Avaldatud: 2014-01-15 15:45:21 CET
Merko Ehitus
Börsiteade

Kontserni struktuuri korrastamine

Tallinn, Eesti, 2014-01-15 15:45 CET --  

 

AS Merko Ehitus on otsustanud 2014. aastal korrastada kontserni ettevõtete struktuuri efektiivsema juhtimise ning administratiivkulude kokkuhoiu eesmärgil. Tegevuskava raames vaadatakse üle mitteoluliste tütarettevõtete osalused ning otsustatakse ettevõtete võimalikud ühendamised või võõrandamised. Tegevuskava ei puuduta kontserni olulisi tütarettevõtteid ega oma olulist mõju kontserni finantstulemustele. Esimesed muudatused on teostamisel ning tegevuskava elluviimist jätkatakse käesoleva aasta jooksul.

AS Merko Ehitus on algatanud protsessi 100%-lises omanduses olevate kinnisvaraarendustega seotud ettevõtete OÜ Woody, OÜ Metsailu ja OÜ Käibevara ühendamiseks, seda just antud ettevõtete haldamisega seotud administratiivkulude kokkuhoiu eesmärgil. Ühendavaks ühinguks on OÜ Metsailu.  Ühendatavad ühingud ühinevad OÜ-ga Metsailu ning ühinemise tulemusel lõppevad ühendatavad ühingud likvideerimismenetluseta. OÜ Metsailu saab ühendavate ühingute õigusjärglaseks. Ühinemise tulemusel jääb jätkuvalt AS Merko Ehitus ühendava ühingu OÜ Metsailu ainuosanikuks. Lõplik ühinemiskanne äriregistris  toimub 2014. aasta esimese poolaasta jooksul. Nimetatud tehing ei oma mõju AS Merko Ehitus kontserni konsolideeritud kasumile, varadele ega kohustustele.  

Lisaks sõlmis AS Merko Ehitus kontserni kuuluv tütarettevõte AS Merko Ehitus Eesti 15. jaanuaril 2014 lepingu kogu oma 80%-lise osaluse võõrandamiseks tütarfirmas Gustaf Tallinn OÜ ettevõtte tänasele kaasosanikule ja juhatuse liikmele Tiit Pomerantsile. Gustaf Tallinn OÜ osakapital on 23 967 eurot, millest AS Merko Ehitus Eesti osalus nimiväärtusega 19 174 eurot moodustas 80% ning Tiit Pomerantsi osalus nimiväärtusega 4 793 eurot moodustas 20%. Osalus võõrandati eesmärgiga korrastada kontserni ettevõtete struktuuri ning vähendada osalusi mitteolulistes tütarettevõtetes. Ehitusettevõtte Gustaf Tallinn OÜ põhilisteks tegevusvaldkondadeks on ehitus ja viimistlustööd ning ettevõte pakub peatöövõtu teenust väiksemamahuliste ümberehituste ja remonditööde osas, mis ei kuulu AS Merko Ehitus kontserni strateegiliselt oluliste põhitegevuste hulka.

15. jaanuar 2014 tasub ostja müüjale 20 000 eurot. Lõplik müügihind arvutatakse Gustaf Tallinn OÜ 2013. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kohaselt AS-ile Merko Ehitus Eesti kuulunud omakapitali osa alusel, mida korrigeeritakse enne osaluse võõrandamist müüjale tasutud 960 000 euro suuruse dividendimakse ning dividendimakselt arvestatud 255 190 euro suuruse tulumaksukulu võrra. Täiendavat müügihinna korrigeerimise mõju ei hinda  AS Merko Ehitus kontsern oluliseks. Müügihinna korrigeeritud osa on ostja kohustatud tasuma müüja arvelduskontole hiljemalt 1. mail 2014.

Tehing ei ole käsitletav olulise osaluse võõrandamise NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses, kuid on käsitletav tehinguna soetud isikuna Tiit Pomerantsi kui Gustaf Tallinn OÜ juhatuse liikme ja ühe osaniku näol. Osaluse võõrandamise tulemusena ning edaspidi Gustaf Tallinn OÜ mittekonsolideerimisest rida-realt, on tehingu hinnanguline mõju AS Merko Ehitus kontserni konsolideeritud kasumile 0 eurot, varadele ja kohustustele vähenemise mõju vastavalt ca 892 000 eurot ja ca 831 000 eurot. AS Merko Ehitus kinnitab, et AS Merko Ehitus Eesti  ega AS Merko Ehitus juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

AS Merko Ehitus (www.merko.ee) hõlmab Eesti juhtivat ehitusettevõtet AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks'i, Leedu turul tegutsevat UAB Merko Statyba't ning kontserni kinnisvaraarenduse äriüksust koos kinnisvara omavate äriühingutega. 2012. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 915 inimesele ning ettevõtte 2012. aasta müügitulu oli 249,1 miljonit eurot.

 

Andres Trink
AS Merko Ehitus juhatuse esimees
Telefon: 6 501 250

E-kiri: andres.trink@merko.ee