Avaldatud: 2013-05-17 15:40:00 CEST
Arco Vara
Kvartaliaruanne

Arco Vara AS 2013. aasta I kvartali vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

Üldine kommentaar:

I kvartalis stabiliseerus kontserni tegevus Bulgaarias, kuna muutsime Manastirski ja Madridi arendusi rahastanud Piraeus pangaga sõlmitud laenulepingute tingimusi. Samuti taasalustasime Lätis Bišumuiža korterite lõpuni ehitamist. 

Samaaegselt pingestus Eestis olukord seoses Ahtri 3 ja Tivoli arendustega. Mõlemad arendused on kontserni 50/50 ühisettevõtted partneritega. Ahtri 3 arenduses alustas projekti rahastanud Danske pank ühisettevõtte Arco HCE vastu täitemenetlust ning samuti asus sisse nõudma käendust Arco HCE-d käendanud osanikelt: Arco Investeeringute AS-ilt ja OÜ-lt Ahtrimaa. Alanud on kolm kohtulikku vaidlust ning täitemenetlus on peatatud. Paralleelselt otsivad osapooled konstruktiivseid lahendusi.  Pean tõenäoliseks, et lähiajal leitakse kõiki osapooli rahuldav lahendus.

Tivoli projektis ütlesid projekti partner International Invest Project OÜ ja projekti rahastanud Kylemore International Invest Corp üles Tivoli Arendus OÜ laenulepingu. Samuti oli ühisettevõte Tivoli Arendus sunnitud viitega ehitaja rikkumistele üles ütlema ehituslepingu. Tivoli projekti realiseerimine äriplaanis ettenähtud viisil ja tähtaegadel, mis oli raske juba 2012. aasta lõpus, muutus 2013 I kvartali jooksul võimatuks. Kontsern koos partneriga tegeles aktiivselt lahendustega projekti restruktureerimiseks või lõpetamiseks kõige vähem kahjulikul viisil, arvestades Arco Vara AS-i poolt  antud käendust, Tivoli kinnistutel lasuvate hüpoteekide järjekorda ning Tivoli Arendusele antud laenude jääke ja intressimäärasid. Vahearuande avalikustamise ajaks on Tivoli kinnistu pandud enampakkumisele. Pean ka siin tõenäoliseks, et II - III kvartali jooksul saabub kõiki osapooli rahuldav lahendus.

Kommentaar müügimahtudele:

Kontserni müügimahu vähenemine 2013. aasta  I  kvartalis võrreldes 2012. aasta I kvartaliga on ootuspärane. Kontsern on lõpetamas tegevust keskkonnaehituse valdkonnas. Kuivõrd aastatel 2011-2012 on ehitusdivisjon andnud ca 40% kontserni kogukäivest, siis valdkonna kokkutõmbamine vähendab oluliselt ka kontserni müügimahtu. Seejuures osundan, et kõiki ehitusega seotud jooksvaid kohustusi täidetakse nõuetekohaselt, kuigi see on nõudnud viimaste kuude jooksul kontserni teistelt ettevõtetelt ning Arco Ehituselt endalt jõulist käitumist. 

Arendusdivisjoni müügimaht on kasvanud I kvartalis 71 % ning teenindusdivisjoni müügimaht on püsinud stabiilne. Absoluutarvudes on arendusdivisjoni müügimaht siiski suhteliselt väike ning eesmärk on seda parandada. 

Kommentaar kasumile:

Kontserni 2013. aastaks seatud eesmärk oli jõuda ärikasumisse. I kvartalis jõudsime nii ärikasumisse kui ka minimaalsesse puhaskasumisse. Samas osundan, et trendi jätkumiseks ja kasumite suurendamiseks on vajalik müügimahtude kasvatamine. Kasvu toetatavad ka teenindusdivisjoni üksused, kuid ennekõike tuleb kasvuvõimalusi otsida arendustegevuse jätkamisest ja laiendamisest. Arendustegevuse laiendamine kontserni tänastest omavahenditest on raske. Seetõttu tuleb 2013. aasta jooksul leida lahendusi täiendava kapitali kaasamiseks.

Kommentaar laenukoormusele

I kvartalis vähendas kontsern oluliselt oma laenukoormust. Seisuga 31.12.2012 oli  kontsernil intressikandvaid kohustusi summas 18,8 mln eurot, seisuga 31.03.2013 16,6 mln eurot ehk vähenemine kolme kuuga 2,2 mln eurot.  Samuti vähendasime laenude keskmist intressimäära, mis eriti Bulgaarias on mõjutanud meie tegevust oluliselt positiivsemas suunas. Edasine laenukoormuse vähendamine on võimalik, müües jätkuvalt  arenduse valmistooteid; kuid teiselt poolt  muutub aktuaalseks täiendavate rahaliste vahendite kaasamine arendustegevuse jätkamiseks ja laiendamiseks. Seetõttu intensiivset laenukoormuse vähenemise jätkumist oodata ei ole.

Kommentaar kontserni tööjõu osas:

I kvartalis kontserni heaks rakendatud inimeste hulk võrreldes 2012. aasta lõpuga oluliselt ei muutunud ning olulisi muutusi tööjõu hulgas või tööjõukuludes pole ka plaanis, välja arvatud seoses ehitusdivisjoni tegevusmahtude vähenemisega. Põhirõhk on tööoperatsioonide efektiivsusel ja grupisisese sünergia loomisel.  

 

PÕHILISED NÄITAJAD

  • 2013.  aasta I kvartali müügitulu oli 2,8 mln eurot.  2012. aasta I kvartali tulemus oli 3,6 mln eurot. Müügitulu oli 2013. aasta esimeses kvartalis 22% väiksem kui aasta tagasi samal perioodil, see on tingitud eelkõige ehitustegevuse mahtude olulisest vähenemisest. Kui teenindusdivisjoni tulud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ei muutunud, siis arendusdivisjoni tulud kasvasid 71%.
  • Ärikasum oli  I kvartalis 0,3 mln eurot.  2012. aasta samal perioodil kujunes kontserni ärikahjumiks 0,5 mln eurot.
  • I kvartali puhaskasum oli 39 tuh eurot. Võrdluseks, et 2012. aasta I kvartal lõpetati puhaskahjumiga 1,3 mln eurot.
  • Omakapitali suhe varadesse on paranenud ja moodustab 11,7% varade mahust (31.12.2012: 10,8%).
  • Laenukoormus (netolaenud) on vähenenud tasemele 14,2 mln eurot (31.03.2012: 22, 3 mln  eurot) ning laenude keskmine intressimäär on langenud tasemele 5,2% aastas.
  • Ehituslepingute järelejäänud maht oli I kvartali lõpu seisuga 2,3 mln eurot, 2012 I kvartali lõpus 12,9 mln eurot. Kontsern lõpetab 2013. aastal nõuetekohaselt kõik pooleliolevad ehituslepingud keskkonnaehituse valdkonnas. Tegevust keskkonnaehituse valdkonnas kontsernil jätkata plaanis ei ole.
  • I kvartalis müüdi kontserni poolt arendatavates projektides 15 korterit ja krunti (2012 I kvartal: 4).
    I kvartal 2013 I kvartal 2012
EUR miljonites      
Müügitulu   2,8 3,6
Ärikasum   0,3 -0,5
Puhaskasum   0,0 -1,3
       
EPS (eurodes)   0,01 -0,18
       
Varad kokku, perioodi lõpu seisuga   29,0 54,9
Investeeritud kapital, perioodi lõpu seisuga   19,4 44,3
Netolaenud, perioodi lõpu seisuga   14,2 22,3
Omakapital, perioodi lõpu seisuga   3,4 20,3
       
