Julkaistu: 2014-10-29 08:30:00 CET
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI EDELLISVUODESTA

QPR SOFTWARE OYJ                      PÖRSSITIEDOTE 29.10.2014 klo 9.30
 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2014

LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI EDELLISVUODESTA

Yhteenveto kolmas vuosineljännes 2014

 • Liikevaihto 2 167 tuhatta euroa (7-9/2013: 1 961).
 • Liikevaihto kasvoi 11 % lähinnä ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon nousun myötä. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 14 %.
 • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 6 % ja olivat 58 % kokonaisliikevaihdosta (60). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 13 %.
 • Liikevoitto 227 tuhatta euroa (171), kasvua 33 %.
 • Liikevoitto 10,5 % liikevaihdosta (8,7).
 • Liiketoiminnan rahavirta 345 tuhatta euroa (53).
 • Voitto ennen veroja 222 tuhatta euroa (167), kasvua 33 %.
 • Vuosineljänneksen voitto 167 tuhatta euroa (142), kasvua 18 %.
 • Tulos/osake 0,014 euroa (0,012), kasvua 16 %.

  Yhteenveto tammi-syyskuu 2014

 • Liikevaihto 6 856 tuhatta euroa (1-9/2013: 6 377).
 • Liikevaihto kasvoi 8 % ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon nousun myötä. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 11 %.
 • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 6 % ja olivat 54 % kokonaisliikevaihdosta (55). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 15 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
 • Liikevoitto 678 tuhatta euroa (361), kasvua 88 %.
 • Liikevoitto 9,9 % liikevaihdosta (5,7).
 • Liiketoiminnan rahavirta 1 172 tuhatta euroa (1 251).
 • Voitto ennen veroja 657 tuhatta euroa (347), kasvua 89 %.
 • Tammi-syyskuun voitto 549 tuhatta euroa (295), kasvua 86 %.
 • Tulos/osake 0,046 euroa (0,024), kasvua 91 %.

 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software arvioi kokonaisarkkitehtuuriin perustuvien toiminnankehityspalvelujen ja ohjelmistojen kysynnän kehittyvän myönteisesti niin kotimarkkinoilla Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa. Toiminnan johtaminen kokonaisuutena, eikä vain prosessi- tai järjestelmäkehitysnäkökulmasta, on nykyisessä kilpailutilanteessa yhä useammalle organisaatiolle välttämättömyys. QPR Software tarjoaa asiakkailleen ohjelmistojensa ja palvelujensa avulla näkyvyyden ja ohjattavuuden organisaatioiden liiketoiminnan eri dimensioihin, kuten toimintaprosesseihin, tietoon, järjestelmiin ja teknologiaan. 

QPR Softwaren tavoitteena on kasvaa kotimarkkinoillaan Suomessa erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvissa toiminnankehityspalveluissa sekä prosessianalyysiliiketoiminnassa. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi innovatiivisten ohjelmistotuotteidensa myyntiä. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa jälleenmyyntikanavan kautta ja panostaa uusien jälleenmyyjien rekrytointiin.

Näkymät tilikaudelle 2014 

Yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

               
Tuhatta euroa,
ellei toisin ole mainittu
7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos,
%
1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos,
%
1-12/
2013
               
Liikevaihto 2 167 1 961 10,5 6 856 6 377 7,5 8 688
Käyttökate 416 353 17,8 1 242 891 39,4 1 285
 % liikevaihdosta 19,2 18,0   18,1 14,0   14,8
Liikevoitto 227 171 32,7 678 361 87,8 578
 % liikevaihdosta 10,5 8,7   9,9 5,7   6,7
Voitto ennen veroja        222 167 32,9 657 347 89,3 554
Katsauskauden voitto 167 142 17,6 549 295 86,1 521
 % liikevaihdosta 7,7 7,2   8,0 4,6   6,0
               
Tulos/osake, euroa 0,014 0,012 16,1 0,046 0,024 90,8 0,043
Oma pääoma/osake, euroa           0,232 0,217 6,9 0,232 0,217 6,9 0,231
               
Liiketoiminnan rahavirta 345 53 576,5 1 172 1 251 -6,2 1 661
Rahavarat kauden lopussa 1 303 1 248 4,4 1 303 1 248 4,4 1 365
Vapaa kassavirta 183 -134   573 643 -10,9 815
Korollinen nettovelka                    -1 303 -1 135 14,8 -1 303 -1 135 14,8 -1 252
Nettovelkaantumisaste, %                        -45,1 -42,0   -45,1 -42,0   -43,6
Omavaraisuusaste, %                        55,5 52,8   55,5 52,8   42,5
Oman pääoman tuotto, % 23,8 21,5   25,4 13,9   17,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 32,3 24,2   30,8 16,1   18,3

RAPORTOINTI

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen myynnistä.  Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja konsultointipalvelut.

