Publicerad: 2013-12-09 21:07:42 CET
TrustBuddy AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

TrustBuddy: Kommuniké från extra bolagsstämma

Aktieägarna i TrustBuddy International AB (publ) ("TrustBuddy" eller "Bolaget") har idag avhållit extra bolagsstämma varvid bland annat följande beslut fattades.

Stämman fattade beslut om en riktad nyemission på i huvudsak följande villkor. Aktiekapitalet ska ökas med högst 2.140.899,079328 kronor genom utgivande av högst 54.545.454 nya aktier. Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara River and Mercantile Asset Management LLP, Edale Capital Partners LLP, Tveteraas Eiendemsselskap A/S, Høgset Holding AS, Arrowgrass Master Fund Ltd samt Arrowgrass Equity Focus Fund Ltd, varför överteckning inte kan ske. Teckningskursen är 1,10 kronor per ny aktie. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarkretsen och för att erhålla expansionskapital. Grunden för teckningskursen är bestämd efter förhandling med tecknarna.

Vidare fattades beslut om riktad emission av teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor. Högst 40.909.091 teckningsoptioner ska ges ut. Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara JAC Invest AS, Cryptononymous AS, Fibi AS, Rugl AS, Bøen Spar AS, Lise og Arnfinn Hejes Fond, TTT AS, Bert AS, Ovata Invest AS, Firm Factory AB och TrustBuddy AB, varför överteckning inte kan ske. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 1.605.674,329121 kronor. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,20 kronor och teckning av aktier, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, kan ske från och med den 30 oktober 2015 till och med den 31 december 2015. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra rörelsekapitalfinansiering till Bolaget, att tillföra utlåningskapital till TrustBuddy AB:s kreditförmedlingsverksamhet samt att lindra utspädningseffekterna för den stora massan av Bolagets totala antal aktieägare. Beslutet om emission av teckningsoptioner var villkorat av att beslut om den riktade nyemissionen fattades.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

   

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46 8-503 015 50.


Bolagsstammokommunike.pdf