Julkaistu: 2014-07-31 08:30:00 CEST
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI EDELLISVUODESTA

QPR SOFTWARE OYJ                      PÖRSSITIEDOTE 31.7.2014 klo 9.30
 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2014

LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI EDELLISVUODESTA

Yhteenveto toinen vuosineljännes 2014

 • Liikevaihto 2 465 tuhatta euroa (4-6/2013: 2 335).
 • Liikevaihto kasvoi 6 % ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon nousun myötä. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 9 %.
 • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 9 % ja olivat 51 % kokonaisliikevaihdosta (50). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 18 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
 • Liikevoitto 344 tuhatta euroa (222), kasvua 55 %.
 • Liiketoiminnan rahavirta 311 tuhatta euroa (-71).
 • Voitto ennen veroja 332 tuhatta euroa (222), kasvua 50 %.
 • Vuosineljänneksen voitto 288 tuhatta euroa (189), kasvua 52 %.
 • Tulos/osake 0,024 euroa (0,016), kasvua 50 %.

Yhteenveto tammi-kesäkuu 2014

 • Liikevaihto 4 689 tuhatta euroa (1-6/2013: 4 416).
 • Liikevaihto kasvoi 6 % ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon nousun myötä. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 10 %.
 • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 6 % ja olivat 53 % kokonaisliikevaihdosta (53). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 16 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
 • Liikevoitto 451 tuhatta euroa (191), kasvua 136 %.
 • Liiketoiminnan rahavirta 828 tuhatta euroa (1 198).
 • Voitto ennen veroja 435 tuhatta euroa (180), kasvua 142 %.
 • Tammi-kesäkuun voitto 382 tuhatta euroa (153), kasvua 150 %.
 • Tulos/osake 0,032 euroa (0,013), kasvua 146 %.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software arvioi kokonaisarkkitehtuuriin perustuvien toiminnankehityspalvelujen ja ohjelmistojen kysynnän kehittyvän myönteisesti niin kotimarkkinoilla Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa. Toiminnan johtaminen kokonaisuutena, eikä vain prosessi- tai järjestelmäkehitysnäkökulmasta, on nykyisessä kilpailutilanteessa yhä useammalle organisaatiolle välttämättömyys. QPR Software tarjoaa asiakkailleen ohjelmistojensa ja palvelujensa avulla näkyvyyden ja ohjattavuuden organisaatioiden liiketoiminnan eri dimensioihin, kuten toimintaprosesseihin, tietoon, järjestelmiin ja teknologiaan.

QPR Softwaren tavoitteena on kasvaa kotimarkkinoillaan Suomessa erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvissa toiminnankehityspalveluissa sekä prosessianalyysiliiketoiminnassa. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi innovatiivisten ohjelmistotuotteidensa myyntiä. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa jälleenmyyntikanavan kautta ja panostaa uusien jälleenmyyjien rekrytointiin.

Näkymät tilikaudelle 2014

Yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 4-6/ 2014 4-6/ 2013 Muutos, % 1-6/ 2014 1-6/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013
               
Liikevaihto 2 465 2 335 5,6 4 689 4 416 6,2 8 688
Käyttökate 522 396 31,8 826 538 53,5 1 285
 % liikevaihdosta 21,2 17,0   17,6 12,2   14,8
Liikevoitto 344 222 55,0 451 191 136,1 578
 % liikevaihdosta 14,0 9,5   9,6 4,3   6,7
Voitto ennen veroja        332 222 49,5 435 180 141,7 554
Katsauskauden voitto 288 189 52,4 382 153 149,7 521
 % liikevaihdosta 11,7 8,1   8,1 3,5   6,0
               
Tulos/osake, euroa 0,024 0,016 50,0 0,032 0,013 146,2 0,043
Oma pääoma/osake, euroa           0,220 0,209 5,3 0,220 0,209 5,3 0,231
               
