Publicerad: 2014-10-13 19:46:02 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy föreslår bolagsfusion i arbetet att anpassa sig till nya regleringskrav

Styrelserna för TrustBuddy International AB (publ) (”TrustBuddy International”) och TrustBuddy AB (”TrustBuddy”) föreslår enhälligt att bolagen ska fusioneras i syfte att säkerställa anpassning till nya regleringskrav.

Förslaget innebär att TrustBuddy som övertagande bolag absorberar TrustBuddy International. Utöver bytet av aktier, förväntas den föreslagna fusionen inte innebära några krav på aktivitet från aktieägarna.

Genomförandet är villkorat av att TrustBuddys aktier godkänns för notering och handel på NASDAQ OMX First North samt att aktieägarna godkänner fusionsplanen vid TrustBuddys respektive TrustBuddy Internationals extra bolagsstämmor som planeras till den 17:e november 2014.

Bolaget har haft positiva underhandskontakter med Nasdaq OMX First North om listning av de nya aktierna.

I samband med upprättandet av fusionsplanen har styrelsen tagit fram en redogörelse enligt 23 kap. 10 § 2 st. aktiebolagslagen som innehåller kompletterande information för perioden 1 januari 2014 – 31 juli 2014. Av redogörelsen framgår bland annat att intäkterna för perioden uppgick till 67,6 MSEK och att resultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till -0,3 MSEK. Intäkterna under juli månad uppvisar en accelererande kurva i förhållande till intäkterna för det andra kvartalet.

Styrelserna för de båda bolagen anser att fusionen ska genomföras som en omvänd fusion i syfte att anpassa verksamheten enligt de nya regleringskraven om viss verksamhet med konsumentkrediter, samt att förenkla inför den ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet avseende förmedling av krediter till konsumenter.

Styrelserna anser att den omvända fusionen skulle vara till fördel för TrustBuddy-koncernens fortsatta verksamhet samt medföra en mer ändamålsenlig koncernstruktur och i viss mån minskade administrativa kostnader.

Den föreslagna fusionen innebär att TrustBuddy Internationals tillgångar och skulder övergår till TrustBuddy och TrustBuddy International upplöses när Bolagsverket registrerat sitt beslut om tillstånd att verkställa bolagens fusionsplan.

Genomförandet av fusionsplanen är villkorat av att TrustBuddys aktier godkänns för notering och handel på Nasdaq OMX First North. (ett byte av kategori genomförs till publikt bolag före notering)

TrustBuddys formella ansökan om tillstånd för notering och handel med aktier på Nasdaq OMX First North kommer att ske före fusionen registrerats hos Bolagsverket.

Aktieägarnas godkännande kommer att sökas vid extra bolagsstämmor i TrustBuddy och TrustBuddy International, planerade att hållas den 17 November, 2014.

Utöver bytet av aktier, förväntas genomförandet inte innebära krav på aktivitet från aktieägarna.

Underhandskontakter med Nasdaq OMX First North om listning av de nya aktierna har varit positiva.

Det föreslås att fusionen kommer att innebära ett - ett till ett - aktiebyte (en aktie i TrustBuddy International för en aktie i TrustBuddy) där lämpligt antal aktier i TrustBuddy skapas via en aktiesplit som resulterar i att antalet utestående aktier i TrustBuddy och TrustBuddy International är lika.

TrustBuddy och TrustBuddy Internationals respektive styrelse och ledning bedömer att fusionen kan slutföras tidigast i januari 2015.

Ansökan ska enligt den nya lagen (2014:275) vara inlämnad före årsskiftet för att TrustBuddys nuvarande verksamhet ska kunna fortsätta bedrivas 

 

Stockholm den 13 oktober 2014                                  Stockholm den 13 oktober 2014

 

 

TrustBuddy International AB (publ)                             TrustBuddy AB
Styrelsen                                                                     Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Jens Glasø, VD i TrustBuddy International tel +47 40 40 47 50

   

TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083
Biblioteksgatan 9
111 46 Stockholm

www.trustbuddy.se

TrustBuddy International AB, org. nr 556510-9583
Biblioteksgatan 9
111 46 Stockholm

www.trustbuddyinternational.com

 

    

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46 8-503 015 50.


Pressrelease 2014-10-13_swe.pdf