Avaldatud: 2013-05-16 08:45:07 CEST
Baltika
Kvartaliaruanne

Baltika auditeerimata majandustulemused, esimene kvartal 2013

Baltika parandas 2013. aasta esimese kvartali tulemust 440 tuhande euro võrra. Kvartali puhaskahjumiks kujunes 603 tuhat eurot, mis võrreldes aasta taguse 1 043 tuhande euroga tähendab 42%-list paranemist.

Parem tulemus saavutati tänu 7%-lisele müügikasvule ja seda olukorras, kus müük oli aasta esimestel kuudel võrreldes 2012. aastaga volatiilsem ja ilmastiku mõjutuste suhtes tundlikum. Pea kõiki moekaubanduse ettevõtteid mõjutas märtsi tavapärasest külmem ilm, mis tarbijate kevadrõivaste ostuvajadusi vähendas või edasi lükkas. Samas kvartali alguskuud jaanuar ja veebruar olid tugevad ja ootuspärase müügiga.

Jaemüük kasvas kõikides Balti riikides: Eestis 17%, Lätis 9% ning Leedus 6%. Ukrainas ja Venemaal müügid küll langesid, kuid see oli tingitud müügipinna vähenemisest ning müügiefektiivsus kasvas kõikidel Baltika turgudel, saavutades keskmiseks näitajaks 8%.

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tõusis brutokasumi marginaal 0,2 protsendipunkti. Samuti avaldas positiivset mõju jätkuv kontroll kulude üle: opereerimiskulude suhe müügitulusse paranes 2 protsendipunkti ulatudes 55%-ni.

Tuginedes senistele tulemustele saavutab ettevõte juhtkonna hinnangul 2013. aastaks seatud finantseesmärgid.

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud olulisemad sündmused

  •       Baltika avas esimeses kvartalis oma juhtiva kaubamärgi Monton uue kontseptsiooni esinduskauplused Baltikumi pealinnade kaubanduskeskustes: Tallinnas Viru Keskuses, Riias Galerija Centrs’s ja Vilniuses Akropolises.
  •       Baltika uusim bränd Bastion esitles 30. jaanuaril esmakordselt oma kevadsuvist kollektsiooni, mis disainitud Baltikas.
  •       Montoni e-pood montonfashion.com sai veebruaris aastaseks ja võrreldes lansseerimisperioodiga on müük võrreldavatel kuudel kasvanud pea kolm korda.
  •       Baltika sõlmis aprillis Montoni moekaupluste avamiseks Valgevenes frantsiisilepingu jaekaubandusoperaatoriga Valanga OOO. Plaanis on lähema viie aasta jooksul avada vähemalt 5 Montoni 150-250m2 müügipinnaga kauplust Valgevenes. Esimene Montoni kauplus Valgevenes ja ühtlasi esimene Baltika brändi frantsiisikauplus avatakse käesoleva aasta augustis Minskis.
  •       2013. aasta ühe eesmärgi, tõsta Baltika Grupi brändiportfelli kõigi brändide rahvusvahelist konkurentsivõimet, raames osaletakse Disainibuldooseri projektis. Disainibuldooser on aastani 2014 kestev pilootprojekt, mis on ellu kutsutud Eesti Disainikeskuse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EAS-i poolt eesmärgiga tõsta Eesti ettevõtete võimekust ja ekspordipotentsiaali.
  •       Baltika alustas koostöös Dan Pearlman bürooga Baltmani ja Bastioni uute poekontseptsioonide väljatöötamist.
  •       Ivo Nikkolo brändi juhiks nimetati aprillis pika-ajaliselt Baltika Grupis töötanud ja ka Bastioni brändi juhtiv Kaie Kaas.
  •       Baltika aktsionäride üldkoosolek, mis toimus 10. mail, kinnitas 2012. aasta majandusaasta aruande ning kasumi kandmise eelmise perioodide jaotamata kasumisse. Koosolekul valiti 2013. aasta auditi läbiviijaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers.
  • Aprillis avati uued Montoni poed: Ukrainas Kiievis SkyMall kaubanduskeskuses, Lätis Galleria Riga keskuses ja Venemaal Ufa Semja keskuses; Mosaici pood avati Venemaal Ufa Mega keskuses ning Eestis lisandus multibränd pood Moetänaval. Mais avati Ivo Nikkolo kauplus Lätis Galleria Riga keskuses.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

  31.03.2013 31.12.2012
VARA    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 815 2 078
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 2 125 1 836
Varud 11 455 11 471
Käibevara kokku 14 395 15 385
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 637 637
Muu pikaajaline vara 1 104 1 088
Materiaalne põhivara 2 810 2 256
Immateriaalne põhivara 4 090 4 150
Põhivara kokku 8 641 8 131
VARA KOKKU 23 036 23 516
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 1 649 1 598
Võlad hankijatele ja muud kohustused 6 264 7 005
Lühiajalised kohustused kokku 7 913 8 603
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 5 468 4 702
Muud kohustused 21 25
Pikaajalised kohustused kokku 5 489 4 727
KOHUSTUSED KOKKU 13 402 13 330
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital nimiväärtuses 7 159 7 159
Ülekurss 94 63
Reservid 1 182 1 182
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 2 471 1 667
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -603 804
Valuutakursi muutuste reserv -669 -689
OMAKAPITAL KOKKU 9 634 10 186
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 23 036 23 516

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

  1 kv 2013 1 kv 2012
     
Müügitulu 13 186 12 643
Müüdud kaupade kulu -6 424 -6 188
Brutokasum 6 762 6 455
     
Turustuskulud -6 575 -6 584
Üldhalduskulud -735 -684
Muud äritulud 28 33
Muud ärikulud -7 -10
Ärikahjum -527 -790
     
Finantstulud 17 107
Finantskulud -93 -342
     
Kahjum enne maksustamist -603 -1 025
     
Tulumaks 0 -18
     
Aruandeperioodi puhaskahjum -603 -1 043
Perioodi puhaskahjumi jaotus:    
   Emaettevõtja osa -603 -1 044
   Mittekontrolliva osaluse osa 0 1
     
Muu koondkasum    
Valuutakursi vahed 20 78
     
Aruandeperioodi koondkahjum -583 -965
Perioodi koondkahjumi jaotus:    
   Emaettevõtja osa -583 -966
   Mittekontrolliva osaluse osa 0 1
     
     
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR -0,02 -0,03
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR -0,02 -0,03

 

Maigi Pärnik
Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com


Baltika_Vahearuanne 1Q 2013.pdf