Paskelbta: 2013-10-29 16:08:16 CET
AB "Limarko laivininkystės kompanija"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

AB „Limarko laivininkystės kompanija“ (įmonės kodas 140346648) valdyba, Bendrovės akcininko UAB „Limarko“ iniciatyva, nusprendė sušaukti neeilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą (toliau – Susirinkimas) 2013 m. lapkričio 21 d. 11 val. Bendrovės buveinės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda.

Susirinkimo apskaitos diena – 2013 m. lapkričio 14 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl akcijų išbraukimo iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje;
2. Dėl akcijų nebesiūlymo viešai;
3. Dėl įstatų pakeitimo.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo, bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapio http://www.limarko.com skiltyje „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda) darbo dienomis nuo 8:30 val. iki 17:30 val.. Telefonas pasiteirauti: (8 46) 340001-712.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Akcininkų teisių siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, teikti sprendimų projektus darbotvarkės klausimais, teikti klausimus, susijusius su darbotvarke, įgyvendinimo procedūros pateikiamos Bendrovės interneto tinklalapio http://www.limarko.com skiltyje „Investuotojams“.

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliojimo formą galima gauti kreipiantis el. paštu info@limarko.com.

Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas Susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo Susirinkime.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą apie šio įgaliojimo išdavimą akcininkas privalo atsiųsti elektroniniu paštu info@limarko.com ne vėliau kaip iki 2013 m. lapkričio 20 d. 17:30 val.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo, bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapio http://www.limarko.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Limarko laivininkystės kompanija“, Naujoji Uosto g. 8, LT-92125 Klaipėda, arba pristatant į Bendrovę asmeniškai. Balsavimo biuletenis turi būti gautas Bendrovėje iki Susirinkimo pradžios.

LR akcinių bendrovių įstatymo 262 straipsnyje nustatyta informacija bus pateikta Bendrovės interneto tinklalapio http://www.limarko.com skiltyje „Investuotojams“ ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo.

         Mindaugas Petrauskas
         Vykdantysis direktorius
         8 46 340001 - 713


Sprendimu projektai.pdf
Istatu projektas.pdf