Julkaistu: 2013-07-30 08:30:00 CEST
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2,3 MILJOONAA EUROA, OSAKEKOHTAINEN TULOS KASVOI 60 %

QPR SOFTWARE OYJ                      PÖRSSITIEDOTE 30.7.2013 klo 9.30
 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2013

TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2,3 MILJOONAA EUROA, OSAKEKOHTAINEN TULOS KASVOI 60 %

Yhteenveto toinen vuosineljännes 2013

 • Liikevaihto 2 335 tuhatta euroa (2012: 2 404).
 • Liikevaihto pieneni 3 % ohjelmistolisenssien liikevaihdon merkittävän laskun takia. Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 44 %.
 • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 5 % ja olivat 50 % kokonaisliikevaihdosta (46). Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
 • Liikevoitto 222 tuhatta euroa (230). Liiketulos nousi voitolliseksi ensimmäisen vuosineljänneksen tappiollisen tuloksen jälkeen.
 • Voitto ennen veroja 222 tuhatta euroa (196), kasvua 13 %.
 • Vuosineljänneksen voitto 189 tuhatta euroa (124), kasvua 52 %.
 • Tulos/osake 0,016 euroa (0,010), kasvua 60 %.

Yhteenveto tammi-kesäkuu 2013

 • Liikevaihto 4 416 tuhatta euroa (2012: 4 616).
 • Liikevaihto pieneni 4 % ohjelmistolisenssien liikevaihdon merkittävän laskun takia. Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 44 %.
 • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 8 % ja olivat 53 % kokonaisliikevaihdosta (47). Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
 • Liikevoitto 191 tuhatta euroa (429).
 • Liiketoiminnan kassavirta 1 198 tuhatta euroa (1 632).
 • Voitto ennen veroja 180 tuhatta euroa (393).
 • Katsauskauden voitto 153 tuhatta euroa (273).
 • Tulos/osake 0,013 euroa (0,022).

Näkymät tilikaudelle 2013

Yhtiö arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto on edellisvuoden tasolla tai kasvaa hieman (liikevaihto 2012: 9,3 miljoonaa euroa). Erityisesti ohjelmistovuokrien ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta ohjelmistojen lisenssimyynti jää edellisvuotta pienemmäksi. Liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi (0,9 miljoonaa euroa), mutta paranevan merkittävästi kuluvan vuoden tammi-kesäkuun tasosta.

Vuonna 2013 yhtiö aikoo jatkaa panostuksia uusien ohjelmistotuotteidensa kehitykseen. QPR on viime vuosina julkistanut kaksi uutta ohjelmistotuotetta, joilla on erinomaiset kasvunäkymät. QPR EnterpriseArchitect -liiketoiminnan vahvan kasvun arvioidaan jatkuvan Suomessa, minkä lisäksi vuonna 2013 yhtiö rakentaa uutta kansainvälistä jälleenmyyjäverkostoa kyseiselle tuotteelle. QPR EnterpriseArchitect tarjoaa ohjelmiston organisaation kokonaisarkkitehtuurin kaikkien ulottuvuuksien joustavaan hallintaan. Yhtiö jatkaa kasvupanostuksiaan myös uuteen innovatiiviseen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteeseen, joka tarjoaa nopean tavan prosessien automaattiseen kuvaamiseen hyödyntämällä organisaation tietojärjestelmiin tallennettua tietoa.

