Publicerad: 2013-11-15 08:34:57 CET
ALM Equity AB
Kallelse till extra bolagsstämma

ALM Equity: Kallelse till extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ)

Stockholm, 2013-11-15 08:34 CET --  

 

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr. 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 november 2013 kl.10.00 i Advokatfirma DLA Nordics lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena lördagen den 23 november 2013, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast måndagen den 25 november 2013. Anmälan ska göras till ALM Equity AB per post till adress: ALM Equity AB, Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, per fax: 08-550 029 68, per telefon: 08-562 303 00 eller per e-post: info@almequity.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om antal biträden.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.almequity.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före lördagen den 23 november 2013, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av handlingar
 8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av preferensaktier
 9. Beslut om vinstutdelning
 10. Stämmans avslutande
   

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Maria Wideroth utses till ordförande vid stämman.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av preferensaktier (punkt 8)

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 november 2013, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av preferensaktier på i huvudsak följande villkor. Aktiekapitalet ska ökas med högst 13.640.000 kronor genom utgivande av högst 1.364.000 nya preferensaktier. Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara en grupp av maximalt 100 stycken på förhand vidtalade investerare. Teckningskursen är etthundratio (110) kronor per ny aktie. Skälet till nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska finansiera gjorda och framtida projekt.

De nya preferensaktierna ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie med närmast följande avstämningsdag enligt nedan.

Beslut om vinstutdelning (punkt 9)

Årsstämman beslutade den 23 maj 2013 om utdelning av 6.823.866 kronor till preferensaktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie. Det beslutades vidare att utbetalningen av utdelningen till preferensaktieägarna ska betalas ut kvartalsvis med två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie. Avstämningsdagar för utdelningen är den 28 juni 2013, den 30 september 2013, den 30 december 2013 och den 31 mars 2014.

Styrelsen föreslår att de preferensaktier som nyemitteras enligt punkt 8 på dagordningen ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie med närmast följande avstämningsdag.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att de nyemitterade preferensaktierna ska berättiga till vinstutdelning med två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie med avstämningsdag 30 december 2013 och två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie med avstämningsdag 31 mars 2014. Om samtliga enligt punkt 8 ovan nyemitterade preferensaktier tecknas och förs in i aktieboken senast den 30 december 2013 innebär det att utdelning om totalt 5.728.800 kronor ska utbetalas till de nyemitterade preferensaktierna innan nästa årsstämma.

HANDLINGAR

Kopia av årsredovisning och revisionsberättelse jämte övriga handlingar enligt 13 kap. 6 § och 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget från och med den 15 november 2013 samt kommer kostnadsfritt att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets hemsida www.almequity.se.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

  

* * * * * *

Stockholm i november 2013

ALM Equity AB (publ)

Styrelsen