Publicerad: 2013-11-12 08:53:46 CET
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: Riktad nyemission av preferensaktier om ca 150 MSEK

Stockholm, 2013-11-12 08:53 CET --  


ALM Equity är ett tillväxtföretag vars affärsidé är att förvärva byggrätter och förädla dessa med så stor riskjusterad avkastning som möjligt. Bolaget arbetar kontinuerligt med att identifiera intressanta investeringsmöjligheter och det lång- och kortfristiga målet är att fortsätta växa verksamheten i Stockholm, Mälardalen och Uppsala genom förvärv och utveckling av egna detaljplaner. För att möjliggöra detta har styrelsen i ALM Equity AB (publ) den 11 november 2013 beslutat om en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 364 000 preferensaktier. Nyemissionen ska godkännas av extra bolagsstämma som kommer att hållas den 29 november 2013. De tre största aktieägarna som representerar mer än 75 procent av rösterna har förklarat att de kommer att rösta för preferensaktieemissionen.    

Teckningskursen är etthundratio (110) kronor per ny preferensaktie. Teckning av de nya aktierna ska ske senast den 29 november 2013. Emissionen har övertecknats och kommer att tillföra ALM Equity 150 040 000 kr före emissionskostnader. Teckningsberättigade är en grupp av på förhand vidtalade investerare. Erbjudandet riktar sig till färre än 150 investerare och inget prospekt har upprättats. Bakgrunden till nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska finansiera framtida köp och utveckling av fastigheter.

Styrelsebeslutet innebär sammanfattningsvis att aktiekapitalet ska ökas med högst 13 640 000 kronor genom utgivande av högst 1 364 000 nya preferensaktier. Aktiekapitalet kommer efter emissionen totalt uppgå till högst 123 309 650 kronor och antalet aktier till högst 12 330 965, varav totalt högst 2 176 365 är preferensaktier.

Vid bolagsstämman då emissionen ska godkännas, kommer även beslut att fattas om vinstutdelning avseende de nyemitterade aktierna. De nya preferensaktierna föreslås intill nästa årsstämma berättiga till vinstutdelning med två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie med avstämningsdag 30 december 2013 och två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie med avstämningsdag 31 mars 2014.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till ALM Equity AB i samband med preferensaktieemissionen.

”Det är glädjande att intresset för ALM Equitys preferensaktier har varit mycket stort från investerare. Vi arbetar fortlöpande med att identifiera bra investeringsmöjligheter och emissionen möjliggör ytterligare expansion av bolaget” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.
 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se