Paskelbta: 2014-03-28 07:46:40 CET
AB "Amber Grid"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei sprendimų projektų

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 30 d. 9.00 val. viešbutyje Ratonda Centrum Hotels, Vilniuje (adresas Gedimino pr. 52/1, Vilnius) šaukiamas AB ,,Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas ir  AB „Amber Grid“ 2013 m. metinį pranešimą.

2) Audito komiteto informacija.

3) AB „Amber Grid“ 2013 m. metinis pranešimas.

4) AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

5) AB „Amber Grid“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2014 metams.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. balandžio 30 d. 8.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. balandžio 30 d. 8.45 val.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

Bendrovės valdyba 2014 m. kovo 27 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei  susirinkimo sprendimų projektams:

1) Auditoriaus išvada apie  AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas ir  AB „Amber Grid“ 2013 m. metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje  AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo  AB „Amber Grid“ 2013 m. metiniam pranešimui.

2) Audito komiteto informacija.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito  komiteto veiklą.

3)  AB „Amber Grid“ 2013 m. metinis pranešimas.

Sprendimo projektas:

Pritarti  AB „Amber Grid“ 2013 m. metiniam pranešimui.

4)  AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti  AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas.

5)  AB „Amber Grid“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.           

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB ,,Amber Grid“ 2013 m. pelno paskirstymą:

    Tvirtinimui, sumos nurodytos litais* Informacijai, sumos nurodytos eurais
I.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas  ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 0 0
I.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 15.066.998 4.363.704
I.3. Pervedimas iš kitų rezervų (rezervų bendrovės veiklos plėtrai) 0 0
I.4. Paskirstytinasis pelnas iš viso: 15.066.998 4.363.704
I.4.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 0
I.4.2. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (rezervą bendrovės veiklos plėtrai) 0 0
I.4.3. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 15.066.998 4.363.704
I.5. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 0 0
II. Metinės išmokos (tantjemos) Valdybos nariams už 2013 m., atvaizduojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje (Valdybos pirmininkui ir Valdybos pirmininko pavaduotojui - po 70.000 Lt (20.273 EUR), Valdybos nariams - po 58.000 Lt (16.797 EUR))* 314.000 90.941

*Pelno paskirstymas tvirtinamas litais, sumos eurais yra pateiktos tik informaciniais tikslais. Oficialus euro ir Lietuvos lito santykis sudaro 3,4528.

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2014 metams.

Sprendimo projektas:

Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2014 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos atskaitomybės, parengtos pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus auditui atlikti ir nustatyti 58 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.

Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai sudaro 0,084 Lt (0,024 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2014 m. gegužės 15 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2014 m. gegužės 15 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2014 m.  balandžio 9 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB ,,Amber Grid“, adresu  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.

 Priedai:

  1. AB ,,Amber Grid“ balsavimo biuletenis
  2. AB ,,Amber Grid“ įgaliojimo forma
  3. AB ,,Amber Grid“ akcininkų teisės
  4. Audito komiteto informacija
  5. Atsakingų asmenų patvirtinimas
  6. AB „Amber Grid“ 2013 m. metinis pranešimas
  7. Valdymo kodeksas
  8. AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinės ataskaitos

Įgaliotas asmuo:

Reda Aglinskienė

Juridinio skyriaus viršininkė

tel. (8 5) 232 77 33


Finansines ataskaitos2013.pdf
Akcininku teises.pdf
Valdymo kodeksas.pdf
Balsavimo biuletenis.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
Audito komiteto informacija.pdf
Metinis pranesimas2013.pdf
Igaliojimas.pdf