Paskelbta: 2013-10-28 16:19:38 CET
AB "Limarko laivininkystės kompanija"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos AB NASDAQ OMX Vilnius Baltijos papildomo prekybos sąrašo

AB „Limarko laivininkystės kompanija“ (toliau – Bendrovė) gavo pagrindinio Bendrovės akcininko UAB „Limarko“ prašymą sušaukti visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą, kuriame būtų svarstomi klausimai dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje ir Bendrovės akcijų nebesiūlymo viešai. Atitinkamai, Bendrovė skelbia Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnio 5 dalyje numatytą informaciją:

1. Informacija apie numatomą privalomo oficialaus siūlymo paskelbimą – Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui ne mažesne kaip ¾ visų dalyvaujančių susirinkime akcijų suteikiamų balsų dauguma nusprendus išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos AB NASDAQ OMX Vilnius Baltijos papildomo prekybos sąrašo, akcininkai balsavę už sprendimą turi teikti privalomą oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas, įtrauktas į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

2. Akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje priežastys – mažas biržoje cirkuliuojančių akcijų skaičius ir neaktyvi prekyba jomis.

3. Priemonės, kurių ėmėsi Bendrovės valdymo organai akcininkų teisėms ir interesams apsaugoti – Bendrovė imsis visų priemonių, kad jos išleistų akcijų savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti jiems galimybę naudotis savo teisėmis oficialaus siūlymo metu. Teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė viešai skelbs informaciją apie oficialaus siūlymo įgyvendinimo tvarką.

4. Numatomi Bendrovės valdymo organų sudėties ir veiklos pokyčiai – nenumatomi.

5. Už akcijas siūloma kaina ir jos nustatymo būdas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, kaina turi būti ne mažesnė už vidutinę svertinę Bendrovės akcijų rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki šio pranešimo paskelbimo dienos. Preliminari oficialaus siūlymo kaina – apie 0,12 euro už vieną akciją.

         Mindaugas Petrauskas
         Vykdantysis direktorius
         Tel. 8 46 340001-713