Publicerad: 2013-05-23 14:39:26 CEST
ALM Equity AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013

Stockholm, 2013-05-23 14:39 CEST --  

 

Januari - mars 2013

 • Omsättningen uppgift till 113,1 (101,4) Mkr.
   
 • Resultatet uppgick till 23,0 (16,0) Mkr, motsvarande 2,14 (1,45) kr per stamaktie.
   
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 366,4 (345,2) Mkr, motsvarande 25,46 (23,36) kr per stamaktie och 106,25 (106,25) kr per preferensaktie.  
   
 • Likvida medel uppgick den 31 mars till 78,7 (76,3) Mkr.
   
 • Under perioden perioden såldes 64 (24) bostadsrätter i projekt till ett värde av 137,2 (31,3) Mkr, varav ALM Equitys andel var 38 (24) bostadsrätter till ett värde av 70,3 (31,3) Mkr.
   
 • Projektet Fyrlotsen innehållande fastigheten Fyrvaktaren 1 har sålts vidare till en ny intressesfär för nystart i form av projektet Fyrlotsen 2.0. ALM Equitys andel i projektet är 47,4 % och försäljningen har gett en positiv resultateffekt om ca 22 Mkr som redovisas under perioden.
   
 • Förvärv av fastigheten Stockholm Archimedes 1 i Bromma, ett planprojekt villkorat färdig detaljplan. Fastigheten består av 18 200 kvm kontor och lager som planeras att omvandlas till bostäder (ägarandel 100 procent).  
     
 • Förvärv av projektet Linbanan i Enköping innehållande fastigheten Galgvreten 3:7 i Enköping, om 7 500 kvm (ägarandel initialt 100 procent).


 

  jan-mar jan-mar
Mkr 2013 2012
Nettoomsättning 113,1 101,4
Rörelseresultat 27,7 15,5
Periodens resultat 23,0 16,0
Resultat per stamaktie (kr) 2,14 1,45
Avkastning eget kapital 33 % 26 %

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 

 • Byggstart av projektet Lampfabriken i Sundbyberg omfattande 85 bostadsrätter och lokaler.
   
 • 34 bostadsrätter har sålts i projekt till ett värde av 98,6 Mkr, varav ALM Equitys andel var 14 till ett värde av 40,0 Mkr.
   
 • Preferenskapitalet har omstrukturerats genom inlösen av cirka 25 procent av de gamla preferensaktierna och en höjning av preferensutdelningen till 8,40 kr/år från 5,00 kr/år. Dessutom genomfördes en fondemission av preferensaktier till stamaktieägarna.

  

VD har ordet

Marknaden har under första kvartalet 2013 varit bättre än under fjärde kvartalet 2012. Den positiva utveckling som pågått under slutet av 2012 har fortsatt över årsskiftet för att sedan mattas av något under början av andra kvartalet.

Tendensen att marknaden stärks under en period för att sedan mattas av och återigen stärkas  verkar numera vara det normala på marknaden. En av anledningarna till ryckigheten är att man på andrahandsmarknaden måste sälja först och köpa sen. När tillräckligt många gör det samtidigt ökar utbudet och när alla sålt svänger efterfrågan vilket leder till tillfälliga upp- och nedgångar.

Den underliggande efterfrågan på våra huvudmarknader är fortsatt god då ett lågt bostadsbyggande i kombination med bostadsbrist fortfarande föreligger.

Bokningsläget i samtliga säljstartade projekt är bra. Under perioden konverterades bokningar till bindande avtal som strax efter första kvartalets utgång möjliggjort byggstart i projektet Lampfabriken i Sundbyberg med 85 bostadsrätter och lokaler. Totalt har vi under 2013 sålt bostadsrätter inklusive lagerlägenheter för cirka 250 mkr varav ALM Equitys andel utgjorde cirka 124 Mkr. Fyra projekt är nu under produktion med sammanlagt 170 bostäder. Ytterligare fem projekt är under försäljning och kommer att produktionsstartas så snart försäljningen når 75 procent. Målsättningen är att detta ska ske under det andra och tredje kvartalet 2013.

Projektportföljen fortsatte att växa under perioden med ett nytt planprojekt och ett bostadsprojekt. Totalt består bostadsportföljen av cirka 1 200 bostäder och planportföljen av en uppskattad potential om cirka 2 600 bostäder. Målsättningen är att fortsätta förvärva planprojekt som i egen regi kan utvecklas till bostäder inom 2 till 5 år. Under året räknar vi med att tre planprojekt om cirka 16 300 kvm kommer att flyttas till bostadsportföljen. Samtidigt beräknas ca 4 800 kvm lämnas till slutkund i samband med att två bostadsprojekt färdigställs.

Likviditeten fortsätter att vara god och ökade till 78,7 Mkr trots investeringar i nya projekt och placering av överlikviditet i våra projekt.

Periodens resultat blev 23,0 Mkr vilket är 7,0 Mkr bättre än motsvarande period föregående år. Resultatet påverkades av försäljning av projekt med 21,9 Mkr. Resultatet varierar mellan perioderna beroende på när projekten avräknas eller konceptualiseras och säljs. För att få en rättvisande bild av bolagets utveckling ska hänsyn tas till utvecklingen av bolagets byggrättsportfölj på kort-/medellång sikt och planportföljen på lång sikt.

Med tanke på bolagets goda resultat- och likviditetsutveckling kommer vi att fortsätta vår satsning på utveckling av bostäder genom ytterligare förvärv av byggrätter och planprojekt.

Stockholm den 23 maj

Joakim Alm

 

 

 

 


ALM kvartalsrapport Q1 2013-23 maj.pdf