Publicerad: 2013-10-14 08:00:04 CEST
Egetis Therapeutics AB
Pressmeddelande

PledPharma rapporterar resultat från MANAMI-studien i patienter med hjärtinfarkt

Stockholm, 2013-10-14 08:00 CEST --

En klinisk förstudie där PLED-substansen mangafodipir gavs i tillägg till ballongutvidgning (PCI) avslutades nyligen. I studien som gjordes vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, under ledning av överläkare och docent Jan-Erik Karlsson, fick 10 patienter mangafodipir intravenöst medan 10 patienter fick natriumklorid (placebo). Alla patienterna hade en förstagångsinfarkt av allvarlig karaktär (s.k. STEMI infarkt) och blev efter ankomsten till sjukhuset undersökta på PCI-laboratoriet där tilltäppningen av kranskärl med reducerat blodflöde till infarktområdet blev fastställd. Efter det att exakt diagnos fastställts, gavs mangafodipir eller natriumklorid intravenöst under 2-5 minuter strax före det att blodflödet till infarktområdet återställdes med hjälp av ballongutvidgning.

Patienterna tolererade intravenös tillförsel av mangafodipir utan att visa några tecken på biverkningar. Magnettomografi (MRI) vid efterkontroll indikerade mindre infarkter (medelvärde 26 % resp. 32 % för placebo gruppen) och bättre pumpfunktion (medelvärde 48 % resp. 42 % för placebogruppen) hos de som fick mangafodipir.  Detta till trots att en skev fördelning mellan grupperna förelåg till nackdel för mangafodipirgruppen. Mangafodipirgruppen hade en betydligt längre period med bröstsmärtor innan PCI (medelvärde 206 minuter resp. 144 minuter för placebogruppen). Fullständiga studieresultat kommer att presenteras i vetenskapliga publikationer längre fram.

”Studien visar att en PLED-substans kan ges till allvarligt hjärtsjuka patienter utan tecken på några biverkningar. Det är också positivt att PLED-substansen i denna lilla studie visar tendenser till att reducera infarktstorleken samt förbättra hjärtfunktionen när den ges i tillägg till PCI och övrig behandling. Det krävs dock ytterligare kliniska studier för att kunna säkerställa att PLED-substanserna verkligen skyddar hjärtat vid akut hjärtinfarkt”, säger docent Jan-Erik Karlsson.

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

 

Se även kompletterande pressmeddelande ”Pledpharma utvärderar de kommersiella möjligheterna med hjärtinfarktsindikationen”

 

Om PledPharma
PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också möjligheter med PLED-substanser för andra livshotande sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser.

 


PP MANAMI 111014 .pdf