Publicerad: 2014-04-10 14:41:52 CEST
TrustBuddy AB
Kommuniké från årsstämma

TrustBuddy: Kommuniké från årsstämman 2014

Aktieägarna i TrustBuddy International AB (publ) ("TrustBuddy" eller "Bolaget") har idag avhållit årsstämma varvid bland annat följande beslut fattades.

  • Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013 fastställdes.
  • Det beslutades att någon utdelning inte skulle lämnas och att istället överföra Bolagets fria egna kapital i ny räkning.
  • Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret 2013.
  • Det beslutades att styrelseledamöterna ska erhålla arvode med 50.000 kronor per ordinarie ledamot och med 200.000 kronor för styrelsens ordförande respektive att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning. KPMG omvaldes som revisionsbolag och det är KPMG:s avsikt att utse Dan Beitner till ny huvudansvarig revisor.
  • Eivind Jørundland, Rune Glasø, Linus Lönnroth, Trond Ramslie och Alf Erik Skuland omvaldes till styrelseledamöter.
  • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Sådana emissioner och nyemissioner får under året innebära en total utspädning av högst 20 % av aktiekapitalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46 8-503 015 50.


Arsstammokommunike-TrustBuddy_International_AB.pdf