Avaldatud: 2013-07-17 15:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Poolaastaaruanne

2013. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

 

Segmendid (EURm) Q2/13 Q2/12 yoy 6m/13 6m/12 yoy
Supermarketid 84,5 84,1 0,5% 164,0 161,3 1,7%
Kaubamaja 21,4 21,0 1,6% 41,4 40,0 3,3%
Autokaubandus 13,0 9,4 39,2% 22,1 15,5 42,5%
Jalatsikaubandus 4,1 3,6 12,5% 6,8 6,6 3,6%
Kinnisvara 0,8 0,7 11,2% 1,6 1,4 7,7%
Müügitulud kokku 123,8 118,8 4,2% 235,8 224,9 4,9%
             
Supermarketid 0,4 -0,1 -461,9% -1,3 1,8 -175,7%
Kaubamaja 1,0 0,8 21,3% -0,5 0,5 -198,6%
Autokaubandus 0,8 0,6 32,2% 1,0 0,9 8,2%
Jalatsikaubandus 0,3 0,2 55,4% -0,3 -0,3 -7,6%
Kinnisvara 2,2 0,8 163,8% 3,4 2,6 31,4%
Puhaskasum kokku 4,6 2,3 100,6% 2,4 5,5 -57,4%

Tallinna Kaubamaja kontserni 2013. aasta I poolaasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 235,8 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2012. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 224,9 miljonit eurot, 4,9%. Teises kvartalis oli kontserni müügitulu 123,8 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,2%. Kontserni 2013. aasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 2,4 miljonit eurot, mis on enam kui kaks korda eelmise aasta sama perioodi kasumist madalam, siis oli kasum 5,5 miljonit eurot. Kontserni teise kvartali puhaskasum oli 4,6 miljonit eurot, mis on kaks korda enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kvartali puhaskasumit on oluliselt mõjutanud dividendide tulumaks 3,8 miljonit eurot, mis 2013. aastal kajastus I kvartali tulemustes, 2012. aastal aga  samas summas teises kvartalis. Maksueelne kasum oli I poolaastal 6,1 miljonit eurot, kahanedes aastaga 34,1%. II kvartalis ulatus maksueelne kasum 4,6 miljoni euroni, kuid oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 23,6% madalam.

Puhaskasum jäi tugevalt alla eelmise aasta tulemusele, kuid vastas olulises osas ettevõtte plaanidele, milles oli arvestatud nii laienemiste kui konkurentsi- ja majanduskeskkonna muutustega. Planeeritult vähendasid kontserni I poolaasta brutotulu 1,3 miljoni euro ulatuses aasta varasemaga võrreldes lisandunud lojaalsusprogrammi kaudu klientidele antavad boonuspunktid. See omakorda tõi kaasa brutomarginaali languse. 2012. aasta mais lansseeritud uuenenud lojaalsusprogramm on ennast õigustanud ning toetab erinevate kontserni jaesegmentide käivet. Esimese poolaasta opereerimiskuludes kajastub 0,3 miljonit eurot uute kaupluste avamisega seotud arenduskulusid, mida ei kapitaliseerita. Muudeks teguriteks kasumi vähenemisel oli soojus- ja elektrikulude ning tööjõukulude ootuspärane kasv (soojus- ja elektrikulud kasvasid I poolaastal 20,0% ning tööjõukulud kasvasid 13,3%). Ootustest madalaks kujunes käibe kasv. Suures mahus turule lisandunud jaekauplused annavad klientidele suure valikuvõimaluse ning üha tähtsamaks saab klientidele kaupade värskus, kvaliteet, hind, kättesaadavus ja kiire ning asjatundlik teenindus kauplustes. Seetõttu on kontsern kaupade paremaks juhtimiseks asunud uuendama kaubandustarkvara supermarketite ketis, koolitab teenindus- ja tugipersonali ning täiendab hankeprotsesse. 2013. aasta I poolaastal avati Läänemere Selver Tallinnas ja Aardla Selver Tartus ning laiendati Saare Selverit Saaremaal, lisandus SelveEkspressi teenus seitsmes Selveri kaupluses ning Shu kingakauplus Jõhvis.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2013. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 164,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 1,7%. II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 84,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 0,5%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2013. aasta I poolaastal 0,35 tuhat eurot ja II kvartalis 0,36 tuhat eurot, jäädes eelmise aastaga võrreldes vastavalt 6,6% ja 8,1% madalamaks. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli 2013. aasta I poolaastal keskmiselt 0,36 tuhat eurot ja II kvartalis 0,37 tuhat eurot, näidates vastavalt 4,0% ja 5,6%-list kahanemist. Selveritest tehti 2013. aasta I poolaastal 16,4 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemal perioodil tehtud ostude arvu 2,0% võrra. Selveri kaupluste müügitulu kasv on olnud käesoleval aastal turusegmendi (spetsialiseerimata kauplused, kus on ülekaalus toidukaubad, alkohol ja tubakas) käibe kasvust madalam. Kaupade müügitulu kasvu on toetanud uute kaupluste avamine. Positiivsemaid müügitulemusi on näidanud I poolaastal toidukaubad, mille osakaal kogukäibes on suurenenud. Tööstuskaupade müük jäi eelmisele aastale alla. Võrreldavate kaupluste tulemustele on mõju avaldanud muutunud konkurentsisituatsioon. Sealhulgas on uusi kauplusi avanud nii konkurendid kui Selver ise, millest tulenevalt toimub pidev klientide ümberjaotumine olemasolevate ning uute kaupluste vahel. Eelmise aasta müügitulu baas on kõrgem mõningate kampaaniate võrra, mida käesoleval aastal ei olnud. Raamatupidamislikult avaldavad müügitulule negatiivset mõju täiendavad boonuspunktid klientidele, eelmise aasta maikuuni see mõju puudus. Samuti on 2012. aasta võrdlusbaas kõrgem 2013. aasta I poolaastal kolmeks nädalaks renoveerimiseks suletud Saare Selveri saamata jäänud käibe võrra.

