Julkaistu: 2014-03-27 17:45:00 CET
eQ Oyj
Yhtiökokouksen päätökset

eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

eQ OYJ                                                                            PÖRSSITIEDOTE

27.3.2014, klo 18:45

 

eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin torstaina 27. maaliskuuta 2014 Helsingissä, teki päätöksen seuraavista asioista:

   

Tilinpäätöksen vahvistaminen

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013.

  

Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2014.

   

Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

   

Hallituksen jäsenten lukumäärän, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan eQ Oyj:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja jäseniksi valittiin uudelleen Nicolas Berner, Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth, Ole Johansson sekä Jussi Seppälä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 300 euroa ja jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan. Kokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Ole Johanssonin hallituksen puheenjohtajaksi.

  

Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Raija-Leena Hankonen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 2,74 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeille hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan tai sitä alhaisempaan hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

   

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 13,72 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Valtuutus kumoaa aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

   

Helsinki 27.3.2014

  

eQ Oyj

HALLITUS

  

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 40 500 4366

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, www.eQ.fi

 

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä suomalainen pörssiyhtiö. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 6,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.