Aiemmin konsultointipalvelujen liikevaihtoon sisältynyt kiinteähintainen ohjelmistojen laajennettu ylläpitopalvelu on vuoden 2014 alusta lähtien raportoitu osana ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihtoa. Vuoden 2013 vertailulukuja ei ole oikaistu. Vuoden 2014 tammi-syyskuussa muutos kasvatti ylläpitopalvelujen liikevaihtoa 94 tuhatta euroa ja pienensi vastaavasti konsultointipalvelujen liikevaihtoa samalla määrällä.

Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä QPR Softwaren ohjelmistojen liikevaihdon kasvu kiihtyi huolimatta haastavana säilyneestä markkinatilanteesta.

Sekä ohjelmistolisenssien (+71 %) että ohjelmistovuokrien (+13 %) liikevaihdot kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta ja ylläpitopalvelujen liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla. Vahva kasvu ohjelmistolisenssien liikevaihdossa johtui erinomaisesta uusmyynnistä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Ohjelmistomyynnin kehitys osoittaa, että QPR:n toiminnankehitykseen suunnatuilla ohjelmistoilla on kysyntää myös taloudellisesti haastavina aikoina. Tuloksen ja toiminnan tehostamistyökaluja tarvitaan kiristyvässä kilpailussa yhä enemmän.

Myös konsultoinnin markkinatilanne yhtiön päämarkkinoilla Suomessa säilyi haastavana. Yhtiön konsultointiliiketoiminnan liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä hieman, mutta siihen vaikutti negatiivisesti asiakashankkeiden hitaahko käynnistyminen kesälomien jälkeen. Konsultoinnin nykyiseen tilauskantaan perustuen arvioimme konsultointiliiketoiminnan liikevaihdon kasvavan toisella vuosipuoliskolla edellisvuoteen verrattuna.

Tärkein tavoitteemme on liikevaihdon kasvun vauhdittaminen nykytasolta. Uusien ohjelmistotuotteidemme ja vahvistuvan palvelutarjoamamme ansiosta meillä on siihen erittäin hyvät lähtökohdat. Suurimmat kasvumahdollisuudet ohjelmistomyynnissä löytyvät kotimarkkinamme Suomen rajojen ulkopuolelta, ja vahvistammekin jatkossa kasvupanostuksia kansainväliseen jakelukanavaan. Vahvistamme  erityisesti prosessianalyysi-, kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessimallinnusohjelmistojemme jakeluverkostoa.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

LIIKEVAIHTO

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 167 tuhatta euroa (1 961) ja nousi 11 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-syyskuussa liikevaihto oli 6 856 tuhatta euroa (6 377) ja nousi 8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa nostivat sekä kolmannella vuosineljänneksellä että tammi-syyskuussa varsinkin ohjelmistolisenssien ja ohjelmistojen vuokrauksen liikevaihdon kasvu verrattuna edellisvuoden vastaaviin ajankohtiin.

Liikevaihto tuoteryhmittäin

               
Tuhatta euroa 7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos,
%
1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos,
%
1-12/
2013
               
Ohjelmistolisenssit 278 163 71 958 702 36 1 034
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 764 748 2 2 318 2 280 2 3 021
Ohjelmistojen vuokrat 488 431 13 1 408 1 226 15 1 656
Konsultointi 637 619 3 2 172 2 170 0 2 977
Yhteensä 2 167 1 961 11 6 856 6 377 8 8 688

Ohjelmistolisenssien kysyntä kehittyvillä markkinoilla oli vuoden kolmannella neljänneksellä ja tammi-syyskuussa korkeammalla tasolla verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon. Kehittyneillä markkinoilla asiakkaat sen sijaan suosivat yhä useammin ohjelmistovuokrausta ohjelmistolisenssien hankkimisen sijaan, mikä vaikuttaa negatiivisesti lisenssiliikevaihtoon ja toisaalta myönteisesti ohjelmistovuokrien liikevaihtoon.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelut liittyvät aiemmin myytyjen ohjelmistolisenssien sopimusperusteiseen asiakastukeen ja ohjelmistopäivityksiin. Ylläpitopalvelujen liikevaihdosta noin 60 % tulee kansainvälisiltä ja noin 40 % suomalaisilta asiakkailta.