Liiketoiminnan rahavirta 311 -71   828 1 198 -30,9 1 661
Rahavarat kauden lopussa 1 127 1 534 -26,5 1 127 1 534 -26,5 1 365
Vapaa kassavirta 110 -277   391 777 -49,7 815
Korollinen nettovelka                    -1 127 -1 308 -13,8 -1 127 -1 308 -13,8 -1 252
Nettovelkaantumisaste, %   -41,2 -50,3   -41,2 -50,3   -43,6
Omavaraisuusaste, %   54,8 47,6   54,8 47,6   42,5
Oman pääoman tuotto, % 40,8 27,3   27,2 11,0   17,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 56,6 29,9   31,6 13,0   18,3

RAPORTOINTI

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen myynnistä.  Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja konsultointipalvelut.

Aiemmin konsultointipalvelujen liikevaihtoon sisältynyt kiinteähintainen ohjelmistojen laajennettu ylläpitopalvelu on vuoden 2014 alusta lähtien raportoitu osana ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihtoa. Vuoden 2013 vertailulukuja ei ole oikaistu. Vuoden 2014 tammi-kesäkuussa muutos kasvatti ylläpitopalvelujen liikevaihtoa 63 tuhatta euroa ja pienensi vastaavasti konsultointipalvelujen liikevaihtoa samalla määrällä.

Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla QPR Softwaren ohjelmistojen liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia huolimatta haastavana säilyneestä markkinatilanteesta sekä valuuttakurssimuutosten negatiivisesta vaikutuksesta liikevaihtoon. Sekä ohjelmistolisenssien (+26 %) että ohjelmistovuokrien (+16 %) liikevaihdot kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. Tämä osoittaa, että yhtiön toiminnankehitykseen suunnatuilla ohjelmistoilla on kysyntää myös taloudellisesti haastavina aikoina. Tuloksen ja toiminnan tehostamistyökaluja tarvitaan kiristyvässä kilpailussa yhä enemmän.

Yhtiön konsultointiliiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, ja siinä nähtiin kaksi toisistaan selkeästi poikkeavaa kehityssuuntaa. Kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva toiminnankehityskonsultointi kasvoi edelleen ripeästi, mutta teknisen konsultoinnin liikevaihto laski kireässä markkinatilanteessa. Konsultoinnin tilauskanta vahvistui merkittävästi toisella vuosineljänneksellä, minkä perusteella arvioimme konsultointiliiketoiminnan liikevaihdon kasvavan toisella vuosipuoliskolla edellisvuoteen verrattuna.

Tärkein tavoitteemme on liikevaihdon kasvun vauhdittaminen. Uusien ohjelmistotuotteidemme ansiosta meillä on siihen erittäin hyvät lähtökohdat. Suurimmat kasvumahdollisuudet ohjelmistomyynnissä löytyvät kotimarkkinamme Suomen rajojen ulkopuolelta, ja vahvistammekin jatkossa kasvupanostuksia kansainväliseen jakelukanavaan. Laajennamme  erityisesti prosessianalyysi-,  kokonaisarkkitehtuuri- ja  prosessimallinnusohjelmistojemme jakelua.

Tuloksellisesti päättynyt vuosineljännes oli vahva; yhtiön liikevoitto nousi 14 %:iin liikevaihdosta (Q2 2013: 9,5 %). QPR:n liiketoiminnan melko kiinteän kustannusrakenteen vuoksi kasvu liikevaihdossa heijastuu vahvasti yhtiön kannattavuuteen.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

LIIKEVAIHTO

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 465 tuhatta euroa (2 335) ja nousi 6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-kesäkuussa liikevaihto oli 4 689 tuhatta euroa (4 416) ja nousi 6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa nostivat sekä toisella vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa varsinkin ohjelmistolisenssien ja ohjelmistojen vuokrauksen liikevaihdon kasvu verrattuna edellisvuoden vastaaviin ajankohtiin.

