Julkaistu: 2013-10-29 08:30:01 CET
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2,0 MILJOONAA EUROA, LIIKEVOITTO KASVOI 4 %, KOKO VUODEN LIIKEVAIHTOENNUSTETTA ALENNETTU

QPR SOFTWARE OYJ                      PÖRSSITIEDOTE 29.10.2013 klo 9.30
 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2,0 MILJOONAA EUROA, LIIKEVOITTO KASVOI 4 %, KOKO VUODEN LIIKEVAIHTOENNUSTETTA ALENNETTU

Yhteenveto kolmas vuosineljännes 2013

 • Liikevaihto 1 961 tuhatta euroa (2012: 2 011).
 • Liikevaihto pieneni 2 % ohjelmistolisenssien liikevaihdon merkittävän laskun takia. Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 37 %.
 • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 2 % ja olivat 60 % kokonaisliikevaihdosta (58). Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
 • Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 32 % kokonaisliikevaihdosta (30).
 • Liikevoitto 171 tuhatta euroa (165), kasvua 4 %.
 • Voitto ennen veroja 167 tuhatta euroa (169).
 • Vuosineljänneksen voitto 142 tuhatta euroa (152).
 • Tulos/osake 0,012 euroa (0,012).
 • Koko vuoden liikevaihtoennustetta on alennettu. Tulosennuste on ennallaan. 

Yhteenveto tammi-syyskuu 2013

 • Liikevaihto 6 377 tuhatta euroa (2012: 6 628).
 • Liikevaihto pieneni 4 % ohjelmistolisenssien liikevaihdon merkittävän laskun takia. Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 42 %.
 • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 6 % ja olivat 55 % kokonaisliikevaihdosta (50). Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
 • Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 34 % kokonaisliikevaihdosta (31).
 • Liikevoitto 361 tuhatta euroa (594).
 • Liiketoiminnan kassavirta 1 251 tuhatta euroa (1 862).
 • Voitto ennen veroja 347 tuhatta euroa (562).
 • Katsauskauden voitto 295 tuhatta euroa (425).
 • Tulos/osake 0,024 euroa (0,035).

Muutetut näkymät tilikaudelle 2013

Yhtiö arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto laskee hieman (3 - 7 %) edellisvuoden tasosta (liikevaihto 2012: 9,3 miljoonaa euroa). Aiemmin liikevaihdon arvioitiin olevan edellisvuoden tasolla tai kasvavan hieman. Erityisesti ohjelmistovuokrien ja kokonaisarkkitehtuurikonsultoinnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta ohjelmistojen lisenssimyynti jää edellisvuotta pienemmäksi.

Näkymä liikevoiton osalta on ennallaan, mutta yhtiö tarkentaa ennustettaan. Tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksessa yhtiö arvioi koko vuoden liikevoiton jäävän edellisvuotta pienemmäksi (0,9 miljoonaa euroa), mutta kasvavan merkittävästi tämän vuoden alkupuoliskon tasosta (0,2 miljoonaa euroa). Tätä tarkentavana lisätietona yhtiö arvioi koko vuoden 2013 liikevoittomarginaalin olevan 5 - 8 % liikevaihdosta.

 KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 7-9/ 2013 7-9/ 2012 Muutos, % 1-9/ 2013 1-9/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
               
Liikevaihto 1 961 2 011 -2,5 6 377 6 628 -3,8 9 321
Käyttökate 353 339 4,1 891 1 104 -19,3 1 555
 % liikevaihdosta 18,0 16,9   14,0 16,7   16,7
Liikevoitto 171 165 3,6 361 594 -39,2 874
 % liikevaihdosta 8,7 8,2   5,7 9,0   9,4
Voitto ennen veroja        167 169 -1,2 347 562 -38,3 833
Katsauskauden voitto 142 152 -6,6 295 425 -30,6 662
 % liikevaihdosta 7,2 7,6   4,6 6,4   7,1
               