Yhtiö myös kehittää asiantuntijapalvelujensa tarjoamaa, millä se pyrkii sekä kasvattamaan Suomen liiketoimintaansa että vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiään. Kansainvälisen myynnin osalta tämä tapahtuu tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ‑ratkaisuja.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 4-6/ 2013 4-6/ 2012 Muutos, % 1-6/ 2013 1-6/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
               
Liikevaihto 2 335 2 404 -2,9 4 416 4 616 -4,3 9 321
Käyttökate 396 398 -0,5 538 764 -29,6 1 555
 % liikevaihdosta 17,0 16,6   12,2 16,6   16,7
Liikevoitto 222 230 -3,5 191 429 -55,5 874
 % liikevaihdosta 9,5 9,6   4,3 9,3   9,4
Voitto ennen veroja    222 196 13,3 180 393 -54,2 833
Katsauskauden voitto 189 124 52,4 153 273 -44,0 662
 % liikevaihdosta 8,1 5,2   3,5 5,9   7,1
               
Tulos/osake, euroa 0,016 0,010 60,0 0,013 0,022 -40,9 0,054
Oma pääoma/osake, euroa       0,209 0,221 -5,4 0,209 0,221 -5,4 0,240
               
Liiketoiminnan rahavirta -71 52 -236,5 1 198 1 632 -26,6 1 777
Rahavarat kauden lopussa 1 534 1 817 -15,6 1 534 1 817 -15,6 1 404
Vapaa kassavirta -277 -83 233,7 777 1 322 -41,2 1 165
Nettovelka          -1 308 -1 365 -4,2 -1 308 -1 365 -4,2 -1 065
Nettovelkaantumisaste, %            -50,3 -49,8   -50,3 -49,8   -35,7
Omavaraisuusaste, %            47,6 47,1   47,6 47,1   51,3
Oman pääoman tuotto, % 27,3 17,2   11,0 19,1   22,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 29,9 27,4   13,0 25,4   25,5

RAPORTOINTI                                  

Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä raportti on tilintarkastamaton.

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja asiantuntijapalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja asiantuntijapalvelut.

Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).

LIIKEVAIHTO

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 335 tuhatta euroa (2 404) ja laski 3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa laski etenkin ohjelmistolisenssien myynnin selvä alentuminen, jota ohjelmistovuokrauksen liikevaihdon vahvana jatkunut kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan.

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4 416 tuhatta euroa (4 616) ja laski 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Liikevaihto tuoteryhmittäin

Tuhatta euroa 4-6/
2013
4-6/
2012
Muutos, % 1-6/ 2013 1-6/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
               
Ohjelmistolisenssit 341 541 -37 539 993 -46 1 797
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 760 826 -8 1 531 1 603 -4 3 223
Ohjelmistojen vuokrat 405 282 44 795 551 44 1 221
Asiantuntijapalvelut 829 755 10 1 551 1 469 6 3 080
Yhteensä 2 335 2 404 -3 4 416 4 616 -4 9 321

QPR:n ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä vahvemmin ohjelmistojen vuokraukseen lisenssimyynnin sijasta, mikä näkyy ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskuna ja ohjelmistovuokrien liikevaihdon nousuna. Suomessa valtaosa uusmyynnistä on ohjelmistovuokria, kun taas kansainvälisessä uusmyynnissä siirtymävaihe on edelleen meneillään.

Toisella vuosineljänneksellä ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 37 %, jota ohjelmistovuokrien liikevaihdon kasvu 44 % ei täysin pystynyt kompensoimaan. Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 8 % lähinnä valuuttakurssimuutosten takia. Asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi 10 % varsinkin kokonaisarkkitehtuuripalvelujen liikevaihdon kasvaessa vahvasti.

Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu toisella vuosineljänneksellä oli 5 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta nousi ja oli 50 % (46).

Myös tammi-kesäkuussa tuoteryhmien liikevaihdot kehittyivät samansuuntaisesti kuin toisella vuosineljänneksellä. QPR odottaa asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kehityksen olevan loppuvuonna edelleen nousevaa verrattuna vuoden alkupuoliskon tasoon, erityisesti kokonaisarkkitehtuuripalveluissa.

Liikevaihto segmenteittäin

Tuhatta euroa 4-6/
2013
4-6/
2012
Muutos, % 1-6/ 2013 1-6/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
               
Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 468 1 380 6 2 818 2 643 7 5 491
Jälleenmyynti 866 1 024 -15 1 599 1 973 -19 3 830
Yhteensä 2 335 2 404 -3 4 416 4 616 -4 9 321

Toisella vuosineljänneksellä Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 6 %. Erityisesti kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen liikevaihto kehittyi vahvasti.