Liikevaihto tuoteryhmittäin

               
Tuhatta euroa 4-6/
2014
4-6/
2013
Muutos, % 1-6/ 2014 1-6/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013
               
Ohjelmistolisenssit 379 341 11 680 539 26 1 034
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 791 760 4 1 554 1 531 2 3 021
Ohjelmistojen vuokrat 477 405 18 920 795 16 1 656
Konsultointi 818 829 -1 1 535 1 551 -1 2 977
Yhteensä 2 465 2 335 6 4 689 4 416 6 8 688

Ohjelmistolisenssien kysyntä kehittyvillä markkinoilla oli vuoden toisella neljänneksellä ja tammi-kesäkuussa korkeammalla tasolla verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon. Kehittyneillä markkinoilla asiakkaat sen sijaan suosivat yhä useammin ohjelmistovuokrausta ohjelmistolisenssien hankkimisen sijaan, mikä vaikuttaa negatiivisesti lisenssiliikevaihtoon ja toisaalta myönteisesti ohjelmistovuokrien liikevaihtoon.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelut liittyvät aiemmin myytyjen ohjelmistolisenssien sopimusperusteiseen asiakastukeen ja ohjelmistopäivityksiin. Euron vahvistuminen tärkeimpiä vientivaluuttoja vastaan vaikutti toisella vuosineljänneksellä ja tammi-kesäkuussa negatiivisesti ylläpitopalvelujen liikevaihtoon. Ylläpitopalvelujen liikevaihdosta noin 60 % tulee kansainvälisiltä ja noin 40 % suomalaisilta asiakkailta.

QPR Softwaren ohjelmistovuokrien liikevaihto on ollut voimakkaassa kasvussa jo useiden vuosien ajan. Tämä kehitys jatkui kuluvana vuonna. Ohjelmistovuokrien osuus ohjelmistojen uusmyynnistä on suuri erityisesti yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa. Valtaosa ohjelmistovuokrista perustuu asiakkaiden kanssa solmittaviin toistaiseksi jatkuviin sopimuksiin. Toisella vuosineljänneksellä ohjelmistovuokrauksen liikevaihto kasvoi 18 % ja tammi-kesäkuussa 16 %.

Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu toisella vuosineljänneksellä oli 9 % ja tammi-kesäkuussa 6 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta toisella vuosineljänneksellä oli 51 % (50).

Konsultointipalvelujen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla sekä toisella vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvan toiminnankehityksen konsultointi kasvoi vahvasti, mutta teknisen konsultoinnin liikevaihto laski vaikeana jatkuneen markkinatilanteen takia.

Liikevaihto segmenteittäin

               
Tuhatta euroa 4-6/
2014
4-6/
2013
Muutos, % 1-6/ 2014 1-6/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013
               
Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 554 1 468 6 3 006 2 818 7 5 574
Jälleenmyynti 911 866 5 1 683 1 599 5 3 114
Yhteensä 2 465 2 335 6 4 689 4 416 6 8 688
               

Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä 6 % ja tammi-kesäkuussa 7 % edellisvuodesta. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi vahvasti. Teknisen konsultoinnin liikevaihto laski.

Jälleenmyynnin liikevaihto nousi sekä toisella vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa 5 % edellisvuodesta, mikä pääosin johtui ohjelmistolisenssien liikevaihdon noususta. Kasvua hidastivat valuuttakurssimuutosten negatiivinen vaikutus ylläpitopalvelujen liikevaihtoon sekä liiketoiminnan epäsuotuisa kehitys Venäjällä.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto

Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto nousi 55 % ja oli 344 tuhatta euroa (222) eli 14,0 % liikevaihdosta (9,5). Tammi-kesäkuussa liikevoitto nousi 136 % ja oli 451 tuhatta euroa (191) eli 9,6 % liikevaihdosta (4,3). Liiketoiminnan kokonaiskulut olivat sekä toisella vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa edellisvuoden tasolla.

Liikevoitto segmenteittäin

               
Tuhatta euroa 4-6/
2014
4-6/
2013
Muutos, % 1-6/ 2014 1-6/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013
               
Suora- ja OEM-liiketoiminta 258 170 52 350 188 86 536
Jälleenmyynti 186 143 30 291 183 59 385
Kohdistamattomat -100 -91 10 -190 -180 6 -343
Yhteensä 344 222 55 451 191 136 578

Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto nousi edellisvuodesta liikevaihdon kasvun myötä sekä toisella vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa.

Jälleenmyynnin liikevoitto nousi edellisvuodesta sekä toisella vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa lähinnä korkeamman ohjelmistolisenssien liikevaihdon takia. Jälleenmyynnin tulokseen sisältyy luottotappioita 16 tuhatta euroa (0) toisella vuosineljänneksellä ja 19 tuhatta euroa (21) tammi-kesäkuussa.

Muut laajan tuloslaskelman erät

Nettorahoituskulut olivat toisella vuosineljänneksellä 12 tuhatta euroa (0) ja tammi-kesäkuussa 16 tuhatta euroa (11). Toisella vuosineljänneksellä nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 12 tuhatta euroa (kurssivoittoja 3). Tammi-kesäkuussa nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 16 tuhatta euroa (5).

Voitto ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 332 tuhatta euroa (222) ja tammi-kesäkuussa 435 tuhatta euroa (180).

QPR Software panostaa merkittävästi ohjelmisto- ja palvelutuotteidensa kehittämiseen. Yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään vuosina 2013–2014 Suomessa voimassa olevaa tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä, minkä takia katsauskauden efektiivinen veroaste oli edellisvuoden tapaan huomattavasti alhaisempi kuin Suomen yhteisöverokanta 20 % (24,5). Efektiivinen veroaste oli 13 % (15) toisella vuosineljänneksellä ja 12 % (15) tammi-kesäkuussa.

Toisen vuosineljänneksen voitto kasvoi 52 % ja oli 288 tuhatta euroa (189). Vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,024 euroa (0,016). Tammi-kesäkuun voitto kasvoi 150 % ja oli 382 tuhatta euroa (153). Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,032 euroa (0,013).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Toisella vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta parani edellisvuodesta ja oli 311 tuhatta euroa (-71). Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 828 tuhatta euroa (1 198) ja jäi edellisvuotta alhaisemmaksi lähinnä vuoden 2013 poikkeuksellisen laskutusrytmin takia.

Investoinnit toisen vuosineljänneksen aikana olivat 201 tuhatta euroa (206) ja tammi-kesäkuussa 437 tuhatta euroa (424). Yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja ohjelmisto- ja konsultointipalvelutuotteiden kehittämiseen.

Toisen vuosineljänneksen alussa maksettiin osingot 480 tuhatta euroa (486). Rahavarojen nettomuutos toisella vuosineljänneksellä oli -370 tuhatta euroa (-909) ja tammi-kesäkuussa ‑237 tuhatta euroa (131). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 1 127 tuhatta euroa (1 534).

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Vertailukaudella vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen lopussa korolliset rahoitusvelat olivat 226 tuhatta euroa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -41 % (-50). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 886 tuhatta euroa (1 688). Sijoitetun pääoman tuotto (per annum) toisella vuosineljänneksellä oli 57 % (30 %) ja tammi-kesäkuussa 32 % (13).

Omavaraisuusaste vuosineljänneksen lopussa oli 55 % (48) ja konsernin oma pääoma 2 736 tuhatta euroa (2 601). Oman pääoman tuotto (per annum) toisella vuosineljänneksellä oli 41 % (27) ja tammi-kesäkuussa 27 % (11).

TUOTEKEHITYS

Tuotekehitysmenot olivat toisella vuosineljänneksellä 470 tuhatta euroa (457) eli 19 % liikevaihdosta (20) ja tammi-kesäkuussa 936 tuhatta euroa (918) eli 20 % liikevaihdosta (21). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.

Toisella vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 173 tuhatta euroa (140) ja tammi-kesäkuussa 320 tuhatta euroa (250). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Toisella vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 92 tuhatta euroa (68) ja tammi-kesäkuussa 176 tuhatta (137).

Tuotekehityksessä työskenteli vuosineljänneksen lopussa 29 henkilöä (27), mikä vastaa 37 % (32) koko henkilöstöstä.

