Avaldatud: 2014-05-10 06:00:00 CEST
Tallink Grupp
Korralise üldkoosoleku kutse

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinn, 2014-05-10 06:00 CEST -- Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Lugupeetud AS Tallink Grupp aktsionär!

AS Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5/7, 10111 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 9.juunil 2014 algusega kell 14.00 Tallink SPA & Conference hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas.

Aktsionäride registreerimine algab kell 13.00.

 

Korralise üldkoosoleku päevakord ning nõukogu ja juhatuse ettepanekud päevakorrapunktide kohta:

  1. 01.01.2013 -31.12.2013 majandusaasta aruande kinnitamine.

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruanne.

  1. Kasumi jaotamine. 

Esitada aktsionäride üldkoosolekule alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

1) kinnitada 2013 majandusaasta puhaskasum summas 43 420 000 eurot;

2) eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 171 000 eurot;

3) maksta aktsionäridele dividendi 0,03 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 096 000 eurot;

4) kanda 21 153 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26.06.2014 kell 23:59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 08.07.2014 ülekandega aktsionäri pangakontole.

  1. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.
  1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 01.01.2014 – 31.12.2014 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ.
  2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 2.juuni 2014 kell 23:59.

AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, AS‑i Tallink Grupp 2013 majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil www.tallink.com, Tallinna Börsi kodulehel aadressil http://www.ee.omxgroup.com ja AS-i Tallink Grupp kontoris, Sadama 5/7, Tallinnas, IV korrus, tööpäevadel alates kella 09:00 kuni 16:00 üldkoosoleku teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimumise päevani.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@tallink.ee.

Aktsionäril on õigus AS-i Tallink Grupp üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS Tallink Grupp tegevuse kohta. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Eelpool nimetatud dokumendid tuleb aktsiaseltsile esitada kirjalikult aadressile: AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ning kirjalik volikiri. 

Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti  juriidilistel isikutel väljavõte B-kaardist,  mitte vanem kui 15 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS Tallink Grupp võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale  välisriigis väljastatud  notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. 

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info@tallink.ee või viies eelpool nimetatud dokumendi(d) AS-i Tallink Grupp kontorisse, Sadama 5/7, Tallinnas, IV korrus (tööpäevadel alates kella 9:00 kuni 16:00) hiljemalt 6. juuniks 2014 kella 15:00-ks, kasutades selleks AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressilt www.tallink.com.

 

Lugupidamisega,

AS Tallink Grupp juhatus


 

         Harri Hanschmidt
         Finantsosakonna juhataja
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee


09 06 14 eelnõud EST.pdf
2013 nõukogu aruanne.pdf