Laenude keskmine pikkus (aastates)   2,1 2,3
Laenude keskmine intress (aastas)   5,2% 6,9%
ROIC (jooksev 4 kvartalit)   neg neg
ROE (jooksev 4 kvartalit)   neg neg
       
Töötajate arv perioodi lõpul   76 140

 

 TULUD JA KASUM

    I kvartal 2013 I kvartal 2012
EUR miljonites      
Müügitulu      
Teenindus   0,6 0,6
Arendus   1,2 0,7
Ehitus   1,1 2,4
Elimineerimine   -0,1 -0,1
Müügitulu  kokku   2,8 3,6
       
Ärikasum      
Teenindus   0,0 0,0
Arendus   0,4 -0,6
Ehitus   0,0 0,4
Elimineerimine   0,0 0,0
Jagamatud tulud-kulud   -0,1 -0,3
Ärikasum kokku   0,3 -0,5
       
Intressitulud ja -kulud   -0,3 -0,4
Puhaskasum   0,0 -0,9

 

RAHAVOOD

      I kvartal 2013 I kvartal 2012
EUR miljonites        
Äritegevuse rahavood     0,1 -1,2
Investeerimistegevuse rahavood     1,4 1,0
Finantseerimistegevuse rahavood     -1,8 -0,3
Perioodi rahavood kokku     -0,3 -0,4
         
Raha ja raja ekvivalendid perioodi alguses     1,8 2,2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus     1,5 1,8

Suurimad lühiajalised laenukohustused järgmise 12 kuu jooksul:

  • laen vastavalt tagastusgraafikule projektis Boulevard Residence Madrid Sofias summas 0,7 mln eurot;
  • Manastirski projekti laen summas 1,7 mln eurot;
  • Bišumuiža 1 projekti laen summas 0,5 mln eurot.

2013. aasta I kvartali jooksul on makstud laenu tagasi Madridi ja Manastirski projektis Sofias ning tagastatud täielikult Pärnu Turg OÜ ja AS Kolde laen.

Lisaks on müügist sõltuv laenutagastus toimunud ettevõttes Marsili II SIA ning põhiosa tagasimaksega graafik on kehtestatud Arco Real Estate AS-i pangalaenule.

 

TEENINDUSDIVISJON

Teenindusdivisjoni tulemus on 2013. aasta I kvartalis olnud parem kui aasta varem. 2013. aasta I kvartali ärikasum oli kokku 46 tuhat eurot võrreldes 5 tuhande euro suuruse ärikahjumiga 2012. aasta I kvartalis. 2013. aasta I kvartali müügitulu oli 572 tuhat eurot, mis on sisuliselt sama võrreldes 2012. aasta I kvartaliga. Kontserni vahendustehingute arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tõusnud 3% ning hindamisaktide arv 6%. Samal ajal on maaklerite arv vähenenud 5% ja hindajate arv suurenenud 18%.

         
    I kvartal 2013 I kvartal 2012 muutus, %
Vahendatud objektide arv perioodis   323 313 3%
Müügis olevad projektid perioodi lõpus, tk   177 162 9%
Hindamisaktide arv perioodis   1470 1382 6%
Hindajate arv perioodi lõpus¹   46 39 18%
Maaklerite arv perioodi lõpus¹   71 75 -5%
Divisjoni töötajate arv perioodi lõpus   37 45 -18%
¹ sisaldab käsunduslepinguid        

 

ARENDUSDIVISJON

2013. aasta I kvartalis müüdi Arco Vara projektides 14 korterit ja 1 krunt. Lätis müüdi 1 Baltezersi krunt, Eestis 3 Kodukolde korterit ning Bulgaarias 11 Manastirski korterit.

Kodukolde projektis valmisid 2012. aasta juunikuus kuuenda etapina Helme tn 16 kaks kortermaja kokku 48 korteriga ning maiks 2013 on realiseeritud asjaõiguslike müügilepingutega kokku 46 korterit. Müümata korterite laoseis projektis oli 2013. aasta 1 kvartali lõpus 3 ja vahearuande väljaandmise hetkel 2 korterit.