Yhtiön ohjelmistotuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner sekä QPR ProcessAnalyzer.

Tammikuussa QPR Software julkisti uuden version QPR Suite 2014, joka sisältää ohjelmistotyökalut kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehitykseen sekä sitä tukevan metodologian. QPR Suite 2014 on saatavilla yli 20 kielellä.

Tammikuussa QPR Software julkisti myös uuden version QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 2014.1 tuo uutta tehokkuutta prosessien analysointiin integroidulla datahaulla. Yleisimpien IT-järjestelmien lisäksi dataa voidaan tuoda nyt myös suoraan yritysten käytössä olevista tietokannoista. Automatisoidut ilmoitukset sekä prosessivirtojen animointi puolestaan nostavat prosessien suorituskyvyn valvonnan ja visualisoinnin aivan uudelle tasolle.

Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Vuosineljänneksen lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (84). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 81 (84) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 3 082 tuhatta euroa (3 013) eli 66 % liikevaihdosta (68).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2014 on korkeintaan 60 % vuosittaisesta peruspalkasta. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä on luettavissa vuoden 2013 vuosikertomuksessa (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

         
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-6/2014 1-6/2013 Muutos, % 1-12/2013
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 1 213 420 282 186 330 624 427
Vaihto, euroa 1 140 398 267 802 326 586 842
% osakkeista 9,8 2,3   5,0
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 0,94 0,95 -1 0,94
Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 37 400 47 052 -21 133 722
         
Osake ja markkina-arvo 30.6.2014 30.6.2013 Muutos, % 31.12.2013
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 332 939 37 419 609
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 12 111 924 -1 12 025 254
Osakkeenomistajat, kpl 708 609 16 627
Päätöskurssi, euroa 0,94 0,92 2 0,93
Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 268 583 11 142 970 1 11 183 486
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 36 623 37 46 157
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 430 307 304 990 41 395 134
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 2,7   3,4

QPR Softwaren osakkeen vaihto yli nelinkertaistui tammi-kesäkuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 16 % ja oli toisen vuosineljänneksen lopussa 708 (609).

QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,04) eli yhteensä 480 tuhatta euroa (486). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2014.

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 13.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö ei ole toistaiseksi käyttänyt näitä valtuutuksia.
 

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT    

Helmikuussa QPR Software tiedotti, että kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner Inc. on sijoittanut QPR Softwaren parhaaseen raportissa käytettyyn luokkaan ”MarketScope for Enterprise Business Process Analysis” ‑raportissaan, yleisarvosanalla ”Positive”. Gartner kehottaa asiakkaita harkitsemaan tähän ryhmään kuuluvia ohjelmistovalmistajia mahdollisena valintana, kun asiakkaalla on tarve löytää ohjelmistoja tukemaan strategisia tai taktisia investointejaan. Arvioinnissaan Gartner on käyttänyt seuraavia muuttujia: tuote/palvelu, yleinen kannattavuus, markkinaymmärrys, tarjoama- eli tuotestrategia, liiketoimintamalli, innovatiivisuus ja asiakaskokemus. Kahdella viimeksi mainitulla muuttujalla oli suurin painoarvo arvioinnissa.

Maaliskuussa QPR Software ja Tieto solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille liiketoimintalähtöisiä kokonaisarkkitehtuuripalveluita merkittävien liiketoiminnallisten tulosten saavuttamiseksi. QPR Software toimittaa Tiedolle QPR EnterpriseArchitect -ohjelmiston ja siihen sisältyvän liiketoimintalähtöisen metodologian. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Tiedon kanssa tarjota kokonaisvaltaisempia palveluita asiakkaille, jotka parantavat entisestään kokonaisarkkitehtuurityöstä saatavia liiketoimintahyötyjä.

