Publicēts: 2014-04-30 14:52:58 CEST
Latvijas Gāze
Finanšu informācija

Auditēts 2013. gada 12 mēnešu finanšu pārskats un korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskata gadā lietotājiem tika piegādāti 1 451,9 milj. m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar 2012.gadu dabasgāzes realizācija m3 samazinājās par 0,8%. Dabasgāzes tirdzniecības apjoma samazinājums saistīts ar rekordaugsto gaisa temperatūru pārskata gada beigās, kā arī ar siltumapgādes uzņēmumu investīcijām atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēju dabasgāzes aizstāšanu ar šķeldu.

2013.gadā AS „Latvijas Gāze” lietotājiem pārdeva dabasgāzi un sniedza pakalpojumus par Ls 403,4 milj. (EUR 574 milj.), kas ir par 5,6% mazāk nekā 2012.gadā. Neto apgrozījuma struktūras izmaiņas saistītas ar dabasgāzes realizācijas apjoma un dabasgāzes tirdzniecības cenas izmaiņām, kā arī ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – Inčukalna PGK) sniegto pakalpojumu citu valstu vajadzībām struktūras izmaiņām.

2013.gada sezonā Inčukalna PGK iesūknēja 2,14 mljrd. m3 dabasgāzes, bet izsūknēja 1,86 mljrd. m3. Salīdzinot ar 2012.gada sezonu, iesūknētās dabasgāzes apjoms samazinājās par 2,7%, jo pēc 2012./2013.gada apkures sezonas beigām krājumos palika 182,3 milj. m3 gāzes, bet izsūknētās samazinājās par 18,4%.

2013.gadu AS „Latvijas Gāze” beidza ar Ls 22,6 milj. (EUR 32,2 milj.) neto peļņu, kas bija par Ls 0,3 milj. (EUR 0,4 milj.) jeb 1,3% mazāka nekā 2012.gadā, kad peļņa bija Ls 22,9 milj. (EUR 32,6 milj.). Neto rentabilitāte 2013.gadā bija 5,6%, bet 2012.gadā – 5,4%.

2013.gadā AS „Latvijas Gāze” investēja Ls 19,8 milj. (EUR 28,2 milj.) gāzapgādes sistēmas modernizācijā un jaunu pamatlīdzekļu izveidošanā. 44,1% kopējo investīciju tika izlietoti maģistrālo gāzesvadu sistēmas modernizācijai, 29% – sadales tīklu paplašināšanai un pamatlīdzekļu atjaunošanai un 24,3% – Inčukalna PGK ekspluatācijas drošības paaugstināšanai un iekārtu modernizācijai. Kopējais gazificēto objektu skaits gada beigās sasniedza 443,3 tūkst.

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv


2013_Korporativie_parvaldes_principi.pdf
2013_12_menesi_Auditets.pdf