QPR Softwaren ohjelmistovuokrien liikevaihto on ollut voimakkaassa kasvussa jo useiden vuosien ajan. Tämä kehitys jatkui kuluvana vuonna. Ohjelmistovuokrien osuus ohjelmistojen uusmyynnistä on suuri erityisesti yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa. Valtaosa ohjelmistovuokrista perustuu asiakkaiden kanssa solmittaviin toistaiseksi jatkuviin sopimuksiin. Kolmannella vuosineljänneksellä ohjelmistovuokrauksen liikevaihto kasvoi 13 % ja tammi-syyskuussa 15 %.

Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu kolmannella vuosineljänneksellä oli 6 % ja tammi-syyskuussa 6 %. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta kolmannella vuosineljänneksellä oli 58 % (60).

Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi hieman kolmannella vuosineljänneksellä ja oli edellisvuoden tasolla tammi-syyskuussa. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvan toiminnankehityksen konsultointi kasvoi vahvasti tammi-syyskuussa, mutta teknisen konsultoinnin liikevaihto laski vaikeana jatkuneen markkinatilanteen takia. Vuoden kolmannella neljänneksellä konsultointipalvelujen liikevaihdon kasvua hidastivat asiakashankkeiden hitaahko käynnistyminen kesälomakauden jälkeen.

Liikevaihto segmenteittäin

               
Tuhatta euroa 7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos,
%
1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos,
%
1-12/
2013
               
Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 370 1 249 10 4 377 4 066 8 5 574
Jälleenmyynti 797 712 12 2 479 2 311 7 3 114
Yhteensä 2 167 1 961 11 6 856 6 377 8 8 688

Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 10 % ja tammi-syyskuussa 8 % edellisvuodesta. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi vahvasti tammi-syyskuussa. Kolmannella neljänneksellä kasvua veti ohjelmistojen liikevaihdon kasvu, kun taas konsultointipalvelujen liikevaihdon kasvua hidasti asiakashankkeiden hitaahko käynnistyminen kesälomakauden jälkeen.

Jälleenmyynnin liikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 12 % ja tammi-syyskuussa 7 % edellisvuodesta, mikä pääosin johtui ohjelmistolisenssien liikevaihdon noususta. Kasvua hidastivat valuuttakurssimuutosten negatiivinen vaikutus ylläpitopalvelujen liikevaihtoon sekä liiketoiminnan epäsuotuisa kehitys Venäjällä.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto

Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto nousi 33 % ja oli 227 tuhatta euroa (171) eli 10,5 % liikevaihdosta (8,7). Tammi-syyskuussa liikevoitto nousi 88 % ja oli 678 tuhatta euroa (361) eli 9,9 % liikevaihdosta (5,7). Liiketoiminnan kokonaiskulut kasvoivat sekä kolmannella vuosineljänneksellä että tammi-syyskuussa liikevaihtoa hitaammin.

Liikevoitto segmenteittäin

               
Tuhatta euroa 7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos,
%
1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos,
%
1-12/
2013
               
Suora- ja OEM-liiketoiminta 141 133 6 491 321 53 536
Jälleenmyynti 164 115 43 455 298 53 385
Kohdistamattomat -78 -77 1 -268 -257 4 -343
Yhteensä 227 171 33 678 361 88 578

Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto nousi edellisvuodesta liikevaihdon kasvun myötä sekä kolmannella vuosineljänneksellä että tammi-syyskuussa. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevoiton kasvua kuitenkin hidastivat kasvaneet henkilöstökulut ja konsultointipalvelujen asiakashankkeiden hitaahko käynnistyminen kesälomakauden jälkeen.

Jälleenmyynnin liikevoitto nousi edellisvuodesta sekä kolmannella vuosineljänneksellä että tammi-syyskuussa lähinnä korkeamman ohjelmistolisenssien liikevaihdon takia. Jälleenmyynnin tulokseen sisältyy luottotappioita 51 tuhatta euroa (15) kolmannella vuosineljänneksellä ja 70 tuhatta euroa (36) tammi-syyskuussa.

Muut laajan tuloslaskelman erät

Nettorahoituskulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 5 tuhatta euroa (3) ja tammi-syyskuussa 21 tuhatta euroa (14). Kolmannella vuosineljänneksellä nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 6 tuhatta euroa (1). Tammi-syyskuussa nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 22 tuhatta euroa (5).

Voitto ennen veroja oli kolmannella vuosineljänneksellä 222 tuhatta euroa (167) ja tammi-syyskuussa 657 tuhatta euroa (347).

