmenti kuuluvad ka ajalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja Eesti Päevalehe väljaandja AS Eesti Ajalehed, Õhtulehte ja Linnalehte kirjastav AS SL Õhtuleht, raamatukirjastus OÜ Hea Lugu, ajakirjade kirjastajad AS Ajakirjade Kirjastus Eestis ning alates 1. juulist 2014 Delfi Leeduga ühendatud UAB Ekspress Leidyba Leedus. Samuti kuulub siia segmenti perioodika kojukandega tegelev AS Express Post.

 

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  III kv 2014 III kv 2013 Muutus%
Delfi Eesti 1 089 877 24%
Delfi Läti 635 498 28%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) 1 768 1 643 8%
        sh Delfi Leedu on-line käive 1 135 1 024 11%
Delfi Ukraina 0 11 -100%
AS Eesti Ajalehed 2 487 2 484 0%
OÜ Hea Lugu 99 105 -6%
muud ettevõtted (Delfi Holding) - -
segmendisisesed elimineerimised (61) (67) 9%
KOKKU (tütarettevõtted) 6 017 5 551 8%
AS SL Õhtuleht* 923 904 2%
AS Ajakirjade Kirjastus* 939 952 -1%
AS Express Post* 569 555 2%
lisaelimineerimised (246) (239) -3%
KOKKU (ühisettevõtted) 2 185 2 173 1%
KOKKU segment 8 202 7 724 6%

 

 

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  III kv 2014 III kv 2013 Muutus%
Delfi Eesti 19 (28) 168%
Delfi Läti 20 (33) 161%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) 135 99 36%
        sh Delfi Leedu on-line käive      
Delfi Ukraina 0 (48) 100%
AS Eesti Ajalehed 52 35 49%
OÜ Hea Lugu (5) (10) 50%
muud ettevõtted (Delfi Holding) 102 90 13%
segmendisisesed elimineerimised 0 (3) -
KOKKU (tütarettevõtted) 323 102 217%
AS SL Õhtuleht* 115 64 79%
AS Ajakirjade Kirjastus* 55 75 -26%
AS Express Post* 75 59 27%
lisaelimineerimised (1) (3) 70%
KOKKU (ühisettevõtted) 244 195 26%
KOKKU segment 567 297 91%

 

 

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  9 kuud 2014 9 kuud 2013 Muutus%
Delfi Eesti 3 560 2 884 23%
Delfi Läti 1 776 1 696 5%
Delfi Leedu (sh Ekspress Leidyba) 5 797 5 354 8%
        sh Delfi Leedu on-line käive 3 878 3 390 14%
Delfi Ukraina 2 36 -94%
AS Eesti Ajalehed 8 425 7 948 6%
OÜ Hea Lugu 590 556 6%
muud ettevõtted - -
segmendisisesed elimineerimised (227) (249) 9%
KOKKU (tütarettevõtted) 19 923 18 225 9%
AS SL Õhtuleht* 2 887 2 769 4%
AS Ajakirjade Kirjastus* 3 019 2 900 4%
AS Express Post* 1 761 1 747 1%
lisaelimineerimised (801) (729) -10%
KOKKU (ühisettevõtted) 6 865 6 687 3%
KOKKU segment 26 788 24 912 8%

 

 

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  9 kuud 2014 9 kuud 2013 Muutus%
Delfi Eesti 345 121 185%
Delfi Läti (6) 36 -117%
Delfi Leedu (sh Ekspress Leidyba) 835 592 41%
        sh Delfi Leedu on-line käive      
Delfi Ukraina (51) (156) 67%
AS Eesti Ajalehed 390 185 111%
OÜ Hea Lugu 71 35 103%
muud ettevõtted 334 299 12%
segmendisisesed elimineerimised 4 (3) -
KOKKU (tütarettevõtted) 1 922 1 109 73%
AS SL Õhtuleht* 229 169 36%
AS Ajakirjade Kirjastus* 153 97 57%
AS Express Post* 258 207 25%
lisaelimineerimised 2 (3) 138%
KOKKU (ühisettevõtted) 643 470 37%
KOKKU segment 2 565 1 579 62%

 

*Ühisettevõtetest proportsionaalne osa

 

Delfi Eesti

 • Eraldiseisva ja uuel platvormil Delfi TV edasiarendamine ning üha suurenev live ülekannete edastamine Delfi TV kaubamärgi all nagu FIBA Korvpalli MM, tantsu-ja laulupidu, president Obama Eesti külastus jne  
 • Alates septembrist näidatakse korvpalliülekandeid 5 erineva liiga mängudelt.
 • Marketingiaktsioonid seoses Delfi 15. sünnipäevaga.

