Publicerad: 2014-05-22 08:00:03 CEST
TrustBuddy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

TRUSTBUDDY: Kvartalsrapport första kvartalet 2014

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2014

TrustBuddy International AB

Första kvartalet i sammandrag, januari-mars 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,1 (18,5) Mkr, ökning med 52 %
 • Rörelseresultatet före avskrivningar; EBITDA, uppgick till -0,5 (1,8) Mkr
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -1,4 (1,1) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,3 (0,7) Mkr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
  av rörelsekapital uppgick till -80,0 (1,0) Mkr

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Omräkning av tidigare perioder

I denna rapport har jämförelsetal räknats om. Se bif. rapport sid 6 avsnittet
Justering av räkenskaperna för tidigare perioder samt sid 14 Omräkningsbryggor. 

 

TrustBuddy AB

Sammanfattning för det rörelsedrivande dotterbolaget 

Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr 556794-5083 från kontor i Stockholm samt med supportfunktioner för respektive marknad och land. Nedan redovisade siffror avser TrustBuddy AB inklusive filialer.

Första kvartalet i sammandrag, januari - mars 2014

 • Nettoomsättningen: 28,1 (18,5) Mkr, (ökning med 52 %)
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till: 0,8 (3,1) Mkr

Volym och antal

Första kvartalet i sammandrag, januari - mars 2014

 • Totalt antal lån Q1: 60 488 st (+88% jämfört med mots. period fg. år)
 • Totalt utlånat belopp Q1: 189,7 Mkr (+57% jämfört med mots. period fg. år)

 

For more information please contact:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.   


Kvartalsrapport_Q1_2014_SWE.pdf