Maaliskuussa QPR Software ja Affecto Finland Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka avulla Affecto voi tarjota asiakkailleen datalähtöistä lähestymistapaa prosessien analysointiin ja kehittämiseen. QPR Software toimittaa Affectolle prosessien automaattiseen kuvaamiseen ja analysointiin kehitetyn QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmiston. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Affecton kanssa tarjota asiakkaille keinon tuoda läpinäkyvyyttä prosessien toimintaan, nähdä muutokset ja näin päästä vaikuttamaan suoraan liiketoiminnan tehokkuuteen.

Huhtikuussa QPR Softwaren ohjelmistotuote QPR Metrics suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen sijoittui luokkaan “Facilitators” Nucleus Researchin Corporate Performance Management Technology Value Matrix -raportissa. Nucleus Research määrittelee kyseisen luokan tuotteet sellaisiksi, jotka ovat intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja nopeita ottaa käyttöön ilman merkittävää koulutuspanostusta.

Kesäkuussa Lontoossa pidetyssä IRMUK Business Process Management -konferenssissa QPR Software julkaisi uuden ja laajennetun 2014.1 -version kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvasta toiminnan kehityksen mallistaan. Malli sisältää erittäin käytännönläheisen ja liiketoimintalähtöisen viitekehyksen, jolla asiakasyrityksen strategia linkitetään liiketoiminnan kyvykkyyksiin ja niiden käytännön toteuttamiseen organisaatiossa, prosesseissa ja tietojärjestelmissä.

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovutuksesta ja omien osakkeiden hankinnasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 13.3.2014 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-porssitiedoitteet.htm.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT   

QPR Softwaren sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR Software on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yhtiö kirjasi tammi-kesäkuussa luottotappioita 19 tuhatta euroa (21). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 14 % (7) myyntisaamisten määrästä.

Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 70 % oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2013 toimintakertomuksen sivuilla 13–15 (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014 julkaistaan keskiviikkona 29. lokakuuta 2014.

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, 
puh. 040 5026 397                                                              

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 4-6/
2014
4-6/
2013
Muutos, % 1-6/
2014
1-6/
2013
Muutos, % 1-12/ 2013
               
Liikevaihto 2 465 2 335 6 4 689 4 416 6 8 688
Liiketoiminnan muut tuotot 10 -   25 32 -22 32
               
Materiaalit ja palvelut 92 73 26 177 134 32 292
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 557 1 484 5 3 082 3 013 2 5 703
Liiketoiminnan muut kulut 304 382 -20 629 763 -18 1 439
Käyttökate 522 396 32 826 538 54 1 285
               
Poistot 178 174 2 375 347 8 707
Liikevoitto 344 222 55 451 191 136 578
               
Rahoitustuotot ja -kulut -12 0   -16 -11 45 -25
Voitto ennen veroja 332 222 50 435 180 142 554
               
Tuloverot -43 -33 30 -53 -27 96 -33
Katsauskauden voitto 288 189 52 382 153 150 521
               
               
Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja              
laimennettu) 0,024 0,016 50 0,032 0,013 146 0,043
               
Konsernin laaja tuloslaskelma:              
Katsauskauden voitto 288 189   382 153   521
Muut laajan tuloksen erät,
jotka saatetaan
myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi:
             
             
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
  muuntoerot
             
7 -5   -1 -3   -12
  Muihin laajan tuloksen eriin
  liittyvät verot
- -   - -   -
  Laajan tuloslaskelman voitto 295 184   381 150   509

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Muutos, %
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
Aineettomat hyödykkeet 1 704 1 571 1 628 5
Liikearvo 513 513 513 0
Aineelliset hyödykkeet 193 198 207 -7
Muut pitkäaikaiset varat 89 133 82 9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 499 2 415 2 431 3
                     
Lyhytaikaiset varat:        
Myynti- ja muut saamiset 3 256 3 207 4 365 -25
Rahavarat 1 127 1 534 1 365 -17
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 383 4 741 5 730 -24
         
Varat yhteensä 6 882 7 156 8 161 -16
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359 0
Muut rahastot 21 21 21 0
Omat osakkeet -430 -305 -395 9
Muuntoerot -182 -172 -181 1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 5 0
Kertyneet voittovarat 1 963 1 693 2 061 -5
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 736 2 601 2 871 -5
         