Tulos/osake, euroa 0,012 0,012 0,0 0,024 0,035 -31,4 0,054
Oma pääoma/osake, euroa           0,217 0,229 -5,2 0,217 0,229 -5,2 0,240
               
Liiketoiminnan rahavirta 53 230 -77,0  1 251 1 862 32,8 1 777
Rahavarat kauden lopussa 1 248 1 797 -30,6 1 248 1 797 -30,6 1 404
Vapaa kassavirta -132 142 -193,0 645 1 464 -55,9 1 165
Nettovelka                    -1 135 -1 457 -22,1 -1 135 -1 457 -22,1 -1 065
Nettovelkaantumisaste, %  -42,0 -51,2   -42,0 -51,2   -35,7
Omavaraisuusaste, % 52,8 53,9   52,8 53,9   51,3
Oman pääoman tuotto, % 21,5 21,7   13,9 19,5   22,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,2 20,7   16,1 23,5   25,5

RAPORTOINTI                                                                   

Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä raportti on tilintarkastamaton.

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen myynnistä.  Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja konsultointipalvelut.

Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuoden 2012 nopean ja kannattavan kasvun jälkeen QPR Softwaren liiketoiminnan kehitys on ollut kuluvana vuonna kaksijakoista. Uudet liiketoimintamme ovat jatkaneet nopeaa kasvuaan, mutta perinteisen suorituskyvyn johtamisen ohjelmistoja tarjoavan kanavaliiketoimintamme liikevaihto on laskenut. Lasku johtuu erityisesti edellisvuotta selvästi pienemmästä ohjelmistolisenssimyynnistä. Ohjelmistovuokrien kasvanut liikevaihto ei ole täysin kompensoinut lisenssiliikevaihdon laskua.

Uusia liiketoimintojamme ovat kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva ohjelmisto- ja konsultointiliiketoiminta sekä prosessianalyysiliiketoiminta, joiden yhteenlaskettu orgaaninen kasvu on kuluvana vuonna ollut yli 20 % ja niiden osuus QPR:n liikevaihdosta on kasvanut noin puoleen. Epätyydyttävä kehitys perinteisessä liiketoiminnassa sekä teknisen konsultoinnin kysynnässä on kuitenkin johtanut QPR:n kokonaisliikevaihdon lievään 4 % laskuun tammi-syyskuussa.

Kustannuskehityksemme on tammi-syyskuussa ollut kasvuliiketoimintoihin tehdyistä panostuksista huolimatta maltillista, jonka vuoksi kannattavuusennusteemme vuodelle 2013 säilyy ennallaan aiempaa alemmasta liikevaihtoennusteesta huolimatta. Ennustetta tarkentavana lisätietona odotamme liikevoittomarginaalin olevan 5 - 8 % liikevaihdosta.

Uusien liiketoimintojemme ripeään kasvuun pohjautuen arvioimme liikevaihdon palautuvan kasvu-uralle jo ensi vuonna. Tavoitteemme on vuosina 2014 – 2016 yltää keskimäärin noin 15 %:n prosentin vuotuiseen kannattavaan, orgaaniseen kasvuun. Yhtiön tänä syksynä päivitetyn strategian mukaisesti keskitymme vuosina 2014 – 2016 neljään eri strategiseen tavoitteeseen:

 • Laajennamme uusien ohjelmistotuotteidemme (QPR EnterpriseArchitect ja QPR ProcessAnalyzer) kansainvälistä jakelukanavaa. Näiden ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen asiakashyödyt vastaavat hyvin päämarkkinamme eli eurooppalaisten organisaatioiden keskeisiin tarpeisiin. Nykyisessä kireässä taloustilanteessa näitä tarpeita ovat erityisesti kyvykkyys tehostaa liiketoimintaa, joustavuus muuttaa rakenteita sekä johtaa toimintaa kulloisenkin strategian mukaisesti.
 • Suomessa jatkamme ripeästi kasvaneen kokonaisarkkitehtuuriliiketoiminnan kasvattamista erityisesti panostamalla asiakasorganisaatioidemme operatiivisen toiminnan kehittämisen konsultointiin. Laajentuvat konsultointiasiakkuutemme luovat myös hyvän pohjan kasvattaa QPR EnterpriseArchitect -ohjelmiston myyntiä.
 • Keskitymme ohjelmistotarjoamassamme asiakkaiden operatiivisen toiminnan kehitystarpeisiin. Integroimme edelleen ohjelmistotarjoamaamme ja kasvatamme sen skaalautuvuutta. Syvennämme ja laajennamme palvelutarjoamaamme erityisesti kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessianalyysikonsultoinnissa. Pyrimme erottautumaan kilpailijoista erityisesti mittaus-, prosessianalyysi- ja SAP-osaamisemme kautta.
 • Perinteisen suorituskyvyn johtamisen liiketoiminnassa panostamme erityisesti ohjelmistotuotteidemme vahvuuksiin perustuviin monistettaviin ratkaisuihin. Näitä ratkaisuja tarjoamme kanavakumppaneille ohjelmistojemme myynnin vauhdittamiseksi.”

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

LIIKEVAIHTO

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1 961 tuhatta euroa (2 011) ja laski 2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa laskivat ohjelmistojen lisenssimyynnin ja ylläpitopalvelujen selvä alentuminen, jota ohjelmistovuokrauksen liikevaihdon vahvana jatkunut kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan. Ylläpitopalvelujen liikevaihdon laskusta (-11 %) noin kolmannes johtui euron vahvistumisesta tärkeimpiä vientivaluuttoja (Yhdysvaltain dollari, Etelä-Afrikan randi, Japanin jeni) vastaan.

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 6 377 tuhatta euroa (6 628) ja laski 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Liikevaihto tuoteryhmittäin

Tuhatta euroa 7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos, % 1-9/ 2013 1-9/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
               
Ohjelmistolisenssit 163 247 -34 702 1 241 -43 1 797
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 748 844 -11 2 280 2 447 -7 3 223
Ohjelmistojen vuokrat 431 315 37 1 226 866 42 1 221
Konsultointi 619 605 2 2 170 2 074 5 3 080
Yhteensä 1 961 2 011 -2 6 377 6 628 -4 9 321

QPR:n ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä vahvemmin ohjelmistojen vuokraukseen lisenssimyynnin sijasta, mikä näkyy ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskuna ja ohjelmistovuokrien liikevaihdon nousuna. Suomessa valtaosa uusmyynnistä on ohjelmistovuokria, kun taas kansainvälisessä uusmyynnissä siirtymävaihe on edelleen meneillään.

Kolmannella vuosineljänneksellä ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 34 %. Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 11 % osittain valuuttakurssimuutosten takia. Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 2 %. Kokonaisarkkitehtuurikonsultoinnin liikevaihto kasvoi vahvasti, kun taas teknisen konsultoinnin liikevaihto aleni. 

Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu kolmannella vuosineljänneksellä oli 2 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli kolmannella vuosineljänneksellä 60 % (58). 

Tammi-syyskuussa tuoteryhmien liikevaihdot kehittyivät samansuuntaisesti kuin kolmannella vuosineljänneksellä.

Liikevaihto segmenteittäin

 

Tuhatta euroa 7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos, % 1-9/ 2013 1-9/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
               
Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 249 1 207 3 4 066 3 850 6 5 491
Jälleenmyynti 712 804 -11 2 311 2 778 -17 3 830
Yhteensä 1 961 2 011 -2 6 377 6 628 -4 9 321

Kolmannella vuosineljänneksellä Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 3 %. Erityisesti kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi vahvasti. Teknisen konsultoinnin liikevaihto laski.

