Avaldatud: 2013-11-14 15:45:00 CET
Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

2013 majandusaasta III kvartali majandustulemused

Tallinn, 2013-11-14 15:45 CET -- 2013 majandusaasta III kvartali majandustulemused 

AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (Kontsern) 2013 majandusaasta kolmanda kvartali (1. juuli – 30. september) auditeerimata müügitulu oli kokku 278,4 miljonit eurot. EBITDA ulatus 72,5 miljoni euroni ning auditeerimata puhaskasum 2013. majandusaasta kolmandas kvartalis oli 44,0 miljonit eurot.

Kontserni tegevust mõjutas regiooni üldine nõrk makromajanduskeskkond. Kontserni peamistel turgudel on märgatav majanduskasvu aeglustumine. Soome majanduse jätkuv langus on näha avaldatud nõrkades jaekaubanduse näitajates ning see on avaldanud mõju ka Kontserni reisijate tarbimisele.

Kontsern vedas 2013 majandusaasta kolmandas kvartalis kokku 2,7 miljonit reisijat, mida on 1,9% vähem kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel kasvas reisijate arv 2,3% ning Läti-Rootsi vahelisel liinil 4.1%. Reisijate arv kahanes Soome-Rootsi vahelistel liinidel 9,6%, kus on muutunud konkurents ning Kontsern on vähendanud laevade mahutavust. Veetud kaubaühikute arv oli kvartalis kokku 76,0 tuhat, mis on 10,5% rohkem osaliselt pakkumise ja struktuuri muutustest turul võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Suurenes piletitulu reisija kohta kuid müük restoranides ja poodides langes mõnevõrra.

2013 majandusaasta kolmanda kvartali auditeerimata müügitulu oli kokku 278,4 miljonit eurot, mis on 1,4% vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Brutokasum oli 79,8 miljonit eurot, mis on 5,3 miljonit vähem kui eelmise aasta samal perioodil. EBITDA ulatus 72,5 miljoni euroni, 4,4 miljonit eurot vähem kui eelmise majandusaasta samal perioodil.

M/S Isabelle liinile toomise tulemusel saavutati Riia-Stockholmi liinil kolmanda kvartali kõrgeim tulemus 4,7 miljonit eurot, see on 58,4% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Liini 9 kuu tulemus on positiivne.

Auditeerimata puhaskasum 2013. majandusaasta kolmandas kvartalis oli 44,0 miljonit eurot, ehk 0,07 eurot aktsia kohta. Eelmise majandusaasta samal perioodil oli kasum 49,6 miljonit eurot ehk 0,07 eurot aktsia kohta. Auditeerimata puhaskasum 2013. majandusaasta esimese üheksa kuu kohta oli 35,8 miljonit eurot võrrelduna 50,6 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil. Tulemust mõjutas põhiliselt 8,9 miljoni euro suurune dividendidega seotud teises kvartalis tekkinud tulumaksu kulu.

Käesoleva majandusaasta kolmandas kvartalis oli rahavoog äritegevusest kokku 59,2 miljonit eurot. Vaatamata sellele, et kasum äritegevusest aeglustus, suurenes  kontserni rahavoog äritegevusest kolmandas kvartalis ja ka esimese üheksa kuuga eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Kontserni kogulikviidsus ulatus kolmanda kvartali lõpus 100 miljoni euroni, mis hõlmab 50,0 miljonit eurot raha ja 50,0 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

Kontserni netovõlg jätkas kahanemist, ulatudes 758 miljoni euroni kolmanda kvartali lõpus.

Meie klientidel on kõrged ootused kontserni poolt pakutavatele teenustele. Kõrge kliendi rahulolu on meie jaoks oluline strateegiline faktor. Kontserni juhtkond on võtnud eesmärgiks uuendada laevadel pakutavaid tooteid ning tõsta kruiisidelt saadava kogemuse atraktiivsust. Jaekaubanduse ning klienditeeninduse sektor on pidevalt arenev valdkond kus võib näha uusi kontseptsioone iga päev.  Veebruaris 2014 lansseerib Kontsern uuendatud Silja Serenade’i Stockholm-Helsingi liinil. Laeval saab olema 50% võrra rohkem kaubanduspinda, mis hõlmab endas ka uut kaupluse kontseptsiooni Superstore. Uuendatakse Grand Buffee ning tuleb uus Itaalia restoran. Teised avalikud alad läbivad samuti uuenduskuuri näiteks Commodore klassi kajutid ja värskendatud SPA ning saunade ala. Sõsarlaev Silja Symphony läbib sarnase uuenduse 2014 aasta sügisel. Oluline osa teeninduskeskkonna uuendamise kontseptsioonist on laiendada kaubanduse pinda eesmärgiga pakkuda paremat kaubavalikut ning meeldivamat ostukogemust. 2014 aastal plaanib Kontsern investeerida üle 20 miljoni euro Helsingi-Stockholmi liinil sõitvate laevade uuendamiseks.

Kontserni juhatus ei ole 2013 majandusaasta tulemustega rahul. Seoses dividendidega seotud tulumaksu kuluga, nõrga majanduskasvuga regioonis ning Soome-Rootsi liinidel muutunud konkurentsiga näeb Kontserni juhatus, et selle aasta tulemus ei saavuta eelmise aasta taset. Tootearenduses on plaanitud erinevaid parendusi, et toetada müügitulu kuid samuti on töös erinevad kulude vähendamise tegevused, et kohaneda majanduskeskkonna muutustega.

 

PÕHINÄITAJAD   2013
juuli-sept
2012
juuli-sept
muutus
    EUR EUR  
Müügitulu  (miljonites)   278,4 282,4 -1,4%
Brutokasum  (miljonites)   79,8 85,2 -6,3%
Brutokasumi marginaal   28,7% 30,2%  
EBITDA  (miljonites)   72,5 77,0 -5,7%
EBITDA marginaal   26,1% 27,3%  
Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum  (miljonites)   44,0 49,6 -11,1%
Puhaskasumi marginaal   15,8% 17,6%  
         
Amortisatsioon  (miljonites)   18,5 17,7 4,5%
Investeeringud  (miljonites)   2,5 5,2 -52,7%
         
Aktsiate kaalutud keskmine arv** 669 882 040 669 882 040  
Aktsiakasum   0,07 0,07 -11,1%
         
Reisijate arv   2 718 778 2 770 147 -1,9%
Kaubaveo ühikute arv   76 043 68 831 10,5%
Töötajate keskmine arv   7 185 7 132 0,7%
         
    30.09.2013 30.06.2013  
Varad   1 723,1 1 760,2 -2,1%
Intressi kandvad kohustused  (miljonites)   808,1 835,4 -3,3%
Netovõlg  (miljonites)   758,1 767,3 -1,2%
Omakapital kokku  (miljonites)   763,4 719,3 8,4%
         
Omakapitali määr   44,3% 40,9%  
Netovõla  EBITDA suhe   4,8 4,7  
         
Aktsiate arv**   669 882 040 669 882 040 0%
Omakapital aktsia kohta   1,14 1,09 4,8%

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
** Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.07.2013- 01.07.2012- 01.01.2013- 01.01.2012-
  30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012


 
       
Müügitulu 278,391 282,441 718,001 721,052
Müüdud kaupade ja teenuste kulu -198,574 -197,290 -564,968 -559,833
Brutokasum 79,817 85,151 153,033 161,219
           
Turustuskulud -15,926 -15,591 -49,642 -48,224
Halduskulud -10,068 -10,561 -32,469 -33,455
Muud äritulud 277 347 1,085 853
Muud ärikulud -12 -820 -141 -852
Kasum/-kahjum äritegevusest 54,088 58,526 71,866 79,541
         
Finantstulud 4,577 1,382 15,790 2,534
Finantskulud -14,642 -11,130 -42,965 -32,258
Kasum tütarettevõtte müügist 0 783 0 783
           
Kasum/-kahjum enne tulumaksu 44,023 49,561 44,691 50,600
           
Tulumaks 16 0 -8,903 0
           
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 44,039 49,561 35,788 50,600
         
Muu koondkasum/-kahjum        
Valuutakursi vahed välisettevõtetest 3 -116 80 -121
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku 3 -116 80 -121
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 44,042 49,445 35,868 50,479
         
Sh.        
  Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist 44,039 49,561 35,788 50,600
           
Sh.        
  Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist 44,042 49,445 35,868 50,479
           
Kasum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta)        
  - tava 0.07 0.07 0.05 0.08
  - lahustatud 0.07 0.07 0.05 0.08

           
 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

VARAD 30.09.2013 31.12.2012
       
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 50,023 65,600
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 46,726 42,555
Ettemaksed 15,346 5,151
Tuletisinstrumendid 501 0
Varud 28,650 29,426
Käibevara kokku 141,246 142,732
       
Põhivara    
Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidesse 245 245
Muud finantsvarad 292 296
Edasilükkunud tulumaksuvara 12,264 12,264
Kinnisvarainvesteering 300 300
Materiaalne põhivara 1,511,140 1,526,995
Immateriaalne põhivara 57,659 58,999
Põhivara kokku 1,581,900 1,599,099
       
VARAD KOKKU 1,723,146 1,741,831
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused 87,321 103,685
Võlad tarnijatele ja muud võlad 95,793 92,988
Ettemakstud tulud 27,445 25,458
Tuletisinstrumendid 28,285 22,102
Lühiajalised kohustused kokku 238,844 244,233
       
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused 720,782 736,699
Muud kohustused 78 69
Pikaajalised kohustused kokku 720,860 736,768
Kohustused kokku 959,704 981,001
       
OMAKAPITAL    
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses 404,290 404,290
Ülekurss 639 639
Reservid 72,224 69,091
Jaotamata kasum 286,289 286,810
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 763,442 760,830
OMAKAPITAL KOKKU 763,442 760,830
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,723,146 1,741,831

 

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.01.2013 - 01.01.2012-
    30.09.2013 30.09.2012
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 35,788 50,600
Korrigeerimised 95,069 82,687
Äritegevusega seotud varade muutused -13,352 -15,974
Äritegevusega seotud kohustuste muutused 2,720 1,297
Makstud tulumaks -200 -11
  120,025 118,599
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine -38,332 -8,898
Laekumised materiaalse põhivara müügist 270 47
Laekumised tütarettevõtetest 0 1,992
Tuletisinstrumentidega seotud maksed -3,374 -2,912
Saadud intressid 17 236
  -41,419 -9,535
Rahavood finantseerimistegevusest    
Laekumised laenudest 24,000 0
Laenude tagasimaksed -168,230 -99,477
Laekumised võlakirjadest 115,487 0
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -4 -51
Makstud intressid -22,472 -25,880
Laenudega seotud tehingukulude tasumine -567 0
Makstud dividendid -33,494 0
Makstud dividendide tulumaks -8,903 0
  -94,183 -125,408
       
RAHAVOOD KOKKU -15,577 -16,344
       
Raha ja raha ekvivalendid    
- perioodi alguses 65,600 75,421
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -15,577 -16,344
- perioodi lõpus 50,023 59,077 

         Janek Stalmeister
         Juhatuse liige
         
         AS Tallink Grupp
         Tel: +372 6409 800
         Email: janek.stalmeister@tallink.ee
         
         
         Harri Hanschmidt
         Investorsuhete juht
         
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee


Interim 2013 Q3est.pdf