Publicerad: 2013-08-20 08:00:00 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy uppdaterar koncernredovisning – höjer resultat och reducerar avskrivningar

Stockholm, 2013-08-20 08:00 CEST -- TrustBuddy International AB (publ) ("TrustBuddy" eller "Bolaget") lämnar idag följande information.

Sammanfattning

TrustBuddy ändrar goodwillposten, vilken uppkom i samband med det omvända förvärvet med 360 Holding AB (publ) i juni 2011. Goodwillpostens storlek uppgick vid transaktionen till c:a 89 miljoner kronor vilket har lett till att Bolaget redovisningsmässigt har uppvisat ett sämre resultat om 8,9 miljoner kronor per år än annars hade varit fallet. Bolagets revisorer arbetar för närvarande med Bolaget för att kunna justera den tidigare redovisningen. Arbetet kommer att påverka TrustBuddys koncernredovisning väsentligt i positiv riktning, bland annat innebärandes att 2011 och 2012 får ett högre resultat. Ytterligare positiva effekter är att koncernredovisningen kommer att på ett bättre sätt återspegla verksamhetens goda lönsamhet.

Minskningen av goodwill och ökandet av vinsten har ingen praktisk påverkan på Bolaget över tid, annat än ökningen av skattepålagor på den ökande vinsten. Förändringen av goodwill har uppkommit som en del av den omställning Bolaget gör till att bli kreditmarknadsbolag. Det har nu beslutats att alla nödvändiga redovisningsmässiga förändringar ska genomföras under andra respektive tredje kvartalet 2013 och även appliceras i kommande delårsrapporter.

Bakgrund

Den 30 juni 2011 genomförde TrustBuddy (med dåvarande firma "360 Holding") ett förvärv av TrustBuddy AB, varigenom 360 Holding AB (publ) blev legalt moderföretag till TrustBuddy AB och i samband därmed bytte namn till TrustBuddy International AB (publ). Redovisningsmässigt bokfördes förvärvet även med TrustBuddy International AB som moderbolag, och TrustBuddy AB som dotterbolag. Köpeskillingen uppgick till 90 miljoner kronor enligt förvärvsavtalet. Som en följd av förvärvet uppkom, bland annat, en goodwillpost i moderbolaget om c:a 89 miljoner kronor, som skrivs av med tio procent – 8,9 miljoner kronor – per år över sammanlagt tio år. Samgåendet skedde genom att 360 Holding AB (publ) förvärvade  TrustBuddy AB och koncernens redovisning har allt sedan dess även återspeglat detta. det finns emellertid skäl att redovisa koncernen annorlunda och Bolagets revisorer har därför under en tid undersökt detta och nu kommit till ett ställningstagande i frågan.

Justerad koncernredovisning

Mot bakgrund av ovanstående får TrustBuddy meddela följande. Bolagets revisorer är nu av uppfattningen att koncernens redovisning allsedan förvärvet den 30 juni 2011 visat för höga avskrivningar till följd av att den tidigare nämnda goodwillposten skrivits av löpande. Rätteligen skulle istället koncernen redovisats som om TrustBuddy AB förvärvat 360 Holding AB (publ), och inte på det vis som det nu är redovisat. De exakta följderna av detta misstag är ännu inte klarlagt utan är ett arbete som fortgår och Bolaget kommer framgent att meddela marknaden hur den korrekta redovisningen ska vara utformad. Vad som dock står klart är att eftersom den tidigare redovisade goodwillposten, som uppkom vid förvärvet, inte längre ska finnas i moderbolagets balansräkning kommer detta få en motsvarande positiv resultateffekt då denna balanspost inte längre ska skrivas av. Vilka ytterligare effekter justeringarna kommer få är som nämnts ännu inte klarlagda utan återkommes till när informationen finns tillgänglig.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

 

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.