Jälleenmyynnin liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 11 % edellisvuodesta, mikä johtui lähinnä ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskusta sekä valuuttakurssimuutoksista ylläpitopalvelutuotoissa.

Tammi-syyskuussa segmenttikohtainen liikevaihto kehittyi samansuuntaisesti kuin kolmannella vuosineljänneksellä.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto segmenteittäin:

Tuhatta euroa 7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos, % 1-9/ 2013 1-9/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
               
Suora- ja OEM-liiketoiminta 133 147 -10 321 557 -42 848
Jälleenmyynti 115 103 12 298 324 -8 402
Kohdistamattomat -77 -85 -9 -257 -287 -10 -376
Yhteensä 171 165 4 361 594 -39 874

Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto nousi hieman edellisvuotta korkeammaksi, vaikka liikevaihto oli hieman edellisvuoden vastaavaa jaksoa alempi. 

Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui jatkuneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Jälleenmyynnin liikevoitto nousi edellisvuoteen verrattuna, koska tulokseen sisältyvät luottotappiot 15 tuhatta euroa (53) pienenivät edellisvuoteen verrattuna.

Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin kokonaiskulut laskivat 4 % johtuen lähinnä alhaisemmista luottotappioista. Kolmannen vuosineljänneksen henkilöstökulut olivat edellisvuoden tasolla ja olivat 68 % kokonaiskuluista (65).

Nettorahoituskulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 3 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot 4 tuhatta euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 1 tuhatta euroa (voittoja 7 tuhatta euroa). Kolmannen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 167 tuhatta euroa (169). Tuloverot olivat kolmannella vuosineljänneksellä 25 tuhatta euroa (17). Kolmannen vuosineljänneksen voitto oli 142 tuhatta euroa (152). Osakekohtainen tulos oli 0,012 euroa (0,012).

Tammi-syyskuussa Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui kasvaneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Jälleenmyynnin liikevoitto laski alhaisemman liikevaihdon takia. Jälleenmyynnin tammi-syyskuun tulokseen sisältyy luottotappioita 36 tuhatta euroa (202). Konsernin tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 347 tuhatta euroa (562). Tuloverot olivat 52 tuhatta euroa (137). Konsernin efektiivinen verokanta on edellisvuotta alhaisempi, koska yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään vuosina 2013 – 2014 Suomessa voimassa olevaa tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä. Osakekohtainen tulos oli 0,024 euroa (0,035).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-syyskuussa liiketoiminnan rahavirta oli 1 251 tuhatta euroa (1 862) ja kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta 53 tuhatta euroa (230). Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 248 tuhatta euroa (1 797).

Investoinnit olivat tammi-syyskuussa 609 tuhatta euroa (398). Hieman yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.

Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 113 tuhatta euroa (340). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -42 % (-51). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 428 tuhatta euroa (1 536). Sijoitetun pääoman tuotto tammi-syyskuussa oli 16 % (24). Kolmannella vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman tuotto oli 24 % (21 %).

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 53 % (54) ja konsernin oma pääoma 2 700 tuhatta euroa (2 854). Oman pääoman tuotto tammi-syyskuussa oli 14 % (20). Kolmannella vuosineljänneksellä oman pääoman tuotto oli 21 % (22 %).

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 14.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 550 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä pörssitiedotteella 20.3.2013.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehitysmenot tammi-syyskuussa olivat 1 261 tuhatta euroa (1 217) eli 20 % liikevaihdosta (18). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.

Tammi-syyskuussa tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 343 tuhatta euroa (296). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tammi-syyskuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 211 tuhatta euroa (207).

Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 26 henkilöä, mikä vastaa 32 % koko henkilöstöstä.

Tammi-syyskuussa ohjelmistotuotekehityksen painopistealueina olivat erityisesti QPR EnterpriseArchitect- sekä QPR ProcessAnalyzer -tuotteet.

Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 80 henkilöä (80). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli 83 (78) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 4 221 tuhatta euroa (3 865).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä vuoden 2012 vuosikertomuksessa: www.qpr.fi --> Sijoittajat-osio.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1-9/2013 1-9/2012 Muutos, % 1-12/2012
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 415 159 432 002 -4 501 186
Vaihto, euroa 393 213 375 094 5 437 890
% osakkeista 3,3 3,5   4,0
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 0,95 0,87 9 0,87
Kauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 87 022 95 470 -9 106 482
         
Osake ja markkina-arvo 30.9.2013 30.9.2012 Muutos, % 31.12.2012
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 372 909 274 875 36 285 887
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11  - 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 071 954 12 169 988 -1 12 158 976
Osakkeenomistajat, kpl 617 593 4 597
Päätöskurssi, euroa 0,93 0,88 6 0,95
Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 226 917 10 709 589 5 11 551 027
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 41 020 30 236 36 31 448
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 343 684 251 083 37 260 906
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,0 2,2   2,3

QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,03) eli yhteensä 486 tuhatta euroa (367). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2013.

TAMMI-SYYSKUUN MUUT TAPAHTUMAT    

Maaliskuussa QPR Software ja saksalainen ohjelmistotalo JobRouter AG julkistivat uuden analyysipalvelun, joka perustuu QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoon. Yhtiöt sopivat yhteistyöstä, jossa JobRouter hyödyntää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa asiakkaiden työnkulkujen faktapohjaiseen visualisointiin ja analysointiin JobRouter -ohjelmistossa.

Huhtikuussa QPR Software julkisti sopimuksen johtavan it- ja liiketoimintaprosessien palveluyrityksen CGI:n kanssa uudesta QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteeseen perustuvasta prosessianalyysipalvelusta. Palvelun avulla CGI voi näyttää asiakkailleen näiden prosessien todellisen tilan ja auttaa asiakkaita tehostamaan toimintaansa. Yhteistyön avulla QPR saa mahdollisuuden saattaa QPR ProcessAnalyzer entistä laajemmalle asiakaskunnalle.

Huhtikuussa Suomen valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy valitsi tarjouskilpailun jälkeen QPR Softwaren yhdeksi puitesopimustoimittajaksi johdon konsultointipalveluissa vuosille 2013–2017. Puitesopimuksen myötä QPR:llä on mahdollisuus tarjota asiantuntijapalveluitaan valtionhallinnon yksiköiden toiminnan kehittämishankkeiden ja kokonaisarkkitehtuurihankkeiden kevennettyihin kilpailutuksiin. 

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

QPR Software julkisti 1.10.2013 QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston version 4.5. Uusin versio mahdollistaa jatkuvan prosessianalytiikan automatisoitujen ETL (Extract, Transform, Load) -toiminnallisuuksien ansiosta. Tämä tukee siirtymistä yksittäisistä prosessianalyyseistä reaaliaikaiseen prosessitehokkuuden monitorointiin, jota voidaan käyttää esimerkiksi tilaus-toimitusprosessin optimoinnissa. Jatkuvana tapahtuvan automaattisen prosessianalyysin ansiosta yhtiöt saavat hyvän kokonaiskuvan prosessien tehokkuudesta ja omasta toiminnastaan. 

QPR Software tiedotti 8.10.2013 allekirjoittaneensa Suomen verohallinnon kanssa vuoden 2017 loppuun asti voimassa olevan puitesopimuksen johdon konsultointipalveluista. 

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankinnasta. 

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 14.3.2013 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT   

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran lisännyt aiemmin maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä ja näkynyt lisääntyneinä luottotappiokirjauksina. Kuluvana vuonna luottotappioiden ja erääntyneiden saatavien määrä on kuitenkin kääntynyt selkeästi edellisvuotta pienemmäksi. Yhtiö kirjasi tammi-syyskuussa luottotappioita 36 tuhatta euroa (202). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli katsauskauden lopussa 9 % (11) myyntisaamisten määrästä.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 65 % oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Tammi-syyskuussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2012 toimintakertomuksen sivuilla 14 - 15 (www.qpr.fi/sijoittajat/talousinformaatio.htm).