Jälleenmyyntiyksikön liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 15 % edellisvuodesta, mikä johtui lähinnä ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskusta.

Myös tammi-kesäkuussa segmenttikohtainen liikevaihto kehittyi samansuuntaisesti kuin toisella vuosineljänneksellä.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto segmenteittäin:

 

Tuhatta euroa 4-6/
2013
4-6/
2012
Muutos, % 1-6/ 2013 1-6/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
               
Suora- ja OEM-liiketoiminta 170 186 -9 188 409 -54 848
Jälleenmyynti 143 141 1 183 222 -18 402
Kohdistamattomat -91 -97 -6 -180 -202 -11 -376
Yhteensä 222 230 -3 191 429 -55 874

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketappion jälkeen toisen vuosineljänneksen tulos nousi voitolliseksi, vaikka liikevaihto oli edelleen hieman edellisvuoden vastaavaa jaksoa alempi. Toisella vuosineljänneksellä Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski hieman edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui jatkuneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Jälleenmyyntiliiketoiminnan liikevoitto oli edellisvuoden tasolla huolimatta alhaisemmasta liikevaihdosta, koska edellisvuoden vastaavan neljänneksen tulosta vähensivät luottotappiot 119 tuhatta euroa.

Toisella vuosineljänneksellä konsernin kokonaiskulut laskivat 4 % johtuen lähinnä alhaisemmista luottotappioista. Henkilöstökulut kasvoivat 9 % ja olivat 70 % kokonaiskuluista (62).

Nettorahoituskulut olivat toisella vuosineljänneksellä 0 tuhatta euroa (34). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssivoittoja 3 tuhatta euroa (tappioita 32 tuhatta euroa). Tuloverot olivat toisella vuosineljänneksellä 33 tuhatta euroa (72). Vuonna 2013 aloitettujen uusien tuotekehityshankkeiden osalta yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään vuosina 2013 – 2014 Suomessa voimassa olevaa tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä, mikä alensi konsernin efektiivistä verokantaa 15 %:iin. Toisen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 222 tuhatta euroa (196) ja katsauskauden voitto 189 tuhatta euroa (124). Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos nousi 60 % ja oli 0,016 euroa (0,010).

Tammi-kesäkuussa Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui kasvaneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin varsinkin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Jälleenmyyntiliiketoiminnan liikevoitto laski alhaisemman liikevaihdon takia. Jälleenmyyntiliiketoiminnan tammi-kesäkuun tulokseen sisältyy luottotappioita 21 tuhatta euroa (149). Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 180 tuhatta euroa (393) ja osakekohtainen tulos oli 0,013 euroa (0,022).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 1 198 tuhatta euroa (1 632) ja toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta -71 tuhatta euroa (52). Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 534 tuhatta euroa (1 817).

Investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 424 tuhatta euroa (310). Hieman yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.

Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 226 tuhatta euroa (452). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -50 % (-50). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 688 tuhatta euroa (1 600). Sijoitetun pääoman tuotto tammi-kesäkuussa oli 13 % (25). Toisella vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman tuotto oli 30 % (27 %).

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 48 % (47) ja konsernin oma pääoma 2 601 tuhatta euroa (2 748). Oman pääoman tuotto tammi-kesäkuussa oli 11 % (19). Toisella vuosineljänneksellä oman pääoman tuotto oli 27 % (17).

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 14.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 550 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä pörssitiedotteella 20.3.2013.

TUOTE- JA PALVELUKEHITYS

Tuotekehitysmenot tammi-kesäkuussa olivat 918 tuhatta euroa (846) eli 21 % liikevaihdosta (18). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.

Tammi-kesäkuussa tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 250 tuhatta euroa (211). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tammi-kesäkuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 137 tuhatta euroa (111).

Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 27 henkilöä, mikä vastaa 32 % koko henkilöstöstä.

Tammi-kesäkuussa ohjelmistotuotekehityksen painopistealueina olivat erityisesti QPR EnterpriseArchitect- sekä QPR ProcessAnalyzer -tuotteet.

Palvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 84 henkilöä (79). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 84 (76) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 3 013 tuhatta euroa (2 654).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä vuoden 2012 vuosikertomuksessa: www.qpr.fi --> Sijoittajat-osio.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1-6/2013 1-6/2012 Muutos, % 1-12/2012
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 282 186 218 495 29 501 186
Vaihto, euroa 267 802 189 266 41 437 890
% osakkeista 2,3 1,8   4,0
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 0,95 0,87 10 0,87
Kauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 47 052 41 630 13 106 482
         
Osake ja markkina-arvo 30.6.2013 30.6.2012 Muutos, % 31.12.2012
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 0 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 332 939 221 035 51 285 887
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11   0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 111 924 12 223 828 -1 12 158 976
Osakkeenomistajat, kpl 609 586 4 597
Päätöskurssi, euroa 0,92 0,92 0 0,95
Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 142 970 11 245 922 -1 11 551 027
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 36 623 24 314 51 31 448
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 304 990 203 797 50 260 906
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 2,7 1,8   2,3

QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,03) eli yhteensä 486 tuhatta euroa (367). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2013.

TAMMI-KESÄKUUN MUUT TAPAHTUMAT   

Maaliskuussa QPR Software ja saksalainen ohjelmistotalo JobRouter AG julkistivat uuden analyysipalvelun, joka perustuu QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoon. Yhtiöt sopivat yhteistyöstä, jossa JobRouter hyödyntää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa asiakkaiden työnkulkujen faktapohjaiseen visualisointiin ja analysointiin JobRouter -ohjelmistossa.

Huhtikuussa QPR Software julkisti sopimuksen johtavan it- ja liiketoimintaprosessien palveluyrityksen CGI:n kanssa uudesta QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteeseen perustuvasta prosessianalyysipalvelusta. Palvelun avulla CGI voi näyttää asiakkailleen näiden prosessien todellisen tilan ja auttaa asiakkaita tehostamaan toimintaansa. Yhteistyön avulla QPR saa mahdollisuuden saattaa QPR ProcessAnalyzer entistä laajemmalle yleisölle.

Huhtikuussa Suomen valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy valitsi tarjouskilpailun jälkeen QPR Softwaren yhdeksi puitesopimustoimittajaksi johdon konsultointipalveluissa vuosille 2013–2017. Puitesopimuksen myötä QPR:llä on mahdollisuus tarjota asiantuntijapalveluitaan valtionhallinnon yksiköiden toiminnan kehittämishankkeiden ja kokonaisarkkitehtuurihankkeiden kevennettyihin kilpailutuksiin.

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankinnasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 14.3.2013 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran lisännyt aiemmin maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä ja näkynyt lisääntyneinä luottotappiokirjauksina. Kuluvana vuonna luottotappioiden ja erääntyneiden saatavien määrä on kuitenkin kääntynyt selkeästi edellisvuotta pienemmäksi. Yhtiö kirjasi tammi-kesäkuussa luottotappioita 21 tuhatta euroa (149). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli katsauskauden lopussa 7 % (10) myyntisaamisten määrästä.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 65 % oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Tammi-kesäkuussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2012 toimintakertomuksen sivuilla 14 - 15 (www.qpr.fi/sijoittajat/talousinformaatio.htm).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto on edellisvuoden tasolla tai kasvaa hieman (liikevaihto 2012: 9,3 miljoonaa euroa). Erityisesti ohjelmistovuokrien ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta ohjelmistojen lisenssimyynti jää edellisvuotta pienemmäksi. Liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi (0,9 miljoonaa euroa), mutta paranevan merkittävästi kuluvan vuoden tammi-kesäkuun tasosta.