Pitkäaikaiset velat:        
Korottomat velat 33 64 42 -21
Pitkäaikaiset velat yhteensä 33 64 42 -21
         
Lyhytaikaiset velat:        
Korolliset rahoitusvelat - 226 113 -100
Saadut ennakot 1 886 1 688 1 406 34
Siirtovelat 1 828 2 073 2 976 -39
Osto- ja muut korottomat velat 399 504 753 -47
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 112 4 491 5 248 -22
         
Velat yhteensä 4 146 4 555 5 290 -22
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 882 7 156 8 161 -16

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
               
Tuhatta euroa 4-6/ 2014 4-6/ 2013 Muutos, % 1-6/ 2014 1-6/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013
               
Liiketoiminnan rahavirta:              
Katsauskauden voitto 288 189 52 382 153 150 521
Oikaisut kauden tulokseen 184 162 14 374 329 14 700
Käyttöpääoman muutokset -117 -364 -68 162 824 -80 573
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -3 -8 -63 -7 -13 -46 -30
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot 0 2 -100 1 4 -75 8
Maksetut verot -42 -52 -19 -84 -99 -15 -111
Liiketoiminnan rahavirta      311 -71   828 1 198 -31 1 661
               
Investointien rahavirta:              
Ostetut tytäryhtiöt - -   - -3   -3
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -201 -206 -2 -437 -421 4 -846
Investointien rahavirta       -201 -206 -2 -437 -424 3 -849
               
Rahoituksen rahavirrat:              
Lainojen takaisinmaksut - -113 -100 -113 -113 0 -226
Omien osakkeiden hankinta - -32 -100 -35 -44 -20 -134
Maksetut osingot -480 -486 -1 -480 -486 -1 -486
Rahoituksen rahavirta -480 -631 -24 -628 -643 -2 -847
               
Rahavarojen muutos -370 -909 -59 -237 131 -281 -35
Rahavarat kauden alussa   1 496 2 443 -39 1 365 1 404 -3 1 404
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 1 0   0 -1 -100 -4
Rahavarat kauden lopussa  1 127 1 534 -27 1 127 1 534 -27 1 365

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
               
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 1 359 21 -169 -261 5 2 026 2 981
Osingonmaksu           -486 -486
Omien osakkeiden hankinta       -44     -44
Kauden laaja tulos     -3     153 150
Oma pääoma 30.6.2013 1 359 21 -172 -305 5 1 693 2 601
Omien osakkeiden hankinta       -90     -90
Kauden laaja tulos     -9     368 359
Oma pääoma 31.12.2013 1 359 21 -181 -395 5 2 061 2 871
Osingonmaksu           -480 -480
Omien osakkeiden hankinta       -35     -35
Kauden laaja tulos     -1     382 381
Oma pääoma 30.6.2014 1 359 21 -182 -430 5 1 963 2 736

 

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET  
         
Tuhatta euroa 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013  
         
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:        
Hankintameno 1.1. 6 112 5 428 5 428  
Lisäykset 400 318 687  
         
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:        
Hankintameno 1.1. 1 351 1 234 1 234  
Lisäykset 37 101 159  
         
         
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS  
         
Tuhatta euroa 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013  
         
Korolliset rahoitusvelat 1.1. 113 339 339  
Takaisinmaksut -113 -113 -226  
Korolliset rahoitusvelat 30.6./31.12. - 226 113  
         
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
         
Tuhatta euroa 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) 1 392 1 394 1 394 0
         
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat        
vähimmäisvuokrat        
  Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 159 353 163 -2
  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 46 26 38 20
  Yhteensä 205 379 201 2
         
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1 596 1 773 1 595 0
                 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
             
Tuhatta euroa 4-6/ 2014 1-3/ 2014 10-12/ 2013 7-9/ 2013 4-6/ 2013 1-3/ 2013
             
Liikevaihto 2 465 2 225 2 310 1 961 2 335 2 082
Liiketoiminnan muut tuotot 10 15 - - - 32
             
