Julkaistu: 2014-04-29 08:30:00 CEST
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

LIIKEVAIHTO NOUSI 7 % JA KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA

QPR SOFTWARE OYJ                      PÖRSSITIEDOTE 29.4.2014 klo 9.30
 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014

LIIKEVAIHTO NOUSI 7 % JA KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA

Yhteenveto ensimmäinen vuosineljännes 2014

  • Liikevaihto 2 225 tuhatta euroa (2013: 2 082).
  • Liikevaihto nousi 7 % pääosin ohjelmistolisenssien liikevaihdon nousun myötä.
  • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 4 % ja olivat 54 % kokonaisliikevaihdosta (56). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 14 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
  • Liikevoitto 107 tuhatta euroa (-31).
  • Liiketoiminnan rahavirta 517 tuhatta euroa (1 269).
  • Voitto ennen veroja 103 tuhatta euroa (-42).
  • Vuosineljänneksen voitto 93 tuhatta euroa (-36).
  • Tulos/osake 0,008 euroa (-0,003).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi kokonaisarkkitehtuuriin perustuvien toiminnankehityspalvelujen ja ohjelmistojen kysynnän kehittyvän myönteisesti niin kotimarkkinoilla Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa. Toiminnan johtaminen kokonaisuutena, eikä vain prosessi- tai järjestelmäkehitysnäkökulmasta on nykyisessä kilpailutilanteessa yhä useammalle organisaatiolle välttämättömyys. QPR tarjoaa asiakkailleen ohjelmistojensa ja palvelujensa avulla näkyvyyden ja ohjattavuuden organisaatioiden liiketoiminnan eri dimensioihin, kuten toimintaprosesseihin, tietoon, järjestelmiin ja teknologiaan. 

QPR:n tavoitteena on kasvaa kotimarkkinoillaan Suomessa erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvissa toiminnankehityspalveluissa sekä prosessianalyysiliiketoiminnassa. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi innovatiivisten ohjelmistotuotteidensa myyntiä. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa jälleenmyyntikanavan kautta ja panostaa uusien jälleenmyyjien rekrytointiin.

Näkymät tilikaudelle 2014

Yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/ 2014 1-3/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013
         
Liikevaihto 2 225 2 082 6,9 8 688
Käyttökate 305 142 114,8 1 285
 % liikevaihdosta 13,7 6,8   14,8
Liikevoitto 107 -31   578
 % liikevaihdosta 4,8 -1,5   6,7
Voitto ennen veroja        103 -42   554
Katsauskauden voitto 93 -36   521
 % liikevaihdosta 4,2 -1,7   6,0
         
Tulos/osake, euroa 0,008 -0,003   0,043
Oma pääoma/osake, euroa           0,235 0,236 -0,4 0,231
         
Liiketoiminnan rahavirta 517 1 269 -59,3 1 661
Rahavarat kauden lopussa 1 496 2 443 -38,8 1 365
Vapaa kassavirta 282 1 055 -73,3 815
Korollinen nettovelka                    -1 496 -2 104 -28,9 -1 252
Nettovelkaantumisaste, %   -51,2 -71,7   -43,6
Omavaraisuusaste, %   55,8 53,1   42,5
Oman pääoman tuotto, % 12,9 -4,9   17,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,6 -3,4   18,3

RAPORTOINTI                                                                    

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen myynnistä.  Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja konsultointipalvelut.

Aiemmin konsultointipalvelujen liikevaihtoon sisältynyt kiinteähintainen ohjelmistojen laajennettu ylläpitopalvelu on vuoden 2014 alusta lähtien raportoitu osana ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihtoa. Vuoden 2013 vertailulukuja ei ole oikaistu. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä muutos kasvatti ylläpitopalvelujen liikevaihtoa 31 tuhatta euroa ja pienensi vastaavasti konsultointipalvelujen liikevaihtoa samalla määrällä.

Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä QPR Softwaren ohjelmistojen liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia huolimatta haastavana säilyneestä markkinatilanteesta. Sekä ohjelmistolisenssien että ohjelmistovuokrien liikevaihdot kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. Tämä osoittaa, että yhtiön toiminnankehitykseen suunnatuilla ohjelmistoilla on kysyntää myös taloudellisesti haastavina aikoina.

