Paskelbta: 2014-01-03 10:20:08 CET
AB "Klaipėdos baldai"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie ketinimą išbraukti AB „Klaipėdos baldai“ akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir nesiūlyti AB „Klaipėdos baldai“ akcijų viešai.

   AB „Klaipėdos baldai“ (teisinė forma – akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas  Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Joniškės g. 21, bendrovė įregistruota 1993 m. kovo mėn. 3 d.,  juridinio asmens kodas 140656052, PVM  kodas LT406560515, registras Lietuvos juridinių asmenų registras, registro tvarkytoja: Valstybės įmonė Registrų centras, įregistruotas įstatinis kapitalas 7 749 249 LTL (septyni milijonai septyni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt devyni litai), (toliau Emitentas arba Bendrovė) Valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnio 5 dalimi ir 48 straipsnio 8 dalies 3 punktu, teikia pranešimą apie 2014 m. sausio mėn. 30 d. Šaukiamame neeiliniame Bendrovės akcininkų susirinkime numatomą svarstyti klausimą dėl Emitento akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo.

 

  1. Informacija apie numatomą privalomo oficialaus siūlymo paskelbimą

   2014 m. sausio mėn. 30 d. šaukiamame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ne mažesne kaip ¾ visų dalyvaujančių susirinkime akcijų suteikiamų balsų dauguma nusprendus išbraukti Emitento akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo  ir ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma nusprendus nebesiūlyti  akcijų viešai, akcininkai, balsavę už šiuos sprendimus turi pateikti privalomą oficialų siūlymą. Šią prievolę už visus akcininkus  prisiima vienas Bendrovės akcininkas. Privalomo oficialaus siūlymo galiojimo metu teisę parduoti akcijas turės akcininkai, sprendimo išbraukti Emitento akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir sprendimo nebesiūlyti akcijų viešai priėmimo metu balsavę „prieš“, arba  nebalsavę.

 

  1. Akcijų išbraukimo iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje (Vertybinių popierių birža AB „NASDAQ OMX Vilnius“) papildomo prekybos sąrašo ir akcijų viešo siūlymo nebevykdymo priežastys

        Mažas Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje - Vertybinių popierių birža AB „NASDAQ OMX Vilnius“ cirkuliuojančių Bendrovės akcijų skaičius ir neaktyvi prekyba Emitento akcijomis.

 

  1. Priemonės, kurių ėmėsi Emitento  valdymo organai Bendrovės akcininkų teisėms ir interesams apsaugoti.

       Emitentas ėmėsi ir imsis visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad jo išleistų akcijų savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti jiems galimybę naudotis savo teisėmis oficialaus siūlymo metu. Teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė Lietuvos Bankui, reguliuojamos rinkos operatoriui ir viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“ paskelbs visą informaciją apie oficialaus siūlymo įgyvendinimo tvarką

 

  1. Numatomi Emitento valdymo organų sudėties ir veiklos pokyčiai.

          Nenumatoma jokių pokyčių

  1. Už akcijas siūloma preliminari kaina ir jos nustatymo būdas

   Privalomo oficialaus siūlymo supirkti Bendrovės akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikos veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, nustatoma preliminari akcijos kaina – 2,00 EUR (Du eurai 00 ct), arba 6,91 LTL (Šeši litai 91 ct). Preliminari  Bendrovės akcijų supirkimo kaina nustatyta pagal vidutinę svertinę Emitento akcijų rinkos kainą per 6 mėnesius iki šio pranešimo paskelbimo dienos (laikotarpis nuo 2013 m. liepos 02 d. iki 2014 m. sausio 02 d.).

 

Valdybos pirmininkas

Gintautas Vitkevičius

 

 

Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Ryšių su visuomene agentūros „KPMS ir partneriai“ partneris

Frederikas Jansonas

Tel. +370 68713935