Publicerad: 2014-02-27 11:30:00 CET
TrustBuddy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

TRUSTBUDDY: Bokslutskommuniké 2013

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande rapport för perioden oktober-december 2013

Sammanfattning januari – december 2013

 • Fjärde kvartalet i sammandrag, oktober-december 2013
 • Nettoomsättningen uppgick till 19,7 (14,7) Mkr, ökning med 34%
 • Rörelseresultatet före avskrivningar; EBITDA, uppgick till -2,3 (0,8) Mkr
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -3,0 (0,2) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-6,1) Mkr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter
  förändring av rörelsekapital uppgick till 96,4 (-4,9) Mkr

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)   Hela perioden i sammandrag, januari-december 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 80,9 (38,4) Mkr, ökning med 110,7%
 • Rörelseresultatet före avskrivningar; EBITDA, uppgick till -2,5 (5,6) Mkr
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -5,2 (3,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 (-2,2) Mkr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter
  förändring av rörelsekapital uppgick till 93,2 (8,7) Mkr

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Omräkning av tidigare perioder

I denna rapport har jämförelsetal räknats om. Se sid 6 i den bifogade kompletta bokslutskommunikén, avsnittet Justering av räkenskaperna för tidigare perioder samt sid 14 Omräkningsbryggor.

TrustBuddy AB

Sammanfattning för det rörelsedrivande dotterbolaget 

Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr 556794-5083 från kontor i Stockholm samt med supportfunktioner för respektive marknad och land. Nedan redovisade siffror avser TrustBuddy AB inklusive filialer.

Fjärde kvartalet i sammandrag, oktober - december 2013

 • Nettoomsättningen: 19,7 (14,7) Mkr, ökning med 36,1%
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till: -5,7 (2,2) Mkr

Hela perioden i sammandrag, januari – december  2013 

 • Nettoomsättningen: 80,9 (38,4) Mkr, ökning med 111,7%
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till: 2,7 (8,6) Mkr 

Volym och antal

Fjärde kvartalet i sammandrag, oktober - december 2013

 • Totalt antal lån Q4: 46 368 st  (+84,7% jämfört med mots. period fg. år)
 • Totalt utlånat belopp Q4: 132,9 Mkr (+41,4% jämfört med mots. period fg. år)

Hela perioden i sammandrag, januari – december  2013

 • Totalt antal lån: 163 041 st (+146% jämfört med mots. period fg. år)
 • Totalt utlånat belopp: 527,8 Mkr (+103% jämfört med mots. period fg. år)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is the first P2P Lending company in the world to go public (on NASDAQ FIRST NORTH in 2011), and is currently the largest P2P Lending company in the world by loan numbers and customer growth. The company is continuously expanding, and is present throughout Scandinavia and in other selected countries in Europe. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm with the ticker code TBDY. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ)’s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.


Kvartalsrapport_Q4_2013_swe.pdf