Tehnika tn 53 projekteeritud B energiaklassile vastava elu-ja ärihoonele nimega Kastanimaja saadi ehitusluba jaanuaris 2012. Ehitustegevuse lõpptähtajaks on planeeritud august 2013. Korterite eelmüügiga alustati mais 2012. Müügitegevus on osutunud edukaks ning vahearuande esitamise ajaks oli võlaõiguslike müügilepingutega müüdud 12 korterit 14-st.

Bulgaarias on lõppenud Manastirski projekti I etapi ehitus. I etapis valminud 74-st korterist on 31.03.2013 seisuga broneeritud või müüdud 90%. Tänaseks on alustatud ka Manastirski projekti II etapi planeerimistöödega. Boulevard Residence Madrid äri- ja eluhoones Sofias jätkub äri- ja büroopindade väljarentimine ja vabade korterite müük.

Kui Lätis Bišumuiža 1 korterelamute arendusprojektis peatati III kv 2012 edasine arendus- ja ehitustegevus, siis veebruaris 2013 pikendati väljastatud ehitusluba korterelamute arendamise jätkamiseks. Maja 14 korteri ja 1149 ruutmeetrise müügipinnaga valmib augustis 2013. Hetkel käivad siseviimistlustööd. Maiks 2013 on broneeritud 8 korterit. Oma järge ootab projekti viimane 14 korteriga maja, majakarp on valmis. Projekti raames on varem valminud 7 maja, mille kõik korterid on müüdud.

1 märtsil võõrandas Arco Investeeringute AS 100%-se osaluse tütarettevõttes Pärnu Turg OÜ ettevõttele Bellvory Turg OÜ.

01.02.2013 ütles Tivoli Arendus OÜ üles projekteerimis- ja ehitustööde töövõtulepingu Nordeconiga, kuna Nordecon rikkus oluliselt lepingust tulenevaid kohustusi. 11.04.2013 esitas Tivoli Arenduse võlausaldaja Kylemore International Invest Corp sissenõude ja käivitas täitemenetluse Tivoli Arendusele kuuluvate kinnistute müümiseks ning oma nõude rahuldamiseks. Täitemenetlusega ühines ka Arco Vara.

Pangalaenu sissenõudmiseks alustas Danske Bank A/S täitemenetluse Arco Investeeringute AS-i 50%-se osalusega ühisettevõtte Arco HCE OÜ suhtes. Täitemenetluse objektiks oli Danske Bank A/S-i kasuks seatud hüpoteek kinnistule Ahtri 3. 20.02.2013 peatas kohus täitemenetluse Arco HCE OÜ suhtes. Paralleelselt otsib Arco Vara alternatiivseid võimalusi olukorra lahendamiseks.

2013. aasta märtsi lõpu seisuga töötas divisjonis kokku 6 inimest (31.12.2012 seisuga 10 inimest).

Projektide kohta leiab lisainfot: www.arcorealestate.com/arendus

 

EHITUSDIVISJON

Ehitusdivisjon on spetsialiseerinud keskkonna- ja infrastruktuuriprojektide ehitusele.

2013. aasta I kvartali lõpu seisuga on suuremateks käimas-olevateks ehitusprojektideks Paide reoveepuhastusjaama ehitus jäägiga 1,3 mln eurot ning Kuusalu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus jäägiga 0,9 mln eurot.

2013. aasta I kvartalis sõlmiti uusi ehituslepinguid 34 tuh euro väärtuses. Ehituslepingute järelejäänud maht on 2013. aasta I kvartali lõpu seisuga 2,3 mln eurot võrreldes 2012. aasta I kvartali lõpu 12,9 mln euroga.

2013. aasta märtsi lõpu seisuga töötas divisjonis kokku 19 inimest (31.12.2012 seisuga 26 inimest).


