Publicerad: 2013-05-23 18:12:27 CEST
ALM Equity AB
Kommuniké från årsstämma

ALM Equity: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Stockholm, 2013-05-23 18:12 CEST --  

 

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) torsdagen den 23 maj 2013 varvid följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2012 samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, vilket motsvarar en total utdelning om 6.823.866 kronor.  Avstämningsdagar är sista vardagen i juni, september och december 2013 samt sista vardagen i mars 2014, dvs 28 juni 2013, 30 september 2013, 30 december 2013 och 31 mars 2014. Ingen utdelning sker till stamaktieägarna utan resterande vinstmedel, 41.054.218 kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelsearvodet fastställdes till 180.000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 60.000 kronor och övriga ledamöter som ej är anställda av bolaget ska erhålla 40.000 kronor vardera. Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens ordförande.

Ernst & Young omvaldes som bolagets revisor.

Årsstämman beslöt att fastställa principerna för utseende av valberedning och de av valberedningen föreslagna instruktionerna till densamma.

Årsstämman fastställde även principer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Slutligen beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 1.000.000 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 10.000.000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

 

För mer information kontakta: 

Joakim Alm, VD, 073 396 97 27

  

Stockholm den 23 maj 2013

 

ALM Equity AB (publ)

org. nr 556549-1650


Kommuniké årsstämma 2013.pdf