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, 
puh. 040 5026 397                                                              

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet 

KONSERNIN TULOSLASKELMA          
               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 7-9/ 2013 7-9/ 2012 Muutos, % 1-9/ 2013 1-9/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
               
Liikevaihto 1 961 2 011 -2 6 377 6 628 -4 9 321
Liiketoiminnan muut tuotot 0 18 -100 32 54 -41 158
               
Materiaalit ja palvelut 72 100 -28 206 302 -32 402
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 209 1 211 0 4 221 3 865 9 5 491
Liiketoiminnan muut kulut 327 379 -14 1 091 1 411 -23 2 031
Käyttökate 353 339 4 891 1 104 -19 1 555
               
Poistot 183 174 5 530 510 4 681
Liikevoitto 171 165 4 361 594 -39 874
               
Rahoitustuotot ja -kulut -3 4 -175 -14 -32 -56 -41
Voitto ennen veroja 167 169 -1 347 562 -38 833
               
Tuloverot -25 -17 47 -52 -137 -62 -171
Katsauskauden voitto 142 152 -7 295 425 -31 662
               
Katsauskauden voiton jakautuminen:              
  Emoyhtiön omistajille 142 140   295 459   662
  Määräysvallattomien omistajien osuus - 12   - -34   -
  Yhteensä 142 152   295 425   662
               
Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja              
laimennettu) 0,012 0,012 0 0,024 0,035 -31 0,054
               
Konsernin laaja tuloslaskelma:              
Katsauskauden voitto 142 152   295 425   662
Muut erät, jotka saatetaan myöhemmin               
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
  Ulkomaisiin yksikköihin              
  liittyvät muuntoerot -5 1   -8 -84   -103
  Muihin eriin liittyvät verot - -   - -   -
  Laajan tuloslaskelman voitto 137 153   287 341   559
               
Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen:              
  Emoyhtiön omistajille 137 141   287 375   559
  Määräysvallattomien omistajien osuus - 12   - -34   -
  Yhteensä 137 153   287 341   559

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 Muutos, %
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
Aineettomat hyödykkeet 1 592 1 629 1 557 2
Liikearvo 513 513 513 0
Aineelliset hyödykkeet 181 128 140 29
Muut pitkäaikaiset varat 144 129 120 20
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 430 2 399 2 330 4
                                     
Lyhytaikaiset varat:        
Myynti- ja muut saamiset 2 865 2 644 3 111 -8
Rahat ja pankkisaamiset 1 248 1 797 1 404 -11
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 113 4 441 4 515 -9
         
Varat yhteensä 6 543 6 840 6 845 -4
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359 0
Muut rahastot 21 21 21 0
Omat osakkeet -344 -251 -261 32
Muuntoerot -177 -150 -169 5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 5 0
Kertyneet voittovarat 1 835 1 912 2 026 -9
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 700 2 896 2 981 -9
Määräysvallattomien omistajien osuus - -42 - -
Oma pääoma yhteensä 2 700 2 854 2 981 -9
         
Pitkäaikaiset velat:        
Korolliset velat - 113 113 -100
Korottomat velat - - 71 -100
Pitkäaikaiset velat yhteensä - 113 184 -100
         
Lyhytaikaiset velat:        
Osto- ja muut velat 3 730 3 647 3 452 8
Korolliset velat 113 226 226 -50
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 843 3 873 3 678 4
         
Velat yhteensä 3 843 3 986 3 862 0
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 543 6 840 6 845 -4

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA          
               
Tuhatta euroa 7-9/ 2013 7-9/ 2012 Muutos,
%
1-9/ 2013 1-9/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
               
