Paskelbta: 2014-04-25 15:07:29 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė 2014-04-25 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 m. balandžio 25 d., buvo priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2013 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
Patvirtintas bendrovės metinis pranešims už 2013 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2013 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai už 2013 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Patvirtintas 2013 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

  Tūkst. LTL Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 metų pabaigoje 16,681 4,831
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2012 metus 2,508 726
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 0 0
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 203 59
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 13,970 4,046
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 21,077 6,104
7) Pervedimai iš rezervų 354 103
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 35,401 10,253
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus 0 0
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 2,809 814
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0.30 lt (0.087 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai) 3,583 1,038
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 0
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 150 43
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 28,859 8,358

5 darbotvarkės klausimas – Bendrovės valdybos narių rinkimas.
Bendrovės valdybos nariais ketverių metų kadencijai išrinkti: Gintaras Bertašius, Sigitas Trijonis, Rimantas Jancevičius, Vilija Milaševičiutė, Andrej Cyba, Linas Strėlis.

6 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
Patvirtintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2015 m. balandžio 24 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2.08 EUR (7.18 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR (1.00 Lt).
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


Atsakingu asmenu patvirtinimas LT.pdf
Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf
Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf