Publicerad: 2013-11-28 09:21:24 CET
TrustBuddy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2013

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande rapport för perioden juli-september 2013

TrustBuddy International AB (publ.) 

Tredje kvartalet i sammandrag, juli-september 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,2 (10,3) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar; EBITDA, uppgick till -1,9 (2,8) Mkr
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -2,6 (2,4) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,8 (2,5) Mkr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring 
  av rörelsekapital uppgick till -3,3 (9,3) Mkr

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Hela perioden i sammandrag, januari-september 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,2 (23,7) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar; EBITDA, uppgick till -0,2 (4,8) Mkr
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -2,2 (3,7) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,2 (3,9) Mkr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring 
  av rörelsekapital uppgick till -3,2 (13,6) Mkr

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Omräkning av tidigare perioder

I denna rapport har jämförelsetal räknats om. Se sid 6 avsnittet Justering av räkenskaperna för tidigare perioder samt sid 13 Omräkningsbryggor.

 _________________________________________________________

TrustBuddy AB
Sammanfattning för det rörelsedrivande dotterbolaget

Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr 556794-5083 från kontor i Stockholm samt med supportfunktioner för respektive marknad och land. Nedan redovisade siffror avser enbart TrustBuddy AB.

Tredje kvartalet i sammandrag, juli - september 2013

 • Nettoomsättningen till: 21,2 (10,3) Mkr
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till: -1,0 (3,2) Mkr

Hela perioden i sammandrag, januari – september  2013

 • Nettoomsättningen till: 61,3 (23,7) Mkr
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till: 7,1 (6,4) Mkr

Volym och antal

Tredje kvartalet i sammandrag, juli - september 2013

 • Totalt antal lån i tredje kvartalet: 46 766 st  +23,8% jämfört med föregående kvartal)
 • Totalt utlånat belopp i tredje kvartalet: 136,3 Mkr ( -1,2% jämfört med föregående kvartal)

Hela perioden i sammandrag, januari – september  2013

 • Totalt antal lån: 116 673 st ( +283% jämfört med motsvarande period föregående år)
 • Totalt utlånat belopp: 394,9 Mkr +237% jämfört med motsvarande period föregående år)

 

Komplett kvartalsrapport för tredje kvartalet 2013 bifogas som PDF.

 

For additional information, please contact:
Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)
+47 40 40 47 50

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm.

Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.


Kvartalsrapport_Q3_2013_swe.pdf