Offentliggjort: 2014-10-10 00:24:30 CEST
A/S Nørresundby Bank
Selskabsmeddelelse

Fusion mellem Nordjyske Bank A/S og A/S Nørresundby Bank

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6                                                                 9. oktober 2014

1007 København K                                                          Selskabsmeddelelse nr. 15                                                                            
                                                                       
           

Fusion mellem Nordjyske Bank A/S og A/S Nørresundby Bank

Ledelserne i Nordjyske Bank A/S og A/S Nørresundby Bank anbefaler at fusionere de to lokalbanker.

Fusionen gennemføres med virkning fra 1. januar 2015.

Foranlediget af tyveri af kursfølsomme oplysninger angående den påtænkte fusion er nærværende selskabsmeddelelse nødvendiggjort.

Vision

Baggrunden for fusionen mellem Nordjyske Bank A/S og A/S Nørresundby Bank er ønsket om at skabe en stærk nordjysk lokalbank. En bank, der også i fremtiden skal spille en afgørende rolle i Nordjylland og sikre, at beslutninger fortsat træffes lokalt. Endvidere skal fusionen sikre en stærk lokalbank, der kapital- og medarbejdermæssigt kan leve op til kundernes ønsker og krav om finansielle ydelser og rådgivning af høj kvalitet.

 Fortsættende selskab, navn og placering af hovedkontor

Nordjyske Bank A/S er det fortsættende selskab. I forbindelse med fusionen er det besluttet, at den nye banks navn skal være A/S Nordbank, som allerede er registreret i Erhvervsstyrelsen. Banken vil fremtidig have binavnene Nordjyske Bank A/S og A/S Nørresundby Bank.

Det er endvidere besluttet, at hovedkontoret skal være Torvet 4, Nørresundby. Stabsfunktionerne og øvrige centrale funktioner vil blive placeret i Frederikshavn, Hjørring og Nørresundby.

Ledelsen i den fusionerede bank

Repræsentantskabet i den fusionerede bank etableres ved sammenlægning af de to bankers repræsentantskaber og forventes således i første omgang at bestå af ca. 70 medlemmer.

Den fusionerede banks bestyrelse skal bestå af 8 folkevalgte bestyrelsesmedlemmer, med 4 medlemmer fra hver af de fusionerende banker. Herudover vil bestyrelsen bestå af et antal medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til gældende lovgivning.

Der er endvidere enighed om, at formanden for den nye bestyrelse bliver Mads Hvolby og viceformand bliver Hans Jørgen Kaptain.

Det er aftalt, at den nye direktion skal bestå af 4 medlemmer. De to nuværende fra Nordjyske Bank A/S og de to nuværende fra A/S Nørresundby Bank. I forbindelse hermed er det aftalt, at administrerende direktør bliver Claus Andersen og viceadministrerende direktør bliver Andreas Rasmussen.

Det er endvidere aftalt, at direktionen på sigt skal bestå af to medlemmer.

Synergier

De personalemæssige rationaliseringer, som naturligt vil være ved fusionen kan ikke på nuværende tidspunkt estimeres nøjagtigt, men vurderes forsigtigt til ca. 50 ansatte. For størstedelens vedkommende vil disse relatere sig til stabsfunktionerne. Endvidere forventes der også personalemæssige besparelser afledt af filialsammenlægninger og enkelte filiallukninger.

To af Danmarks bedste banker

Det er to af Danmarks bedste lokalbanker, der nu har besluttet sig for at fusionere. Begge banker er velindtjenende og velkonsoliderede, hvilket bekræftes af de seneste halvårsrapporter for 2014, hvortil henvises.

Baggrund for fusionen

Inden for den finansielle branche ses der i disse år en strukturtilpasning i retning af, at organisationerne skal have en større minimumsstørrelse for at kunne leve op til dels de mange nye krav afledt af den seneste krise, dels til kundernes krav om billigere produkter og højere rådgivningsniveau inden for bolig, pension, investering, forsikring, realkredit, fonds, udland, erhverv/landbrug.

Disse strukturtilpasninger ses også inden for erhverv/landbrug, hvor enhederne bliver større. Det kræver ikke blot mere af bankerne på rådgivningssiden, men også evnen og viljen til at løfte større engagementer i fremtiden i takt med at virksomhederne, herunder landbrug lægges sammen og vokser.

Kunderne og aktionærerne

Fusionen skal ses som et ønske fra ledelserne i de to banker om at være på forkant med den strukturtilpasning, som i øjeblikket er i fuld gang inden for den finansielle sektor. Med fusionen skabes en lokalbank med egne specialafdelinger og veluddannede kunderådgivere, der kan løfte betydelige finansierings- og rådgivningsopgaver, såvel for privat- og erhvervskunder/landbrugskunder.

Den nye bank vil som følge af størrelsen på kundeporteføljen have et solidt fundament i Nordjylland, ligesom det forventes, at en betydelig del af kunderne også vil være aktionærer. De to bankers nuværende aktiekapital er primært fordelt på en bred kreds af kunderne, idet alene A/S Nørresundby Bank har en hovedaktionær, Spar Nord Bank A/S med en ejerandel på over 50 %.

En oplagt fusion

Der er tale om to banker, som har hvert sit markedsområde i Nordjylland, hvorfor der på filialområdet alene er sammenfald i byerne Brønderslev og Hjallerup. Det er aftalt, at der kun skal være en filial i hver af de to byer.

Endvidere er de to banker tilknyttet den samme datacentral, Bankdata, hvilket nedbringer fusionsomkostningerne med et betydeligt beløb, ligesom dette for medarbejderne og kunderne vil medføre en smidig indkøringsperiode.

Bytteforhold

Ledelserne har aftalt, at der indhentes ekstern bistand til endelig fastsættelse af bytteforholdet.

Betingelser

Fusionen er betinget af godkendelse af repræsentantskaberne og generalforsamlingerne i de to fusionerende banker samt relevante myndigheder.

Yderligere oplysninger

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til de to bankers bestyrelsesformænd Hans Jørgen Kaptain på telefon nr.  40 62 66 66 og Mads Hvolby på telefon nr. 40 53 26 31.

 

Venlig hilsen

 

 

Mads Hvolby                                              Hans Jørgen Kaptain

Bestyrelsesformand i Nørresundby Bank     Bestyrelsesformand i Nordjyske Bank

 

 

 

 


2014.10.09_Fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank.pdf