QPR Software panostaa merkittävästi ohjelmisto- ja palvelutuotteidensa kehittämiseen. Yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään vuosina 2013–2014 Suomessa voimassa olevaa tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä, minkä takia tammi-syyskuun efektiivinen veroaste 16 % (15) oli edellisvuoden tapaan alhaisempi kuin Suomen yhteisöverokanta 20 % (24,5). Kolmannen vuosineljänneksen verot olivat kuluvan vuoden aiempia neljänneksiä suhteellisesti suuremmat  Ruotsin tytäryhtiön aiempia vuosia koskevan lähdeverokirjauksen vuoksi.

Kolmannen vuosineljänneksen voitto kasvoi 18 % ja oli 167 tuhatta euroa (142). Vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,014 euroa (0,012). Tammi-syyskuun voitto kasvoi 86 % ja oli 549 tuhatta euroa (295). Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,046 euroa (0,024).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Kolmannella vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta parani edellisvuodesta ja oli 345 tuhatta euroa (53). Tammi-syyskuussa liiketoiminnan rahavirta oli 1 172 tuhatta euroa (1 251) ja jäi edellisvuotta alhaisemmaksi lähinnä vuoden 2013 poikkeuksellisen laskutusrytmin takia.

Investoinnit kolmannen vuosineljänneksen aikana olivat 162 tuhatta euroa (185) ja tammi-syyskuussa 599 tuhatta euroa (606). Yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja ohjelmisto- ja konsultointipalvelutuotteiden kehittämiseen.

Rahavarojen nettomuutos kolmannella vuosineljänneksellä oli 174 tuhatta euroa (-284) ja tammi-syyskuussa ‑64 tuhatta euroa (-153). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 1 303 tuhatta euroa (1 248).

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Vertailukaudella vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen lopussa korolliset rahoitusvelat olivat 113 tuhatta euroa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -45 % (-42). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 433 tuhatta euroa (1 428). Sijoitetun pääoman tuotto (per annum) kolmannella vuosineljänneksellä oli 32 % (24) ja tammi-syyskuussa 31 % (16).

Omavaraisuusaste vuosineljänneksen lopussa oli 56 % (53) ja konsernin oma pääoma 2 886 tuhatta euroa (2 700). Oman pääoman vuotuinen tuotto kolmannella vuosineljänneksellä oli 24 % (22) ja tammi-syyskuussa 25 % (14).

TUOTEKEHITYS

Tuotekehitysmenot olivat kolmannella vuosineljänneksellä 445 tuhatta euroa (343) eli 21 % liikevaihdosta (18) ja tammi-syyskuussa 1 381 tuhatta euroa (1 261) eli 20 % liikevaihdosta (20). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.

Kolmannella vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 107 tuhatta euroa (93) ja tammi-syyskuussa 368 tuhatta euroa (343). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Kolmannella vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 106 tuhatta euroa (74) ja tammi-syyskuussa 283 tuhatta (211).

Tuotekehityksessä työskenteli vuosineljänneksen lopussa 28 henkilöä (26), mikä vastaa 34 % (32) koko henkilöstöstä.

Yhtiön ohjelmistotuotekehityksessä kehitetään QPR Suite-ohjelmistoperhettä, joka sisältää seuraavat ohjelmistotuotteet: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics sekä QPR ProcessDesigner. Lisäksi yhtiö kehittää prosessianalyysiin ja –monitorointiin keskittyvää QPR ProcessAnalyzer –tuotetta.

Tammikuussa QPR Software julkisti uuden version QPR Suite 2014, joka sisältää ohjelmistotyökalut kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehitykseen sekä sitä tukevan metodologian. QPR Suite 2014 on saatavilla yli 20 kielellä.

Tammikuussa QPR Software julkisti myös uuden version QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 2014.1 tuo uutta tehokkuutta prosessien analysointiin integroidulla datahaulla. Yleisimpien IT-järjestelmien lisäksi dataa voidaan tuoda nyt myös suoraan yritysten käytössä olevista tietokannoista. Automatisoidut ilmoitukset sekä prosessivirtojen animointi puolestaan nostavat prosessien suorituskyvyn valvonnan ja visualisoinnin aivan uudelle tasolle.

Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Vuosineljänneksen lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 83 henkilöä (80). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli 81 (83) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 4 452 tuhatta euroa (4 221) eli 65 % liikevaihdosta (66).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2014 on korkeintaan 60 % vuosittaisesta peruspalkasta. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä on luettavissa vuoden 2013 vuosikertomuksessa (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

         
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-9/2014 1-9/2013 Muutos,% 1-12/2013
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 2 267 058 415 159 446 624 427
Vaihto, euroa 2 189 000 393 213 457 586 842
% osakkeista 18,2 3,3   5,0
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 0,97 0,95 2 0,94
Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 37 400 87 022 -57 133 722
         
Osake ja markkina-arvo 30.9.2014 30.9.2013 Muutos, % 31.12.2013
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 372 909 23 419 609
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 12 071 954 -1 12 025 254
Osakkeenomistajat, kpl 756 617 23 627
Päätöskurssi, euroa 1,01 0,93 9 0,93
Osakekannan markkina-arvo, euroa 12 107 733 11 226 917 8 11 183 486
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 41 020 23 46 157
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 439 307 343 684 28 395 134
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,0   3,4

QPR Softwaren osakkeen vaihto yli viisinkertaistui tammi-syyskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 23 % ja oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 756 (617).

QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,04) eli yhteensä 480 tuhatta euroa (486). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2014.

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 13.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö ei ole toistaiseksi käyttänyt näitä valtuutuksia.
 

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT    

Helmikuussa QPR Software tiedotti, että kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner Inc. on sijoittanut QPR Softwaren parhaaseen raportissa käytettyyn luokkaan ”MarketScope for Enterprise Business Process Analysis” ‑raportissaan, yleisarvosanalla ”Positive”. Gartner kehottaa asiakkaita harkitsemaan tähän ryhmään kuuluvia ohjelmistovalmistajia mahdollisena valintana, kun asiakkaalla on tarve löytää ohjelmistoja tukemaan strategisia tai taktisia investointejaan. Arvioinnissaan Gartner on käyttänyt seuraavia muuttujia: tuote/palvelu, yleinen kannattavuus, markkinaymmärrys, tarjoama- eli tuotestrategia, liiketoimintamalli, innovatiivisuus ja asiakaskokemus. Kahdella viimeksi mainitulla muuttujalla oli suurin painoarvo arvioinnissa.

Maaliskuussa QPR Software ja Tieto solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille liiketoimintalähtöisiä kokonaisarkkitehtuuripalveluita merkittävien liiketoiminnallisten tulosten saavuttamiseksi. QPR Software toimittaa Tiedolle QPR EnterpriseArchitect -ohjelmiston ja siihen sisältyvän liiketoimintalähtöisen metodologian. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Tiedon kanssa tarjota kokonaisvaltaisempia palveluita asiakkaille, jotka parantavat entisestään kokonaisarkkitehtuurityöstä saatavia liiketoimintahyötyjä.

Maaliskuussa QPR Software ja Affecto Finland Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka avulla Affecto voi tarjota asiakkailleen datalähtöistä lähestymistapaa prosessien analysointiin ja kehittämiseen. QPR Software toimittaa Affectolle prosessien automaattiseen kuvaamiseen ja analysointiin kehitetyn QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmiston. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Affecton kanssa tarjota asiakkaille keinon tuoda läpinäkyvyyttä prosessien toimintaan, nähdä muutokset ja näin päästä vaikuttamaan suoraan liiketoiminnan tehokkuuteen.

Huhtikuussa QPR Softwaren ohjelmistotuote QPR Metrics suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen sijoittui luokkaan “Facilitators” Nucleus Researchin Corporate Performance Management Technology Value Matrix -raportissa. Nucleus Research määrittelee kyseisen luokan tuotteet sellaisiksi, jotka ovat intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja nopeita ottaa käyttöön ilman merkittävää koulutuspanostusta.

Kesäkuussa Lontoossa pidetyssä IRMUK Business Process Management -konferenssissa QPR Software julkaisi uuden ja laajennetun 2014.1 -version kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvasta toiminnan kehityksen mallistaan. Malli sisältää erittäin käytännönläheisen ja liiketoimintalähtöisen viitekehyksen, jolla asiakasyrityksen strategia linkitetään liiketoiminnan kyvykkyyksiin ja niiden käytännön toteuttamiseen organisaatiossa, prosesseissa ja tietojärjestelmissä.