Materiaalit ja palvelut 92 85 86 72 73 61
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 557 1 525 1 482 1 209 1 484 1 528
Liiketoiminnan muut kulut 304 325 348 327 382 383
Käyttökate 522 305 395 353 396 142
             
Poistot 178 197 178 183 174 173
Liikevoitto 344 107 217 171 222 -31
             
Rahoitustuotot ja  -kulut -12 -4 -11 -3 0 -11
Voitto ennen veroja 332 103 206 167 222 -42
             
Tuloverot -43 -10 19 -25 -33 6
Katsauskauden voitto 288 93 225 142 189 -36

 

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
                 
Tuhatta euroa 4-6/ 2014 4-6/ 2013 Muutos, % 1-6/ 2014 1-6/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013
                 
Liikevaihto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 554 1 468 6 3 006 2 818 7 5 574
  Jälleenmyynti 911 866 5 1 683 1 599 5 3 114
  Yhteensä 2 465 2 335 6 4 689 4 416 6 8 688
                 
Käyttökate              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 350 257 36 558 375 49 921
  Jälleenmyynti 272 230 18 458 343 34 708
  Kohdistamattomat -100 -91 10 -190 -180 6 -343
  Yhteensä 522 396 32 826 538 54 1 285
                 
Liikevoitto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 258 170 52 350 188 86 536
  Jälleenmyynti 186 143 30 291 183 59 385
  Kohdistamattomat -100 -91 10 -190 -180 6 -343
  Yhteensä 344 222 55 451 191 136 578
                 
Rahoitustuotot ja -kulut -12 0   -16 -11 45 -25
Tuloverot -43 -33 30 -53 -27 96 -33
Katsauskauden voitto 288 189 52 382 153 150 521
                 
Muut tiedot:              
                 
Poistot              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 92 87 6 208 187 11 384
  Jälleenmyynti 86 87 -1 167 160 4 323
  Yhteensä 178 174 2 375 347 8 707

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-6/2014 tai 30.6.2014 1-6/2013 tai 30.6.2013 1-12/2013 tai 31.12.2013
       
Liikevaihto 4 689 4 416 8 688
Liikevaihdon muutos, % 6,2 -4,3 -6,8
Käyttökate 826 538 1 285
 % liikevaihdosta 17,6 12,2 14,8
Liikevoitto 451 191 578
 % liikevaihdosta 9,6 4,3 6,7
Voitto ennen veroja 435 180 554
 % liikevaihdosta 9,3 4,1 6,4
Katsauskauden voitto 382 153 521
 % liikevaihdosta 8,1 3,5 6,0
       
Oman pääoman tuotto (per annum), % 27,2 11,0 17,8
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 31,6 13,0 18,3
Korollinen vieras pääoma - 226 113
Rahavarat 1 127 1 534 1 365
Vapaa kassavirta 391 777 815
Korollinen nettovelka -1 127 -1 308 -1 252
Oma pääoma 2 736 2 601 2 871
Nettovelkaantumisaste, % -41,2 -50,3 -43,6
Omavaraisuusaste, % 54,8 47,6 42,5
Taseen loppusumma 6 882 7 156 8 161
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 437 420 846
% liikevaihdosta 9,3 9,5 9,7
Tuotekehitysmenot 936 918 1 683
% liikevaihdosta 20,0 20,8 19,4
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 81 84 82
Henkilöstö kauden alussa 79 81 81
Henkilöstö kauden lopussa 79 84 79
       
Tulos/osake, euroa 0,032 0,013 0,043
Oma pääoma/osake, euroa 0,220 0,209 0,231
       

 

QPR – Quality. Processes. Results.
QPR Software on erikoistunut yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Missiomme on auttaa asiakkaitamme tulemaan ketteriksi ja tehokkaiksi toiminnassaan. Tarjoamme ohjelmistoja ja konsultointipalveluja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä, prosessien mallintamisessa ja analysoinnissa sekä suorituskyvyn mittaamisessa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.  www.qpr.fi