Liiketoiminnan rahavirta:              
Katsauskauden voitto 142 152 -7 295 425 -31 662
Oikaisut tilikauden tulokseen 211 117 80 540 423 28 548
Käyttöpääoman muutokset -229 31 -839 595 1 137 -48 744
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut liiketoiminnasta -13 -13 0 -26 -31 -16 -39
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 3 2 50 7 6 17 21
Maksetut verot liiketoiminnasta -62 -59 5 -161 -98 64 -159
Liiketoiminnan rahavirta       53 230 -77 1 251 1 862 -33 1 777
               
Investointien rahavirta:              
Ostetut tytäryhtiöt - -   -3 -   -81
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -185 -88 110 -606 -398 52 -612
Investointien rahavirta        -185 -88 110 -609 -398 53 -693
               
Rahoituksen rahavirrat:              
Lainojen takaisinmaksut -113 -113 0 -226 -226 0 -226
Omien osakkeiden osto -39 -48 -19 -83 -93 -11 -103
Osingon maksu - -   -486 -367 32 -367
Rahoituksen rahavirta -152 -161 -6 -795 -686 16 -696
               
Rahavarojen muutos -284 -19 1395 -153 778 -120 388
Rahavarat tilikauden alussa    1 534 1 817 -16 1 404 1 020 38 1 020
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -2 -1   -3 -1   -4
Rahavarat tilikauden lopussa   1 248 1 797 -31 1 248 1 797 -31 1 404

   

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA        
                 
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-varat Määräys-vallat-tomien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2012 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973
Osingonmaksu           -367   -367
Omien osakkeiden hankinta       -93       -93
Katsauskauden laaja tulos     -84     459 -34 341
Oma pääoma 30.9.2012 1 359 21 -150 -251 5 1 912 -42 2 854
QPR CIS Oy:n 20 % vähemmistöosuuden hankinta           -89 8 -81
Omien osakkeiden hankinta       -10       -10
Tilikauden laaja tulos     -19     203 34 218
Oma pääoma 31.12.2012 1 359 21 -169 -261 5 2 026 - 2 981
Osingonmaksu           -486   -486
Omien osakkeiden hankinta       -83       -83
Katsauskauden laaja tulos     -8     295   287
Oma pääoma 30.9.2013 1 359 21 -177 -344 5 1 835 - 2 700

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä raportissa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Raportin luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä raportti on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

KONSERNIN AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET  
         
Tuhatta euroa 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012  
         
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:        
Hankintameno 1.1. 5 428 5 004 5 004  
Lisäykset 498 336 427  
         
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:        
Hankintameno 1.1. 1 234 1 159 1 159  
Lisäykset 108 62 117  
         
Aineettomien hyödykkeiden lisäykseen tammi-syyskuussa 2013 sisältyy eräiden yhtiön liiketoiminnassa käytettävien aineettomien oikeuksien hankinta yhtiön johtoryhmän jäseneltä hintaan 39 tuhatta euroa. Johdon arvion mukaan hankintahinta vastaa hankitun omaisuuden käypää arvoa yhtiölle.
          
KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS    

 

Tuhatta euroa 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
       
Korolliset velat 1.1. 339 566 566
Vähennykset -226 -226 -226
Korolliset velat 30.9. 113 340 339

 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
         
Tuhatta euroa 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 1 337 0
         
Leasingvastuut ja muut vuokravastuut        
  Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 251 176 397 -37
  2-5 vuoden sisällä erääntyvät 72 43 91 -21
  Yhteensä 323 219 488 -34
         
Omat vastuut yhteensä 1 660 1 556 1 825 -9

   

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    
               
Tuhatta euroa 7-9/ 2013 4-6/ 2013 1-3/ 2013 10-12/ 2012 7-9/ 2012 4-6/ 2012 1-3/ 2012
               
Liikevaihto 1 961 2 335 2 082 2 693 2 011 2 404 2 212
Liiketoiminnan muut tuotot 0 - 32 104 18 21 15
               