Elokuussa QPR Software tiedotti toimittavansa prosessien analysointi- ja mittarointiratkaisun johtavalle eurooppalaiselle teollisuuskonsernille, joka toimii noin 30 maassa ja jolla on tuotantoa lähes kymmenessä maassa. Pilvipalveluna toimitettavan, QPR ProcessAnalyzeriin liittyvän  ProAct -ratkaisun avulla asiakas voi analysoida, kehittää ja mitata globaalia tilaus-toimitusprosessiaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmässään olevan tiedon avulla. QPR ProAct auttaa asiakasta saavuttamaan mittakaavaetuja tuotantoyksiköissään samaan aikaan, kun markkinat vaativat siltä alati suurempaa joustavuutta toimitusten suhteen. QPR Software arvioi, että sovitun ohjelmisto- ja palvelutoimituksen kokonaisarvo ylittää 200 tuhatta euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Elokuussa QPR Software tiedotti, että maailman suurimpiin teräksen valmistajiin kuuluva ja yksi Turkin suurimmista teollisuusryhmittymistä, Erdemir Group, on valinnut QPR Softwaren ja sen turkkilaisen Ironman Consulting -jälleenmyyjän konserninsa strategisen sekä henkilökohtaisen suorituskyvyn johtamisen ratkaisun toimittajiksi. Ironman on yksi Turkin merkittävimmistä strategisen johtamisen konsulteista. Ratkaisun teknisenä alustana toimii QPR Metrics ‑suorituskyvyn johtamisen ohjelma, joka tarjoaa nopeasti käyttöön otettavan ja joustavan verkkopohjaisen ympäristön suorituskyvyn johtamiseen.

Syyskuussa QPR Software tiedotti suunnittelevansa Venäjän asiakas- ja jälleenmyyntituen siirtämistä Moskovasta Helsinkiin, jossa hoidetaan keskitetysti tuki myös muiden maiden jälleenmyyjille. Venäjän liiketoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta on noin kaksi prosenttia. Vuoden 2015 alussa tapahtuvaksi suunnitellun muutoksen arvioidaan pienentävän hieman kustannuksia, mutta sillä ei ole merkittäviä tulosvaikutuksia.

Syyskuussa QPR Software ilmoitti julkaisevansa uuden 2014.2 -version kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvasta toiminnan kehityksen mallistaan. Uudessa versiossa on lisätty toimintoja, jotka tukevat yritysten riskien, sovellusportfolion ja henkilöstötoimintojen hallintaa, sekä raportteja, jotka auttavat käyttäjiä suodattamaan merkityksellisen tiedon eri liiketoimintojen ja funktioiden kannalta. QPR Softwaren toiminnan kehittämisen metodologia (QPR ODM) palvelee jo monia yrityksiä eri aloilla ja eri tilanteissa, kuten yritysostoissa ja fuusioissa sekä liiketoiminnan jatkuvuuteen, riskien analysointiin tai teknologian uusimiseen liittyvissä tarpeissa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Lokakuussa Gartner Inc., maailman johtava tietoteknologian tutkimus- ja neuvontayritys, julkisti kokonaisarkkitehtuurin ohjelmistotyökaluja koskevan ”Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools” -raporttinsa, jossa QPR Software on mukana uutena ohjelmistotoimittajana. Gartnerin päätös lisätä QPR Software raporttiin perustuu Gartnerin tekemään arvioon QPR EnterpriseArchitect -lippulaivaohjelmistosta. Yhteensä raportti arvioi 13 eri toimittajaa.

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovutuksesta ja omien osakkeiden hankinnasta.    

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 13.3.2014 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-porssitiedoitteet.htm.

STRATEGIA

QPR Software on osana vuotuista suunnitteluprosessiaan päivittänyt strategiansa ja vuosien 2015 – 2017 taloudelliset tavoitteet. Yhtiö tavoittelee edelleen kannattavaa, noin 15 %:n suuruista vuotuista liikevaihdon kasvua investoimalla uusien ohjelmistotuotteidensa (QPR EnterpriseArchitect ja QPR ProcessAnalyzer) kansainväliseen jakeluun sekä organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittyvän konsultointiliiketoimintansa laajentamiseen kotimarkkinoillaan Suomessa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT   

QPR Softwaren sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR Software on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yhtiö kirjasi tammi-syyskuussa luottotappioita 70 tuhatta euroa (36). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 10 % (9) myyntisaamisten määrästä.

Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 62 % oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2013 toimintakertomuksen sivuilla 13–15 (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397                                                              

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  
               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos,
%
1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos,
%
1-12/
2013
               
Liikevaihto 2 167 1 961 11 6 856 6 377 8 8 688
Liiketoiminnan muut tuotot 1 -   26 32 -19 32
               
Materiaalit ja palvelut 66 72 -8 243 206 18 292
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 370 1 209 13 4 452 4 221 5 5 703
Liiketoiminnan muut kulut 316 327 -3 945 1 091 -13 1 439
Käyttökate 416 353 18 1 242 891 39 1 285
               
Poistot 189 183 3 564 530 6 707
Liikevoitto 227 171 33 678 361 88 578
               
Rahoitustuotot ja -kulut -5 -3   -21 -14 50 -25
Voitto ennen veroja 222 167 33 657 347 89 554
               
Tuloverot -54 -25 116 -108 -52 108 -33
Katsauskauden voitto 167 142 18 549 295 86 521
               