Eesti internetiväljaannete lugejate arv 2013-2014

2014. aasta III kvartalis muutis TNS Emor uuringu tehnilist ülehehitust ja seetõttu on kasutajate arv ka hüppeliselt kasvanud. Muudatuse põhiline sisu on mobiilsete kasutajate täpsem mõõtmine ja eraldi raporteerimine. Selle muutuse tulemusena on Delfi endiselt suurim uudisportaal Eestis. Seda nii arvuti kui ka mobiilsete kasutajate arvestuses, kes uudisportaale külastavad. III kvartal on kõigi aegade edukaim ka www.ohtuleht.ee portaalile.

 

Delfi Läti

 • Delfi oli juulis ja augustis suurim internetiportaal Lätis.
 • Jätkati uuel platvormil Delfi TV striimide tootmist erinevatelt üritustelt.
 • Käivitati uus naistele suunatud teemavertikaal www.vina.lv  ja venekeelne poliitika ülevaade pakkuv www.spektr.lv.
 • Eraldi korvpalli, Positivuse, Balti kett 25 aastapäeva jms teemalehed.
 • Jätkub Delfi Läti jälgijate arvu kasv Facebookis, Twitteris ja Draugiemis, mis ulatub kokku juba ca 200 tuhandeni.
 • Koostööprojektid:
  • Festivali Positivus meediapartner,
  • Filmifestivali Balti Pärl meediapartner,
  • Läti jäähoki rahvuskoondise meediapartner.

 

Läti internetiväljaannete lugejate arv 2013-2014

2014. aasta juulis ja augustis tõusis Delfi.lv esimest korda oma tegutsemisaja jooksul Läti suurimaks portaaliks, möödudes kasutajate arvult inbox.lv-st. Septembris oli Inbox.lv siiski suurema kasutajate arvuga, kui Delfi.lv. Vaatamata tvnet.lv ja apollo.lv ühinemisele II kvartalis, ei ole nende kasutajate arv kasvanud Delfist suuremaks. Lisaks sellele on esimesed saadaolevad andmed mobiilsete kasutajate arvu kohta ka Delfi.lv-le väga soodsad – Delfi edestab Lätis konkurente mobiilsete kasutajate osas enam kui 20% võrra.

Alates käesoleva aasta jaanuarist on muutunud ka Gemiuse internetiuuringu metoodika. 2014. aasta kasutajate numbrid sisaldavad ainult arvutite (PC) kasutust ja välja on jäetud kõik mobiilsed seadmed. Mobiilsete seadmete eraldiseisav statistika tekib 2014. aasta jooksul.

 

Delfi Leedu

 • Jätkati uuel platvormil Delfi TV kaudu otsesaadete ja striimide tootmist.
 • Spetsiaalse autovertikaali loomine autohuvilistele koostöös ajakirjaga Top Gear.
 • Koostööprojekt Leedu meelelahutusürituste portaaliga kur.lt.
 • Koostööprojekt Delfi retseptiportaali 1000receptu.lt ja toidukulleri lekste.lt vahel.
 • Septembris oli põhitähelepanu Delfis pööratud FIBA korvpalli maailmameistrivõistlustele. Selleks loodi eraldi keskkonnad ja viidi läbi suurem turunduskampaania.
 • Ühendati Leedu ajakirjade kirjastuse Ekspress Leidyba ja Delfi organisatsioon üheks media house’ks
 • Alustati Delfi turunduskampaaniat, milles kasutati tuntud artiste, sportlasi ja poliitikuid.

 

Leedu internetiväljaannete lugejate arv 2013-2014

Delfi on Leedus jätkuvalt suurim internetiportaal. III kvartalis ei ole toimunud märkimisväärseid muutusi kasutajate eelistuste osas. Vaid lrytas.lt on kaotanud lugejaid rohkem kui teised portaalid. Mobiilsete seadmetega kasutajate osas näitavad esimesed andmed, et konkurents selles segmendis on Leedus väga tugev ja teised portaalid on kasutajate arvult Delfi kasutajate arvule lähemal, kui arvuti kasutajate osas. Alates käesoleva aasta jaanuarist on muutunud ka Gemiuse internetiuuringu metoodika. 2014. aasta kasutajate numbrid sisaldavad ainult arvutite (PC) kasutust ja välja on jäetud kõik mobiilsed seadmed. Mobiilsete seadmete eraldiseisav statistika tekib 2014. aasta jooksul.