Yhtiön konsultointiliiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, ja siinä nähtiin kaksi toisistaan selkeästi poikkeavaa kehityssuuntaa. Kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva toiminnankehityskonsultointi kasvoi edelleen ripeästi, mutta teknisen konsultoinnin liikevaihto laski kireässä markkinatilanteessa.

QPR Software keskittyy jatkossa yhä vahvemmin organisaatioiden toiminnankehitykseen suunnattuihin ohjelmistoihin ja konsultointiin. QPR:n välineillä ja palveluilla asiakasorganisaatioiden liiketoimintoja kuvataan, analysoidaan, suunnitellaan ja mitataan. Tämä auttaa asiakkaita onnistumaan strategian toteuttamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Kehittämisessä tarvittavat muutokset ja päätökset voidaan toteuttaa hallitusti, tehokkaasti ja strategian mukaisesti.

Yhtiö hakee kasvua erityisesti 2010-luvulla julkistetuista uusista ohjelmistotuotteistaan, QPR EnterpriseArchitectista ja QPR ProcessAnalyzerista, sekä laajenevasta toiminnankehityskonsultoinnista. Yhtiön ohjelmistotuotteilla on kotimaassa johtava asema omilla markkinoillaan, jonka edelleen vahvistaminen sekä toiminnankehityskonsultoinnin laajentaminen ovat yhtiön tärkeimmät tavoitteet Suomessa. Kansainvälisessä liiketoiminnassa yhtiön kasvustrategia perustuu täysin ohjelmistomyyntiin. Yhtiö jatkaa kuluvana vuonna kansainvälisen myyntikanavansa laajentamista erityisesti kokonaisarkkitehtuurimallinnus-, prosessimallinnus- ja analysointiohjelmistoilleen.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

LIIKEVAIHTO

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 225 tuhatta euroa (2 082) ja nousi 6,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa nosti varsinkin ohjelmistojen lisenssimyynnin liikevaihdon kasvu verrattuna edellisvuoden alun tilanteeseen.

Liikevaihto tuoteryhmittäin

Tuhatta euroa 1-3/ 2014 1-3/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013
         
Ohjelmistolisenssit 300 198 52 1 034
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 764 771 -1 3 021
Ohjelmistojen vuokrat 444 390 14 1 656
Konsultointi 717 722 -1 2 977
Yhteensä 2 225 2 082 7 8 688

Ohjelmistolisenssien kysyntä kehittyvillä markkinoilla piristyi selkeästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2013 vaikeaan ensimmäiseen neljännekseen. Kehittyneillä markkinoilla asiakkaat sen sijaan suosivat yhä useammin ohjelmistovuokrausta ohjelmistolisenssien hankkimisen sijaan, mikä vaikuttaa negatiivisesti lisenssiliikevaihtoon ja toisaalta myönteisesti ohjelmistovuokrien liikevaihtoon.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelut liittyvät aiemmin myytyjen ohjelmistolisenssien sopimusperusteiseen asiakastukeen ja ohjelmistopäivityksiin. Euron vahvistuminen tärkeimpiä vientivaluuttoja (Yhdysvaltain dollari, Etelä-Afrikan randi, Venäjän rupla, Japanin jeni) vastaan vaikutti ensimmäisellä neljänneksellä negatiivisesti ylläpitopalvelujen liikevaihtoon. Ylläpitopalvelujen liikevaihdosta noin 60 % tuli kansainvälisiltä asiakkailta ja noin 40 % suomalaisilta asiakkailta.

QPR:n ohjelmistojen vuokrien liikevaihto on ollut voimakkaassa kasvussa jo useiden vuosien ajan. Tämä kehitys jatkui myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Ohjelmistovuokrien osuus ohjelmistojen uusmyynnistä on suuri erityisesti yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa. Valtaosa ohjelmistovuokrista perustuu asiakkaiden kanssa solmittaviin toistaiseksi jatkuviin sopimuksiin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ohjelmistovuokrauksen liikevaihto kasvoi 14 %.

Konsultointipalvelujen liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli edellisvuoden tasolla. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvan toiminnankehityksen konsultointi kasvoi vahvasti, mutta teknisen konsultoinnin liikevaihto laski vaikeana jatkuneen markkinatilanteen takia.

Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 4 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 54 % (56).

Liikevaihto segmenteittäin  

Tuhatta euroa 1-3/ 2014 1-3/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013
         
Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 453 1 349 8 5 574
Jälleenmyynti 772 733 5 3 114
Yhteensä 2 225 2 082 7 8 688

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi 8 %. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi vahvasti. Teknisen konsultoinnin liikevaihto laski.

Jälleenmyynnin liikevaihto nousi 5 % edellisvuodesta, mikä pääosin johtui ohjelmistolisenssien liikevaihdon noususta. Kasvua hidastivat valuuttakurssimuutosten negatiivinen vaikutus ylläpitopalvelujen liikevaihtoon sekä liiketoiminnan epäsuotuisa kehitys Venäjällä.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto oli 107 tuhatta euroa (-31) eli 4,8 % liikevaihdosta (-1,5). Liikevoitto nousi edellisvuodesta lähinnä korkeamman liikevaihdon ansiosta.

Konsernin kokonaiskulut laskivat 1 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstökulut olivat edellisvuoden tasolla.

Liikevoitto segmenteittäin

Tuhatta euroa 1-3/ 2014 1-3/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013
         
Suora- ja OEM-liiketoiminta 92 18 411 536
Jälleenmyynti 106 40 165 385
Kohdistamattomat -90 -89 1 -343
Yhteensä 107 -31   578

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto nousi edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui kasvaneesta liikevaihdosta.

Jälleenmyynnin liikevoitto nousi lähinnä korkeamman ohjelmistolisenssien liikevaihdon takia. Jälleenmyynnin tulokseen sisältyy luottotappioita 3 tuhatta euroa (21).

Muut laajan tuloslaskelman erät

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä nettorahoituskulut olivat 4 tuhatta euroa (11). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 4 tuhatta euroa (7).

Kauden voitto ennen veroja oli 103 tuhatta euroa (-42).

QPR Software panostaa merkittävästi ohjelmisto- ja palvelutuotteidensa kehittämiseen. Yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään vuosina 2013–2014 Suomessa voimassa olevaa tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä, minkä takia katsauskauden efektiivinen veroaste oli edellisvuoden tapaan huomattavasti Suomen yhtiöverokantaa alhaisempi.

Ensimmäisen vuosineljänneksen voitto oli 93 tuhatta euroa (-36) ja osakekohtainen tulos 0,008 euroa (-0,003).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 517 tuhatta euroa (1 269). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 1 496 tuhatta euroa (2 443).

Investoinnit ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat 235 tuhatta euroa (214). Yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Vertailukaudella vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa korolliset rahoitusvelat olivat 339 tuhatta euroa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -51 % (-72). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 2 072 tuhatta euroa (2 028). Sijoitetun pääoman tuotto vuosineljänneksellä oli 15 % (-3 %).

Omavaraisuusaste vuosineljänneksen lopussa oli 56 % (53) ja konsernin oma pääoma 2 920 tuhatta euroa (2 935). Oman pääoman tuotto vuosineljänneksellä oli 13 % (-5).

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 13.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

TUOTEKEHITYS

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat 465 tuhatta euroa (461) eli 21 % liikevaihdosta (22). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.

Vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 147 tuhatta euroa (110). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 84 tuhatta euroa (69).

Tuotekehityksessä työskenteli vuosineljänneksen lopussa 26 henkilöä, mikä vastaa 33 % koko henkilöstöstä.

Yhtiön ohjelmistotuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner sekä QPR ProcessAnalyzer.

Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Vuosineljänneksen lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (84). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuosineljänneksen aikana oli 81 (84) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 1 525 tuhatta euroa (1 528).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2014 on korkeintaan 60 % vuosittaisesta peruspalkasta. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä vuoden 2013 vuosikertomuksessa (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-3/2014 1-3/2013 Muutos, % 1-12/2013
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 501 248 183 806 173 624 427
Vaihto, euroa 464 534 175 137 165 586 842
% osakkeista 4,0 1,5   5,0
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 0,93 0,95 -3 0,94
Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 37 400 16 716 124 133 722
         
Osake ja markkina-arvo 31.3.2014 31.3.2013 Muutos, % 31.12.2013
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 302 603 51 419 609
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 12 142 260 -1 12 025 254
Osakkeenomistajat, kpl 661 617 7 627
Päätöskurssi, euroa 0,93 0,94 -1 0,93
Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 148 704 11 413 724 -2 11 183 486
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 33 286 51 46 157
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 430 307 273 256 57 395 134
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 2,4   3,4

QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,04) eli yhteensä 480 tuhatta euroa (486). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2014.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT    

Tammikuussa QPR Software julkisti uuden version QPR Suite 2014, joka sisältää ohjelmistotyökalut kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehitykseen sekä sitä tukevan metodologian. QPR Suite 2014 on saatavilla yli 20 kielellä.

Tammikuussa QPR Software julkisti myös uuden version QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 2014.1 tuo uutta tehokkuutta prosessien analysointiin integroidulla datahaulla. Yleisimpien IT-järjestelmien lisäksi dataa voidaan tuoda nyt myös suoraan yritysten käytössä olevista tietokannoista. Automatisoidut ilmoitukset sähköpostitse sekä prosessivirtojen animointi puolestaan nostavat prosessien suorituskyvyn valvonnan ja visualisoinnin aivan uudelle tasolle.

Helmikuussa yhtiö tiedotti, että  kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner Inc. on sijoittanut QPR Softwaren parhaaseen raportissa käytettyyn luokkaan ”MarketScope for Enterprise Business Process Analysis” ‑raportissaan, yleisarvosanalla ”Positive”. Gartner kehottaa asiakkaita harkitsemaan tähän ryhmään kuuluvia ohjelmistovalmistajia mahdollisena valintana, kun asiakkaalla on tarve löytää ohjelmistoja tukemaan strategisia tai taktisia investointejaan. Arvioinnissaan Gartner on käyttänyt seuraavia muuttujia: tuote/palvelu, yleinen kannattavuus, markkinaymmärrys, tarjoama- eli tuotestrategia, liiketoimintamalli, innovatiivisuus ja asiakaskokemus. Kahdella viimeksi mainitulla muuttujalla oli suurin painoarvo arvioinnissa.

Maaliskuussa QPR Software ja Tieto solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille liiketoimintalähtöisiä kokonaisarkkitehtuuripalveluita merkittävien liiketoiminnallisten tulosten saavuttamiseksi. QPR toimittaa Tiedolle QPR EnterpriseArchitect -ohjelmiston ja siihen sisältyvän liiketoimintalähtöisen metodologian. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Tiedon kanssa tarjota kokonaisvaltaisempia palveluita asiakkaille, jotka parantavat entisestään kokonaisarkkitehtuurityöstä saatavia liiketoimintahyötyjä.

Maaliskuussa QPR Software ja Affecto Finland Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka avulla Affecto voi tarjota asiakkailleen datalähtöistä lähestymistapaa prosessien analysointiin ja kehittämiseen. QPR toimittaa Affectolle prosessien automaattiseen kuvaamiseen ja analysointiin kehitetyn QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmiston. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Affecton kanssa tarjota asiakkaille keinon tuoda läpinäkyvyyttä prosessien toimintaan, nähdä muutokset ja näin päästä vaikuttamaan suoraan liiketoiminnan tehokkuuteen.

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovutuksesta ja omien osakkeiden hankinnasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 13.3.2014 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-porssitiedoitteet.htm.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT   

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yhtiö kirjasi vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä luottotappioita 3 tuhatta euroa (21). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 10 % (8) myyntisaamisten määrästä.

Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 75 % oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2013 toimintakertomuksen sivuilla 13–15 (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2014 aikana QPR Software Oyj julkaisee osavuosikatsaukset suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

  • Osavuosikatsaus Q2/2014: torstai 31. heinäkuuta 2014
  • Osavuosikatsaus Q3/2014: keskiviikko 29. lokakuuta 2014

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, 
puh. 040 5026 397                                                              

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
       
         
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/
2014
1-3/
2013
Muutos,
%
1-12/
2013
         
Liikevaihto 2 225 2 082 7 8 688
Liiketoiminnan muut tuotot 15 32 -53 32
         
Materiaalit ja palvelut 85 61 39 292
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 525 1 528 0 5 703
Liiketoiminnan muut kulut 325 383 -15 1 439
Käyttökate 305 142 115 1 285
         
Poistot 197 173 14 707
Liikevoitto 107 -31   578
         
Rahoitustuotot ja -kulut -4 -11 -64 -25
Voitto ennen veroja 103 -42   554
         
Tuloverot -10 6   -33
Katsauskauden voitto 93 -36   521
         
         
Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja        
laimennettu) 0,008 -0,003   0,043
         
Konsernin laaja tuloslaskelma:        
Katsauskauden voitto 93 -36   521
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan        
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät        
  muuntoerot -8 2   -12
  Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot - -   -
  Laajan tuloslaskelman voitto 85 -34   509

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013 Muutos, %
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
Aineettomat hyödykkeet 1 672 1 540 1 628 3
Liikearvo 513 513 513 0
Aineelliset hyödykkeet 202 197 207 -2
Muut pitkäaikaiset varat 86 122 82 5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 473 2 372 2 431 2
                       
Lyhytaikaiset varat:        
Myynti- ja muut saamiset 3 336 2 745 4 365 -24
Rahavarat 1 496 2 443 1 365 10
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 832 5 188 5 730 -16
         
Varat yhteensä 7 305 7 560 8 161 -10
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359 0
Muut rahastot 21 21 21 0
Omat osakkeet -430 -273 -395 9
Muuntoerot -189 -167 -181 4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 5 0
Kertyneet voittovarat 2 154 1 990 2 061 5
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 920 2 935 2 871 2
         
Pitkäaikaiset velat:        
Korolliset rahoitusvelat - 113 -  
Korottomat velat 38 66 42 -10
Pitkäaikaiset velat yhteensä 38 179 42 -10
         
Lyhytaikaiset velat:        
Korolliset rahoitusvelat - 226 113 -100
Saadut ennakot 2 072 2 028 1 406 47
Siirtovelat 2 033 1 798 2 976 -32
Osto- ja muut korottomat velat 243 393 753 -68
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 348 4 445 5 248 -17
         
Velat yhteensä 4 385 4 625 5 290 -17
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 7 305 7 560 8 161 -10

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
               
Tuhatta euroa 1-3/ 2014 1-3/ 2013 Muutos,
%
1-12/ 2013      
               
Liiketoiminnan rahavirta:              
Katsauskauden voitto 93 -36   521      
Oikaisut kauden tulokseen 190 166 14 700      
Käyttöpääoman muutokset 279 1 188 -77 573      
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -4 -4 0 -30      
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot 0 2 -100 8      
Maksetut verot -42 -47 -11 -111      
Liiketoiminnan rahavirta       517 1 269 -59 1 661      
               
Investointien rahavirta:              
Ostetut tytäryhtiöt - -3   -3      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -235 -214 10 -846      
Investointien rahavirta       -235 -217 8 -849      
               
Rahoituksen rahavirrat:              
Lainojen takaisinmaksut -113 -   -226      
Omien osakkeiden hankinta -35 -12 192 -134      
Maksetut osingot - -   -486      
Rahoituksen rahavirta -148 -12 1133 -847      
               
Rahavarojen muutos 133 1 040 -87 -35      
Rahavarat kauden alussa   1 365 1 404 -3 1 404      
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1 -1 0 -4      
Rahavarat kauden lopussa  1 496 2 443 -39 1 365      
         
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA    
                 
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voitto-varat Yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2013 1 359 21 -169 -261 5 2 026 2 981  
Omien osakkeiden hankinta       -12     -12  
Kauden laaja tulos     2     -36 -34  
Oma pääoma 31.3.2013 1 359 21 -167 -273 5 1 990 2 935  
Osingonmaksu           -486 -486  
Omien osakkeiden hankinta       -122     -122  
Kauden laaja tulos     -14     557 543  
Oma pääoma 31.12.2013 1 359 21 -181 -395 5 2 061 2 871  
Omien osakkeiden hankinta       -35     -35  
Kauden laaja tulos     -8     93 85  
Oma pääoma 31.3.2014 1 359 21 -189 -430 5 2 154 2 920  
                               