               
Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja              
laimennettu) 0,014 0,012 16 0,046 0,024 91 0,043
               
Konsernin laaja tuloslaskelma:              
Katsauskauden voitto 167 142   549 295   521
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan              
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:              
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät              
  muuntoerot -10 -5   -11 -8   -12
  Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot - -   - -   -
  Laajan tuloslaskelman voitto 157 137   538 287   509

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 30.9.
2014
30.9.
2013
31.12.
2013
Muutos,
%
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
Aineettomat hyödykkeet 1 681 1 592 1 628 3
Liikearvo 513 513 513 0
Aineelliset hyödykkeet 190 181 207 -8
Muut pitkäaikaiset varat 37 144 82 -55
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 421 2 430 2 431 0
                       
Lyhytaikaiset varat:        
Myynti- ja muut saamiset 2 906 2 865 4 365 -33
Rahavarat 1 303 1 248 1 365 -5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 209 4 113 5 730 -27
         
Varat yhteensä 6 630 6 543 8 161 -19
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359 0
Muut rahastot 21 21 21 0
Omat osakkeet -439 -344 -395 11
Muuntoerot -192 -177 -181 6
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 5 0
Kertyneet voittovarat 2 132 1 835 2 061 3
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 886 2 700 2 871 1
         
Pitkäaikaiset velat:        
Korottomat velat 29 59 42 -31
Pitkäaikaiset velat yhteensä 29 59 42 -31
         
Lyhytaikaiset velat:        
Korolliset rahoitusvelat - 113 113 -100
Saadut ennakot 1 433 1 428 1 406 2
Siirtovelat 1 909 1 873 2 976 -36
Osto- ja muut korottomat velat 373 370 753 -50
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 714 3 784 5 248 -29
         
Velat yhteensä 3 744 3 843 5 290 -29
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 630 6 543 8 161 -19

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
               
Tuhatta euroa 7-9/ 2014 7-9/ 2013 Muutos, % 1-9/ 2014 1-9/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013
               
Liiketoiminnan rahavirta:              
Katsauskauden voitto 167 142 18 549 295 86 521
Oikaisut kauden tulokseen 178 211 -16 552 540 2 700
Käyttöpääoman muutokset -80 -229 -65 82 595 -86 573
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -4 -13 -69 -11 -26 -58 -30
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot 1 3 -67 2 7 -71 8
Maksetut verot 82 -62 -232 -2 -161 -99 -111
Liiketoiminnan rahavirta      345 53 551 1 172 1 251 -6 1 661
               
Investointien rahavirta:              
Ostetut tytäryhtiöt - -   - -3   -3
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -162 -185 -12 -599 -606 -1 -846
Investointien rahavirta -162 -185 -12 -599 -609 -2 -849
               
Rahoituksen rahavirrat:              
Lainojen takaisinmaksut - -113 -100 -113 -226 -50 -226
Omien osakkeiden hankinta -9 -39 -100 -44 -83 -47 -134
Maksetut osingot - -   -480 -486 -1 -486
Rahoituksen rahavirta -9 -152 -94 -637 -795 -20 -847
               
Rahavarojen muutos 174 -284 -161 -64 -153 -58 -35
Rahavarat kauden alussa   1 127 1 534 -27 1 365 1 404 -3 1 404
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 2 -2   2 -3 -167 -4
Rahavarat kauden lopussa  1 303 1 248 4 1 303 1 248 4 1 365

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA      
               
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 1 359 21 -169 -261 5 2 026 2 981
Osingonmaksu           -486 -486
Omien osakkeiden hankinta       -83     -83
Kauden laaja tulos     -8     295 287
Oma pääoma 30.9.2013 1 359 21 -177 -344 5 1 835 2 700
Omien osakkeiden hankinta       -51     -51
Kauden laaja tulos     -4     226 222
Oma pääoma 31.12.2013 1 359 21 -181 -395 5 2 061 2 871
Osingonmaksu           -480 -480
Omien osakkeiden hankinta       -44     -44
Kauden laaja tulos     -11     551 540
Oma pääoma 30.9.2014 1 359 21 -192 -439 5 2 132 2 886

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET    
       
Tuhatta euroa 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 6 112 5 428 5 428
Lisäykset 538 498 687
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 1 351 1 234 1 234
Lisäykset 61 108 159
       
       
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS    
       
Tuhatta euroa 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
       
Korolliset rahoitusvelat 1.1. 113 339 339
Takaisinmaksut -113 -226 -226
Korolliset rahoitusvelat 30.9./31.12. - 113 113

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET        
         
Tuhatta euroa 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) 1 392 1 395 1 394 0
         