Vuonna 2013 yhtiö aikoo jatkaa panostuksia uusien ohjelmistotuotteidensa kehitykseen. QPR on viime vuosina julkistanut kaksi uutta ohjelmistotuotetta, joilla on erinomaiset kasvunäkymät. QPR EnterpriseArchitect -liiketoiminnan vahvan kasvun arvioidaan jatkuvan Suomessa, minkä lisäksi vuonna 2013 yhtiö rakentaa uutta kansainvälistä jälleenmyyjäverkostoa kyseiselle tuotteelle. QPR EnterpriseArchitect tarjoaa ohjelmiston organisaation kokonaisarkkitehtuurin kaikkien ulottuvuuksien joustavaan hallintaan. Yhtiö jatkaa kasvupanostuksiaan myös uuteen innovatiiviseen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteeseen, joka tarjoaa nopean tavan prosessien automaattiseen kuvaamiseen hyödyntämällä organisaation tietojärjestelmiin tallennettua tietoa.

Yhtiö myös kehittää asiantuntijapalvelujensa tarjoamaa, millä se pyrkii sekä kasvattamaan Suomen liiketoimintaansa että vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiään. Kansainvälisen myynnin osalta tämä tapahtuu tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ‑ratkaisuja.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 julkistetaan tiistaina 29. lokakuuta 2013.

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
040 5026 397                                

JAKELU:       
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA            
               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 4-6/ 2013 4-6/ 2012 Muutos, % 1-6/ 2013 1-6/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
               
Liikevaihto 2 335 2 404 -3 4 416 4 616 -4 9 321
Liiketoiminnan muut tuotot - 21 n/a 32 36 -11 158
               
Materiaalit ja palvelut 73 115 -37 134 202 -34 402
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 484 1 360 9 3 013 2 654 14 5 491
Liiketoiminnan muut kulut 382 552 -31 763 1 032 -26 2 031
Käyttökate 396 398 -1 538 764 -30 1 555
               
Poistot 174 168 4 347 335 4 681
Liikevoitto 222 230 -3 191 429 -55 874
               
Rahoitustuotot ja –kulut 0 -34 -100 -11 -36 -69 -41
Voitto ennen veroja 222 196 13 180 393 -54 833
               
Tuloverot -33 -72 -54 -27 -120 -78 -171
Katsauskauden voitto 189 124 52 153 273 -44 662
               
Katsauskauden voiton jakautuminen:              
 Emoyhtiön omistajille 189 146   153 319   662
 Määräysvallattomien omistajien osuus - -22   - -46   -
 Yhteensä 189 124   153 273   662
               
Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja              
laimennettu) 0,016 0,010 60 0,013 0,022 -41 0,054
               
Konsernin laaja tuloslaskelma:              
Katsauskauden voitto 189 124   153 273   662
Muut erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät              
 Muuntoerot -5 -37   -3 -85   -103
 Muihin eriin liittyvät verot - -   - -   -
 Laajan tuloslaskelman voitto 184 87   150 188   559
               
Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen:              
 Emoyhtiön omistajille 184 109   150 234   559
 Määräysvallattomien omistajien osuus - -22   - -46   -
 Yhteensä 184 87   150 188   559

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Muutos, %
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
Aineettomat hyödykkeet 1 571 1 706 1 557 1
Liikearvo 513 513 513 0
Aineelliset hyödykkeet 198 141 140 41
Muut pitkäaikaiset varat 133 95 120 11
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 415 2 455 2 330 4
                     
Lyhytaikaiset varat:        
Myynti- ja muut saamiset 3 207 3 141 3 111 3
Rahat ja pankkisaamiset 1 534 1 817 1 404 9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 741 4 958 4 515 5
         
Varat yhteensä 7 156 7 413 6 845 5
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359 0
Muut rahastot 21 21 21 0
Omat osakkeet -305 -204 -261 17
Muuntoerot -172 -152 -169 2
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 5 0
Kertyneet voittovarat 1 693 1 773 2 026 -16
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 601 2 802 2 981 -13
Määräysvallattomien omistajien osuus - -54 - n/a
Oma pääoma yhteensä 2 601 2 748 2 981 -13
         