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

 
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
 
       
Tuhatta euroa 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 6 112 5 428 5 428
Lisäykset 221 138 687
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 1 351 1 234 1 234
Lisäykset 20 76 159
       
       
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS  
       
Tuhatta euroa 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
       
Korolliset rahoitusvelat 1.1. 113 339 339
Takaisinmaksut -113 - -226
Korolliset rahoitusvelat 31.3./31.12. - 339 113

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET      
         
Tuhatta euroa 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) 1 393 1 397 1 394 0
         
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat        
  Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 167 404 163 2
  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 54 11 38 43
  Yhteensä 221 415 201 10
         
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1 614 1 812 1 595 1

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  
             
Tuhatta euroa 1-3/
2014
10-12/ 2013 7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
 
             
Liikevaihto 2 225 2 310 1 961 2 335 2 082  
Liiketoiminnan muut tuotot 15 - - - 32  
             
Materiaalit ja palvelut 85 86 72 73 61  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1 525 1 482 1 209 1 484 1 528  
Liiketoiminnan muut kulut 325 348 327 382 383  
Käyttökate 305 395 353 396 142  
             
Poistot 197 178 183 174 173  
Liikevoitto 107 217 171 222 -31  
             
Rahoitustuotot ja  -kulut -4 -11 -3 0 -11  
Voitto ennen veroja 103 206 167 222 -42  
             
Tuloverot -10 19 -25 -33 6  
Katsauskauden voitto 93 225 142 189 -36  
 
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
   
                 
Tuhatta euroa 1-3/ 2014 1-3/ 2013 Muutos,
%
1-12/ 2013      
                 
Liikevaihto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 453 1 349 8 5 574      
  Jälleenmyynti 772 733 5 3 114      
  Yhteensä 2 225 2 082 7 8 688      
                 
Käyttökate              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 209 118 77 921      
  Jälleenmyynti 186 113 65 708      
  Kohdistamattomat -90 -89 1 -343      
  Yhteensä 305 142 115 1 285      
                 
Liikevoitto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 92 18 411 536      
  Jälleenmyynti 106 40 165 385      
  Kohdistamattomat -90 -89 1 -343      
  Yhteensä 107 -31   578      
                 
Rahoitustuotot ja -kulut -4 -11 -64 -25      
Tuloverot -10 6   -33      
Katsauskauden voitto 93 -36   521      
                 
Muut tiedot:              
                 
Poistot              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 117 100 17 384      
  Jälleenmyynti 81 73 11 323      
  Yhteensä 197 173 14 707      
                             

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT    
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/2014 tai 31.3.2014 1-3/2013 tai 31.3.2013 1-12/2013 tai 31.12.2013
       
Liikevaihto 2 225 2 082 8 688
Liikevaihdon muutos, % 6,9 -5,9 -6,8
Käyttökate 305 142 1 285
 % liikevaihdosta 13,7 6,8 14,8
Liikevoitto 107 -31 578
 % liikevaihdosta 4,8 -1,5 6,7
Voitto ennen veroja 103 -42 554
 % liikevaihdosta 4,6 -2,0 6,4
Katsauskauden voitto 93 -36 521
 % liikevaihdosta 4,2 -1,7 6,0
       
Oman pääoman tuotto, % 12,9 -4,9 17,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,6 -3,4 18,3
Korollinen vieras pääoma - 339 113
Rahavarat 1 496 2 443 1 365
Vapaa kassavirta 282 1 055 815
Korollinen nettovelka -1 496 -2 103 -1 252
Oma pääoma 2 920 2 935 2 871
Nettovelkaantumisaste, % -51,2 -71,7 -43,6
Omavaraisuusaste, % 55,8 53,1 42,5
Taseen loppusumma 7 305 7 560 8 161
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 236 214 846
% liikevaihdosta 10,6 10,3 9,7
Tuotekehitysmenot 465 461 1 683
% liikevaihdosta 20,9 22,1 19,4
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 81 84 82
Henkilöstö kauden alussa 79 81 81
Henkilöstö kauden lopussa 79 84 79
       
Tulos/osake, euroa 0,008 -0,003 0,043
Oma pääoma/osake, euroa 0,235 0,236 0,231