Avaldatud: 2014-10-16 15:01:00 CEST
Silvano Fashion Group
Erakorralise üldkoosoleku kutse

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud

Tallinn, 2014-10-16 15:01 CEST --  

AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi “SFG”) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku (edaspidi “Koosolek”) 07. novembril 2014. a algusega kell 12:00, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis “Epsilon”, aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 11:30.

I        Päevakord

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1.    AS-i Silvano Fashion Group 30. juuni 2014 üldkoosolekul vastuvõetud kasumi jaotamise otsuse muutmine ning täiendav kasumi jaotamine.

II       Juhatuse ja nõukogu ettepanekud

SFG nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakorra.

SFG juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele seoses päevakorraga järgmised ettepanekud:

1. AS-i Silvano Fashion Group 30. juuni 2014 üldkoosolekul vastuvõetud kasumi jaotamise otsuse muutmine ning täiendav kasumi jaotamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

1.1. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele kinnitatud 2013 majandusaasta aruande alusel täiendavalt dividendina kasumiosa järgmiselt:

1.1.1. Fikseerida  täiendava dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride nimekiri seisuga 21. november 2014. a kell 23:59;

1.1.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele täiendavalt dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta hiljemalt 24. novembril 2014. a.

III     Korralduslikud küsimused

Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 7 päeva enne Koosoleku toimumist, s.t. 31. oktoobril 2014. a kell 23:59 (Eesti aja järgi).

Aktsionäril on õigus Koosolekul saada juhatuselt teavet SFG tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju SFG huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et Koosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada Koosoleku toimumisest kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist Koosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne Koosoleku toimumist.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne Koosoleku toimumist.

Otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega Koosoleku päevakorrapunktide kohta ning Koosolekule esitatavate muude dokumentidega saab tutvuda alates Koosolekust teatamisest kuni Koosoleku päevale eelneva tööpäevani aktsiaseltsi asukohas aadressil Tulika 15/17, Tallinn, tööpäeviti kella 09.00-st kuni 17.00-ni (Eesti aja järgi).

Koosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda Koosoleku toimumise kohas alates osalejate registreerimise avamisest kuni Koosoleku lõpuni. Dokumentidega tutvumiseks peab: (1) füüsilisest isikust aktsionär esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi ning füüsilisest isiku aktsionäri esindaja lihtkirjaliku volikirja; (2) juriidilisest isikust aktsionär (a) väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendava dokumendi; ja (c) volituse alusel tegutsev esindaja kirjaliku volikirja.

Äriseadustiku § 2941 kohased avalikustamisele kuuluvad andmed ja dokumendid ja volikirjade blanketid on avaldatud ka Aktsiaseltsi koduleheküljel http://www.silvanofashion.com.   

Koosolekul osalemiseks palume esitada:
-    füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal – kirjalik volikiri;
-    juriidilisest isikust aktsionäri esindajal (a) väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendav dokument; ja (c) volituse alusel esindajal kirjalik volikiri.

Kui välislepingust ei tulene teisiti, peab välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument olema kas legaliseeritud või kinnitatud apostille’iga. Võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlkega.

Aktsionär võib enne Koosoleku toimumist teavitada aktsiaseltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@silvanofashion.com või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 09.00 kuni 17.00 (Eesti aja järgi) või posti teel aadressile AS Silvano Fashion Group, Tulika 15/17, Tallinn, 10613 hiljemalt Koosoleku toimumise päevale eelneva tööpäeva kella 17.00-ks (Eesti aja järgi).

Küsimused seoses Koosoleku või selle päevakorraga palume esitada: Märt Meerits (e-post: info@silvanofashion.com; telefon +372 684 5000).

Märt Meerits
Juhatuse esimees

AS Silvano Fashion Group
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300

Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
www.silvanofashion.com