Paskelbta: 2014-03-28 15:50:29 CET
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2014-03-28 15:50 CET --  

2014 m. kovo 28 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

1) susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama);

2) išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama);

3) išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;

4) patvirtintas 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama);

5) patvirtintas pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama);

6) priimtas sprendimas iš kapitalo rezervo (emisinio skirtumo) padidinti banko įstatinį kapitalą 20.000.000 litų, išleidžiant 20.000.000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 8 %).

7) priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimų:

Pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 270.000.000 (du šimtai septyniasdešimt milijonų) litų. Jis padalintas į 270.000.000 (du šimtus septyniasdešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“

Įgalioti (su teise perįgalioti) administracijos vadovą Vytautą Sinių pasirašyti pakeistus įstatus.

 8) 2014 m. ir 2015 m. banko konsoliduotoms metinėms finansinėms ataskaitoms bei konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti išrinkta nepriklausoma audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, nustatyta banko 2014 m. ir 2015 m. audito paslaugų kaina, neviršijanti 150.000 litų (be PVM) metams.

 9) į banko stebėtojų tarybą iki dabartinės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinktas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovas Valdas Vitkauskas.

   

Administracijos vadovas  Vytautas Sinius

 

         Papildomą informaciją teikia Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653


Metinis pranesimas_2013_.pdf
Pelno_paskirstymas_(lit).pdf
SB_IFRS_2013_LT_.pdf