Offentliggjort: 2014-08-21 08:43:27 CEST
Vestjysk Bank A/S
Halvårsrapport

vestjyskBANKs halvårsrapport 2014

Finanstilsynet
NASDAQ OMX Copenhagen
Oslo Børs


21. august 2014vestjyskBANKs halvårsrapport 2014
 

Sammendrag af vestjyskBANKs resultater i 1. halvår 2014:

 • Resultat før skat på 70 mio. kr. (-65 mio. kr. i 1. halvår 2013)
 • Basisindtægter på 564 mio. kr. (641 mio. kr. i 1. halvår 2013), heraf kursreguleringer på 68 mio. kr. (90 mio. kr. i 1. halvår 2013)
 • Omkostningsprocent på 52,1 (48,8 pct. i 1. halvår 2013)
 • Basisresultat før nedskrivninger på 270 mio. kr. (328 mio. kr. i 1. halvår 2013)
 • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 200 mio. kr. (393 mio. kr. i 1. halvår 2013)
 • Indlånsoverskud på 1,9 mia. kr. mod et indlånsunderskud på 2,0 mia. kr. 1. halvår 2013
 • Solvensprocent på 10,8, kernekapitalprocent på 9,6, og et individuelt solvensbehov på 11,1 pct. svarende til en underdækning på 0,3 procentpoint eller 58 mio. kr. ultimo juni 2014
 • Likviditetsmæssig overdækning på 124,2 pct. ultimo juni 2014
 • Nedbringelse af den statslige låneramme med 1,5 mia. kr. Den statslige låneramme udgør herefter 2,2 mia. kr. ultimo juni 2014

  Forventninger til regnskabsåret 2014:

 • Basisresultat i niveauet 450-500 mio. kr. før nedskrivninger
 • Styrkelse af bankens solvens i forhold til bankens individuelle solvensbehov
 • Væsentligt fald i behovet for nedskrivninger i forhold til 2013, men fortsat usikkerhed omkring niveauet

  Solvens/genopretningsplan:

 • Banken udsendte den 1. april 2014 en selskabsmeddelelse angående manglende opfyldelse af solvensbehovet ifølge de netop ikrafttrådte nye CRD IV regler til opgørelse af et pengeinstituts solvens. Banken opgjorde pr. denne dato en estimeret solvens på ca. 10,0 pct. mod et estimeret individuelt solvensbehov på 10,9 pct. Som konsekvens af denne solvensmæssige underdækning har Finanstilsynet, jf. samme selskabsmeddelelse, fastsat et solvenskrav på 10,9 pct. samt påbudt banken visse dispositionsbegrænsninger i form af ikke at udbetale udbytte eller renter til bankens allerede udstedte kapitalgrundlagselementer og undlade at påtage sig væsentlige nye risici. Endvidere blev banken påbudt at udarbejde en såkaldt genopretningsplan. Denne plan blev indsendt til Finanstilsynet den 7. april 2014 og indeholder forskellige tiltag til styrkelse af bankens solvens.
 • Realisering af tiltag til opfyldelse af det aktuelle solvensbehov på 11,1 pct. er nu færdigforhandlet og godkendt af de relevante myndigheder. Banken vil i forlængelse af offentliggørelsen af halvårsrapporten udsende en særskilt selskabsmeddelelse, der nærmere beskriver status på bankens genopretningsplan.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til Michael N. Petersen på tlf. 96 63 21 52.

  

Vestjysk Bank A/S

Vagn Thorsager                               Michael N. Petersen
bestyrelsesformand                          kst. adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


vestjyskBANKs halvårsrapport 2014.pdf
Selskabsmeddelelse - vestjyskBANKs halvårsrapport 2014.pdf