Publicerad: 2013-08-29 08:00:00 CEST
TrustBuddy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Kvartalsrapport andra kvartalet 2013

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden april-juni 2013

TrustBuddy International AB
– Sammanfattning januari – juni 2013

Andra kvartalet i sammandrag, april-juni 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,4 (9,5) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar; EBITDA, uppgick till -0,1 (1,3) Mkr
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -0,7 (0,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,1 (1,0) Mkr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
  av rörelsekapital uppgick till) -0,8 (4,6) Mkr

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Hela perioden i sammandrag, januari-juni 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till  40,0 (13,4) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar; EBITDA, uppgick till 1,7 (2,0) Mkr
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till 0,4 (1,3) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,4 (1,3) Mkr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
  av rörelsekapital uppgick till) 0,1 (4,3) Mkr

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Omräkning av tidigare perioder
I denna rapport har siffror för tidigare perioder räknats om. Se även sid 6 avsnittet Justering av räkenskaperna för tidigare perioder samt sid 13 Omräkningsbryggor. Det innebär att jämförelsetal som härrör från koncernens resultat- och balansräkningar har räknats om.

__________________________________________________________________

TrustBuddy AB
– Sammanfattning för det rörelsedrivande dotterbolaget 

Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr 556794-5083 från kontor i Stockholm samt med supportfunktioner respektive marknad och land. Nedan redovisade siffror avser enbart TrustBuddy AB.

Andra kvartalet i sammandrag, april - juni 2013

 • Nettoomsättningen till: 21,6 (9,5) Mkr
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till: 4,4 (1,9) Mkr

Hela perioden i sammandrag, januari – juni  2013 

 • Nettoomsättningen till: 40,1 (13,5) Mkr 
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till: 8,1 (3,2) Mkr

Volym och antal

Andra kvartalet i sammandrag, april - juni 2013

 • Totalt antal lån i andra kvartalet: 37 768 st ( +17,5% jämfört med föregående kvartal)
 • Totalt utlånat belopp i andra kvartalet: 138 Mkr ( +14,5% jämfört med föregående kvartal)

Hela perioden i sammandrag, januari – juni  2013

 • Totalt antal lån: 69 907 st ( +207% jämfört med motsvarande period föregående år)
 • Totalt utlånat belopp: 258,6 Mkr ( +181% jämfört med motsvarande period föregående år)

 

Komplett kvartalsrapport för andra kvartalet 2013 bifogas som PDF.

 

For additional information, please contact:
Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)
+47 40 40 47 50

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm.

Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.


Kvartalsrapport_Q2_2013.pdf