2013. aasta I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 0,4 miljonit eurot. Maksujärgselt lõpetati I poolaasta 1,3 miljoni suuruse kahjumiga. Konsolideeritud II kvartali maksueelne kasum ning puhaskasum oli 0,4 miljonit eurot. II kvartali puhaskasum ületas 0,5 miljoni euro võrra aasta varasemalt teenitud puhaskahjumit; I poolaasta puhaskahjum jäi aasta varasemast 3,1 miljonit eurot madalamaks. Eestis teenitud maksueelne kasum ja puhaskasum olid II kvartalis 1,0 miljonit eurot. I poolaastal oli tulumaksueelne kasum 1,6 miljonit eurot, poolaasta lõpetati 0,1 miljoni eurolise kahjumiga. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2012. aasta dividendide tulumaks oli kajastatud II kvartalis. Lätis teenitud maksueelne kahjum ja puhaskahjum olid I poolaastal 1,2 miljonit eurot, millest II kvartali osa oli 0,6 miljonit eurot. Kahjum püsis aasta varasemal tasemel. Äritegevus Lätis on külmutatud. Selveri I poolaasta majandustulemusele on olulist negatiivset mõju avaldanud marginaalide vähenemine. Selle peamiseks põhjuseks on toidukauba osakaalu kasv, mille marginaal on madalam kui tööstuskaubal. On kasvanud allahindlusega müüdud toodete osakaal ja samuti on marginaalide langusele mõju avaldanud 2012. aasta maikuus uuenenud lojaalsusprogrammiga kaasnenud boonuspunktid. Eestis teenitud kasumile on avaldanud positiivset mõju jätkuv kuluefektiivne tegutsemine. Kasumile on vähendavana mõjunud elektri- ja soojusenergia hinnatõusud. Samuti avaldavad kasumi kujunemisele mõju kulud, mis kaasnevad uute kaupluste avamiste ja käivitamiste ning olemasolevate renoveerimisega. 2013. aasta IV kvartalis on kavas avada 3 uut kauplust – Tallinnas Balti jaamas ning Peetri alevikus ja Viljandi kesklinnas.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2013. aasta 6 kuu müügitulu oli 41,4 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,3%. Sellest teises kvartalis oli müügitulu 21,4 miljonit eurot, mis oli 2012. aasta II kvartali tuludest kõrgem 1,6%. Kaubamajade maksueelne kasum 2013. aasta esimesel poolaastal oli 0,7 miljonit eurot, olles aasta tagusest tulemusest parem 37,3%. Teises kvartalis oli maksueelne kasum 1,0 miljonit eurot, mis oli 2012. aasta kasumist kõrgem 21,3% ehk 0,2 miljonit eurot. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel poolaastal 0,27 tuhat eurot kuus, mis on 2,1% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamaja müügitulemusele avaldasid teises kvartalis mõju konkurentide suvised allahindluskampaaniad, mis sellel aastal algasid oluliselt varem. Kaubamajade 6 kuu ärikasum 2013. aastal oli 0,6 miljonit eurot, mis oli aasta tagusest tulemusest parem 41,0% ehk 0,2 miljonit eurot. Kaubamaja tulemust mõjutas negatiivselt jaanuari lõpus alanud Muusikapoe lõpukampaania mõlemas müügimajas Tallinnas ja Tartus I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti müügitulu 2013. aasta esimesel poolaastal oli 2,0 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 17,0%. I.L.U. keti puhaskahjum esimesel poolaastal oli 0,3 miljonit eurot, mis on aastatagusest tulemusest parem 3,3%. Võrreldes möödunud aasta esimese poolaastaga on I.L.U. ketil alates 2012. aasta augustist avatud ka kuues kauplus Tartus Tasku Keskuses.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2013. aasta I poolaasta müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 22,1 miljonit eurot. Müügitulu ületas 42,5% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 17,2%. Teise kvartali 13,0 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasema müügitulu 39,2%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 15,0%. I poolaastal müüdi kokku 1100 sõidukit, sellest II kvartalis 642 sõidukit. Segmendi 2013. I poolaasta puhaskasum ulatus 1,0 miljoni euroni ja II kvartali puhaskasum oli 0,8 miljonit eurot. Eelmise aasta sama perioodi tulemust ületas see vastavalt 8,2% ja 32,2%. 2013. aasta I poolaastal tehti algust autokaubandussegmendi juriidilise struktuuri korrastamisega. Struktuurimuudatus on plaanitud lõpule viia III kvartalis ning selle tulemusena viiakse KIA Auto AS-i osalused Läti tütarühingus Forum Auto SIAs ja Leedu tütarühingus UAB KIA Auto otse TKM Auto OÜ alla ning kontserni autode müügitegevus Eestis koondatakse AS Viking Motors alla.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2013. aasta I poolaasta käive oli 6,8 miljonit eurot, kasvades aastaga 3,6%. II kvartalis oli käive 4,1 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2012. aasta sama perioodiga 12,5%. Võrreldes nõrga esimese kvartaliga näitas II kvartal stabiliseerumise märke ning tulemust  andsid ka 2012. aasta IV ja 2013. aasta I kvartalis avatud uued kauplused (3 Shu ja 1 ABC kauplus). Esimese poolaasta kahjumiks kujunes 0,3 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aruandeaasta sama perioodiga vähenenud 0,02 miljoni euro võrra. II kvartali kasumiks kujunes 0,3 miljonit eurot, ületades 2012. aasta II kvartali tulemuse 0,1 miljoni euro võrra. 2013. aasta II kvartalis viidi lõpule jalatsikaubanduse segmendi juriidilise struktuuri korrastamine. Struktuurimuudatuse käigus ühendas AS ABC King endaga AS Tartu Kaubamaja ja OÜ Suurtüki NK. AS ABC King ärinimi on alates 17.05.2013 AS TKM King. Kontserni jalatsikaupluste ketti kuulub 2013. aasta II kvartali lõpu seisuga 28 kauplust üldpinnaga 8,8 tuhat m²