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat        
vähimmäisvuokrat        
  Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 154 251 163 -6
  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 37 72 38 -3
  Yhteensä 191 323 201 -5
         
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1 583 1 718 1 595 -1

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
               
Tuhatta euroa 7-9/ 2014 4-6/ 2014 1-3/ 2014 10-12/ 2013 7-9/ 2013 4-6/ 2013 1-3/ 2013
               
Liikevaihto 2 167 2 465 2 225 2 310 1 961 2 335 2 082
Liiketoiminnan muut tuotot 1 10 15 - - - 32
               
Materiaalit ja palvelut 66 92 85 86 72 73 61
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 370 1 557 1 525 1 482 1 209 1 484 1 528
Liiketoiminnan muut kulut 316 304 325 348 327 382 383
Käyttökate 416 522 305 395 353 396 142
               
Poistot 189 178 197 178 183 174 173
Liikevoitto 227 344 107 217 171 222 -31
               
Rahoitustuotot ja  -kulut -5 -12 -4 -11 -3 0 -11
Voitto ennen veroja 222 332 103 206 167 222 -42
               
Tuloverot -54 -43 -10 19 -25 -33 6
Katsauskauden voitto 167 288 93 225 142 189 -36

 

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT        
                 
Tuhatta euroa 7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos, % 1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos, % 1-12/ 2013
                 
Liikevaihto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 370 1 249 10 4 377 4 066 8 5 574
  Jälleenmyynti 797 712 12 2 479 2 311 7 3 114
  Yhteensä 2 167 1 961 11 6 856 6 377 8 8 688
                 
Käyttökate              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 238 232 3 796 607 31 921
  Jälleenmyynti 256 198 29 714 541 32 708
  Kohdistamattomat -78 -77 1 -268 -257 4 -343
  Yhteensä 416 353 18 1 242 891 39 1 285
                 
Liikevoitto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 141 133 6 491 321 53 536
  Jälleenmyynti 164 115 43 455 298 53 385
  Kohdistamattomat -78 -77 1 -268 -257 4 -343
  Yhteensä 227 171 33 678 361 88 578
                 
Rahoitustuotot ja -kulut -5 -3 67 -21 -14 50 -25
Tuloverot -54 -25 116 -108 -52 108 -33
Katsauskauden voitto 167 142 18 549 295 86 521
                 
Muut tiedot:              
                 
Poistot              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 97 99 -2 305 286 18 384
  Jälleenmyynti 92 83 11 259 243 7 323
  Yhteensä 189 183 3 564 530 12 707

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-9/2014 tai 30.9.2014 1-9/2013 tai 30.9.2013 1-12/2013 tai 31.12.2013
       
Liikevaihto 6 856 6 377 8 688
Liikevaihdon muutos, % 7,5 -3,8 -6,8
Käyttökate 1 242 891 1 285
 % liikevaihdosta 18,1 14,0 14,8
Liikevoitto 678 361 578
 % liikevaihdosta 9,9 5,7 6,7
Voitto ennen veroja 657 347 554
 % liikevaihdosta 9,6 5,4 6,4
Katsauskauden voitto 549 295 521
 % liikevaihdosta 8,0 4,6 6,0
       
Oman pääoman tuotto (per annum), % 25,4 13,9 17,8
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 30,8 16,1 18,3
Korollinen vieras pääoma - 113 113
Rahavarat 1 303 1 248 1 365
Vapaa kassavirta 573 643 815
Korollinen nettovelka -1 303 -1 135 -1 252
Oma pääoma 2 886 2 700 2 871
Nettovelkaantumisaste, % -45,1 -42,0 -43,6
Omavaraisuusaste, % 55,5 52,8 42,5
Taseen loppusumma 6 630 6 543 8 161
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 599 607 846
% liikevaihdosta 8,7 9,5 9,7
Tuotekehitysmenot 1 381 1 261 1 683
% liikevaihdosta 20,1 19,8 19,4
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 81 83 82
Henkilöstö kauden alussa 79 81 81
Henkilöstö kauden lopussa 83 80 79
       
Tulos/osake, euroa 0,046 0,024 0,043
Oma pääoma/osake, euroa 0,232 0,217 0,231

 

QPR – Quality. Processes. Results.


QPR Software on erikoistunut yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Missiomme on auttaa asiakkaitamme tulemaan ketteriksi ja tehokkaiksi toiminnassaan. Tarjoamme ohjelmistoja ja konsultointipalveluja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä, prosessien mallintamisessa ja analysoinnissa sekä suorituskyvyn mittaamisessa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.  www.qpr.fi