Publicerad: 2013-11-21 09:01:46 CET
ALM Equity AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013

Stockholm, 2013-11-21 09:01 CET --
 

Juli - september 2013

 • Omsättningen uppgick till 114,5 (108,2) Mkr.
   
 • Resultatet uppgick till 15,7 (14,7) Mkr, motsvarande 1,38 (1,32) kr per stamaktie.
   
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 377,7 (359,4) Mkr, motsvarande 27,09 (25,02) kr per stamaktie och 126,30 (103,75) kr per preferensaktie.
   
 • Likvida medel uppgick den 30 september till 94,6  (92,9) Mkr.
   
 • Under perioden såldes 32 (24) bostäder i projekt till ett värde av 216,6 (82,2) Mkr, varav ALM Equitys andel var 16 (13) bostäder till ett värde av 97,9 (41,0) Mkr.
   
 • Första etappen av Linbanan i Enköping, omfattande 54 bostäder och 2 430 kvm byggrätt är slutsåld och byggstartad. ALM Equitys ägarandel är 50,2 procent sedan 49,8 procent av projektet sålts till en extern partner under perioden.
   
 • Byggstart i projektet Boktryckeriet i centrala Uppsala (ägarandel 50 procent), omfattande 900 kvm industri-/kontorsfastighet som byggs om till bostäder.
   
 • Byggstart i projektet BJG 53 beläget i centrala Stockholm (ägarandel 43,7 procent), omfattande 3 238 kvm kontorsfastighet som byggs om till bostäder och lokaler.
   

Januari-september 2013

 • Omsättningen uppgick till 269,2 (288,0) Mkr.
   
 • Resultatet uppgick till 37,7 (38,2) Mkr, motsvarande 3,21 (3,38) kr per stamaktie
   
Mkr jul-sep 2013 jul-sep 2012 jan-sep 2013 jan-sep 2012
Nettoomsättning 114,5 108,2 269,2 288
Rörelseresultat 19,7 19 53,2 51,2
Periodens resultat 15,7 14,7 37,7 38,2
Resultat per stamaktie (kr) 1,38 1,32 3,21 3,38
Avkastning eget kapital 20,7% 22,0% 16,1% 19,5%

   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Byggstart av 22 radhus i etapp 1, Slottsallén i Ulvsunda, Bromma (ägarandel 42,5 procent).
   
 • Byggstart av om- och tillbyggnation i Fyrlotsen 2.0 på Lidingö (ägarandel 47,4 procent), omfattande 221 bostäder.
   
 • Byggstart i projektet Stadsterrassen 2 i Enköping (ägarandel 100 procent) omfattande cirka 3 000 kvm.
   
 • Den nya detaljplanen för projekt Slottsholmen i Västervik (ägarandel 30 procent), omfattande totalt cirka 4 800 kvm planerad byggrätt för bostäder, hotell- och restaurangverksamhet samt småbåtshamn, har vunnit laga kraft.
   
 • Detaljplanen för projekt Pausfågeln i Enköping (ägarandel 50 procent), omfattande totalt cirka 9 200 kvm planerad byggrätt bostäder och handel, har vunnit laga kraft.
   
 • Förvärv av två bostadsprojekt i Hässelby Strands centrum (ägarandel 100 procent), omfattande cirka 11 500 kvm byggrätt bostäder och handel. Totalt cirka 170 bostäder.
   
 • Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission om högst 1 364 000 preferensaktier att godkännas på extra bolagstämma 29 november. Emissionen har tecknats av ett 80-tal investerare och kommer att tillföra bolaget cirka 150 Mkr att använda för fortsatt expansion.
   
 • 161 (9) bostäder har sålts i projekt till ett värde av 186,3 (57,7) Mkr, varav ALM Equitys andel var 80 (4) bostäder till ett värde av 92,7 (18,9) Mkr.

 

VD har ordet

Efterfrågan på bostäder har hittills under det andra halvåret varit stark på våra huvudmarknader vilket medfört att vi kunnat produktionsstarta ytterligare projekt. Vi har för närvarande 8 projekt med 485 bostäder i produktion och 13 projekt med 673 bostäder under försäljning. Det finns fortfarande en tendens till korta, oförutsägbara, upp- och nedgångar i efterfrågan på bostäder i Stockholmsområdet med omnejd. I grunden bedömer vi dock att vår huvudmarknad för bostäder är stabil och växande.

Under tredje kvartalet redovisades en omsättning på 114,5 (108,2) Mkr, vilket gav ett resultat på 15,7 (14,7) Mkr. Resultat och omsättning varierar mellan perioderna beroende på när projekt avräknas eller konceptualiseras och säljs. För att få en rättvisande bild av ALM Equitys ställning bör hänsyn tas till utvecklingen av bolagets bostadsportfölj på kort-och medellång sikt, samt planportföljen på lång sikt.

Efter kvartalets utgång har bostadsportföljen ökat väsentligt genom förvärv av bostadsprojekt och konvertering av planprojekt, från 68 200 kvm till närmare 94 000 kvm, varav ALM Equitys andel stigit från 35 700 kvm till 53 200 kvm, d v s en uppgång med nästan 50 procent beräknat på vår andel sedan tredje kvartalets utgång.

Koncernens likvida medel uppgick vid rapportperiodens slut till 94,6 (92,6) Mkr. 

Bostadsprojekt Totalt Alms andel
  jul-sep jul-sep jul-sep jul-sep
  2013 2012 2013 2012
Byggrätter 1 130 1 213 579 639
Startad produktion 82 18 40 9
Sålda bostäder 32 24 16 13
Bostäder i produktion vid periodens slut 188 197 83 128
Försäljningsgrad i produktion 89% 77% 89% 77%
Under försäljning vid periodens slut 613 379 310 208


Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission av preferensaktier som ska godkännas på extra bolagsstämma 29 november. Det tillförda kapitalet om 150 Mkr tillsammans med den goda försäljningsutvecklingen de senaste kvartalen, en stark projektportfölj och en skalbar affärsmodell ger oss möjlighet att planera för ytterligare expansion genom nya förvärv, nya byggstarter och genomförande av nya detaljplaner.

Stockholm den 21 november

Joakim Alm   

 


ALM Equity AB (publ) Delårsrapport kv3.pdf