 

Eesti ajalehtede tiraaž 2013-2014

Eesti ajalehtede tiraažid  on jätkuvalt stabiilsed või mõõdukalt langevad. Rohkem langeb päevalehtede tiraaž, vähem nädalalehtede oma. 2014. aasta III kvartali seisuga on toimunud ka oluline muutus turul – Õhtuleht on kolm kuud järjest olnud suurima tiraažiga ajaleht Eestis. Ka teised kontserni väljaanded on tegutsenud III kvartalis hästi, nii Maaleht kui ka Eesti Ekspress on tiraaži kasvatanud. Vaid Eesti Päevalehe tiraaž on langenud. Nendele numbritele lisanduvad kontserni väljaannete puhul veel digitaalsete väljaannete tellijad, keda III kvartali lõpu seisuga on nii Eesti Ekspressil kui ka Eesti Päevalehel ligi üheksa tuhat.

 

Eesti ajalehtede lugejaskond 2013-2014

Viimase kahe aasta perspektiivis võib öelda, et ajalehtede lugemine on püsinud suhteliselt stabiilsel tasemel.. Suurem osa mõõdetavad väljaanded on oma lugejate arvu pisut kasvatanud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ekspress Grupi digilehtede lugejate arv ei sisaldu üleval toodud numbrites ja kogu kontserni väljaannete lugejate arv on suurem, kui antud graafikult nähtub.

 

Trükiteenuste segment

 

Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on üks suurim trükkimisega tegelev ettevõte Eestis. Printall on võimeline trükkima nii ajalehti (coldset) kui ka ajakirju (heatset).

 

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  III kv 2014 III kv 2013 Muutus%
AS Printall 6 596 6 147 7%

 

 

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  III kv 2014 III kv 2013 Muutus%
AS Printall 1 326 1 245 7%

 

 

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  9 kuud 2014 9 kuud 2013 Muutus%
AS Printall 20 868 19 896 5%

 

 

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  9 kuud 2014 9 kuud 2013 Muutus%
AS Printall 4 321 4 258 1%

 

 

AS Printall trükiteenuste käive kokku kasvas III kvartalis 7,4%, sealhulgas paberimüük 8,5% ja trükkimise teenus 6,3%. Eksport kasvas III kvartalis 10%. Ekspordiriikide osakaaludes on toimunud aga muutused ning jätkuvalt väheneb Venemaa osakaal.

Juunikuus sõlmis AS Printall lepingu uue poognatrükimasina ostuks. Soetatav masin on plaanis kasutusele võtta ajakirjade kaante, väikesetiraažiliste ajakirjade ning reklaamtoodete trükkimiseks. Uue trükimasina orienteeruv kasutuselevõtuaeg on 2015. aasta I kvartal. Ostu finantseeritakse ligikaudu 2/3 summa ulatuses pikaajalise laenuga.

Trükiteenused ja keskkond

Lisaks majanduslikult väga efektiivsele ettevõttele keskendutakse Printallis ka keskkonnateadlikule tootmisele. Printallile on omistatud 2012. aastal ISO 9001 juhtimissertifikaat ja ISO 14001 keskkonnasertifikaat.

Eesti Vabariigi keskkonnaminister ja jäätmekäitleja AS Ragn-Sells on omistanud Printallile Suure Aasta Taaskasutaja auhinna, kuna ettevõte suunab taaskasutusse 95% tekkivatest jäätmetest.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu on omistanud Printallile keskkonnamärgistuse “The Nordic Ecolabel”, millega pärjatakse Põhjamaade säästlikult tootvaid ettevõtteid. Samuti on Printallil FSC ja PEFC Chain of Custody (COC) sertifikaadid, millega anname omapoolse panuse rohelise mõtteviisi elavdamisele trükitööstuses. Nimetatud sertifikaadid on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaadid, mis väljastatakse ettevõtetele, kes täidavad FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) kehtestatud nõudeid. Ettevõte, kellele omistatakse sellised sertifikaadid, toetab oma tegevusega keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult elujõulist maailma metsade majandamist.

Printall hoolib keskkonnast ja kasutab rohelist energiat. POWERED BY GREEN sertifikaat kinnitab, et ettevõte ostab elektrienergiat, mille tootmisel on kasutatud vähemalt 70% taastuvaid energiaallikaid.

