Avaldatud: 2013-05-22 22:29:35 CEST
Pro Kapital Grupp
Korralise üldkoosoleku kutse

AS PRO KAPITAL GRUPP AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Tallinn, 2013-05-22 22:29 CEST -- Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär

Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Põhja pst. 21 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui ÜHING) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 19. juunil 2013.a. algusega kell 10.00 ÜHINGU asukohas, Tallinnas Põhja pst. 21. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. juunil. 2013.a. kell 9.45 ja lõppeb kell 10.00 koosoleku toimumise kohas.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on ÜHINGU 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine, kahjumi katmise otsustamine, kohustusliku reservkapitali moodustamine, audiitori valimine ja nõukogu liikme volituste pikendamine ning uue nõukogu liikme valimine.  Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi juhatus.

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1.    Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Nõukogu ja juhatuse ettepanek:
   
Valida üldkoosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja valida üldkoosoleku protokollija vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele.

2.    2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine

ÜHING on koostanud 2012 majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks. Aastaaruande kinnitamine on ÜHINGU aktsionäride pädevuses.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
   
Kinnitada 2012.a. majandusaasta aruanne

3.    Kahjumi katmise otsus

ÜHINGU kahjum 31. detsembril 2012 lõppenud majandusaastal moodustas 5 952 000 eurot. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamine / kahjumi katmine aktsionäride pädevuses.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
   
Katta 31. detsembril 2012 lõppenud majandusaasta kahjum summas  5 952 000 eurot eelmise perioodide jaotamata kasumi arvelt.

4.    Kohustusliku reservkapitali moodustamine

Vastavalt äriseadustikule ja ÜHINGU põhikirjale peab ÜHING moodustama kohustusliku reservkapitali, mis vastab 10%-le aktsiakapitalist.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
   
Kanda 1 063 708,44 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumist kohustuslikku reservkapitali.

5.    Audiitori valimine

AS Deloitte Audit Eesti osutas ÜHINGULE 2012 majandusaastal teenust seoses ÜHINGU aastaaruande auditeerimisega.

Nõukogu hinnangul on audiitor täitnud oma kohustused vastavuses sõlmitud lepingua ja nõukogul puuduvad etteheited osutatud teenusele.

Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise tava nõuetele kinnitanud, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos, mis võib mõjutada audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel.

Juhatus on võtnud erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakkumised 2013 majandusaasta auditi läbiviimiseks. Nõukogu soovitus on jätkata koostööd AS-iga Deloitte Audit Eesti, kuna nende hinnapakkumine ja teenuse kvaliteet on parima suhtega.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
   
Valida AS Deloitte Audit Eesti ÜHINGU audiitoriks 2013 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile ÜHINGU ja ÜHINGU tütarettevõtete auditeerimise eest 2013 majandusaastal makstav tasu summas 52 000 eurot (käibemaksuta).


6.    Nõukogu liikmete volituste pikendamine, uue nõukogu liikme valimine

Kolme nõukogu liikme, Emanuele Bozzone, Renato Bullani ja Giuseppe Prevosti, volituste tähtaeg möödub 05.07.2013.a.

Pertti Huuskonen ja Petri Olkinoura volituste tähtaeg möödub 13.04.2015.a.

Renato Bullani ja Giuseppe Prevosti  on avaldanud soovi mitte jätkata nõukogu liikmetena seoses isikliku äritegevusega seotud ajapuudusega.

Emanuele Bozzone on andnud oma nõusoleku jätkata ÜHINGU nõukogu liikmena.

Nõukogu on teinud ettepaneku, et nõukogu võiks jätkata 4 liikmelisena ja seoses sellega valida, pärast Renato Bullani ja Giuseppe Prevosti volituste tähtaja lõppemist, uus nõukogu liige.

Nõukogu ettepanek:
   
Pikendada Emanuele Bozzone volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 06.07.2013 kuni 05.07.2013.

Valida ÜHINGU uueks nõukogu liikmeks alates 06.07.2013 kuni 05.07.2016 Ernesto Achille Preatoni.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so seisuga  12.06.2013. a kell 23:59.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil: AS Pro Kapital Grupp, Põhja pst. 21, Tallinn, 10414.

Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri.

Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri.

Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning soovitavalt tuleks sellele lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ÜHINGULE esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile prokapital@prokapital.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate ÜHINGU kontorisse aadressil Põhja pst. 21, Tallinn hiljemalt 18.06.2013. a kell 16:00.
 
Korralise üldkoosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või e-maili aadressil prokapital@prokapital.ee. Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse ÜHINGU koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus investorile all.

ÜHINGU aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega, nõukogu kirjaliku aruandega 2012 majandusaasta ja majandusaasta aruande kohta ja nõukogu liikmete kandidaatide CV-dega ÜHINGU koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus investorile all, või tööpäeviti ajavahemikus 10:00-16:00 Pro Kapitali kontoris aadressil Põhja pst. 21, Tallinn.

Lugupidamisega
AS Pro Kapital Grupp juhatus
 

         Iveta Vanaga
         Investorsuhete juht
         Mobiil: +37129239064
         E-mail: iveta@prokapital.lv