Pitkäaikaiset velat:        
Korolliset velat - 226 113 n/a
Korottomat velat - - 71 n/a
Pitkäaikaiset velat yhteensä - 226 184 n/a
         
Lyhytaikaiset velat:        
Osto- ja muut velat 4 329 4 213 3 452 25
Korolliset velat 226 226 226 0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 555 4 439 3 678 24
         
Velat yhteensä 4 555 4 665 3 862 18
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 7 156 7 413 6 845 5

 


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
           
               
Tuhatta euroa 4-6/ 2013 4-6/ 2012 Muutos, % 1-6/ 2013 1-6/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
               
Liiketoiminnan rahavirta:              
Katsauskauden voitto 189 124 52 153 273 -44 662
Oikaisut tilikauden tulokseen 162 164 -1 329 306 8 548
Käyttöpääoman muutokset -364 -191 91 824 1 106 -25 744
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut liiketoiminnasta -8 -7 14 -13 -18 -28 -39
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 2 1 100 4 4 0 21
Maksetut verot liiketoiminnasta -52 -39 33 -99 -39 154 -159
Liiketoiminnan rahavirta    -71 52 -237 1 198 1 632 -27 1 777
               
Investointien rahavirta:              
Ostetut tytäryhtiöt - -   -3 -   -81
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -206 -135 53 -421 -310 36 -612
Investointien rahavirta     -206 -135 53 -424 -310 37 -693
               
Rahoituksen rahavirrat:              
Lainojen takaisinmaksut -113 -   -113 -113 0 -226
Omien osakkeiden osto -32 -17 88 -44 -45 -2 -103
Osingon maksu -486 -367 32 -486 -367 32 -367
Rahoituksen rahavirta -631 -384 64 -643 -525 22 -696
               
Rahavarojen muutos -909 -467 95 131 797 -84 388
Rahavarat tilikauden alussa   2 443 2 283 7 1 404 1 020 38 1 020
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0 1   -1 0   -4
Rahavarat tilikauden lopussa 1 534 1 817 -16 1 534 1 817 -16 1 404

  

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA        
                 
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-varat Määräys-vallat-tomien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2012 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973
Osingonmaksu           -367   -367
Omien osakkeiden hankinta       -45       -45
Katsauskauden laaja tulos     -85     320 -46 188
Oma pääoma 30.6.2012 1 359 21 -151 -204 5 1 773 -54 2 748
QPR CIS Oy:n 20 % vähemmistöosuuden hankinta           -89 8 -81
Omien osakkeiden hankinta       -58       -58
Tilikauden laaja tulos     -18     342 46 371
Oma pääoma 31.12.2012 1 359 21 -169 -261 5 2 026 - 2 981
Osingonmaksu           -486   -486
Omien osakkeiden hankinta       -44       -44
Katsauskauden laaja tulos     -3     153   150
Oma pääoma 30.6.2013 1 359 21 -172 -305 5 1 693 - 2 601

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä raportissa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Raportin luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä raportti on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

KONSERNIN AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
       
Tuhatta euroa 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 5 428 5 004 5 004
Lisäykset 318 249 427
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 1 234 1 159 1 159
Lisäykset 101 61 117

  

KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS  
       
Tuhatta euroa 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
       
Korolliset velat 1.1. 339 566 566
Vähennykset -113 -113 -226
Korolliset velat 30.6. 226 452 339

  

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
         
Tuhatta euroa 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 1 337 0
         
Leasingvastuut ja muut vuokravastuut        
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 353 176 397 -11
 2-5 vuoden sisällä erääntyvät 26 64 91 -71
 Yhteensä 379 240 488 -22
         
