Paskelbta: 2014-04-04 08:46:47 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė 2014-04-25 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2014 m. balandžio 25 d., siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2013 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą už 2013 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
Sprendimo projektas: Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2013 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti  bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius už 2013 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2013 m. pelno  paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti 2013 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

  Tūkst. Lt Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 metų pabaigoje 16,681 4,831
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2012 metus 2,508 726
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 0 0
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 203 59
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 13,970 4,046
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 21,077 6,104
7) Pervedimai iš rezervų 354 103
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 35,401 10,253
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus 0 0
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 2,387 692
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0.30 lt (0.087 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai) 3,583 1,038
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 0
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 150 43
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 29,281 8,480

 

5 darbotvarkės klausimas – Bendrovės valdybos narių rinkimas.
Sprendimo projektas: Siūloma išrinkti šešis narius ketverių metų kadencijai.

6 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
Sprendimo projektas: Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2015 m. balandžio 24 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2.03 EUR (7.00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR (1.00 Lt).
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

 

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         
         tel. 8-441-55102


Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas LT.pdf
Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf