Publicerad: 2013-08-23 11:59:06 CEST
ALM Equity AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2013

Stockholm, 2013-08-23 11:59 CEST --  

 

April - juni 2013
 

 • Omsättningen uppgick till 41,6 (78,4) Mkr.  
 • Resultatet uppgick till -1,0 (7,5) Mkr, motsvarande -0,26 (0,61) kr per stamaktie.

 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 363,7 (338,0) Mkr, motsvarande 25,72

  (23,04) kr per stamaktie och 126,30 (102,50) kr per preferensaktie.

 • Likvida medel uppgick den 30 juni till 95,9 (109,9) Mkr.

 • Under perioden såldes 118 (0) bostadsrätter i projekt till ett värde av 224,8 (0) Mkr,

  varav ALM Equitys andel var 64 (0) bostadsrätter till ett värde av 109,7 (0) Mkr.

 • Byggstart av projektet Lampfabriken i Sundbyberg (ägarandel 40 procent),

  omfattande 85 bostadsrätter och lokaler.

 • Preferenskapitalet har omstrukturerats genom inlösen av 25 procent av de gamla

  preferensaktierna och en höjning av preferensutdelningen från 5 kr per år till 8,40 kr

  per år. Dessutom genomfördes en fondemission av preferensaktier till stamaktieägarna.

 • Under perioden såldes fastigheten Östra Kråkhagen 4 i Uddevalla (ägarandel 64 procent)

           omfattande 1 500 kvm boarea till en extern bostadsrättsförening.

 

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun
Mkr 2013 2012 2013 2012
Nettoomsättning 41,6 78,4 154,7 179,8
Rörelseresultat 5,8 11,7 33,5 32,2
Periodens resultat -1,0 7,5 22,0 23,5
Resultat per stamaktie (kr) -0,26 0,61 1,83 2,06
Avkastning eget kapital  neg. 10,60% 28,90% 36,90%

  

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 

 • Första etappen av Linbanan i Enköping om 54 bostäder och 2 430 kvm har slutsålts

          och byggstartats. Ägarandel är 50 procent efter att 50 procent av projektet har sålts

          till en extern partner.
 

  

VD har ordet

Den underliggande efterfrågan på bostadsrätter på våra huvudmarknader har varit god under första halvåret. Dock har det funnits en tendens till korta oförutsägbara upp- och nedgångar mellan både månader och kvartal. Den positiva trenden från det första kvartalet mattades något före sommaren, för att åter förstärkas efter periodens utgång. Den ökade inflyttningen till storstadsregionerna i kombination med en närmast kronisk bostadsbrist, gör att vi bedömer att efterfrågan på bostäder är långsiktigt stabil.

Under andra kvartalet redovisade vi en omsättning på 41,6 Mkr, vilket gav ett resultat på - 1,0 (7,5) Mkr. Resultat och omsättning varierar mellan perioderna beroende på när projekt avräknas eller konceptualiseras och säljs. För att få en rättvisande bild av ALM Equitys ställning bör hänsyn tas till utvecklingen av bolagets bostadsportfölj på kort-/medellång sikt och planportföljen på lång sikt. Vid kvartalets utgång uppgick bostadsportföljen till cirka 1 150 (1 200) bostäder och planportföljen till cirka 2 150 (1 050) potentiella bostäder. Under andra kvartalet och efter dess utgång har försäljningen av bostadsrätter varit mycket bra med en total försäljning på 258 Mkr vilket har lett fram till att vi efter kvartalets utgång kunnat byggstarta Linbanan i Enköping omfattande 54 lägenheter. Vid andra kvartalets slut befann sig två mindre projekt i produktionsfas varav ett nu är avslutat. Tack vare den goda försäljningen räknar vi med att kunna ha ytterligare fem bostadsprojekt i produktion som kommer att börja vinstavräknas innan årets slut.

Koncernens likvida medel uppgick vid rapportperiodens slut till 95,9 (109,9) Mkr. Den goda likviditeten ökar utrymmet för nya affärer, amorteringstakten kan ökas på våra lån och beviljade byggkreditiv behöver inte utnyttjas till fullo. Likviditeten kommer att förbättras ytterligare framöver i samband med att lagerenheter avyttras.

 

Bostadsprojekt Totalt Alms andel
  apr-juni apr-juni apr-juni apr-juni
  2013 2012 2013 2012
Byggrätter 1 148 1 206 668 636
Startad produktion 85 - 34 -
Sålda bostäder 118 - 64 -
Bostäder i produktion vid periodens slut 124 179 52 119
Försäljningsgrad i produktion 86% 76% 85% 76%
Under försäljning vid periodens slut 547 572 372 294

 

Vi fortsätter att stärka bolagets organisation och kan också tack vare vår starka finansiella ställning planera för en fortsatt expansion, vilket kan ske både genom förvärv av byggrätter och genom färdigställande av egna detaljplaner. Vi har en stark projektportfölj, bra lönsamhet, fungerande finansieringsmodell samt en skalbar affärsmodell som gör att vi kan hantera allt större volymer. Vi står finansiellt starka och bedömer att marknadsläget skapar möjligheter för oss att expandera.

Stockholm den 23 augusti

Joakim Alm

 

 


ALM Equity AB (publ) Halvårsrapport januari-juni 2013.pdf