Omat vastuut yhteensä 1 716 1 577 1 825 -6

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  
             
Tuhatta euroa 4-6/ 2013 1-3/ 2013 10-12/ 2012 7-9/ 2012 4-6/ 2012 1-3/ 2012
             
Liikevaihto 2 335 2 082 2 693 2 011 2 404 2 212
Liiketoiminnan muut tuotot - 32 104 18 21 15
             
Materiaalit ja palvelut 73 61 100 100 115 87
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1 484 1 528 1 626 1 211 1 360 1 294
Liiketoiminnan muut kulut 382 383 620 379 552 480
Käyttökate 396 142 451 339 398 366
             
Poistot 174 173 171 174 168 167
Liikevoitto 222 -31 281 165 230 199
             
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -11 -9 4 -34 -2
Voitto ennen veroja 222 -42 271 169 196 197
             
Tuloverot -33 6 -34 -17 -72 -48
Katsauskauden voitto 189 -36 237 152 124 149

 

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT          
                 
Tuhatta euroa 4-6/ 2013 4-6/ 2012 Muutos, % 1-6/ 2013 1-6/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
                 
Liikevaihto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 468 1 380 6 2 818 2 643 7 5 491
  Jälleenmyynti 866 1 024 -15 1 599 1 973 -19 3 830
  Yhteensä 2 335 2 404 -3 4 416 4 616 -4 9 321
                 
Käyttökate              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 257 284 -10 375 608 -38 1 251
  Jälleenmyynti 230 211 9 343 358 -4 680
  Kohdistamattomat -91 -97 -6 -180 -202 -11 -376
  Yhteensä 396 398 -1 538 764 -30 1 555
                 
Liikevoitto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 170 186 -9 188 409 -54 848
  Jälleenmyynti 143 141 1 183 222 -18 402
  Kohdistamattomat -91 -97 -6 -180 -202 -11 -376
  Yhteensä 222 230 -3 191 429 -55 874
                 
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -34 -100 -11 -36 -69 -41
Tuloverot -33 -72 -54 -27 -120 -78 -171
Katsauskauden voitto 189 124 52 153 273 -44 662
                 
Muut tiedot:              
                 
Poistot              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 87 98 -11 187 199 -6 403
  Jälleenmyynti 87 70 24 160 136 18 278
  Yhteensä 174 168 4 347 335 4 681

Segmenttien nimet on muutettu vuonna 2013. Aiemmin näiden segmenttien nimet olivat Suomen liiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT    
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-6/2013 tai 30.6.2013 1-6/2012 tai 30.6.2012 1-12/2012 tai 31.12.2012
       
Liikevaihto 4 416 4 616 9 321
Liikevaihdon muutos, % -4,3 30,0 23,6
Käyttökate 538 764 1 555
 % liikevaihdosta 12,2 16,6 16,7
Liikevoitto 191 429 874
 % liikevaihdosta 4,3 9,3 9,4
Voitto ennen veroja 180 393 833
 % liikevaihdosta 4,1 8,5 8,9
Katsauskauden voitto 153 273 662
 % liikevaihdosta 3,5 5,9 7,1
       
Oman pääoman tuotto, % 11,0 19,1 22,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,0 25,4 25,5
Korollinen vieras pääoma 226 452 339
Rahavarat 1 534 1 817 1 404
Vapaa kassavirta 777 1 322 1 165
Nettovelka -1 308 -1 365 -1 065
Oma pääoma 2 601 2 748 2 981
Nettovelkaantumisaste, % -50,3 -49,8 -35,7
Omavaraisuusaste, % 47,6 46,6 51,3
Taseen loppusumma 7 156 7 413 6 845
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 420 304 518
% liikevaihdosta 9,5 6,6 5,6
Tuotekehitysmenot 918 846 1 619
% liikevaihdosta 20,8 18,3 17,4
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 84 76 78
Henkilöstö kauden alussa 81 73 73
Henkilöstö kauden lopussa 84 79 81
       
Tulos/osake, euroa 0,013 0,022 0,054
Oma pääoma/osake, euroa 0,209 0,221 0,240