Publicerad: 2013-12-02 08:13:10 CET
ALM Equity AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

ALM Equity: Korrigering av kommuniké offentliggjord den 29 november 2013. Korrigeringen består i att ordet "enhälligt" i sista meningen andra stycket har strukits.

Stockholm, 2013-12-02 08:13 CET --  

 

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) DEN 29 NOVEMBER 2013

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ) höll extra bolagsstämma fredagen den 29 november 2013 i Stockholm. Bolagsstämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag, vilket bland annat innefattar beslut att godkänna styrelsens tidigare beslut om riktad nyemission av preferensaktier samt beslut om vinstutdelning avseende de nyemitterade aktierna.

FÖLJANDE HUVUDSAKLIGA BESLUT FATTADES PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av preferensaktier

Styrelsen beslutade den 11 november 2013 om en riktad nyemission av högst 1.364.000 nya preferensaktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Teckningskursen är etthundratio (110) kronor per ny preferensaktie. Emissionen har fulltecknats och kommer att tillföra ALM Equity 150 040 000 kronor före emissionskostnader. Tecknare är en grupp av på förhand vidtalade investerare. Erbjudandet riktar sig till färre än 150 investerare och inget prospekt har därför upprättats. Bakgrunden till nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska finansiera framtida köp och utveckling av fastigheter. Emissionsbeslutet innebär sammanfattningsvis att aktiekapitalet ska ökas med högst 13.640.000 kronor genom utgivande av högst 1.364.000 nya preferensaktier. Aktiekapitalet kommer efter emissionen totalt uppgå till högst 123.309.650 kronor och antalet aktier till högst 12.330.965, varav totalt högst 2.176.365 är preferensaktier. Bolagsstämman beslutade att godkänna emissionen.

Beslut om vinstutdelning

Bolagsstämman beslutade att de nya preferensaktierna ska berättiga till vinstutdelning med två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie med avstämningsdag 30 december 2013 och två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie med avstämningsdag 31 mars 2014.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se