Materiaalit ja palvelut 72 73 61 100 100 115 87
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1 209 1 484 1 528 1 626 1 211 1 360 1 294
Liiketoiminnan muut kulut 327 382 383 620 379 552 480
Käyttökate 353 396 142 451 339 398 366
               
Poistot 183 174 173 171 174 168 167
Liikevoitto 171 222 -31 281 165 230 199
               
Rahoitustuotot ja  -kulut -3 0 -11 -9 4 -34 -2
Voitto ennen veroja 167 222 -42 271 169 196 197
               
Tuloverot -25 -33 6 -34 -17 -72 -48
Katsauskauden voitto 142 189 -36 237 152 124 149

 

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT          
                 
Tuhatta euroa 7-9/ 2013 7-9/ 2012 Muutos, % 1-9/ 2013 1-9/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
                 
Liikevaihto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 249 1 207 3 4 066 3 850 6 5 491
  Jälleenmyynti 712 804 -11 2 311 2 778 -17 3 830
  Yhteensä 1 961 2 011 -2 6 377 6 628 -4 9 321
                 
Käyttökate              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 232 250 -7 607 859 -29 1 251
  Jälleenmyynti 198 174 14 541 532 2 680
  Kohdistamattomat -77 -85 -9 -257 -287 -10 -376
  Yhteensä 353 339 4 891 1 104 -19 1 555
                 
Liikevoitto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 133 147 -10 321 557 -42 848
  Jälleenmyynti 115 103 12 298 324 -8 402
  Kohdistamattomat -77 -85 -9 -257 -287 -10 -376
  Yhteensä 171 165 4 361 594 -39 874
                 
Rahoitustuotot ja -kulut -3 4 -175 -14 -32 -56 -41
Tuloverot -25 -17 47 -52 -137 -62 -171
Katsauskauden voitto 142 152 -7 295 425 -31 662
                 
Muut tiedot:              
                 
Poistot              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 99 103 -4 286 302 -5 403
  Jälleenmyynti 83 71 17 243 208 17 278
  Yhteensä 183 174 5 530 510 4 681

Segmenttien nimet on muutettu vuonna 2013. Aiemmin näiden segmenttien nimet olivat Suomen liiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT    
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-9/2013 tai 30.9.2013 1-9/2012 tai 30.9.2012 1-12/2012 tai 31.12.2012
       
Liikevaihto 6 377 6 628 9 321
Liikevaihdon muutos, % -3,8 24,5 23,6
Käyttökate 891 1 104 1 555
 % liikevaihdosta 14,0 16,7 16,7
Liikevoitto 361 594 874
 % liikevaihdosta 5,7 9,0 9,4
Voitto ennen veroja 347 562 833
 % liikevaihdosta 5,4 8,5 8,9
Katsauskauden voitto 295 425 662
 % liikevaihdosta 4,6 6,4 7,1
       
Oman pääoman tuotto, % 13,9 19,5 22,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,1 23,5 25,5
Korollinen vieras pääoma 113 340 339
Rahavarat 1 248 1 797 1 404
Vapaa kassavirta 645 1 464 1 165
Nettovelka -1 135 -1 457 -1 065
Oma pääoma 2 700 2 854 2 981
Nettovelkaantumisaste, % -42,0 -51,2 -35,7
Omavaraisuusaste, % 52,8 53,9 51,3
Taseen loppusumma 6 543 6 840 6 845
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 607 398 518
% liikevaihdosta 9,5 6,0 5,6
Tuotekehitysmenot 1 261 1 217 1 619
% liikevaihdosta 19,8 18,4 17,4
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 83 78 78
Henkilöstö kauden alussa 81 73 73
Henkilöstö kauden lopussa 80 80 81
       
Tulos/osake, euroa 0,024 0,035 0,054
Oma pääoma/osake, euroa 0,217 0,229 0,240