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2013. aasta I poolaasta kontserniväline müügitulu oli 1,6 miljonit eurot (2012 1,4 miljonit eurot), suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 7,7%. II kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,8 miljonit eurot (2012 0,7 miljonit eurot), suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11,2%. Müügitulu tõus tuleneb peamiselt 2012. ja 2013. aastal lisandunud üüripindadest. Kinnisvara segmendi 2013. aasta I poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 4,3 miljonit eurot, mis on 0,7 miljonit eurot enam, kui eelmise aasta samal perioodil (2012. aasta I poolaasta kasum oli 3,6 miljonit eurot), suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 19,4%. Kinnisvarasegmendi 2013. aasta II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,2 miljonit eurot (2012. aasta II kvartalis oli maksueelne kasum 1,8 miljonit eurot), mis on 0,4 miljonit eurot enam ja suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22,8%. 2013. aastal valmib Peetri Selver Rae vallas ja Riias Ulmana tänaval on kavas rekonstrueerida hoone tänapäevaseks autosalongiks.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 

Tuhandetes eurodes 

  30.06.2013 31.12.2012
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 12 000 13 494
Nõuded ja ettemaksed 11 676 18 497
Varud 48 727 48 264
Käibevara kokku 72 403 80 255
Põhivara    
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 674 667
Sidusettevõtjad 1 714 1 628
Kinnisvarainvesteeringud 3 756 3 756
Materiaalne põhivara 200 816 190 298
Immateriaalne põhivara 10 900 11 236
Põhivara kokku 217 860 207 585
VARAD KOKKU 290 263 287 840
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 15 440 17 210
Võlad ja ettemaksed 62 372 64 151
Lühiajalised kohustused kokku 77 812 81 361
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 77 346 59 781
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 1 049 519
Pikaajalised kohustused kokku 78 395 60 300
KOHUSTUSED KOKKU 156 207 141 661
Omakapital    
Aktsiakapital 24 438 24 438
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 50 521 51 079
Konverteerimiserinevused -235 -7
Jaotamata kasum 56 729 68 066
OMAKAPITAL KOKKU 134 056 146 179
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 290 263 287 840

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

  II kvartal 2013 II kvartal 2012 6 kuud 2013 6 kuud 2012
         
Müügitulu 123 771 118 833 235 781 224 867
Muud äritulud 201 102 415 250
         
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused -93 041 -87 986 -178 609 -167 879
Mitmesugused tegevuskulud -12 839 -11 627 -25 249 -23 133
Tööjõukulud -10 298 -9 101 -20 008 -17 663
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 744 -3 571 -5 495 -6 109
Muud ärikulud -123 -65 -214 -205
Ärikasum 4 927 6 585 6 621 10 128
Finantstulud 9 33 17 88
Finantskulud -335 -579 -594 -988
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt 46 40 86 79
Kasum enne tulumaksustamist 4 647 6 079 6 130 9 307
Tulumaks 2 -3 762 -3 770 -3 766
Aruandeperioodi puhaskasum 4 649 2 317 2 360 5 541
Muu koondkasum        
Kirjed, mida hiljem klassifitseeritakse ümber kasumiaruandesse        
Konverteerimiserinevused -33 169 -228 138
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku -33 169 -228 138
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 4 616 2 486 2 132 5 679

 

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000


Börs_Kaubamaja_2Q2013_est.pdf