Konsolideeritud koondkasumiaruanne

  Lisa   I kvartal 2013 I kvartal 2012
EUR tuhandetes        
Müügitulu teenuste müügist     1 940 3 368
Müügitulu enda kinnisvara müügist     882 260
Müügitulu kokku 3   2 822 3 628
         
Müüdud kaupade ja teenuste kulu 4   -2 081 -2 815
Brutokasum     741 813
         
Muud äritulud     19 192
Turustuskulud 5   -65 -82
Üldhalduskulud 6   -490 -697
Muud ärikulud     -18 -716
Kasum tütarettevõtte müügist 11    98 0
Ärikasum     285 -490
         
Finantstulud 7   12 22
Finantskulud 7   -258 -394
Aruandeperioodi puhaskasum     39 -862
   Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis     38 -847
   Mitte-kontrolliva osaluse osa puhaskasumis     1 -15
         
Aruandeperioodi koondkasum     39 -862
   Emaettevõtte omanike osa koondkasumis     38 -847
   Mitte-kontrolliva osaluse osa koondkasumis     1 -15
         
Puhaskasum aktsia kohta eurodes 8   0,01 -0,18

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

  Lisa   31.03.2013 31.12.2012
EUR tuhandetes        
Raha ja raha ekvivalendid     1 433 1 775
Nõuded ja tehtud ettemaksed 9   3 391 3 094
Varud 10   11 542 11 701
Käibevara kokku     16 366 16 570
         
Kapitaliosaluse meetodil kajastatavad investeeringud     1 1
Kinnisvarainvesteeringud 11   12 083 14 097
Materiaalne põhivara     526 540
Immateriaalne põhivara     20 21
Põhivara kokku     12 630 14 659
VARAD KOKKU     28 996 31 229
         
Laenukohustused 12   3 422 16 838
Võlad ja saadud ettemaksed 13   6 558 6 645
Eraldised     3 077 3 084
Lühiajalised kohustused kokku     13 057 26 567
         
Laenukohustused 12   12 533 1 231
Võlad ja saadud ettemaksed 13   0 64
Pikaajalised kohustused kokku     12 533 1 295
KOHUSTUSED KOKKU     25 590 27 862
         
Aktsiakapital 8   3 319 3 319
Kohustuslik reservkapital     2 011 2 011
Jaotamata kasum     -1 920 -1 958
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital     3 410 3 372
Mittekontrolliv osalus     -4 -5
Omakapital kokku     3 406 3 367
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU     28 996 31 229

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

  Lisa   I kvartal 2013 I kvartal 2012
EUR tuhandetes        
Laekumised klientidelt     3 398 6 018
Tasumised tarnijatele     -2 412 -6 818
Maksude tasumine     -543 -529
Tagastatud maksud     53 235
Väljamaksed töötajatele     -294 -417
Muud tasumised ja laekumised äritegevusest     -57 -24
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU     145 -1 535
         
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus     0 -12
Materiaalse põhivara müük     2 0
Kinnisvarainvesteeringute müük     20 1 140
Laekunud müügiootel põhivara müügist     0 373
Tütarettevõtte müük     1 610 0
Antud laenud     0 -63
Tagatisdeposiitide avamine     -263 0
Saadud intressid     4 3
Muud tasumised investeerimistegevusest     0 -29
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU     1 373 1 412
         
Saadud laenud  12   93 261
Laenude ja kapitalirendikohustuste tagasimaksed  12   -1 666 -165
Makstud intressid     -248 -393
Muud tasumised finantseerimistegevusest     -2 -2
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU     -1 823 -299
         
RAHAVOOD KOKKU     -305 -422
         
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses     1 775 2 209
Raha ja raha ekvivalentide muutus     -305 -422
Raha ja raha ekvivalentide vähenemine tütarettevõtte müügil     -37 0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus     1 433 1 787

 

Egert Paulberg
Finantskontroller
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4503
egert.paulberg@arcovara.ee

 


Arco Vara 2013 Q1 vahearuanne .pdf