Publicēts: 2014-08-28 15:09:48 CEST
Latvijas Gāze
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Neauditēts 2014. gada 6 mēnešu finanšu pārskats

Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze” 2014. gada 6 mēnešos patērētājiem pārdeva 689,6 milj.m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2013. gada periodu dabasgāzes realizācija ir samazinājusies par 17,2%. Dabasgāzes tirdzniecības apjomu samazinājums saistīts ar āra gaisa temperatūras atšķirībām, kā arī ar siltumapgādes uzņēmumu investīcijām atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēju fosilā kurināmā aizstāšanu ar šķeldu.

Dabasgāzes izsūknēšanas sezona 2014.gadā bija garāka nekā tika plānots, jo neatliekamu pārvades gāzesvada Toržoka − Valdaja remontdarbu dēļ, dabasgāze lietotājiem tika padota no Inčukalna PGK līdz 23.maijam. Iesūknēšanas sezonas aizkavēšanās neietekmēs Inčukalna PGK piesūknēšanu, jo šogad siltās ziemas dēļ, iesūknējamās gāzes apjoms ir mazāks. 2014.gada 1.jūlijā kopējais aktīvās dabasgāzes daudzums Inčukalna PGK sasniedza 930,2 milj.m3.

2014.gada 6 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par EUR 266,4 milj., kas ir par 20,5 % mazāk nekā attiecīgajā 2013. gada periodā.

Ieņēmumu samazinājums pret 2013. gada attiecīgo periodu saistīts ar dabasgāzes tirdzniecības apjoma izmaiņām un to, ka 2014. gada 6 mēnešos naftas produktu kotāciju un valūtas kursu izmaiņu rezultātā rūpnieciskajiem lietotājiem un iedzīvotājiem tika piemēroti dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi, kas atbilda dabasgāzes tirdzniecības cenai, kas bija par 8.5 % zemāka nekā 2013. gada 6 mēnešos. Ieņēmumi, salīdzinot ar 2013. gadu, samazinājās gan rūpnieciskajā, gan mājsaimniecību klientu sektorā.

2014.gada 6 mēnešus AS "Latvijas Gāze" pabeidza ar EUR 10,7 milj. lielu peļņu, kas ir par 0,01 % mazāka nekā attiecīgajā 2013.gada periodā, kad peļņa bija EUR 10,8 milj.

Kapitālieguldījumu programmas ietvaros 2014.gada 6 mēnešos apgūti EUR 11,0 milj. investīciju līdzekļi, kas galvenokārt izmantoti sadales un pārvades gāzesvadu renovācijai, kā arī urbumu rekonstrukcijai.

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv


2014_6_menesi.pdf