 

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 30.09.2014 31.12.2013
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 810 2 111
Tähtajaline hoius 5 98
Nõuded ja ettemaksed 7 854 6 819
Varud 2 128 2 329
Käibevara kokku 10 797 11 357
Põhivara    
Tähtajaline hoius 1 600 0
Nõuded ja ettemaksed 401 399
Investeeringud ühis-ja sidusettevõtetesse 454 1 543
Materiaalne põhivara 13 064 13 595
Immateriaalne põhivara 47 824 48 361
Põhivara kokku 63 343 63 898
VARAD KOKKU 74 140 75 255
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 4 068 3 760
Võlad ja ettemaksed 6 152 8 498
Lühiajalised kohustused kokku 10 220 12 258
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 17 789 20 672
Muud pikaajalised võlad 106 0
Pikaajalised kohustused kokku 17 895 20 672
KOHUSTUSED KOKKU 28 115 32 930
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 17 878 17 878
Ülekurss 14 277 14 277
Omaaktsiad  (44) 0
Reservid 1 406 1 250
Jaotamata kasum 12 470 8 848
Valuutakursi muutuste reserv 38 72
OMAKAPITAL KOKKU 46 025 42 325
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 74 140 75 255

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) III kv 2014 III kv 2013 9 kuud 2014 9 kuud 2013
Müügitulu 11 841 10 985 38 338 35 796
Müüdud toodangu kulu (9 545) (9 048) (29 906) (28 343)
Brutokasum 2 296 1 937 8 432 7 453
Muud äritulud 116 156 338 341
Turunduskulud (446) (406) (1 411) (1 242)
Üldhalduskulud (1 164) (1 121) (3 943) (3 583)
Muud ärikulud (19) (22) (103) (72)
Kasum osaluse muutusest ühisettevõtetes 955 0 955 0
Ärikasum 1 738 544 4 268 2 897
Intressitulud 2 1 5 4
Intressikulud (175) (204) (531) (578)
Kasum/(kahjum) valuutakursi muutusest 0  (30) 35  (26)
Muud finantskulud (15) (17) (48) (43)
Kokku finantstulud/kulud  (188)  (250)  (539)  (643)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt 87 174 375 320
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt  (7) 4  (16) 0
Kasum enne tulumaksustamist 1 630 472 4 088 2 574
Tulumaks (17) (17) (114) (84)
Aruandeperioodi kasum 1 613 455 3 974 2 490
Aruandeperioodi puhaskasumi jaotus:        
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 1 613 455 3 974 2 490
Muu koondkasum, mis võib hiljem reklassifitseeruda kasumiaruandesse         
Realiseerimata kursivahed 0 24  (34) 14
Muu koondkasum kokku 0 24  (34) 14
Aruandeperioodi koondkasum 1 613 479 3 940 2 504
Emaettevõtte aktsionäride osa koondkasumist 1 613 479 3 940 2 504
Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta 0,05 0,02 0,13 0,08

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 9 kuud 2014 9 kuud 2013
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi ärikasum 4 268 2 897
Korrigeerimised:    
Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 168 1 859
Kasum osaluse muutusest ühisettevõtetest (955) 0
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest (8) (2)
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 102 0
Äritegevuse rahavood:    
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 603 359
Varude muutus 201 432
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (2 600) (956)
Rahavoog põhitegevusest 3 779 4 589
Makstud ettevõtte tulumaks (150) (174)
Makstud intressid (531) (578)
Rahavood äritegevusest kokku 3 098 3 837
Rahavood investeerimistegevusest    
Tagatishoiuse seadmine (1 600) 0
Ühisettevõtete osaluste restruktureerimisel laekunud 820 0
Investeeringud ühisettevõtetesse (3) 0
Sidusettevõtte ost (80) 0
Tütarettevõtte ost 0 (349)
Saadud intressid 5 4
Põhivara soetamine (1 107) (671)
Põhivara müük 11 18
Antud laenud (22) (3)
Antud laenude tagasimaksed 4 5
Rahavood investeerimistegevusest kokku (1 972) (996)
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud dividend 203 312
Tasutud kapitalirendi maksed (56) (10)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus 228 (745)
Saadud laenude tagasimaksed (2 758) (2 691)
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel   (44) 0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku (2 427) (3 134)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (1 301) (293)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 111 1 193
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 810 899

 

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee


EG_III_kvartal_2014_EST.pdf